Podvaz portální žíly s instilací absolutního alkoholu – naše první zkušenosti


Portal vein ligation with alcohol injection – our first experiences

Introduction: Surgical resection of colorectal liver metastases is a gold standard treatment. The indication criteria still continue expanding. The future liver remnant volume (FLRV) remains the only limiting factor of the resection. Many methods have been discussed to increase the FLRV. Injection of absolute alcohol into the portal vein seems to be one of the most effective.

Patients and methods: In 2018 we perioperatively injected 25 ml of absolute alcohol into the ligated right portal branch in 3 patients with colorectal liver metastases at our department. All patients were indicated for second-stage right hemihepatectomy.

Results: The mean FLRV increase was 206.6 cm3 4−6 weeks after absolute alcohol injection. A transient elevation of transaminases was observed with spontaneous regression within 10 days from alcohol injection. There was no complication clearly associated with alcohol application. No liver failure was observed. No patient died. All three patients underwent second-stage right hemihepatectomy.

Conclusion: Portal vein ligation with alcohol injection can be an uncomplicated and highly effective method to achieve FLRV hypertrophy.

Keywords:

embolization – portal vein ligation – liver volume – liver failure


Autoři: K. Menclová 1;  J. Malík 2;  J. Pudil 1;  F. Bělina 1;  M. Ryska 1
Působiště autorů: 1. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 1;  Radiodiagnostické oddělení Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 9, s. 379-384.
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.33699/PIS.2019.98.9.379–384

Souhrn

Úvod: Chirurgická resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu je zlatým standardem v jeho léčbě. Indikační kritéria se neustále rozšiřují. Limitujícím faktorem zůstává velikost ponechaného funkčního objemu jater. K docílení jeho nárůstu bylo vyvinuto mnoho postupů. Velmi efektivní metodou je aplikace absolutního alkoholu do portálního řečiště.

Metodika: Ve druhé polovině roku 2018 jsme na našem pracovišti u 3 pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem peroperačně instilovali 25 ml absolutního alkoholu do podvázané pravé portální větve. Ve druhé době byli pacienti indikováni k pravostranné hemihepatektomii.

Výsledky: Průměrný nárůst objemu levého jaterního laloku byl o 206,6 cm3 za 4 až 6 týdnů od aplikace alkoholu. Přechodně došlo k elevaci trans­amináz s jejich spontánní úpravou v 10 dnech od aplikace alkoholu. Nepozorovali jsme žádnou komplikaci přímo asociovanou s aplikací absolutního alkoholu. U žádného pacienta nedošlo k jaternímu selhání a žádný pacient nezemřel. Všichni tři pacienti podstoupili ve druhé době pravostrannou hemihepatektomii.

Závěr: Podvaz jaterní žíly asociovaný s injekcí absolutního alkoholu může být nekomplikovanou a efektivní metodou k docílení hypertrofie ponechaného jaterního parenchymu.

Klíčová slova:

embolizace – podvaz portální žíly – jaterní objem – jaterní selhání

Úvod

Kolorektální karcinom (CRC) je jedním z nejčastějších onkologických onemocnění současné populace. V roce 2016 bylo v České republice hlášeno 7610 nových případů kolorektálního karcinomu. Udávaná incidence u mužů a žen je 88,2, resp. 56,4 případu na 100 tisíc obyvatel [1]. S těmito čísly stojí Česká republika ve světovém žebříčku na šestém místě. Ze světových dat vyplývá, že se u 50 % pacientů s CRC v průběhu života vyvinou jaterní metastázy (CRLM). Resekce CRLM je zlatým standardem v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu [2]. Kurativní resekce zvýší pětileté přežívání pacientů na 40–67 %. Bohužel jen 20–30 % CRLM je v době diagnózy resekabilních [3,4].

Ke zlepšení prognózy nemocných přispěl dramatický rozvoj onkologické léčby. Plánování léčebného postupu není v dnešní době myslitelné bez rozhodnutí mezioborového týmu [5]. Rozšířila se indikační kritéria. Kontraindikací operační léčby již není počet, velikost ani synchronicita jaterních metastáz nebo přítomnost neodstranitelných mimojaterních ložisek.

