51. Dni posudkového lekárstva


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 22, 2019, č. 3, s. 81-84
Kategorie: Zprávy

Prešov 18.–20. septembra 2019

Slovenská lekárska spoločnosť – Slovenská spoločnosť posudkového lekárstva ako usporiadateľ, a Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, ako spoluorganizátor, usporiadali 51. Dni posudkového lekárstva v dňoch 18.–20. septembra 2019 v metropole Šariša v Prešove, v hoteli Dukla. Ako hlavný organizátor sa na tomto podujatí podieľal odbor lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov, pod vedením MUDr. Mariany Kimák-Fejkovej, posudkovej lekárky – koordinátorky, za aktívnej pomoci riaditeľa pobočky Ing. Juraja Hudáča.

V príjemnom prostredí hotela Dukla sa počas troch dní stretlo viac ako 150 lekárov, jednak posudkoví lekári Sociálnej poisťovne, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zo silových rezortov – Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a tak ako každý rok aj naši kolegovia z Českej republiky – z Českej správy sociálneho zabezpečenia a Inštitútu postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, ako aj ďalší hostia.


MUDr. Mariana Kimák-Fejková, koordinujúca posudková lekárka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, pobočky v Prešove, zahájila podujatie krátkym privítacím príhovorom a vyjadrila potešenie nad tým, že práve v Prešove vstupuje toto krásne odborné podujatie do druhej polovice storočnice.

Prezidentka Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva MUDr. Dagmar Mojžišová na slávnostnom otvorení srdečne privítala všetkých prítomných a predstavila členov čestného predsedníctva: Ing. Vojtecha Bardiovského, PhD., riaditeľa sekcie ekonomiky Sociálnej poisťovne, ústredie, v zastúpení generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomíra Vážneho, ktorý sa ospravedlnil pre pracovnú zaneprázdnenosť. Ďalej Ing. Andreu Turčanovú, primátorku mesta Prešov, MUDr. Miroslava Bosáka, riaditeľa Lekárskej posudkovej služby Českej správy sociálneho zabezpečenia, PhDr. Alenu Krištofíkovú, riaditeľku ÚPSVaR v Prešove, MUDr. Michala Hudáka, MPH, hlavného odborníka pre posudkové lekárstvo pri MZ SR, Ing. Juraja Hudáča, riaditeľa Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov, MUDr. Veroniku Majtánovú, riaditeľku odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, ústredie, MUDr. Dávida Šapijevského. vedeckého sekretára Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva, MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH, generálneho riaditeľa Fakultnej nemocnice v Prešove, MUDr. Marianu Kimák-Fejkovú, koordinujúcu posudkovú lekárku odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, pobočky v Prešove. Vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznila, že posudkové lekárstvo má svoje pevné miesto medzi ostatnými medicínskymi odbormi a lekárska posudková činnosť je významnou a nevyhnutnou činnosťou z hľadiska účelného hospodárenia s finančnými prostriedkami sociálneho poistenia. Pripomenula, že v tomto roku Slovenská lekárska spoločnosť a jej odborné spoločnosti oslávia dve významné jubileá – 50. výročie samostatnej Slovenskej lekárskej spoločnosti a 70. výročie vzniku Československej lekárskej spoločnosti Jána Evangelistu Purkyně, ktorá vznikla na zakladajúcom zjazde v Prahe v roku 1949, kde sa zlúčili všetky lekárske spolky, odborné spoločnosti a medicínsky zamerané združenia do jednej organizácie. O 20 rokov neskôr, v roku 1969, vznikla Slovenská lekárska spoločnosť ako samostatná národná spoločnosť. Oslavy 50. výročia Slovenskej lekárskej spoločnosti a 70. výročia Českej (slovenskej) lekárskej spoločnosti Jána Evangelistu Purkyně sa budú konať v Bratislave, na slávnostnom podujatí v Aule Univerzity Komenského dňa 13. novembra 2019. Záštitu nad nimi prevzala ministerka zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. Pri tejto príležitosti Slovenská lekárska spoločnosť vydá publikáciu s názvom „História Slovenskej lekárskej spoločnosti – jej odborných spoločností a spolkov“, ktorej uvedenie do života sa uskutoční práve na tomto slávnostnom podujatí. Zostavenie a vydanie publikácie bude prejavom úcty a vďaky všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku, budovaní, úspešnom vedení a reprezentovaní odborných spoločností a spolkov Slovenskej lekárskej spoločnosti. K zostaveniu publikácie sme prispeli aj my, poskytnutím informácií o histórii našej odbornej spoločnosti prezídiu Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Prezidentka Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva odovzdala slovo MUDr. Veronike Majtánovej, riaditeľke odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, ústredie, ktorá pozdravila všetkých prítomných, poďakovala za bohatú účasť na tomto odbornom podujatí a ako predsedníčka volebnej komisie volieb do Výboru a Dozornej rady Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva oznámila mená lekárov, ktorí boli do orgánov spoločnosti zvolení na ďalšie 4-ročné funkčné obdobie. Prítomných pozdravili v krátkom príhovore aj primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, a v mene generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ing. Vojtech Bardiovský, PhD., riaditeľ sekcie ekonomiky Sociálnej poisťovne, ústredie. MUDr. Miroslav Bosák, riaditeľ odboru lekárskej posudkovej služby Českej správy sociálneho zabezpečenia, poďakoval za pozvanie a odovzdal pozdravy od kolegov z jeho pracoviska.

