Zubní kaz v časném dětství: Bangkokská deklarace IAPD

22. 6. 2020

Cílem deklarace je získat celosvětovou podporu pro definici a pochopení etiologie zubního kazu založené na důkazech a porozumět rizikovým faktorům zubního kazu v časném dětství (ECC) s cílem snížit výskyt tohoto chronického onemocnění. Toto prohlášení bylo vytvořeno na základě spolupráce 11 odborníků z celého světa svolaných do Bangkoku pod záštitou International Association of Paediatric Dentistry (IAPD).

| BANGKOKSKÁ DEKLARACE IAPD

Zubní kaz v časném dětství (ECC) je definován jako přítomnost jedné nebo více kariézních lézí (nekavitovaných či kavitovaných) na kterémkoliv dočasném zubu, výplně nebo zubu chybějícího pro kaz a jeho komplikace u dětí mladších 6 let. Dočasné zuby udržují prostor pro stálé nástupce a jsou důležité pro zdraví dítěte. Kariézní dočasné zuby mohou být příčinou chronické bolesti, infekce a dalších zdravotních komplikací.

Zubnímu kazu v časném dětství lze předcházet, přesto v současnosti postihuje více než 600 milionů dětí na celém světě a zůstává často neošetřený. Výskyt zubního kazu v časném dětství má zásadní dopad na kvalitu života dětí a jejich rodin a pro společnost představuje zbytečnou zátěž.

Zubní kaz v časném dětství, stejně jako zubní kaz obecně, je chronické mikrobiální cukry potencované multifaktoriální onemocnění vznikající na základě poruchy rovnovážných procesů demineralizace a remineralizace na povrchu tvrdých zubních tkání. Zubní kaz je ovlivněn biologickými, behaviorálními a psychosociálními faktory souvisejícími s prostředím, ve kterém jedinec žije. Zubní kaz v časném dětství má společné rizikové faktory s jinými nepřenosnými nemocemi, v jejichž etiologii hraje významnou roli nadměrná konzumace cukru, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka a obezita.

Nadměrný příjem cukrů zvyšuje a prodlužuje acidogenitu prostředí dutiny ústní. Vzniklé kyselé prostředí, které je dáno metabolickou činností orálních mikroorganismů, ovlivňuje jak orální mikrobiom, tak pH orálního biofilmu. Pokud přetrvává dostatečně dlouho, dochází k demineralizaci zubních tkání.

Vznik zubního kazu v časném dětství se v některých případech dává do souvislosti s vývojovými vadami zubní skloviny.

Způsob, jak úspěšně zvládnout zubní kaz v časném dětství, spočívá v informovanosti rodičů, zdravotníků a pracovníků státní zdravotní správy a ve vytvoření vědecky podložené strategie prevence ECC.

Stanovení rizika zubního kazu napomáhá určit pravděpodobnost vzniku zubního kazu u jednotlivých pacientů nebo skupin dětí. Pro každé dítě je individuální posouzení rizika onemocnění zubním kazem zásadním klíčovým faktorem pro stanovení vhodných preventivních a léčebných opatření. Na komunitní úrovni může hodnocení rizika vzniku zubního kazu pomoci při tvorbě vhodných preventivních programů zaměřených na nejrizikovější skupiny dětské populace.

Prevence a léčení dětí se zubním kazem v časném dětství se dělí do tří fází:

Primární prevence zahrnuje zlepšování povědomí o ústním zdraví u rodičů/pečujících osob a zdravotnických pracovníků zaměřené na snížení dítětem přijímaných volných cukrů v nápojích a potravě a v každodenní aplikaci fluoridů.

Sekundární prevence představuje včasnou diagnostiku iniciálních kariézních lézí dříve, než dojde k vytvoření kavitace. Opatření sekundární prevence spočívají v častější aplikací laků s fluoridy a pečetění jamek a fisur u rizikových molárů.