Chirurgickým záměrem je provedení onkologicky radikální operace. Někdy je nutné provést extenzivní jaterní resekci k dosažení radikality. Klíčovou úlohu zde hraje funkční objem ponechaného jaterního parenchymu (FLRV). Objem jaterního remnantu by měl být okolo 25–30 %. V případě předchozí onkologické léčby nebo souběžného onemocnění jater se požadovaný FLRV zvyšuje na 40 % k eliminaci možného pooperačního jaterního selhání [2,4, 6−8].

V klinické praxi se k dosažení požadovaného nárůstu FLRV rutinně užívají portální venózní embolizace (PVE) nebo selektivní podvaz vrátnicové žíly (PVL). Podvaz portální větve vyžaduje operační řešení. Je tedy preferenčně prováděn u pacientů indikovaných k dvoudobé resekci jater, anebo u pacientů s primárním tumorem. Mnohé studie udávají selhání samotné PVL s následnou nedostatečnou hypertrofizací FLRV. Důvodem je kavernózní přestavba s kolateralizací portálního řečiště, zejména mezi segmenty IV a V/VIII jater [2,9−11]. Možností, jak tomuto jevu zamezit, je instilace trombogenního agens do portální žíly. Mezi snadno aplikovatelné látky s okamžitým lokálním destruktivním účinkem patří absolutní alkohol [2,12−14].

Ve druhé polovině roku 2018 jsme na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN Praha peroperačně aplikovali absolutní alkohol spolu s PVL u tří pacientů. Hodnotili jsme klinickou bezpečnost metody a efektivitu použití absolutního alkoholu.

Metodika

Ve druhé polovině roku 2018 byli na našem pracovišti indikováni tři pacienti s hraničním nebo nedostatečným FLRV k velké jaterní resekci. Volumetrie byla provedena na základě předoperačního CT. Kontrolní CT s volumetrií bylo provedeno v nejméně čtyřtýdenním odstupu od aplikace absolutního alkoholu, vždy před plánovanou velkou jaterní resekcí. Byly zhotoveny 3D rekonstrukce CT nálezů. Sledovaným laboratorním ukazatelem jaterního poškození byly sérové hodnoty alanin a aspartát aminotransferázy. Případným ukazatelem jaterního selhání byla hodnota celkového bilirubinu nad 50 µmol/l a snížení protrombinového času pod 50 % více než pět dní po operaci. Komplikace byly hodnoceny podle Clavien-Dindo. Jako závažné byly hodnoceny komplikace stupně III a více.

K aplikaci jsme použili absolutní, resp. purifikovaný alkohol 99,8 % (vol.) z komerčního zdroje (výrobce Penta, s. r. o.). Rutinně jsme během operace prováděli intraoperační ultrasonografii jater (IOUS). Všichni pacienti byli plánováni k pravostranné hemihepatektomii. Po preparaci odstupu pravé portální větve jsme provedli její dvojitý podvaz k zamezení kontralaterálního toku. Poté jsme velmi pomalu injikovali 25 ml absolutního alkoholu. Zachovaný průtok v levé větvi jsme verifikovali dopplerovským signálem při IOUS. Výsledky byly porovnány s literaturou.

Výsledky

V roce 2018 jsme operovali tři pacienty, u kterých jsme současně s PVL instilovali absolutní alkohol. Všichni pacienti byli operováni pro metastazující CRC. Ve dvou případech se jednalo o muže ve věku 46 a 71 let. Žena byla 56letá. Všichni pacienti prodělali před operací onkologickou, resp. konverzní léčbu. U mladšího muže a ženy šlo o synchronní CRLM, primární tumor byl v době první etapy in situ. Starší muž byl v minulosti po resekci CRC esovité kličky.

U mladšího muže jsme v jedné době provedli nízkou přední resekci primárního CRC horního rekta, vyčištění levého laloku (metastazektomie ze segmentu II, radiofrekvenční ablace ložiska v segmentu I, IVa a IVb) a PVL s instilací 25 ml absolutního alkoholu. Operační výkon byl nekomplikovaný s krevní ztrátou do 500 ml bez nutnosti krevních převodů. Mezi oběma operačními etapami pacient pokračoval v intervalové chemoterapii.

