Interprofesní otázky stáří v globální společnosti v roce 2013


Autoři: O. Švestková
Působiště autorů: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze přednostka doc. MUDr. O. Švestková, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 20, 2013, No. 3, pp. 173-176.
Kategorie: Zprávy

Základní informace o 6. interprofesním geriatrickém sympoziu „Interprofessional Aging Issues in a Global Society 2013“ na Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida, USA, 15. – 16. února 2013.

ÚVOD

Kongres organizovala Cecilia Rokusek, Ed. D., R. D., Assistant Dean for Education, Planning, and Research, Professor Family Medicine, Professor of Public Health  a Naushira Pandya M.D.,CMD, Professor and Chair, Department of Geriatrics Board Certified in Geriatrics, Internal Medicine and Endocrinology  s podporou a s pomocí děkana univerzity Anthony J. Silvagni, D .O., Pharm.D., M.Sc., FACOFP dist.

Konference se zúčastnili američtí lektoři a pozvaní přednášející z Evropy, a to z Velké Británie, České republiky, Slovinska, Litvy a Maďarska. Přednášející se v tomto roce specializovali na přednášky zaměřené na geriatrii a zdravotně sociální péči starších spoluobčanů se speciálním důrazem na interprofesní pohled. V přednáškách zazněly profesní výzvy pro každého odborníka, který se účastní zdravotně sociálních programů pro seniory. Spektrum zdravotních, funkčních, rehabilitačních i psychosociálních problémů musíme denně řešit jako komplexní systém zdravotní, rehabilitační a komunitní intervence. Profesionálové v zdravotních a sociálních službách, včetně pečovatelů (včetně rodinných příslušníků, „care givers“) v místě bydliště a zařízeních dlouhodobé péče podporují holistický systém pohledu na fungujícího pacienta/ klienta, ne jenom na jeho nemoc. Celistvý program podporující pacienta/ klienta zahrnuje a potřebuje přístup víceprofesní, tak, aby jednotliví odborníci blízce spolupracovali. Vzájemná koordinace a návaznost v zdravotně sociálním systému je nezbytná. V závěru konference se došlo k závěru, že lepší koordinace interprofesních zdravotně sociálních služeb povede k snížení počtu hospitalizací a rehospitalizací a zároveň k zlepšení fungování seniorů v jejich domácím prostředí, v komunitě, a tím k prodlouženému a více produktivnímu spokojenému životu seniorů.       

PROGRAM KONFERENCE

Program konference 15. 2. slavnostně otevřel děkan univerzity Anthony J. Silvagni. První přednášku měla doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph. D., která hovořila o zdravotně sociálních službách pro pacienty s Alzheimerovým onemocněním.

Poté jsem měla téměř hodinovou přednášku „Disability, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví WHO a interprofesní rehabilitace starších občanů“.

Psycholožka Jacquelyn Browne přednesla přednášku „The Humanities: A Role in Positive Aging“. Představila systém „ positive aging“ (pozitivní stárnutí), u kterého odborníci využili  přenesení humanitních prvků ve vzdělávání a v praxi do geriatrie. Používají prvky umění, např. „Tancující srdce“, kdy děti tancují kolem pomalu se pohybujících nebo sedících starších lidí, berou je za ruce, hladí je, zpívají a komunikují s nimi. Využití „Time slips“ u lidí s poruchou paměti, který je založen na příběhu, který si člověk představuje podle určitého obrázku. Např. na křižovatce stojí na červenou auta a z otevřeného okna na sebe štěkají psy. Jde o tzv. princip „Narrative Gerontology“ podle knihy “I am Thou“ od Martina Bubera. „Řekni mi něco o svém životě, nějaký příběh“, řekneme pacientovi. Jde o Narrative Competences, pacient prezentuje vlastně sebe sama v příbězích, které říká. Velmi často jsou založeny na dlouhodobé paměti a pacientových pocitech. Ukazuje se, že největší problém starších lidí s poruchou paměti je najít někoho, kdo je ochoten jim naslouchat.

