Činnost Výboru a Společnosti revizního lékařství ČLS JEP ve volebním období 2007–2011


Autoři: H. Dolanský
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 15, 2012, č. 1, s. 41-44
Kategorie: Zprávy

Výbor pracoval v období 2007–2011 ve složení: předseda – MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D., vědecký sekretář – MUDr. Jan Calta, pokladník – MUDr. Martin Sklenář, MBA, a se členy MUDr. Vladislavem Kotaškou, MUDr. Petrem Laclem, MUDr. Václavem Rancem, MUDr. Josefem Rouchalem a MUDr. Janou Žmolíkovou. Revizní komise ve složení: Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. (předseda), MUDr. Miloslava Dubovská a MUDr. Zdeňka Kučerová, MBA.

Mandát činnosti spadal do období dynamického vývoje našeho zdravotnictví, ovlivňovaném zároveň politickými změnami. V jeho průběhu se kromě probíhajících organizačních změn opakovaly mj. také problémy jak s financováním zdravotní péče, tak s realizací odborné kontroly, jež významně ovlivňovaly motivaci k práci revizních lékařů ve zdravotních pojišťovnách.

V tomto volebním období bylo cílem posílit úlohu a význam oboru revizní lékařství v systému veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění.

Chtěli jsme ovlivnit:

  • strukturu členství v odborné společnosti,
  • informovanost o práci ve výboru a SRL,
  • začlenění oboru revizní lékařství do zdravotnické legislativy s posílením jeho kreditu v povědomí společnosti jako oboru právem medicínského,
  • vzdělávací proces propojit s váhou akceptací požadavků EU,
  • pokračovat ve spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP,
  • pokračovat v úspěšné mezinárodní spolupráci se Slovenskou spoločnosťou revízneho lekárstva SLS,
  • zkvalitnit kontakt a prohloubit odbornou spolupráci s vedením zdravotních pojišťoven, společenských a vzdělávacích institucí,
  • vyřešit dlouholetou problematiku získávání finančních prostředků na vydávání časopisu Revizní a posudkové lékařství,
  • dlouholetou problematiku získávání finančních prostředků pro činnost SRL ČLS,
  • motivaci k členství v odborné společnosti a práci v oboru revizní lékařství mezi mladými lékaři ve spektru všech medicínských oborů.

Kontrolou evidence členů provedené ve spolupráci s ČLS JEP k datu 1. 1. 2008 byla ve SRL ČLS dokladovaná přítomnost celkem 154 členů, avšak 40 tvořili dlouhodobě neplatiči členských příspěvků. Těmto ve spolupráci s vedením sekretariátu ČLS JEP po vyřízení průvodní administrativy bylo členství ukončeno. Souhrn dlouhodobých a nových členství, včetně ukončených převážně z důvodu odchodu do starobního důchodu, představuje k datu 31. 12. 2011 celkem 108 členů. Věkovou strukturu tvoří členové do 50 let, nepřesahující ve svém celkovém průměru 10% podíl, ve věku od 50 do 60 let 45% a nad 60 let ještě vyšší, 47–50% podíl zastoupení.

Nová členství ve středním a starším věku převažovala nad věkem do 50 let, která v průběhu volebního období byla zaznamenaná pouze v pěti případech a pro společnost se tak stala téměř vzácnou výjimkou.

Je obtížné spekulovat nad důvodem menšího reálného počtu členství a zájmu o členství a odbornou činnost ve Společnosti revizního lékařství ČLS JEP. Zvláště pak, srovnáváme-li počty lékařů registrovaných v jiných odborných společnostech ČLS JEP a skutečné větší počty revizních lékařů pracujících ve zdravotních pojišťovnách České republiky. Zda se jedná o jiné osobní zájmy či o rezignaci ovlivněnou věkem nebo stagnujícím prostředím systému veřejného zdravotního pojištění včetně možného nedocenění odvedené práce ve zdravotní pojišťovně, případně až zneuznání dosažených profesních aktivit a zkušeností nebo jiné důvody, se nám nepodařilo zjistit. Aktivity vedené výborem k posílení celkového počtu členství nepřinesly v průběhu volebního období efekt ani hodný charakteru významu „stavovské cti“.