Žena v první fázi podstoupila spolu s vyčištěním levého laloku (metastazektomie 2 ložisek ze segmentu II) pravostrannou hemikolektomii pro CRC céka. Spolu s PVL jsme injikovali 25 ml absolutního alkoholu. Peroperační krevní ztráty byly do 400 ml bez nutnosti krevních převodů. Pacientka také pokračovala v intervalové chemoterapii.

Třetí pacient byl již po resekci primárního CRC sigmatu. Po 4 cyklech neoadjuvantní léčby (FOLFOX) byl indikován k resekci. V průběhu operace byla játra s klasickým makroskopickým obrazem sinusoidální přestavby (blue liver) a stávající FLRV byl shledán jako nedostatečný. Od resekčního výkonu jsme ustoupili. Provedli jsme PVL s instilací alkoholu do pravé portální větve s cílem hypertrofie levého jaterního laloku. Operace byla s minimální krevní ztrátou nekomplikovaná.

Po operaci jsme u všech tří pacientů pozorovali přechodnou elevaci alanin i aspartát aminotransferázy. Do desátého pooperačního dne došlo k výraznému poklesu laboratorních hodnot. Ani u jednoho z pacientů nedošlo k alteraci hodnot prothrombinového času a hladiny celkového bilirubinu. Nezaznamenali jsme známky jaterního selhání. Laboratorní výsledky shrnuje Tab. 1.

Tab. 1. Laboratorní hodnoty před aplikací, 1 den po aplikaci, resp. 10 dní po aplikaci absolutního alkoholu
Tab. 1. Laboratory findings before, 1 day after, and 10 days after absolute alcohol injection, respectively
Laboratorní hodnoty před aplikací, 1 den po aplikaci, resp. 10 dní po aplikaci absolutního alkoholu<br>
Tab. 1. Laboratory findings before, 1 day after, and 10 days after absolute alcohol injection, respectively

Hospitalizační průběh nejstaršího pacienta byl prostý komplikací. Mladší muž i žena prodělali pooperačně CT navigovanou drenáž bilomu 8., resp. 9. pooperační den. Komplikace byly hodnoceny jako IIIa stupeň dle Clavien-Dindo. Ani jeden pacient dosud nezemřel.

FLRV byl hodnocen před a po aplikaci absolutního alkoholu pomocí CT volumetrie. Hodnoty jednotlivých FLRV shrnuje Tab. 2. Průměrný nárůst objemu levého jaterního laloku byl o 206,6 cm3 [148,8 cm3; 255,9 cm3]. Levý jaterní lalok zvětšil průměrně svůj objem na 150 % [139,4 %; 168,1 %]. Obr. 1 ilustruje CT volumetrii u pacientky 5 týdnů po instilaci absolutního alkoholu. Nejmenšího nárůstu dosáhla hypertrofie u nejstaršího pacienta s makroskopickou sinusoidální přestavbou. U jednoho pacienta nedošlo k uzávěru portální větve pro pravý dorzální sektor. Během aplikace absolutního alkoholu jsme se pravděpodobně kanylou dostali až za větvení pro pravý přední a zadní sektor a instilovali alkohol pouze do přední větve. Na Obr. 2 vidíme 3D rekonstrukci jater s obliterovanou větví pro segment V a VIII. V okolí embolizované žíly je vidět změna v perfuzi přilehlého postiženého parenchymu. Obdobný obraz je na CT skenu (Obr. 3). Tato marginální zóna limitovala případný vznik kolaterál ze IV. jaterního segmentu, a neovlivnila tak následnou hypertofizaci levého laloku.