Terciární prevence zahrnuje opatření k zastavení progrese kavitovaných kariézních lézí a vhodnou výplňovou terapii.

| DOPORUČENÍ

Ke snížení prevalence a zátěže kazem v časném dětství v celosvětovém měřítku doporučuje Bangkokská deklarace IAPD následující 4 klíčová opatření:

 1. Zvýšit povědomí o zubním kazu v časném dětství mezi rodiči/pečovateli, zubními lékaři, dentálními hygienistkami, dětskými lékaři, sestrami a dalšími zdravotnickými pracovníky i zainteresovanými osobami.
 2. Omezit příjem cukru v potravinách a nápojích a zamezit příjmu volných cukrů u dětí do 2 let věku.
 3. 2× denně čistit zuby dětem zubním kartáčkem a zubní pastou. Pasta by měla obsahovat minimálně 1000 ppm fluoridů pro všechny děti a její množství nanesené na zubní kartáček rodiči by mělo odpovídat věku dítěte.
 4. Zdravotníci a pracovníci v oblasti veřejného zdraví by měli poskytovat preventivní poradenství v prvním roce věku dítěte (v rámci již existujících preventivních programů), doporučit vyšetření zubním lékařem a zahájit komplexní preventivní péči.

Další doporučení:

 • Zdravotní systém by měl zajistit dostatek finančních prostředků a vzdělávacích aktivit s důrazem na implementaci současných, vědecky ověřených preventivních a léčebných opatření ke snížení výskytu zubního kazu v časném dětství.
 • Epidemiologická šetření by měla monitorovat výskyt nekavitovaných a kavitovaných kariézních lézí (ideálně iniciálních, středně závažných a závažných stadií zubního kazu), aby bylo možné vytvořit standardy pro porovnání situace v jednotlivých státech a regionech; děti by měly být vyšetřovány ve věku 3 a 5 let pro podchycení preventivních a léčebných potřeb.
 • Problematika ECC by měla být součástí kurikula na fakultách zubního lékařství po celém světě, aby preventivní péče byla považována za stejně důležitou jako péče léčebná.
 • Měl by se podporovat výzkum v oblasti zubního kazu v časném dětství, kvality života související s ústním zdravím, intervence a zdravotní ekonomiky, aby bylo možné podpořit výhody účinné a včasné péče.

Níže uvedená příloha, vypracovaná panelem odborníků, obsahuje prohlášení k problematice zubního kazu v časném dětství určené pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Podrobný článek nazvaný „Globální pohled na zubní kaz v časném dětství, epidemiologie, etiologie, rizikové faktory, sociální dopady, léčba, vzdělávání a strategie“ poskytuje aktuální důkazy a odkazy, na jejichž základě vzniklo toto prohlášení.

Globální summit o zubním kazu v časném dětství se konal v Bangkoku ve dnech 2.–4. listopadu 2018. Členové panelu odborníků, kteří připravili toto prohlášení s pomocí Rady IAPD, byli: N. B. Pitts (UK), R. Baez (USA), C. Diaz Guillory (USA), K. Donly (USA), C. Feldens (Brazílie), C. McGrath (Hongkong), P. Phantumvanit (Thajsko), K. Seow (Austrálie), N. Sharkov (Bulharsko), N. Tinanoff (USA), S. Twetman (Dánsko).

Členové Rady IAPD v abecedním pořadí: M. Bonecker (Brazílie), A. O’Connell (Irsko), B. Drummond (Nový Zéland), T. Fujiwara (Japonsko), C. Hughes (USA), N. Kramer (Německo), A. Kupietzky (Izrael), A. M. Vierrou (Řecko), A. Tsai (Tchaj-wan).

REFERENCE

Tinanoff N., Baez R. J. Diaz Guillory C. et al. Early childhood caries epidemiology, aetiology, risk assessment, societal burden, management, education, and policy: Global perspective. Int J Paediatr Dent 2019; 29: 238–248, doi: 10.1111/ipd.12484.

PŘÍLOHA

Bangkokské prohlášení IAPD
o zubním kazu v časném dětství

Co je zubní kaz v časném dětství (ECC)?

