Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 14.02.2008


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2008, roč. 87, č. 5, s. 275-276.
Kategorie: Zpráva

Místo konání: zámek Čechtice

Přítomni členové výboru: doc.Havlíček, prim. Knajfl, doc. Šváb, prof. Vobořil, prof. Vomela,  doc. Vyhnánek, prof. Wechsler

Přítomni členové revizní komise: prof. Gürlich,

Přítomni zvaní hosté: prof. Fried, prof. Hájek, prof. Hoch, dr. Pantoflíček, doc. Šimša, dr. Votoček, doc. Vlasák, dr. Winkler

Omluveni: prof. Antoš, prim. Czudek, prof. Čapov, prof. Duda, doc. Dostalík, prim. Kubačák, prof. Pafko, prof. Třeška, prof. Ryska, prim. Vraný

Neomluveni: 0

I. Kontrola zápisu z 22. 11. 2007

Akreditace – 7. 3. schůze akreditační komise na MZ. Prof. Antoš bude výbor informovat o průběhu jednání.

Doc. Havlíček požádal doc. Vlasáka, aby svolal členy zvolené volební komise, která musí začít pracovat ihned. Termíny schválené plenární schůzi se musí bezpodmínečně dodržet.

Návrh prof. Rysky na předání Maydlovy a Jedličkovy ceny na Lokti, při příležitosti XVII. Jarního setkání, byl schválen.

Zápis z jednání výboru z 22. 11. 2007 byl schválen.

Zápis z Valné hromady byl schválen mailem již v prosinci 2007.

II. Jednání se ZP

Dr. Votoček informoval přítomné o aktuální situaci při jednáních se zdrav.pojišťovnami. Vše je na mrtvém bodě, zpracované návrhy na kalkulace, o kterých se na podzim 2007 jednalo s dr. Horákem a ten problematiku posunul na dr. Pokorného pokračují s tím, že od poloviny prosince stále probíhá proces výpočtů, kolik by nové navržené kalkulační listy pojišťovnu stály.

ČLS svolává představitele všech oper. oborů, aby zaujali stanovisko ke kalkulacím min. režií operačních sálů. Mimo jiné zde bude probírána otázka jednorázového rouškování, amortizace sít, apod.

Dr. Votoček byl opět výborem schválen jako zástupce ČCHS na jednáních o problematice vykazování pro pojišťovny a zúčastní se schůzky ČLS dne 27. 2. v Klubu ČLK.

Prim. Knajfl navrhl, aby na této schůzce, kde budou velmi pravděpodobně představitelé odborných společností operačních oborů, se opět otevřela diskuse ke schvalování sdílených kódů.

Dr. Votoček vidí jediné možné řešení okolo sdílení některých kódů cestou Smírčího řízení na pojišťovně.

Doc.Vyhnánek seznámil přítomné s dopisem České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, kde se ČSÚCH připojuje ke Stanovisku Valné hromady ohledně financování chirurgické péče. Ke Stanovisku se rovněž připojila Urologická společnost.

Dále doc. Vyhnánek seznámil přítomné s textem dopisu, který vypracovala ČSÚCH pro MZ, která byla vyzvána, aby deklarovala základního vybavení Trauma center v ČR. Prof. Duda vypracoval kalkulaci a odeslal na MZ. Jedná se o využití finančních prostředků z Eurofondů.

III. Společnost intenzivní medicíny – atestace

Doc. Vyhnánek informoval přítomné o proběhlé atestaci z Intenzivní medicíny, kdy v prosinci atestovalo 60 lékařů a řada z nich byla chirurgů.

Další atestace proběhnou v květnu a termín pro přihlášení k atestaci na podzim t.r. je do konce června. Kandidátovi bude přiznána dosavadní praxe na JIPu.

Doc. Vyhnánek nabízí pomoc kolegům při přihlášení k atestaci.

Návrh výboru: výzva k rukám primářů chir. oddělení, aby každé pracoviště, které má lůžka intenzivní péče, poslalo minimálně jednoho chirurga k atestaci. Text vypracuje doc. Vyhnánek, výbor jej schválí e-mailem.

