Athero Review - Informace o časopisu

AtheroReview je odborný časopis garantovaný Českou společností pro aterosklerózu a Slovenskou asociáciou aterosklerózy.

Tematicky je časopis zaměřen široce na oblast interní medicíny se zvláštní pozorností k poruchám metabolizmu lipidů a onemocněním s nimi souvisejícím. Uveřejňovány jsou především přehledové referáty a kazuistiky, články o novinkách ve farmakoterapii, o moderních léčebných a diagnostických postupech, doporučené postupy, zprávy z nejvýznamnějších odborných domácích i zahraničních akcí, informace o projektu MedPed (Make early diagnoses to Prevent early deaths in Medical Pedigrees).

Časopis je nepostradatelným zdrojem postgraduálního vzdělávání nejen pro lipidology, ale i pro praktické lékaře, internisty, kardiology, angiology, diabetology a další.

Časopis je excerpován v databázích Bibliographia medica Čechoslovaca a Bibliographia medica Slovaca.

Zkratka pro citování: AtheroRev

Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina

ISSN: 2464–6555 (print)
ISSN: 2464-6563 (on-line)

Redakční rada

Vedoucí odborní redaktoři

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., FICC
III. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach
daniel.pella@upjs.sk

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
michal.vrablik@lf1.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
rcesk@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
III. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
blaha@lfhk.cuni.cz

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Bratislava
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy
Špecializovaná lipidologická ambulancia MED PED centrum
lfabryova@metabolklinik.sk

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava - Nemocnica Staré Město
jan.murin@sm.unb.sk

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., FRCP
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava – Nemocnica Ružinov
payer@ru.unb.sk

doc. MUDr. Katarína Rašlová
Metabolické centrum, Bratislava
raslova.katarina@gmail.com

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno
jiri.vitovec@fnusa.cz

Předplatné

Časopis AtheroReview poskytujeme zdarma a zasíláme pouze za balné a poštovné, které činí 120 Kč/6 EUR za rok (včetně DPH).

Časopis objednávejte mailem na adrese fama@fa-ma.cz.

Poštovné a balné plaťte na základě zaslané zálohové faktury na účet č. 2112259462/2700, pozor - variabilní symbol na zálohové faktuře funguje jako identifikátor platby!

Předplatitelé ze Slovenské republiky mohou využít platby převodem na slovenský účet (v EUR) Československá obchodná banka, Bratislava; č. ú. 4015595471/kód banky 7500.

Plná on-line verze je přístupná zdarma (po registraci).

Pokyny pro autory a recenzenty

Jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy pro časopis AtheroReview

1. Technické specifikace „rukopisu“ ‒ text dodat v elektronické podobě v samostatném souboru v textovém editoru MS Office Word, užívat jen písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů, text nestylovat (celý text ve stylu Normální), pro zvýraznění užívat pouze tučné, kurzivní nebo podtržené; přílohy (tab, obr, grafy a schémata, viz bod 10)

2. Rozsah příspěvků (včetně literatury)zde uváděn pouze rozsah samotného textu, tj. bez příloh, ve znacích včetně mezer (orientačně i v normostranách, 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)

  • Původní práce ‒ rozsah 7 až 12 normostran (to je 12 600 až max. 21 600 znaků včetně mezer)
  • Přehledný referát/kazuistika – rozsah 5 až 7 normostran (to je 9 275 až max. 12 600 znaků včetně mezer)
  • Editorial ‒ 4,6 normostran (to je max. 8 280 znaků včetně mezer)
  • Ostatní (zpráva, osobní zpráva, recenze ap) ‒ 2,3 normostran (to je max. 4 140 znaků včetně mezer)

3. Název příspěvkumusí byť výstižný a stručný (maximálně 60 znaků včetně mezer) a neměl by obsahovat zkratky; obligatorní je překlad do angličtiny

4. Údaje o autorech – u všech autorů uvést plné křestní jméno a příjmení, tituly, vědecké a pedagogické hodnosti (včetně e-mailové adresy a telefonu, nejlépe GSM, prvního nebo korespondujícího autora) a pracoviště (přesný název pracoviště včetně kliniky, oddělení ap, webová stránka pracoviště).

