Sunitinib je aktivní látkou v terapii progredujících meningeomů

15. 9. 2014

Efektivní terapie meningiomů progredujících navzdory operativnímu řešení a ozáření je v tuto chvíli neznámá. Jedním z uvažovaných léků v této indikaci je tyrozin-kinázový inhibitor sunitinib, který je schopen ovlivnit receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) a receptor pro růstový faktor odvozený od destiček, které jsou oba bohatě přítomné právě u meningeomů.

Recentně byly publikovány výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II s použitím sunitinibu u kohorty pacientů s meningeomy gradu II–III dle klasifikace WHO, které byly refrakterní k operaci i ozáření. V explorativní kohortě pacientů pak byli zahrnuti pacienti s meningeomy, hemangiopericytomy a hemangioblastomy gradu I dle WHO. Sunitinib byl podáván v dávce 50 mg/den po dobu 4 týdnů + 2týdenní pauza v 6týdenních cyklech. Primární cílem studie byla míra přežití bez progrese onemocnění po 6 měsících (PFS6). Sekundárními cíli bylo zjištění míry odpovědi dle radiografických kritérií, bezpečnost terapie, obecná PFS a celkové přežití.

Do studie bylo zahrnuto 36 pacientů s meningeomy vysokého gradu (30 atypických a 6 anaplastických). Všichni pacienti již v době zahájení studie prošli intenzivní terapií, přičemž medián počtu znovuobjevení se nádoru byl 5 (rozmezí 2–10). Do explorativní skupiny bylo zahrnuto 13 pacientů.

Míra PFS6 byla 42 %, medián PFS byl 5,2 měsíce (95% CI 2,8–8,3), medián celkového přežití byl 24,6 měsíce (95% CI 16,5–38,4). Celková toxicita terapie zahrnovala krvácení do nádoru (5 případů stupně 1, 2 případy stupně 3 a 1 případ stupně 4), trombotickou mikroangiopatii (1 případ stupně 3 a 1 případ stupně 4) a gastrointestinální perforaci (v jednom případě stupně 3).

Tato studie ukázala, že sunitinib je aktivním lékem u pacientů s rekurentním atypickým/maligním meningeomem. V dalším stupni se plánuje provedení randomizované studie.

(eza)

Zdroj: Kaley T. J. Phase II trial of sunitinib for recurrent and progressive atypical and anaplastic meningeoma. Neuro Oncol – publikováno online 6. srpna 2014; doi: 10.1093/neuonc/nou148Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se