85th European Atherosclerosis Society Congress – zaměření na novinky v základním výzkumu
23.–26. 4. 2017, Praha, Česko


Autoři: Jan Novák
Působiště autorů: II. interní klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně ;  Fyziologický ústav LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: AtheroRev 2017; 2(2): 147-148
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 23.–26. dubna 2017 se v Pražském kongresovém centru uskutečnil již 85. kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu (European Atherosclerosis Society – EAS). Program probíhal paralelně v několika sálech, a to v podobě hromadných přednášek, workshopů, velice bohaté klasické („papírové“) posterové sekce obsahující více než 550 sdělení, a také moderní sekce Science at Glance, v níž u interaktivních panelů vybraní výzkumníci prezentovali své výsledky okolnímu publiku s využitím přenosných sluchátkových setů. Stejně jako je široká problematika aterosklerózy, tak se i pořadatelé kongresu snažili, aby byla obsažena v celém širokém záběru kongresu, což se jim podařilo, a bylo již na každém z účastníků, aby se vydal na sekci dle svého výběru a chuti.

Přednáška vítěze Anitskowovy ceny, amerického výzkumníka Alana Talla, se týkala vztahu mezi aterosklerózou a hematopoézou – tato oblast výzkumu byla široce diskutována v průběhu celého kongresu, neboť z aktuálních výzkumů začíná být stále více patrné, že imunitní systém je do procesu aterosklerózy zapojen nejen na úrovni pěnových buněk (makrofágů), ale svoji roli hrají i ostatní buněčné typy. U pacientů po infarktu myokardu, či s jinou manifestní formou aterosklerózy, dochází k aktivaci kostní dřeně (detekovatelné např. pomocí FDG-PET), mění se charakter destiček, dochází k aktivaci neutrofilních buněk – samotné zvýšení počtu neutrofilních buněk je u těchto pacientů známkou predikující vyšší kardiovaskulární mortalitu, a ještě více jsou s kardiovaskulární mortalitou vázány parametry aktivace neutrofilů, než jen jejich prostý počet. Využití různých imunomodulačních terapií by tedy mohlo v budoucnu sloužit k dalšímu snížení kardiovaskulárního rizika, avšak tento přístup je zatím ve svých počátcích.

Krom problematiky celotělového zánětu byla v průběhu kongresu opakovaně skloňována problematika nekódujících RNA a RNA-interferenční terapie. Nekódující RNA (nc-RNA), ať již dlouhé (lncRNA – long non-coding RNA) nebo krátké (sncRNA – small non-coding RNA), se zapojují do regulace genové exprese na různých úrovních a jejich zapojení do procesu aterosklerózy je možné pozorovat v jednotlivých patofyziologických procesech: nedávno ukončený projekt ENCODE ukázal, že 85 % geonomu je aktivně přepisováno a jen 2 % transkriptomu kódují proteiny – význam nekódujících RNA v patofyziologii různých nemocí je tedy jedním z trendů výzkumu 21. století. Některé sncRNA (nejvíce zkoumanou oblastí jsou ty „nejmenší z malých“, tedy mikroRNA – miRNA) se zapojují do procesu syntézy cholesterolu, jeho transportu či efluxu (např. miR-33), jiné jsou spojovány s metabolizmem lipoproteinů, další zase souvisí s endotelovou funkcí/dysfunkcí (např. miR-126 nebo klastr miR-143/145, obě dvě nezbytné pro zachování klidového fenotypu hladkosvalových buněk cévní stěny), a zcela jiné jsou spojovány se systémovou zánětlivou odpovědí, v níž zajišťují komunikaci mezi endoteliemi a buňkami imunitního systému, nebo mezi buňkami imunitního systému navzájem (např. miR-155, miR-181 a další). Kathryn Moore z New Yorku z USA v pondělí zahajovala společnou sekci svou přednáškou zaměřenou na nc-RNA v patofyziologii aterosklerózy a poukázala na fakt, že o jednotlivé miRNA mezi sebou soutěží lnc-RNA, cirkulární RNA, pseudogeny a messengerové RNA – hovořila o hypotéze tzv. endogenních kompetujících RNA. Zjednodušeně lze říci, že veškeré dlouhé RNA (ať již kódující, či nekódující) ve své struktuře nesou vazebná místa pro miRNA, a podle toho, na které z těchto míst je silnější vazba, tak dochází k posunu genové exprese tím či oním směrem. Na vlastních výsledcích uvedla Dr. Moore funkci lnc-RNA CHROME, což je nyní jedna z atraktivních molekul v kardiovaskulárním výzkumu – její exprese je u KV-nemocí zvýšena, mj. v aterosklerotických placích a CHROME na sebe dokáže vázat celou řadu miRNA zapojených do procesu aterosklerózy (ať již výše zmíněnou miR-33, či řadu dalších, jako je miR-128, miR-146a, či miR-27b), čímž její průběh přímo i nepřímo reguluje a představuje tak potenciální cíl pro nové terapie.

