Dopad pandemie COVID-19 na osoby trpící poruchami schizofrenního okruhu

16. 4. 2021

Pandemie onemocnění COVID-19 má dalekosáhlý dopad na fyzické a duševní zdraví celosvětové populace. Současná situace přináší nepřiměřenou zátěž pro pacienty trpící schizofrenií, ale také dalšími psychiatrickými poruchami. U jedinců s poruchami schizofrenního okruhu je podle recentních studií pozorována vyšší mortalita, ale také zhoršení průběhu onemocnění či celkové kvality života.

Úvod

Jedinci trpící poruchami schizofrenního okruhu jsou ve větším riziku nákazy onemocněním COVID-19 z řady důvodů, mezi které patří například přítomnost kognitivní poruchy, nižší obezřetnost k zdravotním rizikům či zvýšené riziko přenosu infekce během hospitalizace nebo v sociálních zařízeních.

Vícečetná rizika dále představují negativní prognostické faktory ovlivňující morbiditu a mortalitu nemocných. Patří mezi ně hojně rozšířené kouření s prevalencí až 60 % u této pacientské skupiny, ale také vyšší počet komorbidit oproti běžné populaci. Pandemie onemocnění COVID-19 ovlivňuje zdraví jedinců se schizofrenií také nepřímo, a to například v důsledku omezení sociálních kontaktů či působení stresu.

Výsledky studií

Kozloffová et al. publikovali přehledovou studii zabývající se vlivem pandemie na pacienty s poruchami schizofrenního okruhu a přidruženými poruchami. Podle autorů studie může kromě působení stresu přispívat k exacerbaci psychotických symptomů také samotné onemocnění COVID-19, a to předpokládaným mechanismem spojeným s imunitní odpovědí.

Zásadní vliv na průběh duševního onemocnění má omezení sociálních kontaktů a omezení zdravotní péče během současné pandemie, kontinuita péče je tak považována za kritický prvek v prevenci dekompenzace stavu. Jako vhodná alternativa se obdobně jako v jiných oborech jeví telemedicína.

Randomizovaná kontrolovaná klinická studie publikovaná v době před propuknutím pandemie prokázala vysokou satisfakci s videokonferenčními hovory u pacientů se závažnými duševními poruchami. Určitou výzvu však může představovat nižší compliance jedinců se schizofrenií a skutečnost, že jedinci trpící psychotickou poruchou méně často používají digitální technologie. Takzvaná telepsychiatrie a ostatní digitální intervenční technologie by měly být zváženy u ambulantně léčených pacientů se schizofrenií v rámci udržení kontinuity péče.

Nemaniová et al. publikovali retrospektivní kohortovou studii, ve které hodnotili vliv infekce COVID-19 na mortalitu pacientů s duševními poruchami. Do studie bylo zahrnuto celkem 7348 dospělých pacientů s infekcí COVID-19 (celkem bylo do studie zahrnuto 26 540 pacientů), kteří byli sledováni po dobu 45 dnů od laboratorně verifikované infekce COVID-19. Průměrný věk pacientů činil 54 ± 18,6 roku, 53 % populace tvořily ženy.

V kohortě pacientů byli jedinci trpící poruchami schizofrenního okruhu (n = 75), poruchami nálad (n = 564) a anxiózními poruchami (n = 360). Po přizpůsobení demografickým a medicínským rizikovým faktorům byla pozorována signifikantní asociace mortality s poruchami schizofrenního okruhu (poměr šancí [OR] 2,67; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,48–4,80). U jedinců s poruchami nálad a anxiózními poruchami nebyla pozorována signifikantní asociace mezi mortalitou a infekcí COVID-19.

Závěr

Podle dostupných důkazů probíhající pandemie onemocnění COVID-19 komplexním způsobem ovlivňuje morbiditu a mortalitu jedinců s poruchami schizofrenního okruhu. Důležitým stabilizačním prvkem je zajištění kontinuity péče o pacienty, ať už pomocí osobních kontrol nebo prostřednictvím telemedicíny a dalších digitálních technologií.

(holi)

Zdroje:
1. Kozloff N., Mulsant B. H., Stergiopoulos V., Voineskos A. N. The COVID-19 global pandemic: implications for people with schizophrenia and related disorders. Schizophr Bull 2020 Jul 8; 46 (4): 752–757, doi: 10.1093/schbul/sbaa051.
2. Nemani K., Li C., Olfson M. et al. Association of psychiatric disorders with mortality among patients with COVID-19. JAMA Psychiatry 2021 Apr 1; 78 (4): 380–386, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.4442.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se