Jak ovlivní výsledky nových klinických studií výběr farmakoterapie pro léčbu diabetu mellitu 2. typu v klinické praxi?

12. 2. 2017

Pacienti s diabetem mellitem (DM) 2. typu jsou populací, která má často vysoké kardiovaskulární riziko. Nedávno byly publikovány výsledky klinických studií zaměřených na kardiovaskulární účinky nových antidiabetik empagliflizinu a liraglutidu. Poprvé v historii léčby jsou k dispozici antidiabetika s prokázanou schopností kardiovaskulární riziko snižovat. Studie zároveň ukázaly, že u empagliflozinu tento účinek nastupuje velmi časně po začátku léčby.

Inzerce

Antidiabetika a kardiovaskulární riziko

Na základě metaanalýzy, která poukázala na možné spojení mezi podáváním rosiglitazonu a zvýšením kardiovaskulárního rizika, je od roku 2008 do hodnoticího procesu nových antidiabetik zařazeno i posuzování jejich kardiovaskulárních účinků. Nová antidiabetika jsou v těchto studiích porovnávána s placebem, v obou větvích (v léčené i placebové) se však mohou podávat ostatní antidiabetika a tato standardní medikace je upravována tak, aby se dosažené cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu mezi oběma větvemi nelišily.

Studie EMPA-REG OUTCOME

Výsledky prvních 4 velkých klinických studií se saxagliptinem, alogliptinem, sitagliptinem a lixisenatidem ukázaly, že tyto látky mají na kardiovaskulární komplikace neutrální vliv. Poslední dva roky však přinesly přelomové výsledky. V roce 2015 byly zveřejněny výsledky studie s inhibitorem SGLT2 (sodíkoglukózového transportéru 2) empagliflozinem EMPA-REG OUTCOME (Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients). Zúčastnilo se jí 7020 pacientů s DM 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem, medián doby sledování činil 3,1 roku. Většina pacientů zařazených do studie (> 99 %) měla prokázané kardiovaskulární onemocnění: prodělaný infarkt myokardu, aortokoronární bypass, onemocnění periferních tepen nebo iktus. Podle svého individuálního zdravotního stavu užívali pacienti v léčené i placebové větvi antidiabetika a léčiva kardiovaskulárního systému. Primární cíl 3-point MACE (Major Adverse Cardiovascular Event = kombinovaný kardiovaskulární cíl zahrnující smrt z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a nefatální mozkovou mrtvici) byl u pacientů, kteří užívali empagliflozin, proti placebu statisticky významně nižší, a to o 14 % (poměr rizik [HR] = 0,86; 95% CI 0,74–0,99; p = 0,04). Na jeho redukci se podílelo především snížení rizika smrti z kardiovaskulárních příčin o 38 % (HR = 0,62; 95% CI 0,49–0,77; p < 0,0001).

Studie LEADER

V roce 2016 byly publikovány výsledky studie LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results), která sledovala kardiovaskulární účinky liraglutidu, což je analog glukagonu podobného peptidu 1. Tato studie sledovala 9340 účastníků s DM 2. typu, prokázané kardiovaskulární onemocnění mělo > 78 % z nich a medián doby sledování činil 3,8 roku. Zde došlo ke snížení 3-point MACE o 13 % (HR = 0,87; 95% CI 0,78–0,97; p = 0,01), opět především v důsledku snížení rizika smrti z kardiovaskulárních příčin, v tomto případě o 22 % (HR = 0,78; 95% CI 0,66–0,93; p = 0,007).

Mechanismus snižování KV rizika

Mechanismus pozitivního kardiovaskulárního účinku liraglutidu je zřejmě založen na ovlivnění procesu aterosklerózy. Empagliflozinem navozené velmi časné snížení rizika smrti z kardiovaskulárních příčin nelze takto vysvětlit a předpokládá se, že jeho efekt souvisí s rozvojem hemodynamických změn, které mohou být důsledkem vzniklé natriurézy a osmotické diurézy. Další hypotézou, jež by mohla objasnit rychlý nástup příznivých kardiovaskulárních účinků empagliflozinu, je ovlivnění energetického metabolismu kardiomyocytů způsobené využitím energeticky výhodnějšího substrátu.

Závěr

Cíl léčby DM 2. typu v současné době zahrnuje kromě kontroly glykémie a prevence mikrovaskulárních komplikací také využití antidiabetik v prevenci kardiovaskulární morbidity a mortality. Výsledky klinických studií ukázaly, že empagliflozin a liraglutid mají nejlepší vědecky prokázaný přínos pro kardiovaskulární prevenci u pacientů s manifestním kardiovaskulárním onemocněním a DM 2. typu. Toto zjištění zřejmě povede k zásadní změně v přístupu k farmakoterapii DM 2. typu. V případě empagliflozinu již v některých zemích došlo v produktové monografii přípravku k rozšíření jeho indikací o použití pro snížení incidence smrti z kardiovaskulárních příčin u pacientů s DM 2. typu s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním a nedostatečnou kontrolou glykémie.

(blu)

Zdroj: Bajaj H. S., Zinman B. Cardiovascular outcome trials in diabetes: Will the EMPA-REG OUTCOME and LEADER trials influence clinical decisions in type 2 diabetes? Can J Diabetes 2016 Oct; 40 (5): 379–381, doi: 10.1016/j.jcjd.2016.08.220.

Štítky
Diabetologie
Nejnovější kurzy
Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která?
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci
Autoři: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se