Plzeň – červen kongres Intenzivní medicíny. Chirurgové musí obsadit jeden blok přednášek.

IV. Zpráva akreditační komise MZ

Doc. Havlíček krátce informoval přítomné o plánované náplni schůzky 7. 3. na MZ.

Pozvaným zástupcům pracovišť bude vysvětleno jaký mají stupeň akreditace a zdůvodní se jim důvody jejich zařazení.

Pracovníci MZ slibují vyhlášku, která by usnadnila výchovu lékařů před atestací. Podle evropské normy není možné, aby akreditovaná pracoviště byla prvního a druhého typu. Ministerstvo zdravotnictví proto neakceptuje návrh chirurgické společnosti a akreditační komise pro chirurgii o udělování akreditace prvního a druhého typu. Pokud chirurgické pracoviště nesplní podmínky pro udělení akreditace druhého typu, nedostane od ministerstva zdravotnictví žádné osvědčení. Z toho vyplývá mnoho nejasností a nespokojenosti. Nová vyhláška, připravovaná snad v polovině letošního roku, by měla potvrdit možnost akreditačních pracovišť prvního a druhého typu. Každý školitel musí mít atestaci II. stupně a 15 let praxe, může školit pouze jednoho školence. Vyhláška by měla upřesnit i způsob placení školitelům a školencům.

V. Rozhledy v chirurgii

Prof. Hájek seznámil přítomné s novými pokyny pro autory, které schválila Výkonná Redakční rada RvCH. Pokyny jsou k dispozici na webové stránce ČCHS.

Prof. Wechsler otevřel otázku imprimací článků. Všichni přítomní členové výboru návrh odsouhlasili jednomyslně.

Prof. Hájek navrhl schůzku Redakční rady. Přítomní členové výboru odsouhlasili konání schůzky dne 9. 4. Po dohodě s prof. Ryskou na jeho žádost bude termín odsunut na květen, místo bude dodatečně určeno.

VI. Varia

Prof. Hoch informoval přítomné o svém přijetí do Onkologické společnosti. Jeho dosavadní poznatky ukazují na to, že chirurgové jsou v této společnosti velmi vítáni.

Z důvodu nepřítomnosti prof. Dudy plánovaný bod Onkochirurgická společnost – příprava k atestacím, bude posunut na příští jednání výboru.

Doc. Šimša informaval přítomné o vyhlášení výsledků Ceny J&J pro Mladé chirurgy za rok 2007. Cena za klinickou práci bude letos vyhlášena, protože byl přihlášen dohodnutý počet prací. Výbor sekce MCH vyhodnotí práce na základě rozhodnutí výboru ČCHS. Nikdo z výboru MCH není autorem odeslaných článků.

Cena za experimentální práci vyhlášena nebude a práce postupuje do dalšího roku soutěže.

Prim. Knajfl bude výbor na příští schůzi informovat přítomné o jednáních ohledně vybavení chirurgických ambulancí.

Dále upozornil na IV. Hustopečské dny ambulantní chirurgie, které se budou konat 18.- 19. dubna 2008, kde bude opět diskutována otázka sdílených kódů v chirurgické praxi.

Na webovou stránku ČCHS bude vyvěšena informace o možnostech nominovat články a knihy na ceny výboru ČCHS (Maydlova a Jedličkova cena). Na příštím výboru prof. Wechsler seznámí přítomné s doručenými nominacemi.

Chirurgická společnost bere na vědomí žádost prim. Gaťka o odbornou garanci výboru ČCHS jeho workshopu: Komplexní diagnostika a terapie karcinomu prsu.

Doc. Šváb seznámil přítomné s dopisem od prof.Nováka. Doc. Vyhnánek prof.Novákovi odpoví písemně.

Výběrové řízení na poskytování ústavní péče pro území okresu Nymburk v oboru chirurgie, kam byl připraven dorazit prof. Wechsler za výbor ČCHS, bylo v den výběrového řízení zrušeno, protože nemocnice byla prodána.

