Na rozcestí: 5 variant farmakoterapie Alzheimerovy nemoci

11. 3. 2022

V současné době máme k dispozici 5 základních možností farmakoterapie Alzheimerovy nemoci. Je nejúčinnější memantin, některý ze tří inhibitorů cholinesteráz, nebo kombinovaná léčba? Přehledový článek japonských a amerických autorů vyhodnocuje literaturu zabývající se bezpečností a účinností kognitiv v léčbě Alzheimerovy nemoci.

Memantin

Memantin je nekompetitivní antagonista N-methyl-D-aspartátových receptorů (NMDA) s napěťově závislým účinkem a nízkou až středně silnou afinitou. Moduluje účinky patologicky zvýšené hladiny glutamátu, která vede k poškození neuronů.

Metaanalýza placebem kontrolovaných studií zabývajících se monoterapií memantinem u pacientů se středně těžkou až těžkou formou Alzheimerovy nemoci prokázala mírný, avšak statisticky významný příznivý efekt memantinu v oblasti kognitivní, behaviorální i funkční, a to v porovnání s placebem. Jedná se o dobře tolerovanou léčbu, frekvence vysazení terapie byla srovnatelná s placebem. U pacientů užívajících memantin se častěji než u pacientů v placebové skupině projevily závratě a únava. Výskyt hyperkalémie, agitace a symptomů psychózy byl naopak při léčbě memantinem významně nižší než při podávání placeba.

Inhibitory cholinesteráz

Inhibitory cholinesteráz (ChEI) usnadňují cholinergní přenos tím, že zpomalují odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními cholinergními neurony. V důsledku toho lze u pacientů dosáhnout zlepšení kognitivních funkcí.

Mezi ChEI využívané v terapii Alzheimerovy demence patří donepezil, galantamin a rivastigmin. Donepezil a galantamin jsou selektivními reverzibilními inhibitory acetylcholinesterázy. Galantamin navíc zesiluje účinek acetylcholinu na nikotinových receptorech, nejspíše vazbou na alosterické vazebné místo receptoru. Rivastigmin je pseudoireverzibilním inhibitorem acetyl- i butyrylcholinesterázy.

V monoterapii mají tato léčiva ve srovnání s placebem příznivý vliv na kognici, neovlivňují však behaviorální složku onemocnění. Ne vždy jsou dobře tolerované, vysazení léčby je častější než u placeba. Většinou jsou důvodem gastrointestinální obtíže jako nevolnost, průjem a zvracení.

Dva zmůžou více než jeden

Možností je také kombinovaná terapie memantinem společně s některým ChEI. Z metaanalýz vyplývá hraniční superiorita kombinace oproti monoterapii ChEI v oblasti kognitivních funkcí. Jednoznačně účinnější je potom kombinace oproti monoterapii ChEI v mírnění behaviorálních příznaků, zlepšení celkového klinického zhodnocení a plynulosti řeči.

Kombinace je srovnatelná s monoterapií ChEI z pohledu frekvence vysazení léčby. Oproti monoterapii ChEI se u pacientů s kombinovanou léčbou častěji projevuje ospalost a přírůstek tělesné hmotnosti. Zajímavý výsledek analýzy bezpečnosti byl popsán specificky u kombinace memantinu s donepezilem, která je velmi dobře tolerovaná, se srovnatelnou mírou ukončení léčby jako u placeba. Na základě provedených metaanalýz, jejichž souhrn přinesla citovaná práce, se tak kombinace memantinu s donepezilem jeví jako nejvýhodnější.

(dos)

Zdroj: Matsunaga S., Kishi T., Nomura I. et al. The efficacy and safety of memantine for the treatment of Alzheimer's disease. Expert Opin Drug Saf 2018; 17 (10): 1053−1061, doi: 10.1080/14740338.2018.1524870.Štítky
Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se