Srovnání monoterapie sarilumabem a adalimumabem z pohledu pacientů s revmatoidní artritidou

30. 8. 2018

Práce, která byla recentně publikována v časopisu Arthritis Research & Therapy, se zabývala pacientským hodnocením léčby aktivní revmatoidní artritidy sarilumabem či adalimumabem.

Význam monoterapie RA biologickými léčivy

Při podávání konvenčních syntetických chorobu modifikujících antirevmatik (csDMARD) pacienti udávají řadu nežádoucích příhod, zejména v případě použití methotrexátu. Následkem toho zhruba 30 % nemocných s RA léčených cílenou biologickou léčbou nedostává žádnou konkomitantní terapii, což jen podtrhuje význam monoterapeutických modalit.

Sarilumab je lidská monoklonální protilátka blokující interleukinem IL-6 mediované signální dráhy prostřednictvím vazby na receptor IL-6. Již dřívější studie prokázaly, že sarilumab v kombinaci s csDMARDs redukuje aktivitu nemoci a zlepšuje výsledky pacientů při dobré bezpečnosti a snášenlivosti léku. Vynikající efekt monoterapie sarilumabem ve srovnání s monoterapií adalimumabem byl prokázán v multicentrické randomizované kontrolované studie fáze III MONARCH. Nežádoucí a závažné vedlejší účinky byly srovnatelné v obou skupinách. I když výskyt neutropenie byl pozorován častěji ve skupině pacientů léčených sarilumabem, počty infekčních komplikací byly u obou skupin stejné.

Pacientské hodnocení výsledků léčby

Patient reported outcomes (PROs), tj. pacienty hodnocené výsledky, rozšiřují závěry vyšetření prováděných zkoušejícími lékaři. PROs zároveň poskytují komplexnější poznatky o nemoci a vlivu terapie na kvalitu života pacientů, neboť se zabývají rovněž fyzickým, sociálním a psychologickým dopadem na každodenní aktivity osob s RA. Kvantifikace únavy a vlivu symptomů RA na pracovní i mimopracovní aktivity i na celkovou kvalitu života pacientů jsou nezbytné parametry pro srovnávací hodnocení léčby revmatoidní artritidy.

Sledovaná populace a metodika výzkumu

Do studie byli zařazeni pacienti, kteří netolerovali léčbu methotrexátem nebo na ni neměli adekvátní odpověď. První skupina užívala 200 mg sarilumabu a placebo každé 2 týdny (n = 184), druhá skupina byla léčena adalimumabem 40 mg a placebem každé 2 týdny (n = 185). Navýšení dávky adalimumabu bylo dovoleno od 16. týdne léčby.

PROs byly hodnoceny na začátku léčby a v týdnech 12 a 24 a zahrnovaly všeobecné hodnocení aktivity nemoci, bolesti a ranní ztuhlosti. K hodnocení byly dále použity následující dotazníky: Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI), 36-item Short Form Health Survey (SF-36), Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – Fatigue (FACIT-F), Rheumatoid Arthritis Impact of Disease (RAID), Rheumatoid Arthritis-specific Work Productivity Survey (WPS-RA).

Výsledky a závěr

Z výsledků vyplynulo, že po 24týdenním podávání sarilumabu došlo dle pacientů k výraznějšímu zmírnění aktivity nemoci, zlepšení fyzických funkcí a zmírnění ranní ztuhlosti i bolestivosti. Skupina se sarilumabem současně udávala snížení vlivu nežádoucích projevů nemoci na kvalitu života, což je považováno za důležitý indikátor kvality léčby. Z hlediska únavy, která je komponentou sledovanou hned v několika použitých dotaznících, došlo k jejímu snížení, avšak rozdíl oproti adalimumabu nebyl statisticky významný.

Autoři konstatovali, že současně s velmi dobrou klinickou účinností publikovanou v dřívějších studiích je monoterapie sarilumabem považována samotnými pacienty s aktivní RA za účinnější než monoterapie adalimumabem.

(moa)

Zdroj: Strand V., Gossec L., Proudfoot C. W. J. et al. Patient-reported outcomes from a randomized phase III trial of sarilumab monotherapy versus adalimumab monotherapy in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther 2018 Jun 19; 20 (1): 129, doi: 10.1186/s13075-018-1614-z.Štítky
Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se