Aklidinium bromid nezvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s CHOPN

14. 6. 2019

Více než 10 let se diskutuje o tom, že dlouhodobě působící cholinergní antagonisté (LAMA) indikovaní v léčbě chronické plicní obstrukční nemoci (CHOPN) mohou zvyšovat riziko kardiovaskulárních (KV) příhod. Zhruba 30 % pacientů s CHOPN přitom zemře na KV onemocnění. Otázku KV bezpečnosti aklidinium bromidu (LAMA schváleného k udržovací léčbě CHOPN) u pacientů s KV rizikem řešila studie ASCENT COPD. Její výsledky i závěry následné post hoc analýzy byly prezentovány na konferenci Amerických hrudních chirurgů (ATS) a na výročním kongresu Americké společnosti hrudních lékařů (CHEST) v roce 2018.

Inzerce

Metodika a cíle studie

ASCENT COPD byla multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie fáze IV s paralelními skupinami. Zahrnovala 3589 pacientů se středně závažnou až velmi závažnou CHOPN, kteří měli v anamnéze aterosklerotické onemocnění nebo nejméně 2 KV rizikové faktory (RF). Aklidinium bromid jim byl podáván v dávce 400 µg 2× denně.

Primárním sledovaným parametrem bezpečnosti byla doba do první velké nežádoucí KV příhody (MACE − zahrnující úmrtí z KV příčin, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozkovou příhodu). Primárním sledovaným parametrem účinnosti byl výskyt středně závažných nebo závažných exacerbací CHOPN během 1 roku léčby.

Sledovaná populace

Průměrný věk pacientů činil 67,2 roku, 60 % tvořili muži a průměrná hodnota FEV1 (jednovteřinové vitální kapacity) po podání bronchodilatans dosahovala 47,7 % predikované hodnoty. 63 % pacientů současně užívalo dlouhodobě působící β2-agonisty (LABA) nebo LABA/inhalační kortikosteroidy.

Výsledky hlavní studie

Studie neprokázala zvýšený výskyt MACE u pacientů s aklidinium bromidem v porovnání s těmi, kteří dostávali placebo. MACE se vyskytly u 3,9 % pacientů s aklidinium bromidem a u 4,2 % s placebem. Poměr rizik (HR) doby do první MACE činil 0,89 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,64–1,23; p = 0,469). Aklidinium bromid přitom významně snížil riziko exacerbace CHOPN (o 22 %; p < 0,001) a riziko hospitalizace pro exacerbaci CHOPN (o 35 %; p < 0,01).

Post hoc analýza podskupin

post hoc analýze byli pacienti ze studie ASCENT COPD stratifikováni do skupiny s již prodělanou KV příhodou a do skupiny s ≥ 2 KV RF. V obou podskupinách prokázal aklidinium bromid noninferioritu z hlediska výskytu akutní srdeční příhody a významné snížení rizika exacerbací CHOPN. U pacientů s KV příhodou v anamnéze byl výskyt srdečních příhod 5,5 % s aklidinium bromidem vs. 6,2 % s placebem (HR 0,86), přičemž riziko exacerbací CHOPN kleslo o 24 % (p = 0,004). U pacientů pouze s KV RF byl výskyt srdečních příhod 2,4 % v obou terapeutických skupinách a riziko exacerbací CHOPN snížil aklidinium bromid o 20 % (p = 0,0246).

Závěr

Jak uvedl jeden z autorů studie, „nezáleží na tom, zda pacient prodělal KV příhodu, nebo má pouze zvýšené riziko takové příhody − LAMA neznamená zvýšení rizika další MACE“.

(zza)

Zdroje:
1. Wise R. A., Scirica B. M., Schoenfeld D. A. et al. Effects of aclidinium bromide on major adverse cardiovascular events and COPD exacerbations in patients with COPD and cardiovascular risk factors. Am J Resp Crit Care Med 2018; 197: A7711.
2. Harrison P. LAMAs are safe irrespective of cardiovascular risk in COPD. Medscape Medical News > Conference News, 2018 Oct 10. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/903236#vp_1Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.