Ceryl Atherley - Todd, MD, a ergoterapeutka W. Stav přednesli přednášku „Is the Geriatric Driver a Safety Hazard?“ Dle statistik ve státě Florida z roku 2010 15 % silničních nehod způsobili řidiči starší 65 let. V USA ze statistiky z roku 2010 vyplývá, že nejvíce nehod způsobují nejmladší a nejstarší řidiči. Ve většině států USA není legislativně podmíněna povinnost starších řidičů chodit pravidelně na zdravotní kontroly způsobilosti řízení automobilu. Rodina nebo pacient žádají sami o vyšetření jen v případě, kdy se domnívá pacient sám (nebo rodinní příslušníci), že není schopen řízení zvládat. Ve většině států USA neexistuje fungující veřejná doprava, takže senioři jsou závislí při transportu na řízení osobního automobilu, hlavně v případě, že žijí sami, což u starších občanů je časté. Ve státě Florida 21 % osob starších 65 let neřídí. Stát, regiony, města, církve finančně podporují zřízení určitých komunit (např. Florida senior safety resour­ces center). Centrum bylo vytvořeno Univerzitou Florida, Institutem pro mobilitu, aktivitu a participaci. Poskytuje informace a disponuje zdroji o alternativních formách transportu, znalostech a dovednostech řízení vozidla. Propojuje národní organizace, které se zabývají transportem, kde si člověk může zaplatit určité sociální služby, jednou ze služeb je i využití autobusu nebo minibusu. Dále existují různé asociace, na které se starší člověk může obrátit, součástí jejichž služeb je i služba „Drive well“, např. American Association of Motor Vehicle Administrators, National High way Traffic Safety Administrators.

Prof. Leonard Levy přednesl přednášku Saving your „Sole“: Common Foot Problem, ve které přehledně zpracoval podiatrii z hlediska seniorů. Jedná se nejčastěji o: 1. deformity nohou,  2. o komorbidity hlavně diabetes mellitus, ischemickou chorobu DK, dnu, polyneuropatie, varixy a další, 3. bolestivé poruchy nohy. Dále poukázal na problém depresí u seniorů. 2-10 % starších občanů v USA trpí depresí, 30-40 % seniorů v době hospitalizací mají deprese. Doporučuje indikovat Duloxetine (Cymbalta) 20-40 mg za den nebo Venlafaxine, které je vhodné antidepresivum pro seniory.

Kum Schur je audiologická specialistka. Vzděláním je vysokoškolská ošetřovatelka, která je specializovaná na problémy sluchu u seniorů. Měla přehlednou přednášku o anatomii a fyziologii sluchu. Poté mluvila obecně o sluchadlech a předala posluchačům kontakty na organizace, které se tímto problémem zabývají (www.betterhearing.org, www.hearingloss.org, www.barriercomm.com – ADL catalogue, www.chchearing.org).

Dr. Juanita Hoe přednesla přednášku Support Home: Interventions to Enhance Life in Dementia. V roce 2006 byla ve Velké Británii vydána kniha „Making a difference: an evidence-based group programme to offer cognitive stimulation therapy (CST) to people with dementia: the manual for group leaders“, autorky Aimee Spector et. al. Jde o kognitivní stimulační terapii pro lidi s demencí. Tento manuál byl využit u 201 pacientů z 23 center a domovů.

Proděkanka Cecilia Rokusek měla závěrečnou přednášku „Global Aaging: The Realities and the Chalenges“. Uvedla, že v blízké budoucnosti bude více lidí starších 65 let a méně dětí do věku 5 let (graf 1).

Globální populace USA.
Graf 1. Globální populace USA.

Prodlužuje se lidský věk, zvyšuje se počet dlouhověkých lidí.

Statistické údaje USA:

1899 průměrná délka života 47 let
1999průměrná délka života 78 let
2099 průměrná délka života 120 let

Subjektivním pohledem na tuto stárnoucí populaci je jejich kvalita života. Mluvíme o tzv. „Population health“ (zdravé populaci) a o „Population aging“ (stárnoucí populaci). Celosvětově populace stárne jak v USA, tak ve státech Evropské Unie. V ČR je 21% občanů starších 60 let, v Itálii 18 %, ve Švédsku, Belgii, Řecku a Japonsku 17 % lidí starších 60 let.

Zdraví populace závisí na socioekonomických faktorech, fyzickém prostředí, na sociálním chování, životním stylu, životní úrovni, genetických faktorech, nutrici, aktivitě (pohyb, práce, koníčky, intelektuální činnosti, volnočasové aktivity), na možnosti žít v rodině nebo sám ve své domácnosti, na zdravotně sociálních systémech jednotlivých států.

