Za doc. Ing. Miroslavom Bauerom, CSc.


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 64, 2019, No. 1, p. 10
Kategorie: Osobní sdělení

Dňa 8. septembra 2018 odišiel do súdnolekárskeho neba doc. Ing. Miroslav Bauer, CSc. Táto smutná správa nečakane zasiahla celú slovenskú súdnolekársku a toxikologickú obec. V osobe doc. Bauera stratila obec nielen zakladateľa a nestora modernej slovenskej súdnolekárskej toxikológie, ale aj učiteľa, kolegu a nezištného priateľa. Jeho život a práca sú väčšine slovenských i českých súdnych lekárov a toxikológov dôverne známe. Napriek tomu skúsme sa za nimi ešte raz obzrieť.

Miroslav Bauer sa narodil dňa 16.04.1930 v Spišskom Podhradí. Študoval na klasickom gymnáziu v Levoči a neskôr na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1961 nastúpil na Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval vo funkcii odborného asistenta a zároveň aj vedúceho toxikologicko-chemického laboratória. V roku 1982 získal na LF UK hodnosť kandidáta biologických vied a v roku 1989 habilitoval na docenta toxikológie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Podieľal sa na práci Laboratória k zisťovaniu dopingových látok u špičkových športovcov a k zisťovaniu liečiv u vodičov, zriadeného Fakultnou nemocnicou v Bratislave. Od roku 1991 do roku 1997 t. j. do odchodu do dôchodku bol vedúcim Laboratória súdnej chémie a toxikológie LF UK. Laboratórium realizovalo testovanie dychových analyzátorov, angažovalo sa pri riešení ďalších úloh spojených s alkohologickou problematikou. Problematike alkoholu venoval značnú časť svojho pracovného úsilia. Len v krátkosti v tejto súvislosti je potrebné spomenúť prípravu „Odborného stanoviska SSLS k problematike prepočtu koncentrácie etanolu v krvi“ a „Pokynov pre stanovenie etanolu“, testovanie analyzátorov alkoholu vo vydychovanom vzduchu pre Ministerstvo vnútra SR, vytvorenie súboru alkoholemických kriviek u testovaných osôb, vypracovanie prepočtových tabuliek koncentrácie etanolu z objemových na hmotnostné % a opačne a tabelárne vyhodnotenie skutočných hmotnostných hodnôt etanolu v nápojoch s prihliadnutím na jeho koncentráciu. Je autorom dvoch významných vynálezov riešiacich problém izolácie alveolárneho vzduchu z pľúcneho tkaniva mŕtvych tiel homogenizáciou a evakuáciou, ktoré boli patentované. Bol zodpovedným riešiteľom 6 výskumných úloh. Popri práci v laboratóriu a výskumnej činnosti sa intenzívne venoval aj pedagogickej práci. Tridsať rokov viedol stáže pre študentov LF UK. Bol školiteľom študentov v rámci ŠVOČ aj absolventov v rámci vedeckej prípravy. Bol autorom a spoluautorom celého radu učebníc a učebných textov. V súdnolekárskej toxikológii bol školiteľom 24 vysokoškolákov a 14 stredoškolákov. Od roku 1969 až donedávna sa aktívne zúčastňoval na vzdelávacích aktivitách Ústavu súdneho lekárstva dnešnej Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Výsledky každodennej práce doc. Bauera boli východiskom pre jeho bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 prednášok prednesených na domácich a zahraničných odborných podujatiach. V domácich a zahraničných časopisoch bol autorom a spoluautorom viac ako 60 publikácií a štvornásobným nositeľom Ceny za najlepšiu publikáciu SSLS. Ocenením jeho práce boli aj viaceré medaily LF UK a Slovenskej lekárskej spoločnosti, kde mu bolo udelené aj Čestné členstvo. Veľmi potešiteľnou až neuveriteľnou skutočnosťou je, že jeho publikačná aktivita neutíchala ani v poslednom období jeho života a aktívne za podpory svojej manželky Jirky, s ktorou si užívali zaslúžený odpočinok, prispieval do časopisu Česko-slovenská patológia a súdne lekárstvo.

Na tomto mieste nie je možné vymenovať všetky aktivity doc. Ing. Miroslava Bauera, CSc., ktorý svoj život nerozlučne spojil so súdnolekárskou toxikológiou. Zaslúžil sa o jej rozvoj v regióne Bratislavy ako aj celého Slovenska a tiež o získanie jej uznania aj v zahraničí najmä v Českej republike a v Poľsku.

Vážený pán docent, milý Mirko, vzácny kolega, učiteľ a priateľ, na záver mi dovoľ v mene všetkých pracovníkov súdneho lekárstva v Bratislave ako aj členov slovenskej súdnolekárskej a toxikologickej obce rozlúčiť sa s Tebou ako s nestorom súčasnej slovenskej súdnolekárskej toxikológie a skutočne veľmi vzácnym a jedinečným človekom. Za všetko, čo si vykonal pre slovenskú súdnolekársku toxikológiu a súdne lekárstvo Ti patrí nesmierna vďaka. Tvoj odkaz ostáva v našich mysliach a srdciach.

Česť Tvojej pamiatke!

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

ÚSL LF UK BratislavaŠtítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×