Doc. Ing. Miroslav Bauer, CSc., 80-ročný


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 55, 2010, No. 4, p. 56-57
Kategorie: Osobní zprávy

Dňa 29. 06. 2010 sa na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS v Bratislave konala Slávnostná pracovná schôdza Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti, ktorej sa zúčastnili súdni lekári a toxikológovia skoro zo všetkých slovenských pracovísk súdneho lekárstva ako aj hostia z Českej republiky, aby si spoločne uctili životné jubileum nestora slovenskej súdnolekárskej toxikológie doc. Ing. Miroslava Bauera, CSc. Prednesené práce informovali o životopise jubilanta, o jeho prínose pre slovenskú súdnolekársku toxikológiu ako aj o možných perspektívach jej ďalšieho rozvoja.

Miroslav Bauer sa narodil dňa 16. 04. 1930 v Spišskom Podhradí. V roku 1950 maturoval na klasickom gymnáziu v Levoči. Titul inžinier získal v roku 1956 na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v odbore kvasná chémia a mikrobiológia. Do roku 1960 pracoval ako vedúci Oddelenia technickej kontroly prevádzkových laboratórií a mikrobiologického laboratória Západoslovenských pivovarov a sladovní v Bratislave. V roku 1961 pracoval vo Výskumnom ústave pivovarskom a sladárskom Praha na jeho detašovanom pracovisku v Bratislave. V tomto období bol členom Ústredného výboru Československej vedecko-technickej spoločnosti. Navrhol a zaviedol výrobu odhorčených pivných kvasníc a bol autorom niekoľkých zlepšovacích návrhov realizovaných v potravinárskom priemysle. Rok 1961 bol zlomový v živote Ing. Miroslava Bauera, kedy v decembri nastúpil na Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval vo funkcii odborného asistenta a zároveň aj vedúceho toxikolo-chemického laboratória. V tom čase v laboratóriu boli k dispozícii dve analytické metódy – Wolfova metóda na dôkaz COHb v krvi modifikovaná podľa Porubského a Ozburnova kolorimetrická metóda na dôkaz metanolu v biologickom materiáli. S ďalšou analytickou problematikou sa oboznámil na stážach v Laboratoři pro soudní chemii a toxikologii na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe u prof. Kácla v roku 1962, kde bol neskôr v roku 1972 zaradený aj do externej ašpirantúry, ktorú po odchode prof. Kácla do dôchodku dokončil v Bratislave. Toxikologicko-chemické laboratórium ÚSL LF UK, ktoré v tom čase podľa potreby v niektorých prípadoch slúžilo nielen pre svoje spádové územie, ale aj pre celé Slovensko, musel zabezpečiť personálne, materiálne aj metodicky. Okrem biologických materiálov odobratých z mŕtvych tiel sa vyšetrovali aj materiály odobraté živým osobám. V roku 1968 sa v laboratóriu používalo už 55 analytických metód a jeho rozvoj pokračoval v ďalších rokoch nákupom stále modernejších prístrojov a zavádzaním nových metód. V 60. rokoch bol zodpovedným riešiteľom troch výskumných úloh „Liečivá u smrteľných dopravných úrazov“, „Objektívne zisťovanie a posudzovanie výsledkov toxikologicko-chemickej analýzy“ a „Zisťovanie zložiek liehových nápojov v žalúdočnom obsahu, krvi a moči metódou plynovej chromatografie“. V roku 1980 zriadila Fakultná nemocnica v Bratislave Laboratórium k zisťovaniu dopingových látok u špičkových športovcov a k zisťovaniu liečiv u vodičov. Laboratórium vykonalo niekoľko sérií antidopingových kontrol. V tejto súvislosti bol zodpovedným riešiteľom ďalších troch výskumných úloh „Interakcia alkoholu a xenobiotík so špeciálnym zameraním na analgetiká“, „Ovplyvnenie nehodových účastníkov premávky liečivami a inými látkami“ a v spolupráci s Výskumným ústavom psychiatrickým v Prahe „Zisťovanie vplyvu liečiv na psychiku vodiča“.  Od roku 1991 do roku 1997, t.j. do odchodu do dôchodku, bol vedúcim Laboratória súdnej chémie a toxikológie LF UK. V Laboratóriu boli vyrábané štandardné série kontaktných alergénov na epikutánne testy pre dermatológov v celej SR a ČR. Pripravené boli testy na fytoalergény a liekové alergény. Laboratórium realizovalo aj testovanie dychových analyzátorov, angažovalo sa pri riešení ďalších úloh s alkohologickou problematikou, pričom bolo ekonomicky nezávislé. Problematike alkoholu venoval značnú časť svojho pracovného úsilia. Len v krátkosti v tejto súvislosti je potrebné spomenúť prípravu „Odborného stanoviska SSLS k problematike prepočtu koncentrácie etanolu v krvi“ a „Pokynov pre stanovenie etanolu“, testovanie analyzátorov alkoholu vo vydychovanom vzduchu pre MV SR, vytvorenie súboru alkoholemických kriviek u testovaných osôb, vypracovanie prepočtových tabuliek koncentrácie etanolu z objemových na hmotnostné % a opačne a tabelárne vyhodnotenie skutočných hmotnostných hodnôt etanolu v nápojoch s prihliadnutím na jeho koncentráciu. Je autorom dvoch významných vynálezov riešiacich problém izolácie alveolárneho vzduchu z pľúcneho tkaniva mŕtvych tiel homogenizáciou a evakuáciou, ktoré boli patentované.  Popri práci v laboratóriu a výskumnej činnosti sa intenzívne venoval aj pedagogickej práci. Tridsať rokov viedol stáže pre študentov 5. ročníka LF UK odborov všeobecné lekárstvo, pediatria a stomatológia, pre ktorých vypracoval sylaby z toxikológie a alkohológie. V rámci ŠVOČ na LF UK viedol 13 študentov, bol školiteľom 2 ašpirantov. Bol spoluautorom učebníc „Praktikum zo súdneho lekárstva“ a „Príručka súdneho lekárstva“. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch prednášal a skúšal toxikológiu a súdnolekársku toxikológiu na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT, na Fakulte vyšetrovania ZNB, na Farmaceutickej fakulte UK a pre vyšetrovateľov a čakateľov Krajskej prokuratúry. V súdnolekárskej toxikológii bol školiteľom 24 vysokoškolákov a 14 stredoškolákov okrem domáceho z pracovísk v Pécsi (Maďarsko), Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade a Žiline. V roku 1982 získal na LF UK hodnosť kandidáta biologických vied a v roku 1989 habilitoval na docenta toxikológie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1969 až dodnes sa aktívne zúčastňoval a zúčastňuje na vzdelávacích aktivitách Subkatedry súdneho lekárstva dnešnej Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Výsledky každodennej práce doc. Bauera boli východiskom pre jeho bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 prednášok prednesených na domácich a zahraničných odborných podujatiach. V domácich a zahraničných časopisoch bol autorom a spoluautorom viac ako 60 publikácií. V rokoch 1973, 1974, 1984 a 1989 mu bola udelená Cena za najlepšiu publikáciu SSLS. Od roku 1967 vykonával znaleckú činnosť v odbore zdravotníctvo, odvetvie toxikológia. Vypracoval viac ako 1000 znaleckých posudkov. Bol zakladajúcim členom Združenia znalcov v súdnom lekárstve a podieľal sa na vypracovaní Stanov združenia. Počas pôsobenia na LF UK bol členom mnohých komisií – Komisie pre obhajoby dizertačných prác z vedného odboru patológia a súdne lekárstvo, Komisie MZ SR pre dovoz laboratórnych diagnostických prípravkov a chemikálií pre odbor patológia a súdne lekárstvo, predseda Komisie pre zlepšovacie návrhy a vynálezy (ZNaV) na LF UK, predseda Koordinačnej komisie pre  ZNaV na LF UK, FN a DFN a ďalších. Ocenením jeho práce boli Bronzová a Strieborná medaila za rozvoj LF UK, Zlatá medaila za zásluhy v Slovenskej lekárskej spoločnosti. V roku 1999 mu bolo udelené Čestné členstvo v SSLS, kde bol dlhoročným predsedom Toxikologickej sekcie.