Dvacet schůzí výboru a revizní komise představovala jednání v prostorách Subktatedry revizního lékařství IPVZ Praha, výjimečně v souvislosti s pořádanými pracovními dny SRL ČLS JEP v prostorách Lékařského domu. Jednání probíhala vždy podle předem stanoveného programu v jednotlivých bodech zasílaného pozvánkou členům předsedou, rozšířená o body k vyřešení průvodní administrativy, organizačních a dalších potřebných záležitosti spojených s aktuálním dění ve zdravotnictví. Z každého jednání byl vědeckým sekretářem vypracován následně rozesílaný zápis.

Výstupy z jednání představovaly základ činnosti výboru a zároveň celé SRL ČLS JEP, prezentované především přípravou pracovních dnů revizního lékařství a konferencí revizního lékařství s mezinárodní účastí, dále pak spolupráci s odbornými společnostmi, s vedením ČLS JEP, se zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví ČR. V rámci realizované spolupráce a kontaktů s odbornými společnostmi se jednalo především o výměnu poznatků se všeobecnými a posudkovými lékaři, s odbornými specialisty, zejména akce realizované s kardiology, onkology, genetiky, diabetology, farmakology, odbornými zástupci laboratoří, diagnostického komplementu.

Zdroj odborné informovanosti představuje v současnosti již 17. ročník Listů revizního lékařství, které byly do roku 2010 samostatnou přílohou časopisu Revizní a posudkové lékařství, nyní jsou do něj včleněny. Od 30. 4. 2009 je tento časopis zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v tzv. pozitivním seznamu, Radou pro výzkum a vývoj. Využíván je při hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v českém odborném periodiku. Excerpován je v Bibliographia Medica Čechoslovaca. Za významný počin spolupráce s Nakladatelským a tiskovým střediskem ČLS JEP lze od r. 2011 považovat zařazení časopisu Revision and assessment medicine (Revizní a posudkové lékařství) do uznávané mezinárodní databáze EBSCO Publishing – Academic Search Complete. V rámci motivace k členství a podpory publikačních aktivit byl časopis registrovaným členům SRL ČLS poskytován zdarma v rámci hrazeného členského příspěvku, stejně tak jako časopis Medical Tribune a Revue ČLS J. E. Purkyně.

Významným krokem spojeným se zkvalitňováním celoplošné informovanosti o činnosti revizních lékařů a SRL ČLS JEP v České republice bylo zahájení prezentace webových stránek www.revizni.lekarstvi.cz, s realizací datovanou od července r. 2010 na základě spolupráce s vedením firmy MeDitorial, s. r. o., a finanční podpory zajišťované prostřednictvím ČLS JEP. Spektrum jejich využití je rozsáhlé, počínaje aktuálními informacemi o pořádaných odborných akcích, aktuálních novinkách s užitečnými odkazy, možnostmi realizace dotazníkových průzkumů apod. Lze předpokládat, že podoba stránek v rámci spektra kvality jejich odborného obsahu a rozsahu se ve spolupráci se zájemci o rozvoj našeho oboru v podmínkách veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění bude trvale rozšiřovat a zkvalitňovat. Svědčí o tom např. průzkum uskutečněný prostřednictvím webových stránek SRL ČLS, s jehož zajímavými výsledky se lze seznámit v článku autorů Gebhart, J., Dolanský, H.: Názory revizních lékařů na svoji práci [Reviz. posud. Lék., 2011, 3, s. 95–100].

Podobu stránek v rámci spektra kvality odborného obsahu a rozsahu budeme ve spolupráci se zájemci o rozvoj našeho oboru v podmínkách veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění trvale zkvalitňovat a rozvíjet.

V souvislosti se začleněním oboru revizní lékařství (RL) do zdravotnické legislativy a posílením jeho kreditu v povědomí společnosti jako oboru právem medicínského, s cílem propojit jeho vzdělávací proces s váhou akceptací požadavků EU při spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP je nutné dále uvést: Cílem jednání vedených předsedou společnosti s předními zástupci ČLS JEP, ČLK, MZ ČR, včetně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bylo zvrátit dlouholetý neoprávněný nepříznivý pohled na revizní lékařství. Blíže vysvětlit jeho náplň, úlohu, a celospolečenský význam, význam pro odbornou společnost, spojený s dlouhodobě odmítavým postojem k jeho ukotvení do zdravotnické legislativy a do seznamu medicínských oborů specializačního vzdělávání.

Ze závěrů postupně vyplynulo: Představenstvo ČLK se na zasedání v Lékařském domě dne 22. 11. 2008 jednomyslně shodlo na tom, že: „vznik samostatného specializačního oboru RL nepovažuje za přínosný“.