Slávnostné zahájenie 51. Dní posudkového lekárstva bolo zavŕšené krátkym kultúrnym programom v podaní vynikajúcej speváčky krásnych ľudových, baladických a mariánskych piesní, pani Anny Servickej.

Po slávnostnom zahájení a krátkej prestávke nasledoval prvý blok odborného programu. Mgr. Zuzana Durkáčová a Mgr. Jarmila Kovalská z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove prezentovali legislatívne zmeny zákona č. 447/2008 Z. z. – Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. júla2018. Autorky MUDr. Alena ĽaľováMUDr. Beáta Havelková, MPH, zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Prešove, sa zaoberali poskytovaním kúpeľnej starostlivosti z pohľadu zdravotnej poisťovne v Prešove. Tento blok prednášok uzatvorila MUDr. Mariana Kimák-Fejková, koordinujúca posudková lekárka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne, pobočka  Prešov, prednáškou „Odkázanosť na individuálnu prepravu a osobnú asistenciu z pohľadu zákona č. 447/2008 Z. z., a z toho vyplývajúce oprávnené a neoprávnené benefity.

Druhý deň odborného podujatia bol rozdelený do štyroch blokov. Prvý blok bol venovaný prednáškam o autizme. MUDr. Juraj Vivoda, MPH, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, poukázal na nárast počtu autistických detí a zásady posudzovania na účely štátnych sociálnych dávok. MUDr. Terézia Rosenbergerová z Pedopsychiatrickej ambulancie v Košiciach sa vo svojej prednáške „Autizmus očami pedopsychiatra“ zaoberala komplexným klinickým obrazom autistického spektra a diagnostikou. JUDr. Ivan Štubňa, PhD., zo Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom, ktorý sa venuje výskumu životných podmienok osôb s autizmom, ich rovnosti príležitostí, ako aj efektivite sociálnych služieb pre osoby s autizmom, a ktorý pre občianske združenie SPOZA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) autorsky vypracoval a zároveň koordinoval projekty s celoslovenskou pôsobnosťou pre komunity rodín s autistickým členom, poukázal na každodenné problémy týchto postihnutých a ich rodín a ich problematické zaradenie sa do pracovného procesu.

V druhom bloku MUDr. Jana Kelemenová, posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredie v Bratislave, prezentovala posudzovanie pervazívnych vývinových porúch na účely invalidity v rokoch 2014–2018 a upozornila na chyby, ktorých sa treba pri posudzovaní vyvarovať. Tento blok uzatvorila MUDr. Mariana Krupcová, z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prednáškou „Posudzovanie autizmu u detí a dospievajúcich podľa zákona č. 447/2008 Z. z. a podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, prílohy č. 2 –osobitná starostlivosť“.

Všetky prednášky týchto dvoch blokov poukázali na to, že ide o jedincov, ktorí síce v denných rutinách môžu byť samostatní, ale vyžadujú pomoc pri pohybe v širšom sociálnom prostredí, že prevažne nie sú schopní riešiť situácie mimo známeho kontextu, že reč pre nich nemá komunikačný charakter, ich myslenie má presné pravidlá, ak nerozumejú, uzatvoria sa. Sú sociálne naivní s rizikom sociálneho zneužitia, nedokážu sa brániť. Nerozumejú neverbálnemu chovaniu, nerozumejú mimickým prejavom a gestikulácii. Ide o špecifické odchýlky vo vývoji jedincov, ktoré sa vyskytujú u každého jednotlivca s pervazívnou vývinovou poruchou v rôznej miere a intenzite, a teda v rôznej miere ovplyvňujú jeho fungovanie v živote. Niektorí majú slušný potenciál pracovného uplatnenia. Napriek tomu, že počet osôb s pervazívnou vývinovou poruchou každým rokom narastá, nie je pre nich zabezpečená dostatočná reálna pomoc zo strany štátu. Nie sú vytvorené možnosti umiestnenia týchto jedincov v špecializovaných zariadeniach s adekvátnou a pre nich potrebnou špecifickou starostlivosťou a s dostatkom erudovaného personálu. Inakosť nie je prijímaná spoločnosťou s pochopením, napriek tomu, že nie všetko, čo je iné, musí byť nevyhnutne aj horšie. Táto tematika bola veľmi vhodne doplnená workshopom – virtuálny svet autistov.