Tab. 2. Volumetrie před a po instilaci absolutního alkoholu
Tab. 2. Volumetry before and after absolute alcohol injection
Volumetrie před a po instilaci absolutního alkoholu<br>
Tab. 2. Volumetry before and after absolute alcohol injection

Volumetrie 5 týdnů po aplikaci alkoholu<br>
Fig. 1. Volumetry 5 weeks after alcohol injection
Obr. 1. Volumetrie 5 týdnů po aplikaci alkoholu
Fig. 1. Volumetry 5 weeks after alcohol injection

1,2 – 3D rekonstrukce jater s „červenou“ obliterovanou portální větví (zelená šipka)
pro segment V a VIII; změna sycení parenchymu (žlutá šipka); 3 – 3D volumetrie, červená
ložiska označují nefunkční parenchym (žluté šipky)<br>
Fig. 2. 1,2 – 3D reconstruction of the liver with „red“ occluded portal branch (green arrow) for
segments V and VIII; parenchymal hypoperfusion (yellow arrow); 3 – 3D volumetry, red lesions
simulating nonfunctional liver parenchyma (yellow arrows)
Obr. 2. 1,2 – 3D rekonstrukce jater s „červenou“ obliterovanou portální větví (zelená šipka) pro segment V a VIII; změna sycení parenchymu (žlutá šipka); 3 – 3D volumetrie, červená ložiska označují nefunkční parenchym (žluté šipky)
Fig. 2. 1,2 – 3D reconstruction of the liver with „red“ occluded portal branch (green arrow) for segments V and VIII; parenchymal hypoperfusion (yellow arrow); 3 – 3D volumetry, red lesions simulating nonfunctional liver parenchyma (yellow arrows)

CT obraz s obliterovanou portální větví pro segment V a VIII (zelená šipka), hypoperfuzní
změny v okolí (žlutá šipka)<br>
Fig. 3. CT scan with occluded portal branch for segments V and VIII (green arrow), surrounded
with hypoperfusion of the liver parenchyma (yellow arrow)
Obr. 3. CT obraz s obliterovanou portální větví pro segment V a VIII (zelená šipka), hypoperfuzní změny v okolí (žlutá šipka)
Fig. 3. CT scan with occluded portal branch for segments V and VIII (green arrow), surrounded with hypoperfusion of the liver parenchyma (yellow arrow)

Ve druhé fázi všichni tři pacienti úspěšně podstoupili pravostrannou hemihepatektomii.

Diskuze

Rozvoj mezioborové strategie a možnosti onkologické léčby pacientů s CRC umožnily dramatickou expanzi indikačních kritérií chirurgických resekcí pro nemocné s CRLM [11,15]. Nedostatečný FLRV zůstává jedinou absolutní kontraindikací jaterní resekce [2]. Technickým mezníkem jaterní chirurgie se stalo použití uzávěru portální větve k dosažení kontralaterální hypertrofie jaterního parenchymu.

Využití PVE k nárůstu potřebného jaterního objemu popisují v klinické praxi již Makuuchi [12] nebo Kinoshita [14] v devadesátých letech minulého století. Popsána jsou různá embolizační agens na bázi fibrinu, gelfoamů aj. [16−18]. Jednou z nejčastěji užívaných látek je histoacryl s lipiodolem, využívaný zejména v radiointervenční praxi. Tuto látku aplikují i radiologové na našem pracovišti při CT navigované PVE. Výhodou je možná asociace jodového kontrastu a možné okamžité zobrazení difuze látky v žilách. Jeho časná polymerizace v cévním řečišti však znemožňuje průnik do periferních portálních větví [9]. Je popisována kolateralizace portálního řečiště [11].

První klinická aplikace absolutního alkoholu byla nitrožilní infuzí k ablaci renálního karcinomu [19,20]. Absolutní alkohol disponuje nízkou viskozitou, průnik do periferních větví je snadný. Způsobuje okamžitou kontaktní destrukci endotelu, koagulaci proteinů. Lehce penetruje do okolního parenchymu, kde způsobuje infiltraci leukocyty. Po diluci má zanedbatelnou systémovou toxicitu [10,21,22].

Cesty podání mohou být rozličné. Vzhledem k plánování dvouetapového resekčního výkonu jsme zvolili peroperační aplikaci po podvazu pravé portální žíly. Další variantou je perkutánní přístup, nebo přístup přes ileokolickou žílu z minilaparotomie [4].

Množství aplikovaného alkoholu se na různých pracovištích liší. Udávané rozmezí je mezi 11−32 ml [2,9,21,22]. Zvolili jsme dávku 25 ml, která se i na kontrolním CT jevila adekvátně.

