Diabetická retinopatie: slepý diabetik jako důkaz závažného zanedbání prevence

1. 3. 2021

Diabetická retinopatie představuje nejčastější příčinu slepoty pacientů v produktivním věku ve vyspělých zemích. Časný záchyt diabetické retinopatie dává šanci na zachování zraku. Klíčový je proto pečlivý screening a včasné zahájení léčby.

Výskyt

Diabetická retinopatie patří mezi mikrovaskulární komplikace diabetu mellitu (DM). Jedná se o komplexní postižení sítnice v důsledku chronické a dlouhodobě nedostatečně kompenzované hyperglykémie. Častěji se s ní lze setkat u pacientů s DM 1. typu, a to až u 70 %. Z diabetiků 2. typu, kteří nejsou léčeni inzulinem, postihuje necelých 40 %.

Etiopatogeneze

Při vzniku diabetické retinopatie se uplatňuje několik mechanismů tkáňového poškození. Neenzymová glykace, oxidační stres a aktivace polyolové cesty vedou ke zvýšené permeabilitě kapilár. Aktivace některých izoforem proteinkinázy C zvyšuje expresi vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF).

V preklinickém stadiu dochází k funkčním změnám sítnice, strukturální změny nejsou pozorovatelné. Následuje neproliferativní fáze, která je typická tvorbou mikroaneuryzmat, jejichž prasknutí vede k hemoragii v různých vrstvách sítnice. V proliferativní fázi dochází v důsledku ischémie sítnice k novotvorbě cév. Novotvořené cévy jsou však méně kvalitní a jejich porušením může vzniknout až akutní hemoftalmus. Fibrotizace těchto cév může vést rovněž k trakčnímu odchlípení sítnice.

Projevy

V počátečních stadiích je diabetická retinopatie dlouhodobě klinicky němá, případné kolísání zrakové ostrosti je přičítáno výkyvům glykémie. V pokročilém stadiu dochází v důsledku krvácení do sítnice k výpadkům zorného pole. Diabetický makulární edém se projevuje rychlým zhoršením zrakové ostrosti na blízko (na čtení). Krvácení do sklivce ústí v prudký a závažný pokles zrakových funkcí.

Důležitost brzkého záchytu

Zásadním preventivním opatřením je dlouhodobá a důsledná kompenzace DM a aktivní screening diabetické retinopatie. Brzký záchyt prvních asymptomatických změn na sítnici dává vysokou šanci na zachování plných zrakových funkcí. Oftalmolog provádí vyšetření sítnice v mydriáze 1× ročně u všech pacientů s DM. Žádanka o toto vyšetření musí obsahovat základní údaje týkající se diabetu daného pacienta, včetně glykovaného hemoglobinu (HbA1c), rizikových faktorů a léčby. V případě pozitivního nálezu určuje náplň dalších kontrol a jejich frekvenci oftalmolog.

Každé náhlé zrakové problémy u pacienta s DM vyžadují rovněž neprodlené oční vyšetření. Je vhodné, aby ošetřující lékař dále informoval oftalmologa o změnách léčebného plánu a pacienta odeslal k preventivnímu očnímu vyšetření před plánovanou změnou i časně po ní.

Možnosti terapie

Zlatým standardem léčby je včasná laserová fotokoagulace sítnice. Při makulárním edému se dále využívají látky inhibující VEGF (přípravky s anti-VEGF účinkem) s intravitreální cestou aplikace. Jejich využití je však omezeno diabetologickými a oftalmologickými indikačními kritérii, pro jejichž splnění je nutná těsná spolupráce ošetřujícího lékaře s oftalmologem. Hemoftalmus, odchlípení sítnice a jiné komplikované stavy lze řešit operačně pars plana vitrektomií.

Důsledná prevence a včasná léčba pro záchranu zraku

Je žádoucí, aby ošetřující lékař kontroloval, zda se pacient účastní pravidelných screeningových vyšetření. Pacient musí být řádně poučen o vývoji onemocnění a nezbytnosti prevence již v asymptomatické fázi. Intervence v případě přítomnosti rizikových faktorů (hyperglykémie, hypertenze a hyperlipidémie), aktivní screening diabetické retinopatie a včasná specializovaná oftalmologická léčba tvoří nezbytné součásti komplexních léčebně preventivních postupů, které redukují riziko úplné ztráty zraku u diabetiků o více než 90 %.

(kali)

Zdroje:
1. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus. Novelizace 2020. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2020/DIABETES-MELLITUS-2020.pdf
2. Češka R., Štulc T., Tesař V., Lukáš M. (eds.). Interna. 2., aktualizované vydání. Triton, Praha, 2015.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce

Nejnovější kurzy
Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Ozvěny ADA 2021: Principy moderního managementu pacientů s diabetem

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se