Doktor Hynek Dolanský šedesátiletý


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 16, 2013, č. 3, s. 117-118
Kategorie: Osobní zprávy

Většina z nás starších si při jeho jménu vybaví čilého, výřečného a usměvavého čtyřicátníka, který se v polovině devadesátých let začal zúčastňovat akcí Společnosti revizního lékařství ČLS JEP. Díky své aktivitě se stal postupně nepostradatelným spolupracovníkem. Vždy se zapojoval a zapojuje do diskuse svými iniciativními náměty a návrhy, které dokáže důkladně zdůvodňovat, rozsáhle obhajovat a organizačně řešit.


MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D., se narodil na Křivoklátě 3. 12. 1953. Osud mu nedopřál, aby si po celé dětství a dospívání mohl více užívat krás stále milovaného hradu, hlubokých křivoklátských lesů, údolí Rakovnického potoka a Berounky. Postupně jej odvál až na Ostravsko, kde se trvale zabydlel a stalo se jeho domovem.

Již od školních let chtěl být lékařem. Během gymnaziálních studií v Šumperku pracoval jako sanitář v nemocnici, a měl tak možnost poznávat poskytování zdravotní péče a posilovat svoji motivaci. Jeho dlouholeté přání se začalo plnit, když začal studovat na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Během studia se aktivně zapojil do studentské vědecké činnosti, napřed jako demonstrátor na normální anatomii a posléze jako pomocná vědecká síla na II. interní klinice, kde si své odborné předpoklady ověřoval a rozvíjel aktivní účastí na studentských vědeckých konferencích.

Po promoci v roce 1981 nastoupil na Radio-terapeutické oddělení Krajské nemocnice v Ostravě, kde po složení atestace z radioterapie vedl lůžkovou část. Kromě odborné práce na oddělení se ujal vedení a pořádání Vědeckých konferencí mladých lékařů. Následně i Vědeckých konferencí mladých farmaceutů Severomoravského kraje v Ostravě. V té době se již výrazněji projevovalo dlouhodobé onemocnění, které jej později donutilo opustit klinickou dráhu.

V roce 1994 přešel do Hutnické zaměstnanecké pojišťovny. Tam se začal věnovat reviznímu lékařství. Pracoval ve funkci vedoucího revizního lékaře. Významně se zasloužil o vybudování mezi zdravotními pojišťovnami uznávaného kvalitního kontrolního a revizního systému. Spoluzaložil systém vstupního zaškolování a dalšího vzdělávání odborníků – lékařských a nelékařských povolání, kteří přicházeli do zdravotní pojišťovny pracovat, zejména do úseku kontrolní a revizní práce. Jako zkušený vedoucí odboru kontroly stál také u zrodu kontrolní a revizní činnosti nově koncipované Zdravotní pojišťovny AGEL. Po fúzi s ČNZP v r. 2009, v nově vzniklé ČPZP zastával funkci specialisty pro lékovou politiku a byl členem lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Potíže spojené s jeho dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se však stupňovaly. Ani operací se stav nezlepšil natolik, aby zcela vymizely bolesti a navrátila se plná mobilita a na ní vázaná flexibilita nezbytná v nové zdravotní pojišťovně. Nadále se věnuje vědecké a pedagogické činnosti.

Jeho zvídavá mysl, píle, vytrvalost a houževnatost jej přivedla ke studiu širších souvislostí zdravotního pojištění a zdravotního stavu. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D., je neustále spjat s realitou v našem zdravotnictví a zavedeném systému zdravotního pojištění. Složil proto též atestaci z oboru Veřejné zdravotnictví.

Ve své publikační a přednáškové činnosti vychází převážně z reality zjištěné kontrolní a revizní činností zdravotní pojišťovny, dále pak z poznatků veřejného zdravotnictví a sociálního lékařství. Zabývá se též zdravotně sociální problematikou stárnoucí populace.

Na základě těchto aktivit po úspěšně absolvovaném doktorandském studiu obhájil na Karlově univerzitě dizertační práci na téma: „Spotřeba zdravotní péče u pacientů vyššího věku“ a získal vědeckou hodnost Ph.D. v oboru Sociální lékařství.

Jako uznávaný odborník byl členem odborných zdravotnických komisí nejen na krajské, ale i celostátní úrovni. Jako zástupce Svazu zdravotních pojišťoven pracoval v komisích MZ ČR, a aktivně tak osobně přispěl ke vzniku a realizaci celostátních screeningových preventivních onkologických programů. Pracoval také v akreditačních komisích MZ ČR.

Okruhy uvedených profesních zájmů se zároveň staly náplní jeho pedagogické činnosti realizované na Slezské univerzitě v Opavě, Ostravské univerzitě, včetně spolupráce s Ústavem sociálního lékařství Univerzity Karlovy v Plzni. Dlouhodobě spolupracuje se Subkatedrou revizního lékařství IPVZ v Praze.

Jeho publikační činnost zahrnuje 77 prací uveřejněných v tuzemských a zahraničních odborných recenzovaných časopisech. Kromě toho je autorem nebo spoluautorem řady vysokoškolských skript a celostátních odborných knižních publikací. Vede absolventské vysokoškolské diplomové práce, je členem vysokoškolských zkušebních státních komisí, oponentem projektů atd.

