Účinnost a bezpečnost kombinace metforminu s empagliflozinem u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

5. 9. 2016

Lékem první volby je u diabetu 2. typu metformin, který je optimální pro svoji účinnost, prokázanou bezpečnost, neutrální vliv na tělesnou hmotnost a příznivé účinky na kardiovaskulární systém. S progresí onemocnění však nemusí monoterapie metforminem vést k požadované kontrole glykémie, a je proto nutné zvolit kombinovanou léčbu. Řada antidiabetik je pacienty špatně tolerována a nežádoucí účinky, jako je přibývání na váze nebo epizody hypoglykémie, vedou ke snižování adherence k léčbě. Je proto třeba zvolit do kombinace látku, která je účinná, bezpečná a pacienty dobře tolerovaná. Takovým léčivem může být empagliflozin.

Empagliflozin

Empagliflozin je účinný selektivní inhibitor SGLT2 (sodíko-glukózového transportéru 2), který snižuje hladinu glukózy redukcí její reabsorpce v ledvinách a zvýšením jejího vylučování močí. Mechanismus účinku není závislý na inzulinu, což přispívá k nízkému riziku hypoglykémie. Empagliflozin má při perorálním podání dobrou biologickou dostupnost, dostatečně dlouhý poločas dovolující podávání 1× denně a minimální riziko lékových interakcí. Bylo prokázáno, že monoterapie empagliflozinem vede ke snížení tělesné hmotnosti a snižuje kardiovaskulární riziko.

Inhibitory SGLT2 snižují přísun glukózy do tkání a vedou ke zvýšení endogenní produkce glukózy. Metformin jejich účinek podporuje snižováním endogenní produkce glukózy. Tím, že se účinky metforminu a empagliflozinu navzájem doplňují, je možné dosáhnout dlouhodobého zlepšení kontroly glykémie.

Výsledky metaanalýzy

Pro posouzení účinnosti a bezpečnosti kombinace empagliflozinu s metforminem u pacientů s DM 2. typu byla provedena metaanalýza randomizovaných klinických studií. Byly vybrány studie porovnávající empagliflozin jako přídatnou léčbu k metforminu buď s placebem, nebo s jiným antidiabetikem. Doba sledování byla stanovena na minimálně 12 týdnů (12−104 týdnů). Celkem bylo vyhodnoceno 7 studií, kterých se zúčastnilo 4256 pacientů.

Dvě dávky empagliflozinu (10 mg a 25 mg/den) podávané jako přídatná terapie k metforminu byly porovnávány buď s placebem, nebo s aktivní kontrolou (sitagliptinem, linagliptinem a glimepiridem). Obě dávky empagliflozinu vedly v porovnání s placebem k významnému poklesu hodnot HbA1c. V porovnání s aktivní kontrolou vyvolalo podání 10 mg empagliflozinu stejný pokles HbA1c jako kontrolní léčba, zatímco podání 25 mg vedlo k významně vyšší redukci HbA1c (vážený průměrný rozdíl [WMD − weighted mean difference]: −0,13 %; 95 % CI −0,20 až −0,06 %; p = 0,0005). V porovnání s placebem i s aktivními kontrolami obě dávky empagliflozinu významně snížily hladinu glukózy nalačno.

Bezpečnostní profil a další přínos kombinace

Bezpečnostní profil empagliflozinu a metforminu v kombinaci byl stejný jako při monoterapii těmito látkami. Riziko hypoglykémie bylo ve skupinách s empagliflozinem stejné jako u placeba nebo aktivních kontrol. Stejně tak incidence nežádoucích příhod, přerušení léčby z důvodu nežádoucích příhod a infekcí močových cest byla stejná jako u kontrolních skupin. Ve skupinách s empagliflozinem bylo zjištěno zvýšené riziko genitálních infekcí.

Obě dávky empagliflozinu v kombinaci s metforminem vedly k významnému poklesu tělesné hmotnosti a systolického i diastolického krevního tlaku, a to jak při porovnání s placebem, tak s aktivními kontrolami.

Závěr

Kombinace empagliflozinu a metforminu je účinná, dobře tolerovaná a nezvyšuje riziko hypoglykémie. Významným přínosem je příznivý vliv na tělesnou hmotnost a krevní tlak.

(blu)

Zdroj: Zhong X. Efficacy and safety of empagliflozin as add-on to metformin for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol 2016 Jun; 72 (6): 655−663; doi: 10.1007/s00228-016-2010-8.Štítky
Diabetologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se