Přehled účinnosti fixní kombinace aklidinium-bromid/formoterol-fumarát v udržovací léčbě CHOPN

30. 8. 2022

Fixní kombinace inhalačních přípravků se staly základem farmakoterapie středně těžké až těžké chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Američtí autoři publikovali přehled výsledků studií, které hodnotily účinnost a bezpečnost jedné z nejnovějších fixních kombinací LABA/LAMA aklidinium-bromidu a formoterol-fumarátu (AB/FF) v udržovací léčbě CHOPN v porovnání s placebem či jinými přípravky. Tyto klinické výzkumy zjišťovaly, do jaké míry pravidelné užívání uvedené fixní kombinace zmírňuje příznaky CHOPN, zlepšuje plicní funkce, snižuje výskyt exacerbací a zvyšuje toleranci zátěže.

Aktuální doporučení v léčbě CHOPN

Současné standardy Globální iniciativy pro CHOPN (GOLD) doporučují pro udržovací léčbu CHOPN kombinaci 2 dlouhodobě působících bronchodilatancií s odlišným mechanismem účinku. Kombinovaná inhalační terapie může vést k větší bronchodilataci bez zvýšení rizika vedlejších účinků. U fixních kombinací se díky pohodlnému užívání zvyšuje compliance pacientů s léčbou. Řada studií s těmito kombinacemi prokázala zlepšení plicních funkcí, snížení tíže a frekvence exacerbací CHOPN, zmírnění symptomů a zvýšení tolerance zátěže.

Mechanismus účinku

Aklidinium-bromid je dlouhodobě působící antagonista muskarinových receptorů (LAMA) s afinitou k podtypům M1–5. V léčbě CHOPN je kritický účinek na receptor M3. Navozuje bronchodilataci a pokles bronchiální sekrece.

Formoterol-fumarát je dlouhodobě působící selektivní agonista β2-adrenergních receptorů (LABA), který působí v plicích, kde vede k relaxaci hladké svaloviny stěn bronchů a bronchodilataci.

Účinnost

Z hlediska prokázané účinnosti AB/FF jsou významné studie fáze III ACLIFORM, AUGMENT a AMPLIFY.

První dvě byly 6měsíční multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie, které porovnávaly fixní kombinaci AB/FF s placebem a s monoterapií jednotlivými složkami přípravku. Zařadily pacienty starší 40 let s CHOPN (FEV1/FVC < 70 % a FEV1 < 80 % predikované hodnoty po podání bronchodilatans), kteří byli randomizováni k podávání AB/FF 400/12 µg nebo 400/6 µg nebo samotného AB 400 µg nebo samotného FF 12 µg nebo placeba 2× denně. Ve studii ACLIFORM došlo po 24 týdnech léčby k většímu zlepšení FEV1 za 1 hodinu po podání ranní dávky AB/FF v obou dávkách v porovnání s placebem (p < 0,001) i s monoterapií jednotlivými složkami kombinace (p < 0,001). Rovněž ve studii AUGMENT vykázala fixní kombinace významné zlepšení FEV1 za 1 hodinu po podání dávky v porovnání se samotným AB, samotným FF nebo placebem (p < 0,01).

6měsíční dvojitě zaslepená studie AMPLIFY s placebovým dvojníkem, která probíhala i v Česku, hodnotila účinnost a bezpečnost AB/FF v dávce 400/12 µg 2× denně v porovnání s monoterapií AB 400 µg 2× denně, FF 12 µg a tiotropiem (TIO) 18 µg 1× denně. Všechna porovnání ukázala statisticky významně větší zlepšení FEV1 za 1 hodinu po podání dávky při léčbě fixní kombinací (všechna p < 0,0001). Fixní kombinace také vedla k významně většímu zlepšení FEV1 před podáním ranní dávky v porovnání s monoterapií FF (p < 0,001).

Výsledky těchto studií dále ukázaly zvýšení tolerance zátěže při léčbě AB/FF, s významným prodloužením doby zátěže v porovnání s placebem (p < 0,01) a snížením podílu neaktivních osob (p < 0,0001). U pacientů s fixní kombinací AB/FF 400/12 µg bylo dále pozorováno významné snížení výskytu středně těžkých a těžkých exacerbací v porovnání s placebem (p < 0,01) a monoterapií AB (p < 0,05) a rovněž prodloužení doby do první exacerbace.

Bezpečnostní profil

Nežádoucí příhody během léčby zahrnovaly průjem, bolesti hlavy, infekce dolních cest močových, závratě a úzkost. Ve studii ACLIFORM se nežádoucí příhody objevily u < 3 % pacientů s výjimkou bolestí hlavy, které uvádělo 7−11 % pacientů. Ve studii AUGMENT byly nežádoucí příhody mírné až střední závažnosti a nejčastěji se jednalo o nazofaryngitidu. Výskyt závažných nežádoucích příhod byl nízký. Nejčastější pneumonie se objevila u 3 pacientů s AB/FF a u 2 pacientů s AB.

Závěr

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost fixní inhalační kombinace aklidinium-bromid/formoterol-fumarát byla doložena ve všech výše uvedených studiích. Nežádoucí příhody byly očekávatelné a jejich výskyt obdobný jako u jiných fixních kombinací LAMA/LABA.

(zza)

Zdroj: Haley R., Gupta N., Sethi S. Aclidinium bromide and formoterol fumarate for the maintenance treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Expert Rev Clin Pharmacol 2020; 13 (2): 103−113, doi: 10.1080/17512433.2020.1717334.Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se