Syndrom karpálního tunelu jako varovné znamení kardiomyopatie způsobené transthyretinovou amyloidózou

2. 3. 2023

Výsledky recentních studií naznačují, že transthyretinová amyloidóza je častější příčinou srdečního selhání, než se původně předpokládalo. Pro zlepšení prognózy nemocných je klíčová časná diagnostika a následná terapie. Z rozsáhlé práce hodnotící údaje z dánského populačního registru vyplývá, že syndrom karpálního tunelu může být jedním z iniciálních příznaků onemocnění.

Útlak nervů jako předzvěst srdečního onemocnění?

Kardiomyopatie způsobená transthyretinovou amyloidózou (ATTR-CM) je často diagnostikována velmi pozdě, což přispívá k vysoké mortalitě u tohoto onemocnění. Je dobře známou skutečností, že rozvoji ATTR-CM může předcházet syndrom karpálního tunelu, a to přibližně v období 5–15 let před manifestací kardiálních příznaků. U pacientů s hereditární nebo divokou (wt) ATTR-CM dosahuje prevalence tohoto poměrně častého úžinového syndromu 39–46 %.

Studie hodnotící spojitost mezi syndromem karpálního tunelu a ATTR-CM jsou však nedostatečné; není tak jasné, jaký podíl pacientů se syndromem karpálního tunelu je v následném riziku rozvoje srdečního selhání. Cílem práce dánských autorů bylo lepší objasnění této asociace pomocí analýzy rozsáhlého populačního registru.

Hodnocená populace

Pro potřeby analýzy byla použita data z dánského populačního registru za období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2012. Zahrnuti byli všichni pacienti, kteří v tomto období podstoupili operační výkon pro syndrom karpálního tunelu. Zároveň byli vyřazeni nemocní s již dokumentovaným srdečním selháním nebo amyloidózou. V rámci kontroly byla vybrána v poměru 1 : 1 kohorta dánské populace spárovaná podle věku a pohlaví. Celkem bylo do studie zahrnuto 56 032 pacientů a stejný počet osob v kontrolní skupině. Medián věku v obou skupinách činil 53,9 roku (mezikvartilové rozpětí [IQR] 43,3–65,9 roku), přičemž převažovaly ženy s podílem 67,9 %.

Pacienti byli sledováni až do vzniku cílové události. Primární cíle představovala diagnóza amyloidózy (ambulantní nebo během hospitalizace) a hospitalizace pro srdeční selhání (jako konečná diagnóza při dimisi). Mezi sekundární cíle patřily další formy kardiální manifestace v podobě fibrilace síní, atrioventrikulárních blokád a implantace kardiostimulátoru nebo kardioverteru-defibrilátoru. Analýza senzitivity zahrnovala porovnání s kohortou pacientů se srdečním selháním bez syndromu karpálního tunelu spárovanou v poměru 1 : 4 podle věku a pohlaví.

Výsledky 

Ve skupině pacientů se syndromem karpálního tunelu byl zaznamenán vyšší výskyt komorbidit a konkomitantní farmakoterapie, zejména vyšší míry užívání nesteroidních antiflogistik (32 vs. 12,2 %; p < 0,0001). V rámci operačního výkonu pro syndrom karpálního tunelu podstoupilo celkem 29,5 % pacientů > 1 výkon a 29,8 % oboustranný výkon.

Syndrom karpálního tunelu byl spojen s vyšší kumulativní incidencí diagnózy amyloidózy v porovnání s kontrolní skupinou (poměr rizik [HR] 12,12; 95% interval spolehlivosti [CI] 4,37–33,60). Absolutní riziko však bylo nízké, kumulativní incidence činila 0,10 % (47 případů) během 10 let u pacientů se syndromem karpálního tunelu v porovnání s 0,006 % (3 případy) v kontrolní skupině. Medián doby od operačního výkonu k diagnóze amyloidózy činil 3,1 roku.

Syndrom karpálního tunelu byl také spojen s vyšším rizikem srdečního selhání v porovnání s kontrolní skupinou. Kumulativní incidence během 10 let činila 5,3 % v porovnání s 3,2 % v rámci kontrolní skupiny. Medián doby od operačního výkonu ke stanovení diagnózy srdečního selhání činil 3,7 roku. Kumulativní incidence mortality se v průběhu sledování mezi jednotlivými skupinami nelišila. Riziko sekundárních kardiovaskulárních cílů bylo u pacientů se syndromem karpálního tunelu rovněž vyšší v porovnání s kontrolní skupinou.

Další analýza senzitivity prokázala, že pacienti po bilaterálním výkonu byli v ještě větším riziku rozvoje amyloidózy (HR 30,68; 95% CI 4,17–225,52) a výskytu sekundárních kardiovaskulárních cílů. V rámci analýzy pohlaví nebyla nalezena žádná signifikantní interakce (p = 0,5).

Zajímavý poznatek vyvstal i z analýzy senzitivity v kohortě pacientů se srdečním selháním bez syndromu karpálního tunelu. Bylo zjištěno, že pacienti se srdečním selháním a syndromem karpálního tunelu mají nižší riziko úmrtí v průběhu 0–7 let od rozvoje srdečního selhání a následně vyšší riziko po 7 letech od rozvoje srdečního selhání než pacienti se srdečním selháním bez anamnézy syndromu karpálního tunelu.

Shrnutí, závěr a diskuse

Z výsledků analýzy populačního registru vyplynuly 3 důležité poznatky:

  • Pacienti s anamnézou výkonu pro syndrom karpálního tunelu jsou v až 12× vyšším riziku diagnózy ATTR-CM v porovnání s obecnou populací, ačkoliv bylo v citované studii toto riziko v absolutních číslech malé.
  • U pacientů se syndromem karpálního tunelu je také pozorováno vyšší riziko srdečního selhání, poruch rytmu a vyšší pravděpodobnost implantace kardiostimulátoru či kardioverteru-defibrilátoru.
  • Mortalita pacientů s rozvinutým srdečním selháním a syndromem karpálního tunelu je krátkodobě nižší než v případě pacientů se srdečním selháním bez anamnézy syndromu karpálního tunelu, ale vyšší v dlouhodobém horizontu, konzistentně s rozvojem wtATTR-CM.

Zároveň je třeba uvést některé limitace citované analýzy:

  • Data zahrnují pouze pacienty, kteří podstoupili chirurgický výkon pro syndrom karpálního tunelu, a nikoliv ty, kteří byli v registrech pouze evidováni s touto diagnózou.
  • Jednalo se o observační studie.
  • Pacienty s diagnostikovanou amyloidózou bylo možné identifikovat pouze prostřednictvím nemocničních systémů, což mohlo vést ke konzervativnějšímu odhadu výsledných hodnot − tedy nižšímu, než odpovídá skutečnosti.

(holi)

Zdroj: Fosbøl E. L., Rørth R., Leicht B. P. et al. Association of carpal tunnel syndrome with amyloidosis, heart failure, and adverse cardiovascular outcomes. J Am Coll Cardiol 2019; 74 (1): 15–23, doi: 10.1016/j.jacc.2019.04.054.Štítky
Neurologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se