Postoj společnosti a pocit samoty, který je často spojen s depresí, stárnoucí populaci negativně ovlivňuje. Jedná se hlavně o postoje rodiny, o pocit samoty bez lidských kontaktů. Je nutné zajistit aktivity, radost z pozitivních reakcí okolí. Starý organismus je křehký a i z minimálních příčin se může vychýlit z rovnováhy k patologii a patofyziologii.

Jak předcházet těmto negativním jevům?

  1. Krátkodobým a dlouhodobým plánem (založeným na funkčním hodnocení).
  2. Prevencí funkčních následků v oblasti aktivit a participací.
  3. Zmírněním funkčních následků (rehabilitací).
  4. Intervencí k funkčnímu zlepšení.
  5. Uzdravením.

Je nezbytné v interprofesním týmu zajistit, aby se starší spoluobčan cítil lépe. V USA se dává 85 % celkových finančních prostředků ve zdravotnickém systému pro občany starší 65 let, je nutné zavést funkční hodnocení.

Zdravotní systém - nutná transformace. V USA Obamova změna zdravotního systému, v EU také doporučené změny zdravotnictví vzhledem k stárnoucí populaci. Nezbytné „outcome based research“, výsledky založené na vědeckých důkazech. Nezbytná je reforma vzdělávání, v USA- interprofesní vzdělávací produkt, transatlantická výměna programů ve vzdělání.

Reforma sociální péče - důraz na komunitní péči a na dosažení maximální možné kvality života, na epidemiologická studia chronicky nemocných a na vlivy stárnutí. 23 % starších obyvatel USA má nebo jsou v riziku diabetu mellitus.

Preventivní programy k předcházení funkčnímu horšení stárnoucí populace.

Zmírnění funkčních následků stárnoucí populace - rehabilitace, ekonomická podpora, zaměstnání, podpora zdravotnických, sociálních i vzdělávacích systémů. Komunitní rozvoj plánování.

Individuální pomoc. Uvádět „dobrou praxi“.

Věk se posouvá: 50-70 let střední věk (middle age), 71-85 časné stáří (early maturity), 86 a výše pozdní stáří (late maturity).

Advocacy – podporovat starší spoluobčany, vystupovat v jejich prospěch,

Leaderhip – vedení ponechat schopným starším spoluobčanům.

Politika zaměřená na seniory, akce zaměřené na seniory.

Matka přednášející Alice Fiall Rokusek v roce 1976 napsala: The  greatest  thing  we can do in life is to make a difference and to leave a piece of "symbolic immortality"in the word.

SHRNUTÍ NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH POZNATKŮ

Florida je „nejstarším státem unie“, žije tam 21 % občanů starších 60 let a z těchto důvodů jsou služby pro ně dobře zajištěny. Navštívili jsme komunitní centrum pro občany s Alzheimerovým onemocněním na Floridě (West Palm Beach), které se stará o 1500 klientů s Alzheimerovým onemocněním. Služby vytvářejí členové rodin, kteří jsou tímto občanským sdružením informováni, podporováni a mají možnost 24hodinové telefonní konzultace, mohou požádat o odbornou pomoc. V komunitním centru funguje Interprofesní geriatrické vzdělávání příslušníků rodiny, kteří se o občany s Alzheimerovým onemocněním starají a je možná dočasná hospitalizace „na respitních“lůžkách. Centrum má zpracované názorné materiály jak v papírové tak v internetové podobě a provedlo výzkum o rodinných příslušnících, kteří pečují o členy své rodiny. Zjistilo se, že tato práce je psychicky i fyzicky velmi vyčerpávající a 60 % „care givers“ zemře dříve než jejich příbuzní, o které se starají. Systém a organizace této speciální komunitní péče byla velmi podnětná a dala by se využít v ČR.

Výše zmíněná univerzita má spolupráci s Uni­ver­zi­tou Komenského v Bratislavě v oblasti výměny studentů v magisterském programu lékařů, nelékařských profesí i postgraduálním doktorandském programu. Jednala jsem s panem děkanem Anthony J. Silvagni, D.O., Pharm. D.,M. Sc., FACOFP dist. a proděkankou Cecilia Rokusek, Ed. D., R. D., assitant Dean for Education, Planning, and Research Professor Family Medicine, o možnosti vzájemné spolupráce mezi Nova Southeastern University a 1. LF UK v Praze. Navázala jsem další zajímavé kontakty, které budu nadále rozvíjet, a to jak v oblasti meziuniverzitní spolupráce, tak v oblasti zdravotnické.

Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Albertov 7

128 00  Praha 2

e-mail: olga.svestkova@lf1.cuni.cz


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×