Tři potřebné posudkové knihy


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 13, 2010, č. 4, s. 108-109
Kategorie: Recenze

Čevela R., Čeledová L., Zvoníková A.: Posudkové lékařství (Vybrané kapitoly)

Praha, Grada Publishing, a. s., 2010, 1. vydání, 144 s., ISBN 978-80-247-3285-5

Čeledová L., Čevela R., Zvoníková A., Pelclová D.: Posudkové lékařství

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2010, ISBN-978-80-246-1869-2

Zvoníková A., Čeledová L., Čevela R.: Základy posuzování invalidity

Grada Publishing, a. s., Praha 2010, 1. vydání, 360 s., ISBN 978-80-247-3535-1

Během léta a podzimu 2010 byl realizován velmi dobrý publikační záměr kolektivu posudkových lékařů MPSV ČR – postupně vyšly tři knihy (respektive 2 knihy v nakladatelství Grada a 1 skripta v nakladatelství Karolinum) zabývající se problematikou posudkového lékařství. Tento publikační čin je o to důležitější, že pro širokou lékařskou veřejnost je posudkové lékařství stále opředeno různými „bájemi“ a nejasnostmi. Před těmito publikacemi poslední posudkové knihy pro širší lékařskou veřejnost vyšly již před dlouhou řadou let, i když v 90. letech a na přelomu tisíciletí pro potřeby posudkových lékařů vydalo MPSV ČR účelové publikace týkající se metodiky posuzování, ale ty se mezi širší veřejnost nedostaly.

Ve druhém čísle časopisu Revizní a posudkové lékařství byla velmi dobrá recenze první knihy vydané Gradou (Čevela a kolektiv: Posudkové lékařství – vybrané kapitoly) z  pera prof. MUDr. Petra ­Brhela, CSc. (s. 82–83). Tato recenze knihy vypovídajícím a přitom stručným způsobem rozebírá problematiku posudkového lékařství, takže se pod ni mohu klidně podepsat a nebudu se k této „úvodní knize“ dále vracet.

Skripta vydaná Karlovou univerzitou v Praze ­(Čeledová a kol.: Posudkové lékařství) seznamují čtenáře, především mediky, s oborem, který je pro řadu z nich sice „okrajový“, ale v praxi bude důležitý a budou se s ním, a to na všech zdravotnických pracovištích, stále setkávat. V patnácti kapitolách se dotýká sice stručně, ale pro praxi dostačujícím způsobem, všech součástí posuzování, a to jak při dočasné pracovní neschopnosti, tak ve věcech důchodových a dávkových (včetně ilustrativních ka­zuistik). Ukazuje také jednotlivé tiskopisy a doklady potřebné při posuzování (potvrzení dočasné pracovní neschopnosti, jednotlivé typy průkazek mimořádných výhod atd.). Také seznamuje s organizační strukturou a fungováním posudkové služby, a to jak ČSSZ, tak MPSV ČR, doškolováním posudkových lékařů i spoluprácí mezi posudkovou službou a ostatními lékaři a zdravotnickými zařízeními. Za významné považuji i citace jednotlivých právních norem, kterými se posuzování řídí.

Pokud bych měl obě citované knihy srovnat, tak kniha „Posudkové lékařství – vybrané kapitoly“ vydaná Gradou a „Posudkové lékařství“ – učební texty Univerzity Karlovy jsou obdobné svým obsahem. Zatímco kniha je podrobnější a je směrována především na lékaře a vzdělané laiky, tak skripta jsou určena medikům, aby získali přehled o oboru, který je bude celý život provázet, což zatím spíše ani netuší. Pokud si tato skripta schovají, tak se jim po promoci v praktické medicíně budou velmi hodit a budou se k nim často vracet.

Kniha A. Zvoníkové a kol.: „Základy posuzování invalidity“ je již poněkud jiná, směrována především na posudkové lékaře, i když samozřejmě je zajímavá i pro ostatní zájemce z řad lékařů a vzdělaných laiků. Dotýká se podrobně již vlastního posuzování invalidity, a to s ohledem na vyhlášku č. 359/2009 Sb. (dále vyhláška). Co považuji za mimořádné       (a zatím v posudkové praxi ojedinělé) je to, že mimo vlastní metodiku posuzování vycházející z vyhlášky, je u každé kapitoly i vlastní odborný výklad o jednotlivých nemocech a zdravotních postiženích a náhled na jejich posuzování. Tato odborná část vychází (jak také zdůrazňuje v předmluvě předseda ČLS JEP prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc.) ze zpracování této problematiky (podle zadání MPSV ČR) jednotlivými odbornými společnostmi ČLS JEP, a to podle nejnovějších poznatků v diagnostice a léčbě jednot­livých chorob. Tak při vlastním posuzování mohou posudkoví lékaři na jednom místě podrobně prostudovat současné názory na jednotlivá onemocnění a zdravotní postižení zpracovaná renomovanými odborníky z jednotlivých lékařských oborů a potom následně správně zařadit postižení každého občana, kterého právě posuzují. Toto sjednocení vysoce odborných názorů a praktického posuzování podle vyhlášky na jedno místo považuji za nejlepší možné řešení, které významným způsobem pomůže každému posudkovému lékaři při jeho náročné práci.

Mimo této vysoce odborné části je v knize podrobně rozebrána i spolupráce zdravotnických zařízení a lékařské posudkové služby ze všech jejích aspektů včetně represivních opatření, pokud dochází k úmyslným nedostatkům. Dále to jsou základní teoretické kategorie posuzování, metodika vlastního posuzování invalidity i etické problémy této náročné posudkové činnosti.

Pokud hodnotím uvedené publikace, musím na závěr konstatovat, že všechny jsou velmi potřebné a zaplňují mezeru, která byla řadu let ve zdravotnické literatuře. Zatímco první dvě knihy informují o veškeré činnosti lékařské posudkové služby a jsou určeny širokému okruhu čtenářů, především zdravotnické veřejnosti, tak poslední kniha – Základy posuzování invalidity – speciálně a vysoce odborně pomáhá posudkovým lékařům v jejich náročné práci.

Počin posudkových lékařů MPSV ČR ve vydání tolik potřebných a přitom chybějících knih je opravdu hodný poděkování nejen široké lékařské veřejnosti, ale především všech posudkových lékařů.

František Stokláska


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se