„Jednohubky“ z klinického výzkumu – 2024/2

27. 2. 2024

Nabízíme nový formát – stručné přehledy pro rychlou orientaci v zajímavých novinkách z klinického výzkumu.

Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem u pacientů s Alzheimerovou nemocí

Podle nového výzkumu může transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) aplikovaná 2× denně zlepšit kognitivní funkce (zejména paměť) pacientů s Alzheimerovou nemocí. V randomizované kontrolované studii se 124 pacienty byla tDCS aplikována na dorzolaterální prefrontální kortex 30× během 6 týdnů (5 dnů v týdnu a 2 dny přestávka) a kognitivní funkce byly hodnoceny pomocí testů Mini-Mental State Examination a ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive) před léčbou, po 2 a po 6 týdnech. Tato práce také ukázala, že kognitivní dysfunkce může souviset s porušenou kortikální plasticitou.  

Zdroj: Li X., Chen L., Yu K. et al. Impact of twice-a-day transcranial direct current stimulation intervention on cognitive function and motor cortex plasticity in patients with Alzheimer’s disease. Gen Psychiatr 2023; 36 (6): e101166, doi: 10.1136/gpsych-2023-101166. 

   

Bezpečná transthorakální UZ léčba kalcifikované aortální stenózy

Nová neinvazivní ultrazvuková léčba symptomatické kalcifikované aortální stenózy se jeví jako bezpečná a vhodná metoda. Naznačila to prospektivní multicentrická studie s jediným ramenem zahrnující 40 dospělých se symptomatickou stenózou. Během 6 měsíců po této léčbě nedošlo k žádnému úmrtí v souvislosti se zákrokem ani k život ohrožující cerebrovaskulární příhodě. Zjištěno bylo zlepšení funkce chlopně (zvýšení průměrné plochy chlopně o 10 % [p = 0,0088], pokles průměrného tlakového gradientu o 7 % [p = 0,024]). Třída NYHA (New York Heart Association) se po 6 měsících stabilizovala nebo zlepšila u 96 % léčených. Popsána byla 1 nežádoucí příhoda související se zákrokem – přechodný pokles periferní saturace kyslíkem.

Zdroj: Messas E., Ijsselmuiden A., Trifunović-Zamaklar D. et al. Treatment of severe symptomatic aortic valve stenosis using non-invasive ultrasound therapy: a cohort study. Lancet 2023 Dec 16; 402 (10419): 2317–2325, doi: 10.1016/S0140-6736(23)01518-0.

   

Vliv dlouhodobého snížení tělesné hmotnosti na renální funkce diabetiků

Pacienti s diabetem 2. typu nadváhou/obezitou, kteří dosáhnou úbytku tělesné hmotnosti nejméně o 7 % a udrží si jej po dobu 4 let, mají nižší riziko zhoršení renálních funkcí definovaných jako pokles eGFR o ≥ 30 % na < 60 ml/min/1,73 m2, konečné stadium selhání ledvin nebo selhání ledvin dle sdělení pacienta (adjustovaný poměr rizik [HR] 0,81; p < 0,001). Ukázala to post hoc analýza studie AHEAD zahrnující 3601 dospělých. Tato práce používá parametr „doba v cílovém rozmezí tělesné hmotnosti“ jako nový ukazatel managementu tělesné hmotnosti.

Zdroj: Zu C., Liu M., Su X. et al. Association of body weight time in target range with the risk of kidney outcomes in patients with overweight/obesity and type 2 diabetes mellitus. Diabetes Care 2024 Mar 1; 47 (3): 371−378, doi: 10.2337/dc23-1727.

   

(Neo)adjuvantní chemoterapie u ER+ HER2 invazivního lobulárního ca prsu

(Neo)adjuvantní chemoterapie podávaná u pacientek s ER+ HER2 invazivním lobulárním karcinomem prsu s adjuvantní hormonální terapií a indikací k chemoterapii neprokázala přínos z hlediska přežití bez recidivy, specifického přežití a celkového přežití (po zohlednění potenciálních zavádějících parametrů). Ukázala to nizozemská kohortová studie zahrnující 520 pacientek z databáze Erasmus Medical Center Breast Cancer.

Zdroj: Öztekin S., Hooning M. J., van Deurzen C. H. M. et al. The effect of (neo)adjuvant chemotherapy on long-term survival outcomes in patients with invasive lobular breast cancer treated with endocrine therapy: a retrospective cohort study. Cancer 2024 Mar 15; 130 (6): 927−935, doi: 10.1002/cncr.35125.

       

Slibné výsledky s elafibranorem u PBC

Elafibranor, duální agonista PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor) alfa a delta, naznačil v nové klinické studii fáze III se 161 účastníky bezpečnost a účinnost v léčbě primární biliární cholangitidy (PBC). Po 1 roce bylo dosaženo odpovědi na léčbu (hladina alkalické fosfatázy [ALP] < 1,67× horní hranice normy s poklesem o ≥ 15 % a normální hladina bilirubinu) u 51 % pacientů s elafibranorem a jen u 4 % s placebem. Elefibranor by se mohl stát účinnou léčbou 2. volby u onemocnění, kde jediná možnost 1. volby (kyselina ursodeoxycholová) selhává až ve 40 % případů a jediná možnost 2. volby (kyselina obeticholová) dosahuje biochemické odpovědi u méně než poloviny léčených.

Zdroj: Kowdley K. V., Bowlus C. L., Levy C. et al; ELATIVE Study Investigators’ Group. Efficacy and safety of elafibranor in primary biliary cholangitis. N Engl J Med 2023 Nov 13, doi: 10.1056/NEJMoa2306185 [Epub ahead of print].

   

Akutní léčba migrény ubrogepantem podaným v době prodromů

V léčbě migrenózních záchvatů v době prodromů bylo dosaženo absence střední nebo těžké bolesti hlavy během 24 hodin ve 46 % případů po podání ubrogepantu v porovnání s 29 % po podání placeba (poměr šancí [OR] 2,09; 95% CI 1,63–2,69; p < 0,0001). Nežádoucí příhody se během 48 hodin po podání objevily v 17 % případů s ubrogepantem a ve 12 % s placebem.

Zdroj: Dodick D. W., Goadsby P. J., Schwedt T. J. et al. Ubrogepant for the treatment of migraine attacks during the prodrome: a phase 3, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover trial in the USA. Lancet 2023 Dec 16; 402 (10419): 2307–2316, doi: 10.1016/S0140-6736(23)01683-5.

   

(zza)

   

Předchozí vydání tohoto rychlého souhrnu si můžete přečíst zde.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se