Stejně jako v našem souboru je i literárně dokumentována přechodná elevace alanin a aspartát aminotrasferázy, jakožto laboratorní známky jaterního poškození. Normalizace výsledků nastává spontánně do 1 do 3 týdnů po provedené alkoholizaci portálního řečiště. Ze srovnávacích studií vyplývá, že přechodná alterace hodnot transamináz je identická s hodnotami u pacientů po velké resekci jater [21−23]. S výkonem spojovanou přechodnou trombocytopenii jsme nepozorovali [10]. Jaterní selhání po aplikaci alkoholu definované jako vzestup hladiny bilirubinu nad 50 µmol/l a snížení protrombinového času pod 50 % nenastalo ani u jednoho z pacientů. Není ani jevem popisovaným literárně [2,4]. Aplikace alkoholu je technicky snadný výkon. Není popisován rozdíl v délce hospitalizace [21]. Není udávána komplikace spojená se samotnou aplikací absolutního alkoholu. Stejně jako v našem souboru jsou komplikace asociované s jaterní resekcí nebo jiným simultánním operačním zákrokem [2]. U dvou pacientů z našeho souboru byla provedena CT navigovaná drenáž pooperačního bilomu. Šlo o komplikaci stupně IIIa dle Clavien-Dindo [24]. Pro malý soubor nemocných jsme dále neprováděli statistické zpracování. Podrobněji jsme se komplikacím po jaterních resekcích na našem pracovišti věnovali v předchozí publikaci [25].

Hlavním důvodem aplikace absolutního alkoholu do portálního řečiště je zajištění dostatečného FLRV. Existují práce dokladující stejný efekt samotné PVL ve srovnání s PVE stran bezpečnosti procedury a hypertrofizace FLRV. Výraznější nárůst jaterního objemu udávají jen po metodě ALPPS (Associated liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy) [7,26−29]. Kontroverze zmíněné metody jsou nad rámec této publikace. Recentní publikace [2] poukazují na selhání samotného podvazu portální žíly. Experimentálně je na zvířecích modelech doložena postupná kompletní rekanalizace portálního systému [30]. Problémem je kavernózní přestavba s novotvořenými kolaterálami, zejména mezi IV. a V., resp. VIII. jaterním segmentem [11]. To může vést k nedostatečnému nárůstu požadovaného jaterního objemu. Aplikace absolutního alkoholu způsobuje okamžitou trombózu a destrukci endotelu. Má vysokou penetraci do periferních větví a okolního jaterního parenchymu. Výsledkem je extrémní efekt na hypertrofii a jaterní regeneraci [21]. V našem malém souboru byl průměrný nárůst FLRV na 150 %, s maximem na 168,1 % původního objemu FLRV, což odpovídá v absolutních číslech nárůstu o 206,6 cm3, resp. 255,9 cm3. Ostatní autoři udávají průměrný nárůst 123 až 300 cm3 ve 4–6 týdnech od embolizace [10,21,23]. Pacienti v naší skupině byli v rozmezí udávaného efektu embolizace. Literárně je zmiňován efekt PVE na rychlejší růst jaterních metastáz než na růst samotného jaterního parenchymu. Tento jev souvisí se změnou toku v portálním řečišti, produkcí růstových faktorů a cytokinů [31]. Intervalová chemoterapie může negativně ovlivnit požadovanou hypertrofii FLRV. Někteří autoři doporučují odložit intervalovou chemoterapii o 3−4 týdny od provedené embolizace [4].

Ani jeden z našich pacientů nebyl vyřazen z dokončení druhé doby resekce pro progresi nádorového onemocnění, hodnocenou dle RECIST [32]. Všichni pacienti podstoupili nekomplikovanou pravostrannou hemihepatektomii.

