LÉČBA FEBRILNÍCH NEUTROPENIÍ U NEMOCNÝCH SE SOLIDNÍMI NÁDORY


Treatment of Febrile Neutropenias in Patients with Solid Tumours

Background.
Febrile neutropenia (FN) is one of the most serious complications of anti-tumourous treatment calling for early diagnosis and intensive treatment. The objective of the trial was to recommend a standard procedure for the treatment of febrile neutropenia at their Oncological Clinic, based on analyses of attacks of febrile neutropenia and the current microbial situation. Methods and Results. In 1995 - 1997 in 30 patients (24 women, 6 men) 39 attacks of febrile neutropenia were treated. The age distribution of patients was within the range of 20 - 68 years, the mean age being 50 years. In the group patients with breast cancer predominated (14), soft tissue sarcomas (4), colorectal carcinoma (3), other diagnoses participated with 9 episodes. The analysis of the microbial situation was based on cultivation findings made in patients with attacks of FN. For empirical treatment of FN the authors use at combined treatment piperacillin-gentamicin or sultamicillin-cefpodoxim/or ciprofloxacin. If empirical treatment fails, therapy is based on the results of cultivation and the patient´s clinical condition. Growth factors are indicated for treatment only in FN complicated by mycotic infection, inflammatory pulmonary infiltrates or cardiopulmonary failure. Conclusions. The standard procedure in the treatment of FN should be broad spectrum bactericidial antibiotics. The use of growth factors is reserved for complicated episodes of FN.

Key words:
neutropenia, growth factors, antibiotic treatment, broad spectrum penicillin’s, aminoglycosides, solid tumours.


Autoři: J. Novotný;  L. Petruželka;  A. Jedličková 1;  B. Mikolášová 1
Působiště autorů: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1 Antibiotické středisko VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 694-699
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Febrilní neutropenie (FN) patří mezi nejzávažnější komplikace protinádorové léčby vyžadující včasnou diagnózu a intenzivní léčbu. Cílem studie bylo navrhnout standardní postup při léčbě febrilní neutropenie na Onkologické klinice na základě analýzy atak febrilních neutropenií a na základě aktuální mikrobiální situace. Metody a výsledky. V letech 1995 - 1997 bylo léčeno u 30 nemocných (24 žen, 6 mužů) 39 atak febrilní neutropenie. Věkové složení pacientů se pohybovalo v rozmezí 20 - 68 let, průměrný věk činil 50 let. V souboru převažovali nemocní s karcinomem prsu (14), sarkomy měkkých tkání (4) a kolorektálním karcinomem (3). Další diagnózy se podílely 9 epizodami. Analýza aktuální mikrobiální situace byla provedena z kultivačních nálezů pacientů s atakami FN. Pro empirickou terapii FN volíme na naší klinice kombinovanou léčbu piperacilin-gentamicin či sultamicillin-cefpodoxim/nebo ciprofloxacin. V případě selhání empirické terapie se řídíme výsledky kultivací a aktuálním klinickým stavem nemocného. Růstové faktory jsou indikovány k léčbě pouze u FN komplikovaných mykotickou infekcí, zánětlivým plicním infiltrátem a kardiopulmonálním selháváním. Závěry. Za standardní postup při léčbě FN je třeba považovat použití širokospektrých baktericidních antibiotik. Použití růstových faktorů je vyhrazeno pro komplikovaně probíhající epizody FN.

Klíčová slova:
neutropenie, růstové faktory, antibiotická léčba, širokospektré peniciliny, aminoglykosidy, solidní nádory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×