Tretí blok prednášok pripravili naši českí kolegovia. MUDr. Miroslav Bosák, riaditeľ odboru lekárskej posudkovej služby Českej správy sociálneho zabezpečenia, oboznámil prítomných s aktualitami z lekárskej posudkovej služby v Českej republike, vrátane oblasti nemocenského poistenia. MUDr. Jana Venclová z Českej správy sociálneho zabezpečenia informovala o úskaliach pri posudzovaní duševných porúch v Českej republike. Uviedla, že za posledných 15 rokov narástol počet pacientov v ambulanciách psychiatrov o 80 %. Toto má dopad na zvýšený počet dočasne práce neschopných, na dĺžku trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, na stúpajúci počet invalidít, zvýšený počet odkázaných na starostlivosť, zvýšený počet príspevkov na kúpu motorového vozidla. Pre posudkových lekárov je dôležitá dôsledná diagnostika duševnej poruchy odborným lekárom psychiatrom, jednak pre správne určenie stupňa invalidity a správneho určenia dátumu vzniku invalidity, čo nie vždy je jednoduché. MUDr. Jan Boháč z Inštitútu postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve predniesol vybrané judikáty Najvyššieho súdu Českej republiky s posudkovou problematikou.

Posledný blok druhého dňa odborného programu bol venovaný zneužívaniu sociálneho systému. Do tohto bloku prispel svojou prednáškou „Poistné vzťahy s možnosťami zneužívania sociálneho systému z pohľadu odboru nemocenského poistenia“ PhDr. Pavol Špes, zo Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. Zo skúseností zneužívania sociálneho systému považuje za potrebné zvýšiť intenzitu kontrol zdravotného stavu klientov, ako aj kontrol dodržia-vania liečebného režimu. Na zneužívanie v systéme sociálneho poistenia v súvislosti so zdravotným stavom a jeho právnymi následkami poukázal reálnymi kazuistikami JUDr. Milan Kučo, vedúci oddelenia právnej agendy a metodiky Sociálnej poisťovne, ústredie v Bratislave. V závere konštatoval, že odhaľovanie špekulatívneho správania a podvodov je špecifická agenda časovo zaťažujúca, často vyžadujúca až detektívnu nadprácu posudkového lekára a dôsledné zhromažďovanie dôkazov. Je však jednoznačným potvrdením, že status posudkového lekára, ako strážcu verejných financií, je oprávnený. V závere tohto bloku prednášok MUDr. Peter Polák, posudkový lekár vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník, prezentoval kazuistiky zneužívania sociálneho systému nemocenského poistenia v pôsobení ich pobočky Sociálnej poisťovne.

Prvý blok prednášok v tretí deň odborného podujatia bol venovaný neurológii. MUDr. Ľubica Andraščíková z Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku sa zaoberala akútnymi zápalovými demyelinizačnými neuropatiami, ich etiológiou, klinickým obrazom, diagnostikou, liečbou a prognózou. MUDr. Jarmila Gmitterová, posudková lekárka vykonávajúca lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník, prezentovala kazuistiku Guillainov-Barreho syndrómu a Bickerstaffovej kmenovej encefalitídy, s veľmi dramatickým priebehom, vývojom kvadruparézy až kvadruplégie, s ťažkou poruchou vedomia. Po niekoľko mesačnej liečbe na viacerých neurologických pracoviskách a v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej bola dosiahnutá sebestačnosť u postihnutého mladého muža. MUDr. Tatiana Ciburová z Neurologickej ambulancie v Prešove zdôraznila významný prínos EMG v diagnostike neurologických ochorení. Tento blok prednášok uzatvorila MUDr. Monika Matkulčíková, posudková lekárka vykonávajúca lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov, prezentovaním kazuistiky „Myopátia nejasnej etiológie pri iných ochoreniach“ a jej posúdením na účely invalidity.

V poslednom bloku odborných prednášok MUDr. Renáta Bičanovská z Úradu práce, sociálnych veci a rodiny v Poprade prezentovala svoju špecializačnú prácu ku špecializačnej skúške z posudkového lekárstva „Karcinóm pľúc z posudkového hľadiska“, a MUDr. Jana Tekáčová, posudková lekárka vykonávajúca lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, pobočka Košice, prezentovala svoju špecializačnú prácu ku špecializačnej skúške z posudkového lekárstva „Posudzovanie zdravotného stavu po revaskularizačných výkonoch na srdci pri ischemickej chorobe srdca“. Odborný program tohto podujatia ukončil MUDr. Marián Stančák, PhD., posudkový lekár vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov, kazuistikou – „Spinálna svalová atrofia a roztrúsená skleróza“.

Posudkoví lekári sa v diskusii k jednotlivým prednáškam zamerali hlavne na možnosti aplikovania odprednášaných tém vo svojej praxi, aby ich závery pri posudzovaní zdravotného stavu občanov na účely invalidity boli v súlade s medicínskymi poznatkami a v súlade s platnou legislatívou.

Ukončenia 51. Dní posudkového lekárstva sa ujala MUDr. Dagmar Mojžišová. Ocenila vysokú odbornú úroveň všetkých prednášok, prítomným poďakovala za ich účasť a bohatú diskusiu a organizátorom za jeho úspešné zvládnutie. Ocenila, že vysoká odborná a spoločenská úroveň posudkových dní sa stala tradíciou tak, ako sa stala tradíciou spolupráca a vzájomná výmena odborných skúseností medzi slovenskými a českými posudkovými lekármi. Všetkým zúčastneným popriala veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×