Závěr

Naše první zkušenosti s peroperační aplikací absolutního alkoholu do portálního řečiště podporují citované studie. PVL doplněná o embolizaci absolutním alkoholem generuje výraznou hypertrofii kontralaterálního jaterního laloku a má extrémní vliv na jaterní regeneraci. Po diluci při podání 25 ml nevykazuje alkohol žádnou systémovou toxicitu. Nezaznamenali jsme žádnou komplikaci přímo asociovanou s instilací látky. Jedná se o ekonomicky, časově a technicky nenáročnou metodu. Metoda je ideální pro pacienty s plánovanou dvoudobou resekcí jater nebo simultánním výkonem např. pro primární tumor. V moderní éře sofistikované onkologické léčby a neustálého tlaku na expanzi indikačních kritérií pro jaterní resekce přináší aplikace absolutního alkoholu do portálního řečiště možnost tyto resekce realizovat. Ke komplexnějšímu a statistickému zpracování bude potřeba provést klinickou studii. V metodě plánujeme pokračovat.

Práce byla podpořena MO1012.

Konflikt zájmů

Autoři článku prohlašují, že nejsou v souvislosti se vznikem tohoto článku ve střetu zájmů a že tento článek nebyl publikován v žádném jiném časopise.

MUDr. Kateřina Menclová

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

U vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha

e-mail: menclkat@uvn.cz


Zdroje
 1. Národní onkologický registr; Available from: https://www.uzis.cz/registry-nzis/nor.
 2. Russolillo N, Langella S, Perotti S, et al. Alcohol injection into the portal vein prior to ligation increases liver regeneration rate. HPB 2018;20:739−44. doi: 10.1016/j.hpb.2018.02.637.
 3. Imai K, Benitez C, Adam R, et al. Failure to achieve a 2-stage hepatectomy for colorectal liver metastases how to prevent it? Annals of Surgery 2015;262:772−9. doi:10.1097/sla.0000000000001449. 
 4. Wichters D, de Haas R, Azoulay D, et al. Impact of portal vein embolization on long-term survival of patients with primarily unresectable colorectal liver metastases. Br J Surg. 2010;97:240−50. doi: 10.1002/bjs.6756.
 5. Kitano Y, Adam R. Multidisciplinary approach of liver metastases from colorectal cancer. Ann Gastroenterol Surg. 2019;14:50−6. doi: 10.1002/ags3.12227.
 6. Karoui M, Penna C, Amin-Hashem M, et al. Influence of preoperative chemotherapy on the risk of major hepatectomy for colorectal liver metastases. Ann Surg. 2006;243:1−7. doi: 10.1097/01.sla.0000193603.26265.c3.
 7. Pandanaboyana S, Bell R, Lodge JP, et al. A systematic review and meta-analysis of portal vein ligation versus portal vein embolization for elective liver resection. Surgery 2015;157:690−8. doi: 10.1016/j.surg.2014.12.009.
 8. Adam R, Wichters D, Castaing D, et al. Patients with initially unresectable colorectal liver metastases: is there a possibility of cure? J Clin Oncol. 2009;10;27:1829−35. doi: 10.1200/JCO.2008.19.9273.
 9. Castaing D, Adam R, Azoulay D. Chirugie du foie et de l´hypertension portale, Toulouse France, Masson 2006.
 10. Sakuhara Y, Abo D, Hasegawa Y, et al. Preoperative percutaneous transhepatic portal vein embolization with ethanol injection. AJR  2012;198:914−22. doi: 10.2214/AJR.11.6515.
 11. Denys A, Abehsera M, Sauvanet A, et al. Failure of right portal vein ligation to induce left lobe hypertrophy due to intrahepatic portoportal collaterals: Successful treatment with portal vein embolization. AJR 1999;173:633−5. doi: 10.2214/ajr.173.3.10470893.
 12. Makuuchi M, Thai BL, Takayasu K, et al. Preoperative portal embolization to increase safety of major hepatectomy for hilar bile duct carcinoma: a preliminary report. Surgery 1990;107:521−7.
 13. Kaminou T, Nakamura K, Usuki N, et al. Selective segmental sclerotherapy of the liver by transportal ethanol injection; A complete remission case of hepatocellular carcinoma. Nippon Act Radiol. 1990;50:11−17.
