Studie AMPLIFY potvrdila bezpečnost a účinnost fixní kombinace aklidinium/formoterol v terapii CHOPN

15. 7. 2020

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze III AMPLIFY porovnávala u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) účinnost fixní kombinace formoterol/aklidinium s monoterapií jednotlivými složkami nebo s tiotropiem.

Úvod

Pro pacienty se stabilní CHOPN a perzistujícími příznaky nebo vysokým rizikem exacerbací je jako udržovací léčba doporučována kombinovaná terapie dlouhodobě působícím antagonistou muskarinových receptorů a dlouhodobě působícím β2-agonistou (LAMA/LABA). Účinnost kombinace aklidinium-bromidu (AB) a formoterol-fumarátu (FF) oproti placebu a jednotlivým složkám této kombinace v monoterapii byla potvrzena již dříve, prezentovaná studie ovšem mezi komparátory zařadila i často používané tiotropium (TIO).

Metodika a cíle studie

AMPLIFY byla 24týdenní dvojitě zaslepená studie, která randomizovala symptomatické pacienty s CHOPN (skóre CAT [COPD assessment test] ≥ 10) do 4 ramen. V jednotlivých ramenech nemocní užívali buď 2× denně fixní kombinaci AB/FF v dávce 400/12 µg, nebo 2× denně AB 400 µg, nebo 2× denně FF 12 µg, nebo 1× denně TIO 18 µg.

Mezi primární cíle patřila změna jednosekundové vitální kapacity plic (FEV1) ve 24. týdnu oproti výchozímu stavu, a to ve 2 měřeních: ráno 1 hodinu po podání terapeutické dávky (AB/FF vs. AB) a před jejím podáním (AB/FF vs. FF). Sledována byla také noninferiorita AB vs. TIO v ukazateli FEV1 před podáním dávky. Dále byly hodnoceny symptomy během noci a časně ráno a normalizovaná oblast pod křivkou AUC0–3/3 hod FEV1. Podskupina pacientů se zapojila do podstudie, v jejímž rámci účastníci podstoupili 24hodinové sériové spirometrické vyšetření.

Výsledky

Randomizováno bylo celkem 1594 pacientů, do podstudie se zapojilo 566 z nich. Ve 24. týdnu se FEV1 1 hodinu po podání dávky léčiva signifikantně zlepšila ve skupině užívající AB/FF oproti uživatelům AB, FF i TIO (rozdíly mezi léčbami: 84, 84 a 92 ml; p < 0,0001 pro všechna porovnání AB/FF s komparátory). Fixní kombinace AB/FF v porovnání s FF významně zlepšila FEV1 před podáním léčiva (rozdíl 55 ml; p < 0,001) a léčba pomocí AB byla noninferiorní vůči TIO.

V rameni léčeném kombinací AB/FF bylo oproti ostatním skupinám pozorováno signifikantní zlepšení AUC0-3/3 hod FEV1 (p < 0,0001) a oproti TIO také významné zlepšení ranních příznaků nemoci. 24hodinová spirometrie ukázala signifikantně výraznější zlepšení v AUC12–24/12 hod u AB/FF ve srovnání se všemi komparátory a ve 24. týdnu v AUC0–24/24 hod oproti FF nebo TIO.

Výskyt nežádoucích příhod spojených s léčbou byl ve všech skupinách velmi podobný.

Shrnutí a závěr

U pacientů se středně až velmi těžkou symptomatickou CHOPN byly při podání fixní kombinace aklidinium/formoterol 2× denně signifikantně zlepšeny plicní funkce oproti monoterapii jednotlivými komponenty této kombinace nebo tiotropiem. Ve srovnání s tiotropiem došlo při podání fixní kombinace také k významnému zlepšení z hlediska ranních příznaků CHOPN. Výsledky podporují udržitelnou účinnost hodnocené fixní kombinace v průběhu 24 hodin a ukazují, že oproti monoterapii poskytuje lepší kontrolu nočních a ranních příznaků CHOPN.

(mir)

Zdroj: Sethi S., Kerwin E., Watz H. et al. AMPLIFY: a randomized, phase III study evaluating the efficacy and safety of aclidinium/formoterol vs monocomponents and tiotropium in patients with moderate-to-very severe symptomatic COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2019; 14: 667–682, doi: 10.2147/COPD.S189138.Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Chronická obstrukční plicní nemoc
Autoři: MUDr. Lucie Heribanová

Chronická obstrukční plicní nemoc – diagnostika a léčba
Autoři: MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Astma - doporučené postupy v léčbě
Autoři: MUDr. Ester Seberová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se