K životnému jubileu doc. MUDr. Jiřiny Bauerovej, CSc.


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 56, 2011, No. 4, p. 61
Kategorie: Osobní zprávy

jp_37251_f_1
jp_37251_f_1

Jiřina Bauerová, rodená Kubová sa narodila dňa 9.4.1946 v Úsilove, okres Domažlice v Českej republike. Základné školské vzdelanie absolvovala čiastočne v Prahe (1952 – 1954) a dokončila v Bratislave (1955 – 1960). Maturovala na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v Bratislave v roku 1964. Štúdium medicíny v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila a titul MUDr. získala v roku 1971.

V roku 1972 nastúpila na Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice v Bratislave do funkcie samostatne pracujúcej lekárky. V roku 1977 prešla do školských služieb a pokračovala v práci na Ústave ako odborná asistentka, pričom zastávala funkciu tajomníčky Katedry súdneho lekárstva do roku 1991. V roku 1991 začala pracovať na novovzniknutom Oddelení súdneho lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Dérera a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, kde bola v roku 1993 menovaná do funkcie vedúcej lekárky. V marci roku 1995 sa Oddelenie transformovalo na Ústav súdneho lekárstva FNsP ak. L. Dérera a IVZ. V práci vo funkcii vedúcej lekárky pokračovala aj po organizačných zmenách v roku 1996, kedy sa Ústav stal súčasťou novovybudovanej Nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave – Petržalke. Po ďalších organizačných zmenách, kedy 1. januára 2005 sa slovenské súdnolekárske pracoviská stali súčasťou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stala jeho zamestnankyňou. Na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS pracuje dodnes, od roku 2007 v zníženom úväzku.

Od nástupu na Ústav súdneho lekárstva LF UK sa špecializovala v súdnom lekárstve, zúčastňovala sa postgraduálnych kurzov na IVZ v Bratislave. V roku 1975 úspešne absolvovala kvalifikačnú atestáciu I. stupňa v odbore patologická anatómia a v roku 1979 nadstavbovú kvalifikačnú atestáciu v odbore súdne lekárstvo. Kandidátsku dizertačnú prácu na tému: „Význam interakcie analgetík – antipyretík a etanolu pre súdnolekársku expertíznu činnosť“. obhájila vo vednom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo v roku 1985, kedy jej bol udelený titul CSc. V roku 1987 absolvovala kurz vysokoškolskej pedagogiky. Napriek jej dlhoročnej pedagogickej práci, kedy sa zúčastňovala na všetkých formách výučby a viedla praktické cvičenia, semináre, prednášala a skúšala poslucháčov LF UK, jej cesta k pedagogickému titulu bola tŕnistá. Už v roku 1989 bolo na LF UK v Bratislave začaté jej habilitačné pokračovanie, ktoré síce bolo v roku 1990 obnovené, ale až v roku 1993 jej bolo umožnené na Palackého Univerzite v Olomouci obhájiť habilitačnú prácu na tému: Vybrané cudzorodé látky a ich význam v súdno-lekárskom posudzovaní, kde bola následne v roku 1994 menovaná docentkou pre odbor súdne lekárstvo.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zamerala na oblasť forenznej toxikológie, najmä na zisťovanie ovplyvnenia účastníkov cestnej premávky liečivami, interakcie alkoholu a xenobiotík so špeciálnym zameraním na analgetiká, na zisťovanie vplyvu liečiv na psychiku vodiča, na vývoj letálnych otráv a možností ich prevencie. Výsledky prezentované v kandidátskej dizertačnej práci boli použité v súdnolekárskej praxi a pri prevencii a kontrole ovplyvnených vodičov v cestnej premávke. Bola zodpovednou riešiteľkou jednej rezortnej výskumnej úlohy a spoluriešiteľkou troch rezortných a jednej štátnej výskumnej úlohy.

Výsledky svojej práce publikovala vo viac ako 30-tich prácach v domácich aj zahraničných časopisoch. V roku 1985 jej bola udelená Cena za najlepšiu publikáciu Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS. Okrem publikačnej činnosti sa venovala aj prednáškovej činnosti, je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 100 vedeckých prác prezentovaných na domácich aj zahraničných vedeckých kongresoch súdneho lekárstva ale aj konferenciách iných odborov, venovaných predovšetkým problematike bezpečnosti cestnej premávky a pracovných úrazov.

Okrem účasti na pregraduálnej výučbe významné miesto v profesionálnej kariére jubilantky zaujala postgraduálna pedagogická činnosť. Od roku 1993 ako externá pracovníčka bola vedúcou Subkatedry súdneho lekárstva vtedajšieho Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, neskôr premenovaného na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny. Inštitúcia bola reštrukturalizovaná na Slovenskú zdravotnícku univerzitu a v roku 2010 došlo k zmene Subkatedry na Katedru súdneho lekárstva stále pod vedením doc. Bauerovej. Počas jej pôsobenia v postgraduálnom vzdelávaní absolvovala školiace miesta a získala špecializáciu v súdnom lekárstve polovica súčasných slovenských súdnych lekárov. Tematické kurzy a diskusné sústredenia, ktoré každoročne organizuje majú popri vysokej odbornej úrovni neopakovateľnú priam rodinnú atmosféru. Popri desiatkach atestantov vychovala aj jedného doktoranda. Pracovisko požiadalo Ministerstvo zdravotníctva SR o akreditáciu špecializačného študijného programu v odbore súdne lekárstvo pod garanciou doc. Bauerovej.

Od roku 1984 je stálou súdnou znalkyňou v odvetví súdne lekárstvo, vypracovala stovky znaleckých posudkov pre orgány činné v trestnom konaní.

Vo výbore Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS bola v rokoch 1990 až 1994 vo funkcii vedeckej sekretárky a v rokoch 1994 až 1998 vo funkcii predsedníčky. Za dlhoročnú prácu v odbore a za prínos pre rozvoj súdneho lekárstva na Slovensku jej boli udelené viaceré medaily a ocenenia. V roku 2006 bola menovaná Čestnou členkou SSLS SLS a v roku 2011 pri príležitosti životného jubilea bola ocenená striebornou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Vo svojom voľnom čase relaxuje so svojim manželom Mirkom väčšinou na chate v kruhu priateľov a známych zo Združenia chatárov a chalupárov Záhoria.

Na tomto mieste ostáva už len konštatovať, že jubilantka sa teší dobrému zdraviu, naďalej pokračuje v práci ako na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS tak aj na Katedre súdneho lekárstva SZU, nezištne odovzdáva svoje bohaté skúsenosti mladším kolegom, poskytuje odbornú garanciu pri organizácii seminárov a iných odborných podujatí na pracovisku, za čo sme jej všetci zo srdca vďační.

Vážená pani docentka, milá Jirka, ďakujeme Ti v mene slovenskej obce súdnych lekárov a toxikológov za všetko, čo si vykonala a všetci dúfame, že ešte vykonáš, pre slovenské súdne lekárstvo a súdnolekársku toxikológiu a najmä za Tvoj prínos pre postgraduálnu aj pregraduálnu výučbu v odbore. Prajeme Ti aj naďalej pevné zdravie a veľa ďalších spokojných rokov v kruhu svojich blízkych a priateľov.

Ad multos annos!

Jozef Šidlo, Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se