Předsednictvo ČLS JEP naši žádost o podporu zařazení RL mezi atestační oboru v září r. 2008 projednalo se závěrem, že: „záleží výhradně na MZ ČR, které rozhodne, zda bude modifikovat návrh děkanů LF a předsednictva ČLK“.

Pro Společnost revizního lékařství se však jako zásadní stalo klíčové stanovisko předsednictva ČLS JEP ke vzdělávání v revizním lékařství vzneseném písemně dne 24. 5. 2010 na základě stávajících a dlouhodobě prokazatelně dokladovaných výsledků její práce a celospolečenského přínosu revizních lékařů. V něm předsednictvo „podporuje jak smysluplnou iniciativu, tak absolvování certifikovaného kurzu s obvyklým zakončením, jehož náplň bude předmětem vzdělávacího programu připraveného Společností revizního lékařství“.

Podpora předsednictva ČLS JEP tak v průběhu roku 2011 otevřela předsedovi SRL ČLS JEP prostor k dalšímu vyjednávání jak s vedením MZ ČR, tak zároveň se zástupci legislativního odboru, s doporučením připravit k této problematice podkladové materiály, aktualizovat koncepci a vypracovat vzdělávací program v oboru. Přesto, že končící mandát výboru se blížil, práce spojené s aktualizací koncepce a vzdělávání v oboru byly dokončeny a odeslány na MZ ČR.

Na rozdíl od předcházejícího období bude pro nový výbor společnosti rozhodující, jak nastalou již řešitelnou záležitost uchopí. Tedy vyvstává otázka zda, v jaké podobě a jak rychle budou konečné podkladové materiály vypracovány a zda v rámci neustále probíhajících změn a novelizací budou v rámci legislativního procesu na MZ ČR včas předloženy.

Není přitom vyloučena možnost volby cesty zcela nové, spojené s očekávanými legislativními změnami ve veřejném zdravotním pojištění.

Je politováníhodné, že za dobu dosavadního vývoje systému všeobecného a veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění naše občanská veřejnost včetně odborné jasně nepochopila a nechápe skutečnou potřebu poslání, úlohu a význam existence tohoto medicínského oboru. Přitom velmi častá záměna úlohy oboru revizní lékařství s posudkovým není neobvyklá.

Svým zaměřením revizní lékařství vychází již z poznatků pregraduálního studia na lékařských fakultách, následně pak z dlouholetých teoretických a praktických zkušeností z klinické praxe, rozvíjených následně v rámci sledovaní kvality a účelnosti poskytované péče. Přitom vždy v těsném kontaktu s klinickou praxí. Poznatky dlouhodobě získané z aktivní kontrolní a revizní činnosti některými revizními lékaři jsou doplňovány odbornými znalostmi a praxí v problematice veřejného zdravotnictví, sociálního lékařství, včetně problematiky organizace řízení péče o zdraví. Není výjimkou podílet se na tvorbě a realizaci řady projektů, spolupracovat se vzdělávacími institucemi, včetně univerzit, kde problematika veřejného zdravotního pojištění a revizního lékařství je součástí vypracovaných sylabů a učebních pomůcek výuky předmětů veřejné zdravotnictví a sociální lékařství.

Spolehlivé informace a analýzy z kontrolní a revizní činnosti bývají podkladem pro strategii sledování a kontrolu kvality poskytované zdravotní péče. Pro management zdravotních pojišťoven a státní správu motivačním podnětem k realizaci cílů strategie zdravotní politiky. Nelze opomenout zvláště také jako prevenci možného korupčního chování.

Obor revizní lékařství má řadu konkrétních důvodů k tomu, aby zastával rovnoprávné postavení mezi ostatními medicínskými obory.

Svědčí pro to – vyjma prokazatelných výsledků odborné práce ze zdravotních pojišťoven spojených se sledováním a kontrolou úhrad účelně poskytované zdravotní péče z veřejných finančních prostředků – také participace na vědecké a publikační činnosti a mezinárodní spolupráce.

V souvislosti se vzděláváním nelze v rámci pořádaných kurzů pro lékaře a nelékaře pracující ve zdravotních pojišťovnách pominout příkladnou spolupráci se subkatedrou revizního lékařství IPVZ. Účast předsedy a vědeckého sekretáře (vedoucího subkatedry), spojená s předáváním informací účastníkům kurzů o činnosti výboru a odborné společnosti, včetně jejich prezentace odborných přednášek podle programu nosného odborného tématu se stala zavedeným pravidlem.

