NEGLEKT - PATOFYZIOLOGIE, KLINICKÁSYMPTOMATOLOGIE, PRINCIPY REHABILITACE


Ne g l e c t – p a t h o p hy s i o l o g y, c l i n i c a l s ymp t oma t o l o g y, p r i n -c i p l e s o f r e h a b i l i t a t i o n

Recognition and integration of the bodily, spatial and motor pattern and subsequent activities area steady dynamic process disorders of which accompany motor disorders like a shadow. From thisperspective physiotherapy is a constant confrontation with neglect syndromes. The latter ply here,perhaps much more than in other fields of clinical neurophysiology laws of neuroplasticity, learning,memory, neuronal inhibition and synaptic inhibition. Neglect elements are found in as many as 80%patients after CVA. There is also a high incidence after traumatic brain injuries. De facto neglect isa syndromological continuum. It includes among others deficient orientation, deficient attention,deficient perception (sensory, extero-, proprio-, vestibulo-, visuo-, audio- etc.), deficient imagination(representation), deficient cognition, deficient integration, deficient plan of the motor task. For thesuccess of therapy it is essential to maintain attention and concentration on the performed task,adjust to this demand the rate and rhythm of therapy. Therapy will be significantly promoted by anemotional reward.We try to transform the therapeutic programme into a game, use positively actingobjects and subjects, we expose the maximum number of stimuli in the neglected space and avoidstimulation on the “sound“ side.We combine visual, tactile proprioceptive and acoustic stimuli.We combine as much as possible active and passive elements with emphasis on activity.We use visualcues. Similarly as any training in physiotherapy and rehabilitation in general, neglect functionaltherapy is a progressive procedure.To promote rehabilitation we can use also various aids, equimentand special procedures.An important part of rehabilitation of the patient with neglect is intense, early and multimodal trainingof the function of the hand.

Key words:
neglect, rehabilitation, physiotherapy, hand


Autoři: M. Mayer
Působiště autorů: Katedra fyzioterapie a algoterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, vedoucí doc. MUDr. J. Opavský, CSc., OlomoucKlinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice, vedoucí MUDr. J. Malinčíková, PhD., Olom
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 2, pp. 72-76.
Kategorie: Články

Souhrn

Rozpoznávání a integrace tělového, prostorového a pohybového schématu a navazující akce představujíneustálý dynamický proces, jehož poruchy provázejí poruchy pohybu jako stín. Z tétoperspektivy je fyzioterapie neustálá konfrontace se syndromy neglektu. Uplatňují se zde, snadmnohem více než v ostatních oblastech klinické neurofyziologie, zákonitosti neuroplasticity, učení,paměti, neuronálního útlumu a synaptické inhibice. Prvky neglektu se naleznou až u 80 % nemocnýchpo CMP, vysoká incidence je i u traumatických poškození mozku. Ve skutečnosti představujeneglekt syndromologické kontinuum. Patří sem mimo jiné deficit orientace, deficit pozornosti, deficitpercepce (senzorický- extero, proprio, vestibulo, vizuo, audio atd.), deficit imaginace (reprezentace),deficit kognice, deficit integrace, deficit plánu pohybového úkolu. Pro úspěch terapie je nutné udržetpozornost a koncentraci na prováděný výkon tomuto požadavku přizpůsobit tempo a rytmus terapie.Terapii významně podpoří emocionální odměna. Snažíme se terapeutický program převést do formyhry, používat kladně emociálně působící předměty a osoby, co nejvíce podnětů exponujeme v neglektovanémprostoru a vyhýbáme se stimulaci na straně „zdravé“. Propojujeme vizuální, taktilní,proprioceptivní a zvukové stimuly. Co nejvíce kombinujeme aktivní a pasivní prvky s důrazem naaktivitu.Používáme vizuálnívodítka (visual cues).Tak jako každý trénink ve fyzioterapii a v rehabilitacivůbec je i funkční terapie neglektu progresivním postupem. K podpoře rehabilitace můžeme dálevyužít řadu pomůcek, zařízení a speciálních postupů.Důležitou součástí rehabilitace nemocného s neglektem je intenzívní, včasný a multimodální tréninkfunkcí ruky.

Klíčová slova:
neglekt, rehabilitace, fyzioterapie, ruka

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se