Jak si vede erdostein v kombinacích s antibiotiky?

1. 11. 2022

Erdostein je perorální mukoaktivní lék, který snižuje viskozitu hlenu degradací disulfidových vazeb v mucinovém polymeru. Tohoto účinku dosahuje prostřednictvím volné thiolové skupiny ve svém hlavním aktivním metabolitu, jímž je N-thiodiglykolyl-homocystein. Kromě mukolytického působení vykazuje erdostein antioxidační a protizánětlivé účinky a snižuje adhezivnost bakterií, čímž zvyšuje účinnost některých antibiotik. Přinášíme souhrn výsledků studií dokládajících jeho efekt na zesílení účinnosti léků podávaných v léčbě respiračních onemocnění.

Kombinace s antibiotiky

Starší práce prokázaly vliv erdosteinu na zvýšení koncentrace amoxicilinu ve sputu pacientů s akutní exacerbací chronické bronchitidy1 a následně synergický účinek erdosteinu s amoxicilinem v léčbě pacientů s chronickou bronchitidou během infekční exacerbace onemocnění, aniž by při tom došlo ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků.2 Přinesly také důkazy, že erdostein zesiluje antiadhezivní působení klarithromycinu na Staphylococcus aureus3 a že jeho přidání k ciprofloxacinu zesiluje inhibici adheze bakterií na sliznice.4

Kombinace s léky podávanými u pacientů s CHOPN

Následně byly zjištěny in vitro synergické účinky erdosteinu s budesonidem a salbutamolem5, 6 a bylo doloženo, že erdostein zesiluje odpověď dýchacích cest na salbutamol u pacientů s mírnou až středně těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).7

Erdostein je proléčivo, aktivní volná thiolová skupina (RSH) vzniká až po jeho metabolizaci na aktivní metabolit v játrech. Nedochází proto k nežádoucí interakci v trávicím traktu a snížení účinnosti jiných léčiv, zejména antibiotik, při jejich současném podání.

Zesílení účinnosti ATB u dětí s infekcí DCD

V roce 2007 byly publikovány výsledky multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie, která porovnávala přidání erdosteinu nebo placeba k amoxicilinu u dětí s infekcí dolních cest dýchacích (DCD). Zahrnula 158 pacientů, kteří byli léčeni po dobu 7 ± 2 dnů. Primární sledovaný parametr tvořil kašel, dále mezi hodnocené ukazatele patřily poslechový nález a tělesná teplota, a to při zahájení terapie, po 3 dnech a na jejím konci. Přísně byla monitorována bezpečnost.

Výsledky ukázaly zmírnění kašle o 47 % do 3. dne ve skupině s erdosteinem, což znamenalo významně větší efekt v porovnání s placebem (zmírnění o 33 %; p < 0,0001). Tento přínos erdosteinu udržel statistickou významnost i na konci léčby. Zjištěn byl také signifikantní vliv přidání erdosteinu na zmírnění chrůpků již po 3 dnech léčby. Prokázána byla bezpečnost léčby.8

Snížení výskytu a délky trvání exacerbací CHOPN

V roce 2017 byla dokončena studie RESTORE, která hodnotila vliv přidání erdosteinu k udržovací léčbě CHOPN (krátkodobě působící beta-agonisté, anticholinergika, adrenergika v kombinaci s kortikosteroidy, xanthiny, glukokortikoidy) na výskyt a délku trvání exacerbací. Jednalo se o prospektivní randomizovanou dvojitě zaslepenou a placebem kontrolovanou studii, které se účastnilo 445 pacientů ve věku 40–80 let s CHOPN ve stadiu II/III.

