„Chytněte dech zavčas“: Proč je důležitý časný záchyt CHOPN a jak na něj?

10. 1. 2022

Součástí programu Výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, která se konala 12. listopadu 2021 ve Zlíně, byla rovněž přednáška MUDr. Kristiána Brata, Ph.D., z Kliniky nemoci plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno věnovaná problematice časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Prevalence a rizikové faktory

V úvodu zazněly základní statistické údaje týkající se CHOPN v Česku. Odhadovaná prevalence tohoto onemocnění u nás činí 710 tisíc pacientů, přičemž v trvalé a pravidelné péči lékařů je jich pouze cca 250 tisíc. Mortalita na CHOPN v letech 2015–2018 byla stabilní a dosahovala 3200–3500 úmrtí ročně.

Přednášející v rámci úvodní sekce shrnul rizikové faktory CHOPN a klinické důsledky onemocnění, které by mělo být chápáno nikoliv jen jako nemoc plic, ale jako syndrom. Mezi rizikovými faktory zdůraznil aktivní i pasivní kouření cigaret, bronchiální obstrukci v dětství a adolescenci, nízkou porodní váhu, dětské astma a časté respirační infekce v dětství. Z klinických důsledků CHOPN byla uvedena například dlouhodobá zánětlivá odpověď na vdechované škodlivé plyny a částice, porucha výměny plynů či snížená tolerance zátěže.

Diagnostický algoritmus

Základní evaluace pacienta při stanovení diagnózy CHOPN by měla mít 5 částí: posouzení inhalačních rizik (kouření, profesní expozice, smog), rozbor anamnézy a symptomů nemoci (využití skóre CAT a škály dušnosti mMRC), funkční vyšetření plic (spirometrie, bodypletyzmografie, difuze CO, 6minutový test chůzí − 6MWT), laboratorní vyšetření (biochemické vyšetření včetně hladiny alfa-1-antitrypsinu, krevní obraz, bakteriologie sputa) a využití zobrazovacích metod (skiagram hrudníku, CT plic, EKG, echokardiografie, polysomnografie).

Základem individualizovaného přístupu k pacientovi je potom fenotypizace. V Česku je definováno 6 fenotypů: bronchitický, emfyzematický, překryv CHOPN s astma, plicní kachexie, bronchiektázie a frekventní exacerbace.

Princip léčby CHOPN

Terapie chronické obstrukční plicní nemoci je rozdělena do 5 okruhů. Jedná se o eliminaci rizik, základní (mandatorní) léčbu, fenotypově vázanou léčbu, terapii respiračního selhání s podpůrnou léčbou a terapii komorbidit. Cílem léčby je zlepšení kvality života pomocí redukce symptomů s využitím bronchodilatancií, mukolytik a respirační fyzioterapie, dále snížení počtu exacerbací, které zpomalí progresi nemoci a sníží riziko úmrtí, a v neposlední řadě zlepšení prognózy pacientů.

Program časného záchytu CHOPN

V prezentaci byl dále představen pilotní program „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“, který byl v Česku zahájen v roce 2018. Cílem programu, nad kterým má patronát Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, je identifikace dosud nediagnostikovaných pacientů s CHOPN v rizikové populaci kuřáků. Právě časná intervence v podobě včasného zahájení léčby a ukončení kouření je podle přednášejícího jediným skutečným prostředkem ke zlepšení prognózy pacientů s CHOPN.

Na programu se aktuálně podílí 73 praktických lékařů provádějících prescreening pacientů s predefinovanými rizikovými znaky (40–69 let, kouření cigaret ≥ 10 krabičkoroků a dušnost při fyzické námaze). Pacienti s pozitivním screeningovým výstupem jsou referováni k jednomu ze 32 spolupracujících pneumologů. Alternativní cestou náboru pacientů je veřejný program prostřednictvím inzerátů a sociálních sítí. Ošetřující pneumolog hodnotí anamnézu, provádí funkční testy a dotazníkové šetření. Diagnóza CHOPN je následně stanovena dle mezinárodních standardů a českých guidelines.

Co vyplynulo z průběžné analýzy výsledků

Průběžná analýza hodnotící efektivitu programu ve vztahu k primozáchytu CHOPN uvádí, že k srpnu 2021 bylo prescreenováno 1562 osob, z nichž 741 vstoupilo do screeningového programu. Inkluzní kritéria nesplnilo 63 pacientů a 678 jich bylo vyšetřeno pneumologem. Záchyt CHOPN činil 15,5 % ze všech osob, které prošly prescreeningem, a až 35,7 % u pacientů vyšetřených pneumologem. Srovnání s jinými screeningovými programy, u nichž je záchyt 0,66 % v případě mammografického screeningu karcinomu prsu a 1,3–1,9 % u karcinomu prostaty, přináší otázku, zda je vysoká míra pozitivních nálezů u programu časného záchytu CHOPN extrémním úspěchem, nebo podnětem k jeho přenastavení. Dosavadní data k programu jako celku nicméně ukazují, že se jedná o velmi efektivní projekt, který pomáhá se záchytem pacientů v časném stadiu CHOPN.

(pak)

Zdroj: Brat P. Chytněte dech zavčas aneb proč je důležitý časný záchyt CHOPN a jak na něj. Výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Zlín, 12. 11. 2021.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kašel: klinický přístup
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se