V rámci úsilí o začlenění oboru revizní lékařství do zdravotnické legislativy byla v rámci doposud velmi dobré spolupráce se Společností posudkového lékařství a zástupci MPSV ČR vedena jednání s perspektivou případného sloučení posudkového a revizního lékařství do jednoho oboru specializačního vzdělávání.

Sloučení oborů by v současnosti neposkytovalo rovnoprávné postavení.

Do budoucna však tento záměr poskytuje vážnou alternativu pro další vyjednávání a k řešení.

Celospolečenská poptávka po erudovaných revizních lékařích s atestací v jejich oboru bude, a to nejen v rámci vývoje reformy zdravotnictví, nadále postupně narůstat. Kontinuální prohlubování vzdělávání a získání kvalitní erudice s participací státu, a to jak pro stávající, tak především pro mladé budoucí odborníky této profese bude nutné maximálně podpořit.

V souvislosti s řešením nedostatku revizních lékařů v důsledku převahy kolegů a kolegyň vyššího věku a odchodů do důchodu lze ve specializačním a zkouškou zakončeném vzdělávání spatřit zdroj motivace k odborné činnosti a práci pro mladé a perspektivní lékaře.

Učiněný krok by významně přispěl k vyřešení generačního problému věkového zastoupení odborníků této profese.

Na přípravách odborných akcí Společností revizního lékařství ČLS JEP se podíleli členové výboru, zároveň jako jejich odborní garanti. Všechny odborné akce pořádané po domluvě předsedy s ČLS JEP a ČLK byly od r. 2008 zařazeny do registru kontinuálního vzdělávání, měly přidělené své evidenční číslo a číslo akreditace, byly garantovány a ohodnoceny Českou lékařskou komorou příslušnými kredity. Účast byla vedena na prezenční listině, po ukončení pracovního dne nebo konference bylo každému předáno potvrzení o účasti. Při porovnávání počtu zastoupení aktivní a pasivní účasti všech přítomných na pořádaných odborných akcích, vždy převažovalo zastoupení ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Vstřícnost zdravotních pojišťoven umožnila revizním lékařům a odborným pracovníkům zúčastnit se jak aktivně, tak pasivně odborných akcí pořádaných nejen SRL ČLS vždy byla a bude velmi kladně hodnocena. Dokladovaná je tak zároveň skutečná realita zájmu a přístup ke zkvalitňování odborné erudice zaměstnanců.

S pořádanými odbornými akcemi SRL ČLS JEP byla vždy v počátku příslušného roku volebního období odborná veřejnost seznamovaná jak prostřednictvím stránek časopisu Revizní a posudkové lékařství, tak webových stránek. Programy zvolených témat s tituly přednášek na pozvánkách byly všem členům SRL ČLS rozesílány poštou. Některé přednášky, a to pouze se svolením autora, byly následně po ukončení akcí k dispozici na webových stránkách. Z programů přednášek pracovních dnů lze z témat připomenout: Zkušenosti s aplikací legislativy k sociálním službám v podmínkách veřejného zdravotního pojištění, Farmakologický den revizních lékařů věnovaný elektronické preskripci, Kazuistiky v revizním lékařství, Diabetes mellitus v praxi revizního lékaře, Aktuální problematika rehabilitačního lékařství v ČR, Problematika laboratorní medicíny se zaměřením na lékařskou genetiku a prediktivní onkologii, Sekundární prevence a její kvalita z pohledu revizního lékaře zdravotní pojišťovny, Diagnostika komplementu a její úskalí. Na konferencích revizních lékařů po domluvě se slovenskými kolegy se řešila problematika věnovaná neurologickým, kardiovaskulárním, onkologickým onemocněním a diabetu, farmakoterapii a farmakoekonomice. Na organizaci a garanci odborných akcí, jejichž odvedená práce přispěla k posílení kreditu SRL ČLS JEP, se společně s předsedou i v rámci mezinárodní spolupráce podíleli především: MUDr. Jan Calta, Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D., MUDr. Zdeňka Kučerová, MBA, MUDr. Miloslava Dubovská a MUDr. Václav Ranc.

Za slovenskou Spoločnost revízného lekárstva MUDr. Dušan Michalička, Ph.D., MPH, MUDr. Růžena Rolná, MPH a MUDr. Dagmar Zlínská.

