VÝZNAM A PREVALENCE MUTACE C282Y GENUPRIMÁRNÍ HEMOCHROMATÓZY (HFE) V PATOGENEZIPOZDNÍ KOŽNÍ PORFYRIE (PCT)


Significance and Prevalence of the Primary Haemochromatosis C282YGene Mutation (HFE) in Pathogenesis of Porphyria Cutanea Tarda

Background.
Hitherto studies on the ethiopathogenesis of porphyria cutanea tarda (PCT) show that the majorpathogenic factor is iron ion, which acts via inhibition of the uroporphyrinogen decarboxylase. New speculationshave appeared on the possible relation of this role of iron and the occurrence of mutation of the recently discoveredgene of the hereditary hemochromatosis HFE, which may cause the iron overloading of the organism. Our paper describesprevalence of the C282Y gene mutation (HFE) together with the clinical and laboratory record in PCT patients.Methods and Results. PCT was diagnosed mostly on the basis of clinical finding of actinic-traumatic vesiculardermatitis and the typical laboratory record of elevated higher-carboxylic porphyrines in urine and stool. Otherlaboratory methods tested the liver functions, plasma iron level and its binding capacity, ferritine level. All patientunderwent routine haematological testing. Presence of antibodies against hepatitis C was also assayed (Elisa test2nd generation, Sanofi Pasteur). In patients with prominent laboratory alterations showing possibility of the hepaticstructural lesion, histology from the liver punctate was done. Frequency data of the C282Y gene mutation (HFE) inPCT patients was estimated on the basis of the genetic testing using PCR reaction of our own system. Group of PCTpatients had 69 persons (63 patients with the sporadic form and 6 patients with familiar form of the disease). Hereditaryhaemochromatosis C282Y gene mutation (HH) was found in 15 patients, three of them were homozygotes and twelveheterozygotes (three heterozygotes had the familiar form of the disease). Nobody in this group was positive in theHIV antibody testing. In all porphyria patients with the presence of mutated gene who underwent liver biopsy,siderosis of different degrees was identified. In three patients neither the phenotypic observation nor the laboratorytesting have shown haemochromatosis. Prevalence of C282Y gene mutation HFE in patients with porphyria cutaneatarda was studied. Such mutation was found in 15 persons (12 heterozygotes and 3 homozygotes) from the group of69 tested patients (21.7 %). Such frequency is significantly higher than in the control - nonporphyric - persons (10%). Patients were without clinical symptoms. Laboratory haematological changes, typical for HH, manifested insome of them only (elevated level of ferritine was found in 10 from 15 porphyria patients, elevated sideremia in oneof them). Red blood cell counts were in both homo- and heterozygotes normal. Concurrence of the two porphyrino-genic factors - presence of gene mutation HFE and hepatitis C infection - was not proved. Antibodies against hepatitisC virus were not identified in any of the patients. Siderosis was found to be only a symptomatic sign, which waspronounced in different degree in all 9 porphyria patients with C282Y gene mutation who underwent liver biopsy.Conclusions. Frequency of C282Y gene mutation in our patients with porphyria cutanea tarda appears similar tothat in other Middle European countries. It differs significantly from the frequency found in South European andNorth European countries (British).

Key words:
porphyria cutanea tarda, PCT, haemochromatosis, HFE gene, hepatic siderosis.


Autoři: L. Malina ;  E. Žďárský ;  S. Dandová ;  H. Michalíková ;  M. Černá ;  M. Čimburová
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 1 Laboratoř molekulární biologie a genetiky 3. LF UK, Praha 2 Oddělení klinické hematologie FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 728-730
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Z dosavadních studií zabývajících se etiopatogenezí pozdní kožní porfyrie (PCT) vyplývá, že iontyželeza se uplatňují prostřednictvím nepřímé inhibice enzymu uroporfyrinogendekarboxylázy jako hlavní faktorvzniku tohoto onemocnění. V poslední době se objevily úvahy o možné souvislosti takovéto role železa s existencímutace nedávno objeveného genu hereditární hemochromatózy HFE, jejímž vlivem k přetížení organizmu železemdochází. V předložené práci uvádíme prevalenci zmíněné genetické mutace HFE, C282Y, u rozsáhlé skupiny námisledovaných nemocných PCT spolu s jejich klinickými a laboratorními nálezy.Metody a výsledky. Diagnóza PCT byla stanovována na základě klinického nálezu a klinickotraumatické vezi-kulózní dermatózy a typického laboratorního nálezu výšekarboxylových porfyrinů v moči a stolici. Z dalších bio-chemických dat byly běžnými metodami vyšetřeny jaterní funkční testy, koncentrace plazmatického železa spolus jeho vazebnou kapacitou a ferritinu. Všichni nemocní byli vyšetřeni hematologicky obvyklými metodami. Bylau nich zjišťována i eventuální přítomnost protilátek proti hepatitidě C (Elisa test 2. generace, Sanofi Pasteur).U nemocných s výraznější laboratorní poruchou svědčící pro přítomnost morfologické jaterní léze pak bylo prove-deno histologické vyšetření jaterního punktátu. Frekvenční data pro mutaci C282Y HFE genu pro nemocné PCTbyla stanovena podle výsledku genetického vyšetření vlastním systémem PCR reakce. Skupina nemocných PCTsestávala z 69 osob; 63 se sporadickou formou nemoci, 6 s formou familiární. Mutace C282Y genu hereditárníhemochromatózy (HH) byla prokázána u 15 z nich, a to u tří homozygotů a dvanácti heterozygotů (u tří heterozygotůšlo o familiární formu onemocnění). U nikoho z této skupiny nebyly zjištěny protilátky proti viru HCV. U všechporfyriků s přítomností mutovaného genu, u nichž byla provedena jaterní biopsie, se nalezla sideróza různého stupně.U tří pacientů pak fenotypické posouzení či hematologické výsledky samy o sobě neprokazovaly postižení hemo-chromatózou. V naší studii jsme sledovali prevalenci mutace C282Y genu HFE u nemocných pozdní kožní porfyriía zjistili její přítomnost u 15 osob (12 heterozygotů a 3 homozygotů) z celkově 69 vyšetřených nemocných, tj.u 21,7 %. Tato frekvence je výrazně vyšší, než jaká byla zjištěna u nahodilých dárců - neporfyriků (10 %). Pacientibyli klinicky asymptomatičtí. Hematologický nález prokázal přítomnost laboratorních změn typických pro HH jenu části z nich (zvýšenou koncentraci ferritinu u 10 z 15 porfyriků, zvýšenou sideremii pouze u jedné osoby). Hodnotyčerveného krevního obrazu byly u všech homo- i heterozygotů normální. Nepotvrdil se souběh dvou diskutovanýchporfyrinogenních faktorů - přítomnosti mutace HFE genu a infekce hepatitidou C, proti níž nebyly zjištěny protilátkyu žádného nemocného této skupiny. Jako symptomatický se ukázal nález jaterní siderózy, přítomné v různém stupniu všech 9 porfyriků s mutací genu C282Y, u nichž byla punkční biopsie provedena.Závěry. Frekvence C282Y mutace u našich nemocných pozdní kožní porfyrií spadá do hodnot zjištěných v jinýchzemích středoevropské oblasti. Podstatně se přitom liší jak od frekvence jihoevropské, tak i severoevropské (britské).

Klíčová slova:
pozdní kožní porfyrie, PCT, hemochromatóza, HFE gen, HCV, jaterní sideróza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
nový kurz
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Biologická léčba Crohnovy nemoci
Autoři: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se