Za doc. Ing. Miroslavom Bauerom, CSc.


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 64, 2019, No. 1, p. 10
Kategorie: Osobní sdělení

Dňa 8. septembra 2018 odišiel do súdnolekárskeho neba doc. Ing. Miroslav Bauer, CSc. Táto smutná správa nečakane zasiahla celú slovenskú súdnolekársku a toxikologickú obec. V osobe doc. Bauera stratila obec nielen zakladateľa a nestora modernej slovenskej súdnolekárskej toxikológie, ale aj učiteľa, kolegu a nezištného priateľa. Jeho život a práca sú väčšine slovenských i českých súdnych lekárov a toxikológov dôverne známe. Napriek tomu skúsme sa za nimi ešte raz obzrieť.

Miroslav Bauer sa narodil dňa 16.04.1930 v Spišskom Podhradí. Študoval na klasickom gymnáziu v Levoči a neskôr na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1961 nastúpil na Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval vo funkcii odborného asistenta a zároveň aj vedúceho toxikologicko-chemického laboratória. V roku 1982 získal na LF UK hodnosť kandidáta biologických vied a v roku 1989 habilitoval na docenta toxikológie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Podieľal sa na práci Laboratória k zisťovaniu dopingových látok u špičkových športovcov a k zisťovaniu liečiv u vodičov, zriadeného Fakultnou nemocnicou v Bratislave. Od roku 1991 do roku 1997 t. j. do odchodu do dôchodku bol vedúcim Laboratória súdnej chémie a toxikológie LF UK. Laboratórium realizovalo testovanie dychových analyzátorov, angažovalo sa pri riešení ďalších úloh spojených s alkohologickou problematikou. Problematike alkoholu venoval značnú časť svojho pracovného úsilia. Len v krátkosti v tejto súvislosti je potrebné spomenúť prípravu „Odborného stanoviska SSLS k problematike prepočtu koncentrácie etanolu v krvi“ a „Pokynov pre stanovenie etanolu“, testovanie analyzátorov alkoholu vo vydychovanom vzduchu pre Ministerstvo vnútra SR, vytvorenie súboru alkoholemických kriviek u testovaných osôb, vypracovanie prepočtových tabuliek koncentrácie etanolu z objemových na hmotnostné % a opačne a tabelárne vyhodnotenie skutočných hmotnostných hodnôt etanolu v nápojoch s prihliadnutím na jeho koncentráciu. Je autorom dvoch významných vynálezov riešiacich problém izolácie alveolárneho vzduchu z pľúcneho tkaniva mŕtvych tiel homogenizáciou a evakuáciou, ktoré boli patentované. Bol zodpovedným riešiteľom 6 výskumných úloh. Popri práci v laboratóriu a výskumnej činnosti sa intenzívne venoval aj pedagogickej práci. Tridsať rokov viedol stáže pre študentov LF UK. Bol školiteľom študentov v rámci ŠVOČ aj absolventov v rámci vedeckej prípravy. Bol autorom a spoluautorom celého radu učebníc a učebných textov. V súdnolekárskej toxikológii bol školiteľom 24 vysokoškolákov a 14 stredoškolákov. Od roku 1969 až donedávna sa aktívne zúčastňoval na vzdelávacích aktivitách Ústavu súdneho lekárstva dnešnej Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Výsledky každodennej práce doc. Bauera boli východiskom pre jeho bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 prednášok prednesených na domácich a zahraničných odborných podujatiach. V domácich a zahraničných časopisoch bol autorom a spoluautorom viac ako 60 publikácií a štvornásobným nositeľom Ceny za najlepšiu publikáciu SSLS. Ocenením jeho práce boli aj viaceré medaily LF UK a Slovenskej lekárskej spoločnosti, kde mu bolo udelené aj Čestné členstvo. Veľmi potešiteľnou až neuveriteľnou skutočnosťou je, že jeho publikačná aktivita neutíchala ani v poslednom období jeho života a aktívne za podpory svojej manželky Jirky, s ktorou si užívali zaslúžený odpočinok, prispieval do časopisu Česko-slovenská patológia a súdne lekárstvo.

Na tomto mieste nie je možné vymenovať všetky aktivity doc. Ing. Miroslava Bauera, CSc., ktorý svoj život nerozlučne spojil so súdnolekárskou toxikológiou. Zaslúžil sa o jej rozvoj v regióne Bratislavy ako aj celého Slovenska a tiež o získanie jej uznania aj v zahraničí najmä v Českej republike a v Poľsku.

Vážený pán docent, milý Mirko, vzácny kolega, učiteľ a priateľ, na záver mi dovoľ v mene všetkých pracovníkov súdneho lekárstva v Bratislave ako aj členov slovenskej súdnolekárskej a toxikologickej obce rozlúčiť sa s Tebou ako s nestorom súčasnej slovenskej súdnolekárskej toxikológie a skutočne veľmi vzácnym a jedinečným človekom. Za všetko, čo si vykonal pre slovenskú súdnolekársku toxikológiu a súdne lekárstvo Ti patrí nesmierna vďaka. Tvoj odkaz ostáva v našich mysliach a srdciach.

Česť Tvojej pamiatke!

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

ÚSL LF UK Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se