Inosin pranobex v léčbě HPV infekcí děložního čípku

13. 7. 2022

Cílem přehledového článku publikovaného v časopisu Infection and Drug Resistance bylo zhodnotit dostupné údaje o možnostech využití inosin pranobexu v léčbě pacientek s pozitivním nálezem lidského papilomaviru v cervikálním stěru.

Úvod

Perzistující či rekurentní infekce děložního čípku způsobené lidským papilomavirem (HPV) jsou hlavní příčinou karcinomů děložního čípku. Obrana organismu před infekcí HPV je závislá především na stavu imunitního systému, který je při správném fungování schopen zabránit progresi HPV a vypořádat se s infekcí bez klinických komplikací. Virus interaguje s imunitním systémem různými způsoby, avšak přesný mechanismus nebyl dosud zcela objasněn. Eliminaci viru významně napomáhá imunoterapie inosin pranobexem, na jejíž přínosy se zaměřili autoři z Vojenské lékařské akademie v Sofii.

HPV a karcinom děložního čípku

Onkogeneze cervikálního karcinomu je vícestupňový proces, který začíná infekcí HPV postihující cervikální epitel. K samotnému rozvoji karcinomu dochází po přetrvávajících či rekurentních infekcích HPV, za jejichž opakovaný výskyt je podle dostupných poznatků zodpovědný stav imunitního systému. Pro eliminaci infekce HPV je zásadní buněčná i humorální imunita. Antivirotika, která by byla schopná efektivně zlikvidovat papilomavirovou infekci děložního čípku, dosud nejsou k dispozici, a organismus je tedy v boji s touto infekcí odkázán zejména na svůj imunitní systém.

Příznivé účinky ovšem prokazuje například inosin pranobex, který moduluje buněčnou i humorální imunitu. Přestože je jeho účinnost známa již od 70. let 20. století, k léčbě infekce HPV děložního čípku se přitom užívá jen zřídka. Jde o léčivo s protivirovým účinkem složené z inosinu a dimepranol acedobenu v poměru 1 : 3 a má uplatnění například v léčbě onemocnění vyvolaných viry herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV), virem Epsteina a Barrové (EBV) či cytomegaloviry (CMV).

Analyzované studie

V přehledovém článku jsou analyzovány prospektivní kontrolované studie s observačním či retrospektivním designem a metaanalýzy z let 1971−2021, které se zabývaly imunoterapií u pacientek s infekcí HPV děložního čípku. Do přehledu bylo zahrnuto celkem 41 prací. Hlavním sledovaným parametrem bylo přetrvávání HPV na děložním čípku, respektive jeho eliminace u žen podstupujících imunoterapii inosin pranobexem a výskyt cervikálních intraepitelových neoplazií nebo skvamózních intraepitelových lézí nízkého či vysokého stupně u dlouhodobě sledovaných pacientek. Většina analyzovaných prací hodnotila klinickou účinnost inosin pranobexu v kombinaci s kryoterapií a různými chirurgickými zákroky.

Poznatky o inosin pranobexu

Přestože studie ukazují významnou klinickou účinnost inosin pranobexu v kombinaci s dalšími postupy i při monoterapii, ve většině případů byla u pacientek se změnami na děložním čípku způsobenými HPV v prevenci progrese onemocnění i při eliminaci patogenu účinnější kombinovaná terapie. Například multicentrická prospektivní randomizovaná placebem kontrolovaná studie s pěti desítkami pacientek prokázala, že podávání 3 g inosin pranobexu denně po dobu 4 týdnů zlepšuje u žen s genitálními bradavicemi klinickou účinnost konvenční terapie (podofylin či kyselina trichloroctová). Jiná studie ukázala, že kombinovaná léčba s imunoterapií inosin pranobexem eliminuje HPV v 98 % případů a 3násobně snižuje relativní riziko relapsu. Přehledové články popisují účinnost inosin pranobexu vůči infekci HPV mezi 87,5 a 97,0 % v rámci kombinační terapie; v případě monoterapie se účinnost pohybuje mezi 72,4 a 95,0 %.

Shrnutí a závěr

Inosin pranobex zlepšuje aktivitu imunitního systému v boji s HPV, podporuje eliminaci viru a zpomaluje či zastavuje onkogenezi cervikálního karcinomu. Studie potvrzují vysokou účinnost kombinované terapie i monoterapie rovněž u pacientek s perzistující infekcí HPV.

Intraepitelové neoplazie a karcinomy děložního čípku způsobené HPV mají vysokou míru morbidity i mortality. Dlouhodobý výzkum věnovaný infekcím HPV, jejich epidemiologii, patogenezi, léčbě i profylaxi má tedy zásadní význam pro snížení incidence a závažnosti těchto diagnóz. Inosin pranobex vykazuje u pacientek s infekcemi HPV dobrou klinickou účinnost a dostupné poznatky rovněž naznačují, že tato terapie snižuje míru rekurence cervikální dysplazie a prekancerózních stavů způsobených chronickou HPV infekcí děložního čípku.

(pak)

Zdroj: Kovachev S. M. A review on inosine pranobex immunotherapy for cervical HPV-positive patients. Infect Drug Resist 2021 Jun 2; 14: 2039−2049, doi: 10.2147/IDR.S296709.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Gynekologie a porodnictví Neonatologie Otorinolaryngologie Pediatrie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se