DEFICIT KYSELÉ (LYSOZOMÁLNÍ) LIPÁZYPŘEHLED ČESKÝCH PACIENTŮ


Acid (Lysosomal) Lipase Deficiency. Overview of Czech Patients

Lysosomal lipase deficiency is a hereditary autosomal recessive enzymopathy leading to lysosomal storage oftriacylglycerols (TAG) and cholesterol esters (CE). In particular cells with a permanently high receptor-mediatedLDL endocytosis are affected (liver, kidneys). There are two basic phenotypes. The fatal infantile phenotype(Wolman’s disease) with generalized storage of both types of apolar lipids. This form was diagnosed in this countryonly once. The opposite is the protracted, oligosymptomatic form encountered in all age groups. It is characterizedby the storage of CE (which gave this entity the name of cholesteryl storage disease - CESD). Its main sign is affectionof the liver (hepatomegaly, hepatopathy), which in some instances may lead to organ failure, directly or after cirrhotictransformation. Furthermore there is permanent hypercholesterolaemia (high LDL cholesterol) due to increasedVLDL synthesis by hepatocytes, low HDL cholesterol and variably raised TAG. This constellation of blood lipidsis a risk factor for the development of atherosclerosis. In the course of 25 years in the Czech Republic 13 cases ofCESD were diagnosed in 11 families. Ten of these cases were characterized by clinically manifest hepatopathy withhepatomegaly, detected incidentally during medical examinations (at the age of 2-14 years). In three adult patientswith permanent hypercholesterolaemia the storage process was subclinical and the diagnosis was established quiteincidentally by examination of non-specific secondary and tertiary manifestations of the disease. The diagnosis wasestablished in all cases of CESD at the tissue level (liver biopsy), at the biochemical (acid lipase deficiency) andmolecular genetic level (mutation in enzyme locus). In all instances mutation of G 934 A was found leading to reductionand loss of the eighth exon. This mutation was present in five patients in a homozygous state. Six mutations wereheterozygous. In one instance for technical reasons only one allele was analyzed. In three instances a point “missense”mutation was found: T 323 A (Trp 74 Arg), T4 75 A (Asp 124 Glu), A 210 T (Asp 36 Gl), in one instance a “nonsense” mutation:C 233 T (Arg 44 -stop) and twice a deletion mutation D C 673-5 and D G 1068-8 leading to impairment of the reading frameand to premature stop of the codon.

Key words:
acid lysosomal lipase, cholesterol ester storage, CESD, Wolman’s disease, subclinical course.


Autoři: M. Elleder;  H. Poupětová;  J. Ledvinová;  J. Hyánek 1;  J. Zeman 2;  J. Sýkora 3;  F. Stožický 3;  A. Chlumská 4;  P. Lohse 5
Působiště autorů: Ústav dědičných poruch metabolismu 1. LF UK, Praha, 1 Oddělení klinické hematologie, biochemie a imunolo-gie, nemocnice Na Homolce, Praha, 2 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 3 Dětská klinika LF UK a FN, Plzeň, 4 Šiklův patolo
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 719-724
Kategorie: Články

Souhrn

Deficit lysozomální lipázy je dědičná autosomálně recesivní enzymopatie vedoucí k lysozomálnímu střádánítriacylglycerolů (TAG) a esterů cholesterolu (CE). Postiženy jsou zejména buňky s trvalou vysokou receptorovězprostředkovanou endocytózou LDL (játra, nadledviny). Existují dva základní fenotypy. Fatální infantilní fenotyp(Wolmanova nemoc) s generalizovaným střádáním obou typů apolárních lipidů. Tato forma byla diagnostikovánau nás pouze jedenkrát. Protikladem je protrahovaná, oligosymptomatická forma, promítající se svým průběhem dovšech věkových kategorií. Vyznačuje se střádáním CE, což dalo této jednotce jméno (nemoc ze střádání CE,cholesteryl ester storage disease - CESD). Jejím hlavním znakem je postižení jater (hepatomegalie, hepatopatie),které může v některých případech vést k orgánovému selhání přímo nebo po cirhotické přestavbě. Dále je to trvaláhypercholesterolémie (vysoký LDL cholesterol), daná zvýšenou syntézou VLDL hepatocyty, nízký HDL cholesterola variabilně zvýšené TAG. Tato konstelace krevních lipidů představuje rizikový faktor pro rozvoj aterosklerózy.Během 25 let bylo v ČR diagnostikováno 13 případů CESD v 11 rodinách. Z toho 10 případů se vyznačovalo klinickymanifestní hepatopatií s hepatomegalií, objevenou náhodně při lékařských prohlídkách (mezi 2-14 lety věku). U třídospělých pacientů s trvalou hypercholesterolémií byl průběh střádacího procesu subklinický a diagnóza bylastanovena zcela náhodně vyšetřováním nespecifických sekundárních a terciárních projevů nemoci. Diagnóza bylastanovena u všech případů CESD na úrovni tkáňové (jaterní biopsií), biochemické (deficit kyselé lipázy) a moleku-lárně genetické (mutace v lokusu enzymu). Ve všech případech byla prokázána mutace G 934 A vedoucí k narušenísestřihu a ztrátě osmého exonu. Tato mutace byla přítomna u pěti pacientů v homozygotním stavu. Šest mutací bylopřítomno v heterozygotním stavu. V jednom případě byla z technických důvodů analyzována pouze jedna alela.Třikrát šlo o bodové “missense” mutace: T 323 A (Trp 74 Arg), T4 75 A (Asp 124 Glu), A 210 T (Asp 36 Gly), jedenkráto bodovou “nonsense” mutaci: C 233 T (Arg 44 -stop) a dvakrát o deleční mutace D C 673-5 a D G 1068-8 , vedoucí k narušeníčtecího rámce a k předčasnému stop kodonu.

Klíčová slova:
kyselá lysozomální lipáza, střádání esterů cholesterolu, CESD, Wolmanova nemoc, subklinickýprůběh.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×