Základní okruhy odborného zájmu promítající se do jeho publikací:

 • Etika a revizní lékařství v souvislostech s kvalitou poskytované zdravotní péče;
 • Problematika domácí zdravotní péče v podmínkách systému veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění;
 • Prevence a terapie nádorových onemocnění;
 • Socioekonomické aspekty zdravotního stavu obyvatelstva a jejich analýzy jako faktory, které mohou ovlivnit orientaci revizního lékaře zdravotní pojišťovny v problematice zajištění kvalitní realizace sekundární prevence;
 • Vliv kvality úrovně prováděné prevence a poskytované zdravotní péče na kvalitu života člověka;
 • Potřeba a spotřeba zdravotní péče ve starším a pokročilém věku;
 • Zdravé stárnutí a stáří z pohledu kvality realizace sekundární prevence;
 • Screeningové programy prevence nádorových onemocnění v ČR;
 • Problematika realizace účelné biologické léčby nádorových onemocnění v kontextu ekonomických výdajů;
 • Odůvodněnost potřeby a spotřeby zdravotní péče a zdravotně sociálních služeb ve vztahu k jejich účelné úhradě;
 • Lázeňská léčebně rehabilitační péče;
 • Následná péče v kontextu zdravotně sociální problematiky;
 • Kvalita péče a nozokomiální nákazy z pohledu revizního lékaře zdravotní pojišťovny;
 • Pohled na realizaci sekundární prevence ve středoškolské a vysokoškolské výuce;
 • Základy problematiky výuky Revizního lékařství na vysokých a vyšších odborných školách.

Uvedené okruhy činností a aktivit by v tomto výčtu nebyly úplné, kdybychom nevzpomněli jeho aktivit spolkových.

Je členem Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, České onkologické společnosti, Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví. My však si ceníme nejvíce jeho členství ve Společnosti revizního lékařství. Jejím aktivním členem je od počátků její činnosti. Opakovaně byl zvolen do výboru Společnosti a v letech 2007–2012 byl jejím předsedou a dále je členem výboru.

Za jeho předsednické funkce byly zavedeny webové stránky Společnosti revizního lékařství. Pravidelně byly pořádány pracovní dny a úspěšně pokračoval v tradici každoročních konferencí oboru ve spolupráci se slovenskou Spoločnosťou revizného lekárstva SLS. Pokračoval ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP. Se zástupci MPSV a oboru Posudkového lékařství zahájil jednání o propojení oborů revizního a posudkového lékařství. To by do budoucna přispělo ke komplexnímu řešení jak nákladů na zdravotní péči, tak výdajů na nemocenské dávky. Zároveň by to vytvořilo lepší podmínky pro sledování zdravotně sociálních souvislostí poskytovaných služeb.

Zřetelně přispěl ke zviditelnění problematiky oboru revizního lékařství v systému veřejného zdravotního pojištění při vyjednávání se zástupci vedení ČLS JEP, ČLK, MZ ČR, MPSV, Poslanecké sněmovny ČR a IPVZ. Na MZ ČR podal návrh k ustanovení oboru revizní lékařství jako oboru atestačního, aby se tím dosáhlo jeho legislativního ukotvení mezi lékařskými obory. I přes dosavadní neúspěch těchto snah pro nepochopení kompetentních míst nerezignoval a dále iniciuje pokračování v těchto snahách. Společně s výborem pracoval na novelizaci koncepce oboru a programu postgraduálního vzdělávání.

Ve spolupráci s vedením bývalého Naklada-telského a tiskového střediska ČLS JEP dosáhl zařazení časopisu Revizní a posudkové lékařství domezinárodně uznávané databáze. Oslavenec je dlouholetým členem redakční rady časopisu Revizní a posudkové lékařství i stálým přispěvatelem.

Jako ocenění jeho práce a významného podílu na rozvoji oboru získal ocenění „Čestné členství Společnosti revizního lékařství“.

Obdobně jako mnoha lidem, zejména iniciativním, i jemu osud přinesl, jak zdravotní, tak pracovně vztahová příkoří. Dokáže však jít za svými cíli a neuzavřít se bolestínsky do svých problémů.

Hodně mu pomáhá jeho rodina. Ta je pevným zázemím, emoční kotvou umožňující překonat všechny bouře osudu.

Kromě toho mu nechybí smysl pro legraci a od mládí pěstovaný vztah k umění. Miluje vážnou hudbu, zejména varhaní a smyčcová díla starých mistrů. Pro potěšení rodiny i přátel si rád zazpívá národní a lidové písně i country, a to jak u cimbálu, tak při hře na kytaru. Téměř nikdo z jeho kolegů neví, že je filatelista.

Přejme mu, aby jej stále těšila pedagogická a vědecká práce a přinášela mu potěšení, a to jak z vlastní práce, tak z vděku studentů. Ti stejně citlivě jako dříve pacienti vnímají jeho upřímnost a sociální cítění.

Přejeme mu do dalších let stabilizaci zdravotního stavu, radost ze života a z rodinné pohody.

J. Gebhart


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se