Studie fáze III SUNLIGHT definovala nový standard péče pro pacienty s refrakterním mCRC po selhání 2. linie léčby

25. 5. 2023

Přidání bevacizumabu (BEV) k trifluridin/tipiracilu (FTD/TPI) v randomizované studii fáze II naznačilo slibnou účinnost této kombinace u těžce předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Ověřit tyto výsledky měla globální studie fáze III SUNLIGHT. Poznatky z ní byly prezentovány na Sympoziu gastrointestinální onkologie ASCO 2023.

Metodika a průběh studie

Mezinárodní randomizovaná otevřená studie SUNLIGHT kontrolovaná aktivní léčbou zařadila 492 dospělých pacientů, kteří měli histologicky potvrzený mCRC, výkonnostní stav (PS) dle ECOG 0–1 a dříve užívali v léčbě pokročilého onemocnění 1–2 režimy chemoterapie (CHT) a monoklonální protilátku anti-VEGF či anti-EGFR. Randomizace účastníků probíhala od listopadu 2020 do února 2022. Po randomizaci v poměru 1 : 1 probandi užívali FTD/TPI v dávce 35 mg/m2 2× denně, 1.–5. a 8.–12. den každého 28denního cyklu, a to samotný nebo v kombinaci s bevacizumabem podávaným 1. a 15. den cyklu v dávce 5 mg/kg.

Primárním cílem bylo potvrdit superioritu kombinace z hlediska celkového přežití (primární sledovaný parametr). Sekundární sledované parametry zahrnovaly přežití bez progrese (PFS), podíl celkových odpovědí na léčbu (ORR), podíl pacientů s kontrolou onemocnění (DCR), kvalitu života (QoL) a bezpečnost a snášenlivost léčby.

   

Výsledná zjištění

Účinnost

Kombinace FTD/TPI + BEV významně prodloužila OS oproti FTD/TPI podávanému v monoterapii (medián 10,8 vs. 7,5 měsíce; poměr rizik [HR] 0,61; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,49–0,77; p < 0,001). Po 12 měsících činila míra OS 43 % v rameni s FTD/TPI + BEV a 30 % v rameni se samotným FTD/TPI. Přidání bevacizumabu významně prodloužilo i PFS (medián 5,6 vs. 2,4 měsíce; HR 0,44; 95% CI 0,36–0,54; p < 0,001). Autoři studie svá zjištění shrnuli s tím, že přidání bevacizumabu k FTD/TPI přineslo klinicky smysluplné prodloužení OS o 3,3 měsíce a bylo spojeno s 39% snížením relativního rizika úmrtí a s predikovatelným a akceptovatelným bezpečnostním profilem. 

Kongresové noviny ASCO Daily News citovaly dr. Josepa Tabernera z univerzitní nemocnice Vall d’Hebron v Barceloně, jednoho z hlavních autorů studie SUNLIGHT, který data z této práce přiblížil v rámci kongresu. Konstatoval, že přínos z hlediska přežití byl pozorován napříč všemi podskupinami, bez ohledu na věk, pohlaví, lokalizaci primárního nádoru, počet metastáz a status mutace RAS. „Znamená to, že FTD/TPI v kombinaci s bevacizumabem představuje možnost pro všechny klinicky relevantní podskupiny. Klinický přínos byl pozorován nezávisle na tom, zda pacienti dříve užívali bevacizumab, což přináší další důkazy o významu pokračující inhibice angiogeneze po progresi.“

Bezpečnost 

Nežádoucích příhod stupně ≥ 3 při přidání BEV k FTD/TPI významně nepřibylo (72,4 % vs. 69,5 % při podávání FTD/TPI v monoterapii). Rovněž se neobjevily žádné nové bezpečnostní signály. S kombinovanou léčbou nebylo spojené zvýšené riziko výskytu závažných nežádoucích příhod nebo nežádoucích příhod vedoucích k přerušení léčby. U pacientů léčených FTD/TPI + BEV se ve větší míře vyskytovala závažná neutropenie, avšak nezvýšila se incidence febrilní neutropenie.

   

Nový standard

Pro ASCO Daily News dr. Tabernero dále konstatoval, že SUNLIGHT je „jedna z prvních studií, které ukázaly lepší účinnost oproti existující aktivní léčbě u nemocných s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem“. Benefit byl pozorován i u nemocných se špatnými prognostickými faktory, jako jsou mutace RAS. „Při zvážení všech těchto dat kombinace FTD/TPI s bevacizumabem představuje nový standard péče pro léčbu pacientů s refrakterním mCRC, u nichž došlo k progresi po 2. linii léčby,“ uzavřel hlavní autor této studie.

  

(esr)

Zdroje:
1. Tabernero J., Prager G. W., Fakih M. et al. Trifluridine/tipiracil plus bevacizumab for third-line treatment of refractory metastatic colorectal cancer: the phase 3 randomized SUNLIGHT study. J Clin Oncol 2023; 41 (4_suppl.), doi: 10.1200/JCO.2023.41.4_suppl.4
2. Cunningham M. Trifluridine/tipiracil plus bevacizumab provides benefit in refractory metastatic colorectal cancer. 2023 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium. ASCO Daily News 2023 Jan 21. Dostupné na: https://dailynews.ascopubs.org/do/trifluridine-tipiracil-plus-bevacizumab-provides-benefit-refractory-metastatic
3. Tabernero J., Taieb J., Prager G. W. et al. Trifluridine/tipiracil plus bevacizumab for third-line management of metastatic colorectal cancer: SUNLIGHT study design. Future Oncol 2021; 17 (16): 1977−1985, doi: 10.2217/fon-2020-1238.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se