Účinek erdosteinu na četnost a délku trvání exacerbací CHOPN

21. 11. 2017

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je hlavní příčinou morbidity a mortality na celém světě. V prevenci exacerbací CHOPN lze s dobrým efektem použít perorální mukoaktivní lék erdostein s protizánětlivým a antioxidačním účinkem.

Studie RESTORE

Zda dlouhodobá léčba erdosteinem ve standardní dávce může snížit výskyt exacerbací a zda má vliv i na délku trvání exacerbací a čas do další exacerbace, zkoumala studie RESTORE, která probíhala od listopadu 2010 do února 2014. Jednalo se o mezinárodní randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii fáze III.

Sledovaná populace

Do studie bylo zařazeno 467 pacientů se středně závažnou až závažnou CHOPN (stadia II/III dle GOLD). Zúčastnili se jí jak současní (n = 135, 29 %), tak bývalí (n = 332, 71 %) kuřáci ve věku 40−80 let, kteří byli léčeni ambulantně se stabilním léčebným režimem ≥ 8 týdnů.

Průběh studie

Pacienti dostávali 300 mg erdosteinu (n = 228) 2× denně nebo placebo (n = 239) spolu s obvyklou udržovací terapií CHOPN. Mezi oběma skupinami nebyl významný rozdíl v průměrném počtu exacerbací během 12 měsíců před začátkem studie (erdostein 2,39 vs. placebo 2,30). Hodnocení léčby proběhlo v 1., 3., 6., 9. a 12. měsíci. Průměrná doba léčby erdosteinem činila 317,0 ± 102,3 dne, placebem pak 318,1 ± 105,2 dne. Kvůli nežádoucím účinkům ukončilo léčbu 9 pacientů s erdosteinem a 6 pacientů s placebem. Dalších 16 pacientů léčených erdosteinem a 20 pacientů ve skupině s placebem ukončilo léčbu z jiných důvodů. 60 % pacientů užívalo inhalační antimuskarinový léčivý přípravek s dlouhodobým účinkem, 44 % pak kombinaci LABA (dlouze působící β2-mimetikum) a inhalačního kortikosteroidu. 

Výsledná zjištění

Účinnost

Během 1 roku léčby bylo ve skupině s erdosteinem zaznamenáno 196 (42,9 %) exacerbací, ve skupině s placebem pak 261 (57,1 %) exacerbací. U 91 (42 %) pacientů léčených erdosteinem a u 70 (30 %) pacientů léčených placebem se během léčby neobjevila žádná exacerbace (p = 0,01). Ve skupině s erdosteinem došlo ke snížení četnosti exacerbací o 19,4 % (erdostein 0,91 vs. placebo 1,13 exacerbace/pacient/rok; p = 0,01). Tento výsledek byl dán snížením výskytu lehkých exacerbací o 57,1 % (erdostein 0,23 vs. placebo 0,54 exacerbace/pacient/rok; poměr výskytu [RR − rate ratio] 0,429; p = 0,002). Rozdíl ve výskytu středně těžkých a těžkých exacerbací nebyl statisticky významný (erdostein 0,68 vs. placebo 0,56 exacerbace/pacient/rok; RR 1,153; p = 0,054).

Léčba erdosteinem byla spojená se zkrácením délky trvání exacerbací o 24,6 % (erdostein 9,5 ± 7,2 dne vs. placebo 12,6 ± 9,7 dne; p = 0,023). Erdostein zkrátil délku trvání lehkých (erdostein 8,1 ± 5,2 dne vs. placebo 10,4 ± 8,2 dne; p = 0,039) i středně těžkých / těžkých exacerbací (erdostein 11,1 ± 8,9 dne vs. placebo 14,1 ± 10,8 dne; p = 0,041). Nebyl pozorován významný rozdíl ve výskytu ani délce trvání exacerbací v závislosti na užívání inhalačních kortikosteroidů.

Erdostein v porovnání s placebem významně neprodloužil dobu do první exacerbace. Hospitalizace z důvodu exacerbací CHOPN nebyly časté (erdostein 5,7 % vs. placebo 7,2 %, nevýznamný rozdíl). Závažnost onemocnění dle hodnocení pacientem byla nižší ve skupině s erdosteinem (1,48 ± 0,74 vs. 1,65 ± 0,74; průměrný rozdíl [MD] −0,167; p = 0,022). Celkové skóre dotazníku SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire) se ve skupině s placebem změnilo z 52,9 ± 16,9 na 37,4 ± 17,5 (p < 0,001), ve skupině s erdosteinem pak z 51,9 ± 17,1 na 39,9 ± 17,7 (p < 0,001) bez významného rozdílu mezi skupinami. 10,2 % pacientů léčených erdosteinem a 33,7 % pacientů léčených placebem potřebovalo během studie navýšit užívání úlevové medikace (p < 0,001).

Bezpečnost léčby

V průběhu studie bylo hlášeno celkem 706 nežádoucích účinků (NÚ), z toho 313 ve skupině s erdosteinem a 393 ve skupině s placebem. V každé skupině se objevil 1 závažný nežádoucí účinek spojený s léčbou (1 fibrilace síní ve skupině s erdosteinem a 1 empyém žlučníku ve skupině s placebem). Tři nežádoucí účinky (1 závažný) ve skupině s erdosteinem a 5 nežádoucích účinků (1 závažný) ve skupině s placebem byly považovány za NÚ spojené s léčbou. U 3 pacientů (2 ve skupině s placebem a 1 ve skupině s erdosteinem) vedly závažné nežádoucí účinky k úmrtí.

Závěr

U pacientů s CHOPN může perorální mukoaktivní lék, jako je erdostein, snížit výskyt a délku trvání exacerbací nezávisle na současném užívání inhalačních kortikosteroidů. Prodlouží tak dobu, kterou pacient stráví mimo exacerbace.

(mkd)

Zdroj: Dal Negro R. W., Wedzicha J. A., Iversen M. et al. Effect of erdosteine on the rate and duration of COPD exacerbations: the RESTORE study. Eur Respir J 2017 Oct 12; 50(4), pii: 1700711, doi: 10.1183/13993003.00711-2017.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se