Mirtazapin může zmírnit projevy sexuální dysfunkce u schizofrenie

11. 10. 2017

Až 54 % mužů trpících schizofrenií má sníženou sexuální apetenci a až u 42 % se objevují potíže při dosahování orgasmu. Autoři této studie se rozhodli ověřit, zda mirtazapin, který zmírňuje sexuální dysfunkce u pacientů s depresí, by mohl mít podobný přínos i u schizofrenie.

Sexuální dysfunkce u pacientů se schizofrenií

Příčiny poruch sexuálních funkcí u schizofrenie jsou zřejmě komplexní, předpokládá se fyziologický a endokrinní vliv základního onemocnění kombinovaný s vedlejšími efekty antipsychotik, zejména antipsychotik 1. generace (FGA), zřejmě z důvodu zvýšení hladiny prolaktinu v plazmě. Antipsychotika 2. generace (SGA) mají méně výrazný dopad na sexuální funkce. Možným vysvětlením je silnější vazba SGA na serotoninové receptory 5-HTnež na dopaminové receptory D2, které jsou primárním cílem FGA. Tento vazební profil SGA vede k nižším hladinám prolaktinu v plazmě.

K rozvoji sexuální dysfunkce můžou přispívat také antidepresiva (ATD) typu SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu). Tato ATD jsou běžně předepisována pacientům se schizofrenií pro zvládnutí depresivních symptomů. Asi u třetiny pacientů s klinickou depresí vedou k poruchám sexuálních funkcí.

Mirtazapin jako alternativa SSRI u nemocných léčených FGA

Podávání mirtazapinu jakožto alternativy SSRI a SNRI vedlo u pacientů s klinickou depresí ke zmírnění sexuální dysfunkce. Mirtazapin, ATD s vazebným profilem odlišným od většiny ostatních ATD (blokuje serotoninové receptory 5-HT2a/c), nese poměrně nízké riziko sexuální dysfunkce u pacientů s depresí. Cílem studie finských, švédských a ruských autorů bylo ověřit, zda mirtazapin přidaný k léčbě pacientů se schizofrenií léčených FGA vede ke snížení výskytu sexuální dysfunkce. Autoři vycházeli z hypotézy, že kombinace mirtazapinu s účinkem na receptory 5-HT2a/c a FGA s účinkem na receptory D2 simuluje vazebný profil SGA, a u takto léčených pacientů lze tedy očekávat nižší výskyt sexuálních dysfunkcí.

Metodika studie

Výzkum byl součástí dvojitě zaslepené randomizované klinické studie. Zařazení pacienti měli diagnostikovanou schizofrenii nebo schizoafektivní poruchu se symptomy i po 6 týdnech léčby FGA. První týden pacienti dostávali standardizovanou léčbu, poté byli randomizováni do 2 skupin: s přidáním mirtazapinu 30 mg denně po dobu 6 týdnů nebo placeba. Sledovaným parametrem byla změna skóre 5 položek škály UKU-SERS (Udvalg for Kliniske Undersogelser side-effect rating scale) hodnotících míru sexuální dysfunkce po 6 týdnech sledované léčby. 

Výsledky

Analyzováno bylo 39 pacientů (20 žen, 19 mužů). Po 6 týdnech došlo ve skupině s mirtazapinem k signifikantnímu zlepšení skóre položky UKU-SERS hodnotící orgasmické funkce (p = 0,03). Tento efekt vykázal trend ke korelaci se zmírněním skóre příznaků deprese. U žádné jiné položky k významné změně nedošlo. Ve skupině s placebem nebyla zjištěna žádná významná změna u žádné položky. 

Závěr

Výsledky této analýzy naznačují, že mirtazapin v kombinaci s FGA nezhoršuje sexuální funkce pacientů se schizofrenií a může být zvažován jako alternativa SSRI a potenciálně SNRI u pacientů, u nichž lékař zvažuje antidepresivní léčbu.

(alz)

Zdroj: Terevnikov V., Stenberg J. H., Tiihonen J. et al. Add-on mirtazapine improves orgasmic functioning in patients with schizophrenia treated with first-generation antipsychotics. Nord J Psychiatry 2017; 71 (1): 77−80, doi: 10.1080/08039488.2016.1233996.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partneři sekce
Angelini_logo2022

Nejnovější kurzy
Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Deprese u dětí a adolescentů
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se