 14. Kinoshita H, Sakai K, Hirohashi K, et al. Preoperative portal vein embolization for hepatocellular carcinoma. World J Surg. 1986;10: 803−8.
 15. Robles R, Marin C, Lopez-Conesa A, et al. Comparative study of right portal vein ligation versus embolization for induction of hypertrophy in two stage hepatectomy for multiple bilateral colorectal liver metastases. Eur J Surg Oncol. 2012;38:586−93. doi: 10.1016/j.ejso.2012.03.007.
 16. Matsuoka T, Nakatsuka H, Kobayashi N, et al. Portal vein embolization for hepatoma with lipiodol-fibrin adhesive mixture. [In Japanese] Nippon Act Radiol. 1984;44:1411−13.
 17. Elias D, Roche A, Vavasseur D, et al. Induction of hypertrophy of a small left hepatic lobe, before right extended hepatectomy, by preoperative right portal embolization. [In French] Ann Chir. 1992; 46:404−10.
 18. De Baere T, Roche A, Vavasseur D, et al. Portal vein embolization: utility for inducing left hepatic lobe hypertrophy before surgery. Radiology 1993;188:73−7. doi: 10.1148/radiology.188.1.8511321.
 19. Ellman BA, Parkhill BJ, Curry TS, et al. Ablation of renal tumors with absolute ethanol: a new technique. Radiology 1981;141:619−26.doi:10.1148/radiology.141.3.7302214.
 20. Rabe FE, Yune HY, Richmond BD, et al. Renal tumor infarction with absolute ethanol injection. AJR 1982;139:1139−44. doi:10.2214/ajr.139.6.1139.
 21. Shimamura T, Nakajima Y, Une Y, et al. Efficacy and safety of preoperative percutaneous transhepatic portal embolization with absolute ethanol: A clinical study. Surgery 1997;121:135−41.
 22. Ogasawara K, Uchino J, Une Y, et al. Selective portal vein embolization with absolute ethanol induces hepatic hypertrophy and makes more extensive hepatectomy possible. Hepatology 1996;23:338−45. doi: 10.1053/jhep.1996.v23.pm0008591861.
 23. Sofue K. Right portal vein embolization with absolute ethanol in major hepatic resection for hepatobiliary malignancy. Br J Surg. 2014;101:1122−8. doi: 10.1002/bjs.9541.
 24. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004;240:205−13. doi:10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae.
 25. Menclová K, Pudil J, Ryska M, et al. Biliární leak po jaterních resekcích: retrospektivní analýza vlastního souboru. Rozhl Chir. 2015;94:516−21.
 26. Pohnan R, Ryska M, Hytych V, et al. Echinococcosis mimicking liver malignancy: A case report. Int J Surg Case Rep. 2017;36:55−8. doi: 10.1016/j.ijscr.2017.04.032.
 27. Isfordink CJ, Samim M, Braat MNGJA, et al. Portal vein ligation verus portal vein embolization for induction of hypertrophy of the future liver remnant: A systematic review and meta-analysis. Surg Oncol. 2017;26:257−67. doi: 10.1016/j.suronc.2017.05.001.
 28. Aussilhou B, Lesurtel M, Sauvanet A, et al. Right portal vein ligation is as efficient as portal vein embolization to induce hypertrophy of the left liver remnant. J Gastrointest Surg. 2008;12:297−303. doi:10.1007/s11605-007-0410-x.
 29. Capussotti L, Muratore A, Baracchi F, et al. Portal vein ligation as an efficient method of increasing the future liver remnant volume in the surgical treatment of colorectal metastases. Arch Surg. 2008;143:978−82.
 30. Krupski G, Bröring DC, Wittkugel O, et al. Formation of portal venous collaterals after ligation of the portal vein for induction of liver regeneration. [In German] Rofo. 2002;174:1281−4. doi: 10.1055/s-2002-34625.
 31. Elias D, De Baere T, Roche A, et al. During liver regeneration following right portal embolization the growth rate of liver metastases is more rapid than of the liver parenchyma. Br J Surg. 1999;86:784−8. doi: 10.1046/j.1365-2168.1999.01154.x.
 32. Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA, et al. New guidelines to evaluate the response to treatment in solid tumors. J Natl Cancer Inst. 20002;92:205−16. doi: 10.1093/jnci/92.3.205.
Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2019 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×