V mimopracovných aktivitách a záľubách doc. Bauera dominujú dve oblasti – motorizmus a chatárenie. V rokoch 1967–1972 bol externým redaktorom Československého rozhlasu pre reláciu „Pozor zákruta“, bol pravidelným hosťom „Motoristického magazínu“ vysielaného Československou televíziou. Bol členom Klubu motoristických novinárov, v roku 1971 mu bola udelená Cena bezpečnosti cestnej premávky a získal 1. miesto v II. Slovenskej novinárskej ralley. V rokoch 1968–2008 bol zakladateľom a predsedom Združenia chatárov a chalupárov Záhoria, ktorého je v súčasnosti čestným predsedom.

Na tomto mieste nie je možné vymenovať všetky aktivity doc. Ing. Miroslava Bauera, CSc., ktorý svoj život nerozlučne spojil so súdnolekárskou toxikológiou. Zaslúžil sa o jej rozvoj v regióne Bratislavy ako aj celého Slovenska a tiež za získanie jej uznania aj v zahraničí najmä v Českej republike a v Poľsku.

Vážený pán docent, milý Mirko, za všetko, čo si vykonal pre slovenskú súdnolekársku toxikológiu a súdne lekárstvo, Ti patrí nesmierna vďaka. Prajeme Ti aj naďalej pevné zdravie a veľa ďalších spokojných rokov v kruhu svojich blízkych a priateľov.

Ad multos annos!

Jozef Šidlo, Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se