Novinka v léčbě revmatoidní artritidy – sarilumab blokuje účinky IL-6

30. 8. 2018

Od června roku 2017 je v zemích Evropské unie registrována nová protilátka proti receptorům pro interleukin IL-6. Léčivo je indikované u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou, kteří neodpovídají na léčbu chorobu modifikujícími antirevmatiky (DMARDs). Účinnost a bezpečnost této nové látky shrnuli američtí autoři v článku publikovaném v časopisu Annals of Pharmacotherapy.

Cílená léčba revmatoidní artritidy

Současné spektrum cílených a biologických antirevmatik zahrnuje farmaka cílená proti:

  • TNF-α, tj. infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab a golimumab;
  • povrchovým antigenům imunitních buněk, tj. rituximab (CD20) a abatacept (CD80/86);
  • interleukinům a jejich receptorům, tj. anakinra (IL-1), tocilizumab a nově sarilumab (IL-6).

IL-6 se podílí na prozánětlivé signalizaci a přispívá rovněž ke kostní resorpci. Protilátky tocilizumab a sarilumab mají afinitu k solubilním i membránově vázaným receptorům pro IL-6 a blokují jeho aktivitu. Na rozdíl od tocilizumabu, který je protilátkou humanizovanou, je sarilumab plně lidská protilátka a jeho podávání je tak spojeno s možným nižším rizikem tvorby neutralizujících protilátek a alergických reakcí.

Souhrn výsledků klinických studií

Autoři z Pacifické univerzity ve Stocktonu vyhledali všechny publikované randomizované dvojitě zaslepené kontrolované klinické studie zaměřující se na účinnost a bezpečnost sarilumabu. K hodnocení účinnosti byly studovány standardní parametry: zlepšení indexu American College of Rheumatology ACR20, ACR50, ACR70, skóre aktivity onemocnění DAS-28 a hodnocení kvality života HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index). Bezpečnost léčiva byla popsána pomocí incidence nežádoucích příhod. Nejvýznamnější data jsou shrnuta v tabulce níže.

Účinnost

Sarilumab podávaný v monoterapii byl významně účinnější než monoterapie adalimumabem v dosažení ACR20 a ACR50, ve zlepšení skóre DAS28 i skóre kvality života HAQ-DI a také v míře dosažení remise onemocnění při hodnocení pomocí skóre DAS28. Ve výše zmíněných parametrech byl sarilumab také účinnější oproti placebu u pacientů, kteří zároveň užívali methotrexát nebo jiné konvenční syntetické DMARD (csDMARD).

Bezpečnost

Nejvýznamnější nežádoucí příhodou, která se u sarilumabu vyskytla ve větší míře než u komparátorů a která také často vedla k ukončení léčby, byla neutropenie. Zajímavé srovnání vzhledem ke stejnému mechanismu účinku poskytlo porovnání s tocilizumabem. Z prvotních výsledků lze usuzovat, že sarilumab je spojen s nižší incidencí dyslipidémie a reakcí v místě vpichu, se srovnatelnou incidencí vzestupu jaterní alaninaminotransferázy a s vyšší incidencí neutropenie.

Tab. 1  Srovnání účinnosti a bezpečnosti sarilumabu s dalšími léčebnými modalitami

Výsledky po 24 týdnech

ACR20 [%]

ACR50 [%]

Remise 
dle DAS-28 [%]

Nežádoucí příhody

Neutropenie

Respirační infekce

sarilumab 200 mg v monoterapii

72

46

27

65−78

1,9−19,6

1,6−8,7

sarilumab 200 mg + csDMARD*)

61−66

41−46

29−34

adalimumab 40 mg v monoterapii

58

30

7

64

0,5

3,8

placebo + methotrexát

33−34

17−18

7−10

47−62

0−1,1

3,3−5,6

Pozn.: *) Data o bezpečnosti sarilumabu jsou platná pro monoterapii i kombinovanou léčbu.

Závěr

Sarilumab je vhodnou alternativou u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou, kteří neodpovídají na předchozí léčbu csDMARDs nebo anti-TNF-α léčivy. Možnost dosažení lepšího efektu léčby nebo udržení remise je spojena s vyšším rizikem neutropenie.

(jam)

Zdroj: Boyce E. G., Rogan E. L., Vyas D. et al. Sarilumab: review of a second il-6 receptor antagonist indicated for the treatment of rheumatoid arthritis. Ann Pharmacother 2018; 52 (8): 780−791, doi: 10.1177/1060028018761599.Štítky
Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se