Přidání erdosteinu v dávce 300 mg 2× denně vedlo v průběhu 12 měsíců v porovnání s placebem ke snížení výskytu exacerbací o 19 % (0,91 vs. 1,13 exacerbace na pacienta za rok; p = 0,01), což bylo dáno snížením výskytu mírných exacerbací, a zkrácení délky exacerbací o 25 % bez ohledu na jejich závažnost (9,55 vs. 12,63 dne; p = 0,023). Podíl pacientů, u nichž se vyskytly nežádoucí příhody, byl v obou terapeutických skupinách obdobný.9

Zvýšení penetrace antibiotik do biofilmu

V loňském roce byla publikována studie s kombinacemi erdosteinu s různými antibiotiky, která prokázala, že jeho přidání zvyšuje účinek antibiotik proti kmenům Staphylococcus aureus s citlivostí, ale i rezistencí na methicilin (MSSA, MRSA) tvořícím rezistentní biofilmy. To naznačuje, že erdostein zvyšuje průnik antibiotik do biofilmů, zřejmě narušením polymerních látek v mezibuněčné matrix, a žádá si potvrzení v dalších studiích.10

(zza)

Zdroje:
1. Ricevuti G., Mazzone A., Uccelli E. et al. Influence of erdosteine, a mucolytic agent, on amoxycillin penetration into sputum in patients with an infective exacerbation of chronic bronchitis. Thorax 1988; 43 (8): 585–590, doi: 10.1136/thx.43.8.585.
2. Marchioni C. F. , Polu J. M., Taytard A. et al. Evaluation of efficacy and safety of erdosteine in patients affected by chronic bronchitis during an infective exacerbation phase and receiving amoxycillin as basic treatment (ECOBES, European Chronic Obstructive Bronchitis Erdosteine Study). Int J Clin Pharmacol Ther 1995; 33 (11): 612–618.
3. Braga P. C., Zuccotti T., Dal Sasso M. Bacterial adhesiveness: effects of the SH metabolite of erdosteine (mucoactive drug) plus clarithromycin versus clarithromycin alone. Chemotherapy 2001; 47 (3): 208–214, doi: 10.1159/000063223.
4. Dal Sasso M., Bovio C., Culici M., Braga P. C. The combination of the SH metabolite of erdosteine (a mucoactive drug) and ciprofloxacin increases the inhibition of bacterial adhesiveness achieved by ciprofloxacin alone. Drugs Exp Clin Res 2002; 28 (2–3): 75–82. 
5. Dal Sasso M., Bovio C., Culici M. et al. The SH-metabolite I of erdosteine, a mucolytic drug, enhances the inhibitory effect of salbutamol on the respiratory burst of neutrophils. Drugs Exp Clin Res 2002; 28 (4): 147–154.
6. Dal Sasso M., Culici M., Guffanti E. E. et al. A combination of budesonide and the SH-metabolite I of erdosteine acts synergistically in reducing chemiluminescence during human neutrophil respiratory burst. Pharmacology 2005; 74 (3): 127–134, doi: 10.1159/000084295.
7. Dal Negro R., Visconti M., Trevisan F. et al. Erdosteine enhances airway response to salbutamol in patients with mild-to-moderate COPD. Ther Adv Respir Dis 2008; 2 (5): 271–277, doi: 10.1177/1753465808096109.
8. Balli F., Bergamini B., Calistru P. et al. Clinical effects of erdosteine in the treatment of acute respiratory tract diseases in children. Int J Clin Pharmacol Ther 2007; 45 (1): 16–22, doi: 10.5414/cpp45016.
9. Dal Negro R. W., Wedzicha J. A., Iversen M. et al.; RESTORE group. Effect of erdosteine on the rate and duration of COPD exacerbations: the RESTORE study. Eur Respir J 2017; 50 (4): 1700711, doi: 10.1183/13993003.00711-2017.
10. Pani A., Lucini V., Dugnani S., Scaglione F. Erdosteine enhances antibiotic activity against bacteria within biofilm. Int J Antimicrob Agents 2022 Mar; 59 (3): 106529, doi: 10.1016/j.ijantimicag.2022.106529.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se