Kromě významu v patofyziologii aterosklerózy se o nc-RNA hovořilo i v oblasti diagnostické a terapeutické. V oblasti diagnostiky se široce diskutovalo možné využití cirkulujících miRNA v diagnostice infarktu myokardu, či ischemické choroby srdeční. Tanja Zeller z Hamburku z Německa prezentovala souhrnnou přednášku o využití cirkulujících miRNA ať již v diagnostice, či dalším odhadu prognózy u pacientů po infarktu myokardu a přednášku zakončila představením projektu BiomarCare (Biomarker for Cardiovascular Assessment in Europe), který si klade za cíl zahrnout 300 000 jedinců s kardiovaskulárními nemocemi ze 40 zemí s 20letým sledováním – v rámci tohoto projektu by měl být ozřejmen význam nejen nekódujích RNA, ale i dalších biomarkerů používaných v diagnostice a rizikové stratifikaci kardiovaskulárních onemocnění. Stran terapeutického využití byla zmíněna problematika RNA interference a byly prezentovány výsledky studie ORION, která využívá jevu RNA interference a pomocí oligonukleotidu namířeného proti PCSK9 blokuje jeho syntézu na posttranskripční úrovni. Výsledky této studie se zdají být podobně pozitivní jako při využití PCSK9-inhibitorů s tou výhodou, že aplikace anti-PCSK9-siRNA by byla možná méně často (např. jednou za půl roku).

Krom výše uvedených novinek v základním výzkumu se na kongresu rozebíralo i mnoho dalších témat – např. využití výživových doplňků ke kontrole krevních lipidů: mezi atraktivní látky patří fytosteroly snižující LDL o 6–12 %, vláknina snižující LDL o 10–15 %, extrakt z červené rýže snižující LDL průměrně o 20 %, polikosanol, jehož efekt nebyl ještě jednoznačně prokázán, či berberin, který dle některých meta-analýz snižuje LDL o 20–25 %. Do budoucna je zvažováno intenzivnější využívání kombinací těchto látek u jedinců, kteří nebudou tolerovat běžnou léčbu, nebo ještě před zahájením léčby u méně rizikových pacientů. Dle přednášky Mattea Pirra z Itálie se jako optimální kombinace jeví směs extraktu z červené rýže (200 mg), berberinu (500 mg), polikosanolu (10 mg), astaxantinu (0,5 mg), koenzymu Q10 (2 mg) a kyseliny listové (200 ug).

Na kongresu dále zazněly obsahy několika aktuálních Consensus papers, či aktuálních doporučení, z nichž jedním z největších byl dokument Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel, který potvrzuje, že LDL je kauzativní pro vznik aterosklerózy, a neměli bychom tedy již hovořit o tzv. LDL-hypotéze, ale o tzv. LDL-faktech. Pracovalo na něm 26 odborníků ze 14 zemí a jedná se o souhrnný materiál shrnující výsledky genetických, epidemiologických, preklinických a klinických studií.

Mimo odborného programu byl zajištěn i bohatý program sociální – ve volných chvílích před zahájením, či po skončení kongresu bylo možné projít některou z předchystaných pěších tras a porovnat tak svoji fyzickou zdatnost s dalšími účastníky kongresu. Pondělní večer bylo možné strávit na Young Investigator Night v kulturním a tanečním středisku Vavruška, úterní večer poté patřil EAS Networking Event a odehrával se v restauraci Mánes.

Kongres byl celkově velice vydařený, obohacující a na vysoké odborné úrovni. Zážitek z kongresu pak podtrhlo krásné prostředí jarní Prahy. Příští, 86. ročník, se bude konat v Lisabonu v Portugalsku na počátku května 2018.


Doručené do redakcie /Doručeno do redakce/Received: 15. 5. 2017

MUDr. Jan Novák 

novak.jan@fnbrno.cz

www.fnusa.cz


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Athero Review

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se