Dupilumab v léčbě dospívajících pacientů s těžkou a refrakterní atopickou dermatitidou

1. 12. 2020

Otevřená multicentrická studie, která hodnotila dupilumab v léčbě středně těžké až těžké atopické dermatitidy u dospívajících, potvrdila jeho dlouhodobou účinnost a bezpečnost i u této věkové skupiny. Kromě jejích výsledků shrnujeme rovněž informace k dávkování a podmínkám úhrady v Česku u věkové skupiny 12–18 let.

Úvod

Dupilumab je monoklonální protilátka, která inhibuje signální dráhu interleukinů 4 a 13. Je schválená k léčbě středně těžké a těžké atopické dermatitidy u dospělých a také u dospívajících ve věku 12–18 let, u nichž je vhodná systémová terapie.

V předchozí 16týdenní multicentrické randomizované placebem kontrolované studii u dospívajících dupilumab prokázal významné zmírnění projevů a příznaků atopické dermatitidy a přijatelný profil bezpečnosti. Cílem nové studie provedené u adolescentů bylo popsat farmakokinetiku a dlouhodobou účinnost a bezpečnost dupilumabu v této věkové skupině.

Průběh studie

V první části studie fáze IIa dostali pacienti se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou ve věku 12–18 let dupilumab v jediné dávce 2 mg/kg nebo 4 mg/kg. Následovalo 8týdenní sledování farmakokinetiky. Poté dostávala pacienti stejnou dávku 1× týdně po dobu 4 týdnů, přičemž bezpečnost byla sledována 8 týdnů. Na tuto studii navázalo její otevřené prodloužení fáze III. Pacienti pokračovali v užívání dupilumabu 2 nebo 4 mg/kg 1× týdně a byli sledováni celkem 52 týdnů.

Zařazeno bylo 40 pacientů, v otevřeném prodloužení jich pokračovalo 36. 

Výsledky

Výsledky ukázaly farmakokinetický profil dupilumabu podobný jako u dospělých pacientů.

Léčba byla po celou dobu 52 týdnů dobře snášena. Z nežádoucích příhod se nejčastěji vyskytla nazofaryngitida a exacerbace atopické dermatitidy.

Za 2 týdny po podání 1. dávky došlo k průměrnému snížení indexu rozsahu a závažnosti ekzému (EASI − Eczema Area and Severity Index) o 34 % ve skupině s dávkou 2 mg/kg a o 51 % ve skupině s dávkou 4 mg/kg. Hodnoty EASI i nadále klesaly a v 52. týdnu dosáhlo zlepšení ve skupině s nižší dávkou 85 % a ve skupině s vyšší dávkou 84 % účastníků.

Dávkování dupilumabu a možnosti terapeutických kombinací

Dupilumab se aplikuje subkutánně do oblasti břicha, nadloktí nebo stehna. U dospívajících pacientů je dávkování uvedeno v následující tabulce.

Tab. Dávkování dupilumabu u dospívajících pacientů

Tělesná hmotnost

Úvodní dávka

Následné dávky (1× za 14 dní)

< 60 kg

400 mg (2 injekce po 200 mg)

200 mg

≥ 60 kg

600 mg (2 injekce po 300 mg)

300 mg

Dupilumab lze používat spolu s topickými kortikosteroidy nebo bez nich. Souběžně mohou být použity také topické inhibitory kalcineurinu, které by však měly být vyhrazeny pouze pro problémové oblasti, jako jsou obličej, krk, intertriginózní oblast a oblast genitálií.

Úhradové podmínky a hodnocení úspěšnosti léčby

V Česku je dupilumab hrazen dospívajícím pacientům (od 12 let do dosažení věku 18 let) s těžkou formou atopické dermatitidy, u kterých indikovaná maximalizovaná lokální terapie a dostupné vyšší typy léčby jako fototerapie, balneoterapie či systémová léčba nevedly ke kontrole onemocnění.

Úspěšnost terapie se hodnotí po 16 a 24 týdnech od jejího zahájení a dále nejméně každých 24 týdnů. Léčba se ukončí v případě nedosažení nejméně EASI-50 v 16. týdnu, nedosažení nejméně EASI-75 ve 24. týdnu, výskytu nezvládnutelných nežádoucích účinků, nedostatečné adherence k léčbě nebo poklesu účinnosti pod EASI-50 při 2 po sobě následujících kontrolách.

(zza)

Zdroje:
1. Cork M. J., Thaçi D., Eichenfield L. F. et al. Dupilumab in adolescents with uncontrolled moderate-to-severe atopic dermatitis: results from a phase IIa open-label trial and subsequent phase III open-label extension. Br J Dermatol 2020 Jan; 182 (1): 85−96, doi: 10.1111/bjd.18476.
2. SPC Dupixent. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dupixent-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se