 • Zubní kaz: Vědecká definice: Zubní kaz je chronické mikrobiální cukry potencované multifaktoriální onemocnění vznikající na základě poruchy rovnovážných procesů demineralizace a remineralizace tvrdých zubních tkání. Zubní kaz je determinován biologickými, behaviorálními a psychosociálními faktory souvisejícími s prostředím, ve kterém jedinec žije.
 • Zubní kaz v časném dětství: Laická definice: Zubní kaz u předškolních dětí, který je častý, většinou ponechaný bez ošetření, a který může závažně ovlivnit život dítěte. Klinická definice: Přítomnost jedné nebo více kariézních lézí (kavitovaných či nekavitovaných) na kterémkoliv dočasném zubu, výplně nebo zubu chybějícího pro kaz a jeho komplikace u dětí mladších 6 let.

Souvislosti zubního kazu v časném dětství

 • Zubní kaz je nejčastější preventabilní onemocnění.
 • Neošetřeným zubním kazem v dočasné dentici trpí více než 600 milionů dětí po celém světě.

Zubní kaz v časném dětství má společné rizikové faktory s jinými nepřenosnými nemocemi, v jejichž etiologii hraje významnou roli nadměrná konzumací cukru, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka a obezita.
 

Je zapotřebí, aby všechny odpovědné a zainteresované osoby bojovaly proti ECC, a to ve 4 klíčových oblastech

 • Zvýšit povědomí o zubním kazu v časném dětství mezi rodiči/pečovateli, zubními lékaři, dentálními hygienistkami, dětskými lékaři, sestrami a dalšími zdravotnickými pracovníky i pečujícími osobami.
 • Omezit příjem volných cukrů v potravinách a nápojích a vyhýbat se volným cukrům u dětí do 2 let věku.
 • 2× denně čistit zuby zubním kartáčkem a zubní pastou obsahující s fluoridy. Pasta by měla obsahovat nejméně 1000 ppm fluoridů a její množství nanesené na zubní kartáček rodiči by mělo odpovídat věku dítěte.
 • Poskytovat preventivní poradenství během prvního roku života dítěte ze strany zdravotníků a pracovníků v oblasti veřejného zdraví (v rámci již existujících preventivních programů) a odeslat dítě k zubnímu lékaři k zahájení pravidelné preventivní péče.

Zubní kaz v časném dětství představuje nepřijatelnou zátěž

 • Zubní kaz v časném dětství je nepřijatelnou zátěží pro děti, rodiny a společnost.
 • Včasná a účinná preventivní opatření a léčba ECC jsou důležité pro omezené této zátěže a pro zlepšení kvality života dětí globálně.

Jak snížit výskyt ECC a jeho dopady?

 • Příčina zubního kazu v časném dětství je multifaktoriální, a z toho důvodu neexistuje jednoduché preventivní řešení caries puzzle. Pro prevenci zubního kazu v časném dětství je nezbytné zainteresovat všechny odpovědné osoby a zaměřit se na všechny etiologické faktory.

Primární prevence zubního kazu u dětí

 • Intervence na komunitní úrovni.
 • Prevence nových kazů na individuální úrovni.

Sekundární prevence zubního kazu u dětí

 • Účinná kontrola počátečních kariézních lézí, aby nedošlo ke vzniku kavitace.
 • Zastavit progresi již existujících kavitovaných lézí.

Terciární prevence zubního kazu u dětí

 • Neinvazivní postupy ošetření zubního kazu.

Vhodný způsob ošetření zubního kazu s cílem maximálně chránit zubní tkáně.

Zdroj: Early Childhood Caries: IAPD Bangkok Declaration. Int J Paediatr Dent 2019; 29 (3): 384–386, doi: 10.1111/ipd.12490.

Infografika ke stažení

doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
předsedkyně České společnosti pro dětskou stomatologii
zástupkyně ČR v IAPDŠtítky
Ortodoncie Stomatologie Dentální hygienistka
Nejnovější kurzy
Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Fluoridy - stále bezpečné?
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, MUDr. Jan Stuchlík, M.Sc.

Prevence zubního kazu v dětském věku
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se