Na celkem devíti pracovních dnech odeznělo 47 přednášek, na pěti konferencích jich bylo 125. Na pořádaných odborných akcích a mezinárodních konferencích, vyjma jejich společenské části, probíhaly diskuse především nad odbornými problémy, méně však již nad organizačními a koncepčními otázkami.

V uvedené souvislosti je nutné kladně ocenit spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP, se slovenskými odbornými společnostmi, upřímně poděkovat za zájem o vystoupení a účast náměstka MZ ČR Ing. Petra Noska, zástupce zdravotních pojišťoven Ing. Jaromíra Gajdáčka, Ph.D., a Bc. Vladimíra Kothery, MBA, na konferenci revizního lékařství, za prezentace přednášek předními odborníky českého a slovenského zdravotnictví, a zástupcům sponzorů a farmaceutických firem.

Sponzorství některých farmaceutických společností a firem, včetně zdravotních pojišťoven, tak významně přispělo k vyřešení problémů spojených s financováním nákladných konferencí a zajišťováním tisku časopisu Revizní a posudkové lékařství.

Ocenit a poděkovat je nutné za čas věnovaný k přípravě a realizaci kvalitních prezentací všem přednášejícím a za práci všem odborným garantům akcí.

V souvislosti s oceněním práce a přínosu člena Společnosti revizního lékařství ČLS JEP byly podle pravidel ČLS JEP pro udělení poct výborem SRL ČLS JEP v průběhu roku 2011 podány a schváleny návrhy k udělení Čestného členství ve SRL ČLS JEP. V roce 2011 jej obdržel MUDr. Jan Calta. Schváleno bylo dalším šesti členům, kteří se na činnosti od jejího založení podíleli a stále podílejí: doc. MUDr. Jaroslavu Gebhartovi, CSc., MUDr. Michalu Prokešovi, MUDr. Josefu Rouchalovi, MUDr. Miloslavě Dubovské, MUDr. Hynku Dolanskému, Ph.D., a MUDr. Janě Žmolíkové.

Hospodaření SRL ČLS JEP v období 2007–2011 bylo pod správou ekonomického oddělení ČLS JEP, pokladníka společnosti a pod kontrolou revizní komise. S jeho průběžným vývojem byl pravidelně čtvrtletně seznamován výbor prostřednictvím předsedy a pokladníka na základě zprávy o „Hospodaření SRL v uvedeném období“, zasílané ekonomickým oddělením. V tomto volebním období nedošlo ke zvýšení členského poplatku nad současně stanovených 350 Kč za rok. Avšak celková výše finanční částky získaná vynásobením počtem registrovaných členů byla a je pro hospodaření společnosti zcela nedostačující. V plném rozsahu tak mohlo být saturováno financování časopisu Medical-Tribune, včetně základních výdajů a služeb spojených s realizací pracovních dnů. Jen částečně bylo možné saturovat financování časopisu Revizní posudkové lékařství vydávaného se Společností posudkového lékařství.

Opakovaná vyjednávání ohledně navýšení příspěvku člena společnosti, požadovaných změn ceny časopisu, počtu výtisků, diskrepance v počtu odběratelů a financování režie Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP, lze s odstupem hodnotit jako téměř úspěšná.

Významnou pomocí pro hospodaření představovala inzerce a sponzorství zajišťované velmi úspěšně některými členy výboru (Ing. Dvořáček, dr. Calta, dr. Dolanský) prostřednictvím ČLS. Po celou dobu tak bylo možné finančně zajistit a realizovat především tisk odborného časopisu a nákladné konference s mezinárodní účastí. Od r. 2010 je v hospodaření společnosti vykazováno kladné saldo.

Z uvedeného je zřejmé, že odvedenou práci výboru a přínos aktivit naší odborné společnosti nelze zpochybňovat a kladné hodnocení společné práce přes veškeré nesnáze nelze upřít. Svědčí o tom spolupráce řady aktivních a se zájmem pracujících revizních lékařů, odborných pracovníků ve zdravotnictví způsobilých k revizní činnosti – asistentek a asistentů revizních lékařů, a to nejen registrovaných ve Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Dosavadnímu stavu napomáhala již výše zmíněná spolupráce s vedením České lékařské společnosti JEP v čele s jejím předsedou prof. MUDr. Jaroslavem Blahošem, DrSc., s ČLK, se VZP ČR a zdravotními pojišťovnami, SZP ČR a spolupracujícími zástupci MZ ČR a MPSV ČR.

Všem za veškerou odvedenou práci a pomoc patří upřímné poděkování.


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 1

2012 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se