Finální analýza studie STASEY: Jak dopadl emicizumab v profylaxi hemofiliků A s inhibitory FVIII?

21. 10. 2021

Červencový virtuální kongres Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu ISTH 2021 nabídl řadu zajímavých témat. V jeho posterové sekci nechyběla data z multicentrické jednoramenné otevřené klinické studie fáze III STASEY, která hodnotila bezpečnost a toleranci profylaxe emicizumabem u pacientů s hemofilií A a přítomným inhibitorem koagulačního faktoru VIII (FVIII). Za mezinárodní tým autorů prezentoval výsledky studie Víctor Jiménez-Yuste z univerzitní nemocnice La Paz v Madridu.

Úvod

Emicizumab je bispecifická protilátka vytvářející vazbu mezi aktivovaným faktorem IX (IXa) a  faktorem X, což jsou proteiny účastnící se přirozené koagulační kaskády. Nahrazuje funkci chybějícího FVIII, jež v této reakci funguje jako kofaktor a tím obnovuje hemostázu. Podává se v klinické praxi po celém světě pro profylaxi krvácivých epizod u hemofiliků typu A bez, ale i s přítomným inhibitorem FVIII, a to u dospělých i dětí. Aplikuje se cestou subkutánní injekce 1× týdně, ob 2 týdny či ob 4 týdny.

Studie STASEY nyní přinesla další poznatky týkající se jeho používání jak u dospělých, tak  i u starších dětí.

Průběh a cíle studie

Studijní soubor tvořili pacienti s diagnostikovanou hemofilií A a přítomným inhibitorem FVIII ve věku alespoň 12 let. Dostávali subkutánní emicizumab nejprve v nasycovací dávce 3 mg/kg 1× týdně po dobu 4 týdnů a následně jako udržovací léčbu v dávce 1,5 mg/kg 1× týdně. Profylaxe emicizumabem trvala až 2 roky. 

Primárním cílem bylo vyhodnotit výskyt případných nežádoucích příhod spojených s podáváním emicizumabu, včetně tromboembolických (TE), výskytu trombotické mikroangiopatie (TMA) a hypersenzitivních reakcí. Sekundární cíle tvořila hodnocení účinnosti jmenovaného přípravku vyjádřené roční mírou krvácení (ABR) a tvorby protilékových protilátek (ADA).

Výsledky

Ke dni poslední návštěvy posledního účastníka (19. listopadu 2020) obdrželo ≥ 1 dávku emicizumabu 193 pacientů, jejich střední věk činil 28 let (12–80). Medián doby trvání léčby dosáhl 103,1 týdne (1,1–108,3).

Emicizumab byl dobře tolerován. Nejobvyklejšími nežádoucími příhodami byly artralgie (17,1 %, n = 33), nazofaryngitida (15,5 %) a bolest hlavy (15,0 %, n = 29). Od dvou interim analýz se nevyskytly žádné nové TE příhody. Nežádoucí příhody spojené s užíváním emicizumabu byly hlášeny u 18,1 % (35) účastníků, nejčastěji se jednalo o reakce související s aplikací injekce (9,8 %, n = 19). Bylo zjištěno 1 úmrtí, které ale bylo považované za nesouvisející s užíváním studovaného léku (pacient zemřel v souvislosti s břišním kompartmentovým syndrom). Pět pacientů dostávalo při profylaxi emicizumabem také koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC), přičemž u nich nebyly zjištěny příhody TMA nebo TE, které by byly asociované s tímto přípravkem. U 5,2 % (10) osob se vytvořily ADA, u 2,6 % (5) jedinců byly neutralizovány in vitro.

Střední hodnota ABR týkající se léčených krvácení činila 0,5, nulový výskyt léčených krvácení byl pozorován u 82,6 % účastníků studie.

Závěr

Bezpečnostní profil emicizumabu, jejž demonstrovaly klinické studie HAVEN, byl potvrzen ve velké a rozmanité populaci pacientů s hemofilií A s inhibitorem FVIII, aniž by přitom došlo k odhalení jakýchkoli nových bezpečnostních signálů. U valné většiny účastníků studie STASEY se nevyskytla žádná krvácení, která by vyžadovala léčbu.

(esr)

Zdroj: Jiménez-Yuste V., Peyvandi F., Klamrot R. et al. Final analysis of the STASEY trial: a single-arm, multicenter, open-label, phase III clinical trial evaluating the safety and tolerability of emicizumab prophylaxis in persons with hemophilia A (PwHA) with factor (F)VIII inhibitors. ISTH Congress 2021Res Pract Thromb Haemost 2021; 5 (Suppl. 1): PB0521. Dostupné na: https://abstracts.isth.org/abstract/final-analysis-of-the-stasey-trial-a-single-arm-multicenter-open-label-phase-iii-clinical-trial-evaluating-the-safety-and-tolerability-of-emicizumab-prophylaxis-in-persons-with-hemophilia-a-pwhaŠtítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se