Lurasidon v léčbě schizofrenie u dospívajících: Jak vyšel z porovnání s ostatními atypickými antipsychotiky?

27. 9. 2022

Metaanalýza 13 studií, které porovnávaly lurasidon s jinými atypickými antipsychotiky v monoterapii u dospívajících pacientů se schizofrenií, hodnotila účinnost léčby, míru nárůstu tělesné hmotnosti a četnost vysazení medikace u jednotlivých modalit.

Atypická antipsychotika v léčbě schizofrenie u dospívajících

U dospívajících pacientů se schizofrenií jsou jako léky 1. volby doporučena atypická antipsychotika z důvodu nižšího rizika extrapyramidových symptomů a akatizie v porovnání s typickými antipsychotiky. Jedná se ovšem o heterogenní skupinu léčiv s různými nežádoucími účinky, které mohou zahrnovat nárůst tělesné hmotnosti, poruchy glukózového a lipidového metabolismu, elevaci prolaktinu nebo sedaci. Dospívající pacienti jsou zvláště náchylní k metabolickým abnormalitám, proto je doporučeno během léčby sledovat tělesnou hmotnost, glykémii a lipidový profil.

Síťová metaanalýza

Autoři nedávné metaanalýzy porovnávali účinnost a bezpečnost lurasidonu − látky ze skupiny serotoninových a dopaminových antagonistů − s jinými atypickými antipsychotiky v monoterapii v léčbě schizofrenie u adolescentů. Průzkum literatury byl proveden k červnu 2016. Zařazeny byly randomizované kontrolované studie zahrnující pacienty ve věku 13–17 let se schizofrenií nebo jinou poruchou schizofrenního spektra (schizoafektivní poruchou, schizofreniformní poruchou nebo nespecifikovanou psychózou). Celkově se jednalo o 13 studií.

Pomocí síťové metaanalýzy provedené bayesovským způsobem byl porovnáván lurasidon s aripiprazolem, asenapinem, klozapinem, olanzapinem, paliperidonem s prodlouženým uvolňováním (ER), kvetiapinem, risperidonem a ziprasidonem. Sledovanými parametry byly skóre pozitivních a negativních příznaků na Škále pozitivních a negativních příznaků schizofrenie (PANSS), skóre Clinical Global Impression − Severity (CGI-S), nárůst tělesné hmotnosti, vysazení léčby z jakýchkoliv příčin, výskyt extrapyramidových příznaků a akatizie.

Výsledky

Lurasidon prokázal významně větší účinnost při snížení skóre PANSS od vstupu do studie (rozdíl mediánů −7,95; 95% interval kredibility [CrI] − 11,76 až − 4,16) a CGI-S (−0,44; 95% CrI −0,67 až −0,22) v porovnání s placebem. Z hlediska účinku na tato skóre nebyl mezi lurasidonem a žádným z porovnávaných atypických antipsychotik zjištěn významný rozdíl.

Nárůst tělesné hmotnosti při léčbě lurasidonem byl podobný jako u placeba (rozdíl mediánů 0,26 kg; 95% CrI −0,26 kg až 0,82 kg) a statisticky významně nižší než u olanzapinu (−3,62 kg; 95% CrI −4,84 kg až −2,41 kg), kvetiapinu (−2,13 kg; 95% CrI −3,20 kg až −1,08 kg), risperidonu (−1,16 kg; 95% CrI −2,14 kg až −0,17 kg), asenapinu (−0,98 kg; 95% CrI −1,71 kg až −0,24 kg) a paliperidonu ER (−0,85 kg; 95% CrI − 1,57 kg až −0,14 kg).

Nižší pravděpodobnost vysazení léčby byla u lurasidonu zjištěna v porovnání s aripiprazolem (poměr šancí [OR] 0,28; 95% CrI 0,10–0,76) a paliperidonem ER (OR 0,25; 95% CrI 0,08–0,81).

Výskyt extrapyramidových příznaků a akatizie byl u lurasidonu podobný jako u ostatních atypických antipsychotik.

Závěr

Výsledky této metaanalýzy naznačují, že lurasidon má u dospívajících pacientů se schizofrenií srovnatelnou účinnost jako ostatní atypická antipsychotika. Jeho profil snášenlivosti je relativně příznivý, s nižším rizikem nárůstu tělesné hmotnosti v porovnání s asenapinem, olanzapinem, risperidonem, paliperidonem ER a kvetiapinem. Výskyt extrapyramidových příznaků a akatizie je podle výsledků této metaanalýzy srovnatelný u všech atypických antipsychotik. Léčba schizofrenie s dobrým poměrem účinnosti a bezpečnosti u dospívajících pacientů celkově může napomoci celkově lepším klinickým výsledkům v praxi.

(zza)

Zdroj: Arango C., Ng-Mak D., Finn E. et al. Lurasidone compared to other atypical antipsychotic monotherapies for adolescent schizophrenia: a systematic literature review and network meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry 2020; 29 (9): 1195−1205, doi: 10.1007/s00787-019-01425-2.Štítky
Dětská psychiatrie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se