5. Souhrn (tj. résumé/abstrakt článku) – obligatorní je překlad do angličtiny v odpovídajícím rozsahu, rozsah ve znacích včetně mezer

  • přehledový referát/kazuistika min. 800 až max. 1 200 znaků
  • původní práce min. 1 000 až max. 2 000 znaků, strukturovaný

6. Klíčová slova – v češtině/slovenštině i angličtině řazená abecedně

7. Užití zkratek ‒ v místě prvního užití zkratky uvést plné znění zkráceného termínu, je-li z angličtiny v plném znění i anglicky, například ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM ‒ ambulatory blood pressure monitoring)

8. Literatura 30 citací, především recentních (za posledních 5 roků), podle níže uvedeného vzoru. Citovaná literatura je číslovaná a seřazená v takovém sledu, v jakém je v textu citována. Odkaz na citovanou literaturu se v textu umísťuje na příslušném místě a vyznačí se číslicí v hranaté závorce bez mezer mezi číslicemi takto [1,3,11-13].

Způsob citace

Periodická publikace

Vzor:
Autor/ři příspěvku [max. 3, potom et al]. Příjmení Iniciála osobního jména. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu rok vydání; ročník(číslo, případně Suppl): stránkový rozsah.

Příklad:
Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314-317.

Neperiodická publikace

Vzor:
Autor/ři monografie [max. 3, potom] et al [u editora/rů (ed)]. Příjmení, iniciála křestního jména). Název (celé monografie nebo kapitoly). [In: Editor/ři (eds). Název celé monografie]. [Pořadí vydání, pokud není první]. Nakladatelství: místo vydání rok. [: stránkový rozsah kapitoly]. ISBN.

Příklad:
Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457 | ISBN-13: 978–0198529453.

Fait V, Chrenko V, Gatěk J et al. Biopsie sentinelové uzliny u kožních nádorů. In: Neoral Č, Bohanes T (eds) et al. Biopsie sentinelove uzliny. Galén: Praha 2012: 35-56. ISBN 978–80–7262–882–7.

Elektronicky dostupná citace

Příklad:
Causes of death statistics. Data from October 2013. Eurostat. Anotace. Dostupné z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
Killu AM, Liang JJ, Jaffe AS. Erdheim-Chester disease with cardiac involvement successfully treated with anakinra. Int J Cardio 2013; 167(5): e115-e117. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.ijcard.2013.04.057>.

9. Přílohy obecně (tabulky, grafy, schémata, černobílé nebo barevné obrázky asnímky, přístrojové záznamy) ‒ nevkládat do editoru MS Office Word, ale dodat v samostatných „zdrojových“ souborech, v nichž byly vytvořeny; v textu citovat odkaz na příslušnou přílohu v kulaté závorce, například (tab. 1) nebo (graf 1) nebo (schéma 1) nebo (obr. 1); jsou-li použity „neautorské“ přílohy, je vždy třeba doložit souhlas všech osob (soukromých nebo právnických), které na ně mají copyright, případně lze použít data originálu pro vytvoření autorské přílohy s odkazem „upraveno podle Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457 | ISBN-13:978–0198529453“, resp. „upraveno podle [7] s uvedením plné citace v Literatuře.

  • Tabulky – nutno vytvořit v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvoření tabulek (v žádném případě neslučovat buňky a v rámci jedné buňky nevkládat odrážky, hřebíky čísla ap).
  • Grafy – nutno vytvořit v MS Office Excel (je možné poslat i grafy už vložené do MS Office PowerPoint), grafy v jiných formátech nelze tisknout musí se znovu vytvářet.
  • Schémata – nutno vytvořit v grafickém editoru nebo poslat obrázek schématu ve formátu JPG, JPEG, TIF, případně ve formátu PDF v tiskovém rozlišení, viz níže.
  • Fotografie, přístrojové záznamy a perokresby – nutno dodat ve formátu JPG, JPEG, TIF, GIF v tiskovém rozlišení (minimálně 300 dpi, o rozměru minimálně 885 × 826 pixelů (tiskový rozměr 7,5 × 7 cm, tj. jeden sloupec), obrázek o tiskovém rozměru 14 × 7 cm (2 sloupce) musí mít rozměr 1650 × 826 pixelů)

Kontakt

Facta Medica, s.r.o.
redakce časopisu AtheroReview
Jana Babáka 11
612 00 Brno
fama@fa-ma.cz

fakturační adresa:
Facta Medica, s.r.o.
Srbská 2186/19
612 00 Brno

IČ: 28298110
DIČ: CZ28298110

PhDr. Boris Skalka
tel. +420 737 985 593
boris.skalka@fa-ma.cz

PhDr. Eliška Skalková
tel. +420 737 287 512
eliska.skalkova@fa-ma.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se