Doc. Havlíček informoval přítomné, že doc. MUDr. J. Fanta, DrSc. abdikoval z funkce přednosty Chirurgické kliniky 3.LF UK a FNKV. Doc. Havlíček se domnívá, že jde o velmi závažnou skutečnost, kdy vedení předních chirurgických pracovišť je bez vysvětlení měněno a dále obsazováno chirurgy bez vědomí výboru České chirurgické společnosti. Jménem výboru ČCHS požádá doc. Havlíček vědeckou radu III. LF UK o oficiální stanovisko k této situaci. Současně vyjádří znepokojení členů výboru ČCHS.

29. 1. proběhla v Lékařském domě schůze o vypořádání připomínek k předkládanému materiálu (návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků). Doc. Vyhnánek, který byl požádán o účast za ČCHS, se jednání nezúčastnil, má k dispozici zápis, který rozešle členům výboru ČCHS.

Výbor byl informován o zrušení 86 členství k 31. 12. 2007 z důvodu dluhů za členské příspěvky.

Noví členové ČCHS schváleni výborem:

MUDr. Petr Sládeček,

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o.

MUDr. Šárka Vejvodová, Stodská nemocnice, a.s.

MUDr. Filip Čečka,

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Pavol Biath, Vítkovická nemocnice, a.s.

MUDr. Petra Pavlíčková,

Náchodská a.s. Nemocnice Opočno

MUDr. Peter Galvánek,

Uherskohradištská nemocnice, a.s.

MUDr. Petr Benda,

FN Brno

MUDr. David Kadaňka,

NsP Mělník

MUDr. Lukáš Havlůj,

Chirurgická klinika FN KV

Doc. MUDr. Igor Penka, CSc.,

CHK FN Brno

MUDr. Josef Kašík,

Nemocnice Na Homolce

MUDr. Mgr. Miroslav Jíra, Ph.D.,

Chirurgická klinika FN Brno

MUDr. Lucie Hasenöhrlová,

Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Monika Švorcová,

Nemocnice Boskovice, chirurgické oddělení

MUDr. Ondrej Šoltýs,

Chirurgická klinika, UK 2. LF a FN Motol

MUDr. Eva Bělobrádková,

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Jaroslav Cerman, Ph.D.,

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Jan Pertlíček,

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Stanislav Jiška,

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Tomáš Daněk,

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Tomáš Hroch,

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Jan Zahradníček,

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D.,

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Jakub Lutonský,

Chirurgická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Tomáš Šebek,

Nemocnice Hořovice (NH Hospital, s.r.o.)

MUDr. Jiří Feix,

Chirurgická klinika FNHK

MUDr. Jan Kačer,

nemocnice Kyjov

MUDr. Tomáš Grolich,

FN Brno, Chirurgická klinika

MUDr. Ivo Žvák,

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

MUDr. Jan Folvarský,

Ph.D., Chir. klinika, traumacentrum, FN Hr. Králové

MUDr.Ivan Počepcov, Ph.D.,

Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Marián Mrázik,

Chirurgické odd. Opočno,

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

MUDr. Jaroslav Nývlt,

Chirurgické odd. Opočno,

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

MUDr. Josef Roubal, Chirurgická klinika FNHK

MUDr. Filip Pazdírek, FN Motol

MUDr. Vlastimil Louma, Nemocnice Náchod

MUDr. Mahmud Gneidy, Nemocnice Náchod

MUDr. Ladislav Pavlišta, Nemocnice Náchod

MUDr. Roman Kostyšyn, Nemocnice Náchod

MUDr. Miloš Merta, Nemocnice Náchod

MUDr. Lenka Brlicová, Nemocnice Náchod

MUDr. Lukáš Podškubka, Nemocnice Náchod

MUDr. Helena Kašparová, Nemocnice Náchod

MUDr. František Hošek, FN Hradec Králové

MUDr. Vladimír Skácel, Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Znovu obnovení členství – po doplacení dlužné částky:

MUDr. Martin Prchlík, FTN

Doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.,

Vítkovická nemocnice

MUDr. Peter Hromádka, KN Liberec

Zrušení členství na vlastní žádost:

Doc.MUDr. Zdeněk Anděl, CSc.

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Příští termín jednání výboru: 9. 4. 14.00 h., zámek Čechtice

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: Doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2008 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se