Screening sluchu novorozenců – současný stav a jak dále?


Neonatal hearing screening - current situation and how to proceed?

Introduction: Screening of neonatal hearing was determined by the methodological instruction of the Ministry of Health of the Czech Republic (Bulletin of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 7/2012). Transiently evoked otoacoustic emissions (TEOAE) are used to screen neonatal hearing. A positive screening means the detection of hearing impairment (permanent hearing impairment), a negative screening means the absence of hearing impairment, thus TEOAE is normal. The aim of this procedure is to provide concrete information about the status of neonatal hearing screening in the Czech Republic in the years of 2013 to 2017 and to make a proposal to improve the quality of screening.

Methods: Neonatal hearing screening is performed at three levels: the neonatology workplace, the ENT (phoniatric) rescreening centre, and the ENT (phoniatric) regional centre. Data from all health insurance companies in the Czech Republic were obtained to evaluate nationwide screening of neonatal hearing in the Czech Republic; this included the numbers of reported performance of neonatal screening of hearing (73028) and rescreening of hearing of newborns (73029) between 2013 and 2017.  The data were compared with the number of births from data of the Czech Statistical Office (CSO) and the Institute of Health Information and Statistics (IHIS) of the Czech Republic.

Results: The graphs show a gradual increase in the number of neonatal hearing screenings in the Czech Republic from 54% in 2013 to 75% in 2017. The numbers of neonatal hearing rescreenings between 2013 and 2017 range between 5 and 7%. There are noticeable differences between screening and rescreening in individual regions of the Czech Republic.

Conclusions: The correct functionality of hearing defect screening is based on simple screening organization, patient comfort, medical yield, and economic capacity. The schedule of screening and rehabilitation of hearing of newborns recommends the following steps: 1. screening of hearing of physiological newborn during hospitalisation, preferably on the 2nd to 3rd day after delivery by a neonatologic nurse using otoacoustic emissions (it is appropriate to use AABR); 2. hearing rescreening at 3 to 6 weeks of age at the ENT rescreening workplace; 3. completion of diagnostics of hearing disorders by the age of 3 to 6 months at the ENT regional centre. The individual steps are summarized in the Ten Commandments of Neonatal Hearing Screening. The failure to observe this procedure, especially in terms of time, puts the hearing and speech development of a child with permanent hearing impairment at risk. Together we are preparing a revision of the methodological instruction of the Ministry of Health of the Czech Republic through the cooperation of ENT doctors, neonatologists, and pediatritions (Ministry of Health Bulletin No. 7/2012) and are simultaneously trying to create conditions for building a functional nationwide screening of neonatal hearing in the whole Czech Republic.

Keywords:

universal neonatal hearing screening – newborn – permanent hearing loss – otoacoustic emissions


Autoři: V. Chrobok 1;  J. Dršata 1;  M. Janouch 1;  J. Krtičková 1;  M. Hloušková 1;  L. Bilinová 1;  J. Praisler 2;  B. Buriánková 3;  Z. Kokštein 3;  J. Malý 3;  P. Komínek 4
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 1;  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice 2;  Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 3;  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 4
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 69, 2020, No. 1, pp. 3-10.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod: Screening sluchu novorozenců byl ustanoven metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví České republiky (Věstník MZ ČR č. 7/2012). Ke screeningu sluchu novorozenců se používají tranzientně evokované otoakustické emise (TEOAE). Pozitivní screening znamená zjištění sluchové vady (trvalé poruchy sluchu), negativní screening nepřítomnost poruchy sluchu, tj. TEOAE jsou v normě. Cílem práce je podat konkrétní informaci o stavu screeningu sluchu novorozenců v České republice v letech 2013–2017 a podat návrh na zlepšení kvality screeningu.

Metodika: Screening sluchu novorozenců je prováděn na třech úrovních: neonatologické pracoviště, ORL (foniatrické) rescreeningové pracoviště a ORL (foniatrické) regionální centrum. K hodnocení celoplošného screeningu sluchu novorozenců v ČR byla získána data od všech zdravotních pojišťoven ČR, jednalo se o počty vykázaných výkonů screening sluchu u novorozenců (73028) a rescreening sluchu novorozenců (73029) v letech 2013–2017. Data byla porovnána s počtem porodů z údajů Českého statistického úřadu (ČSU) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR.

Výsledky: V grafech je demonstrován postupný nárůst počtu screeningu sluchu novorozenců v ČR v jednotlivých letech od 54 % v roce 2013 na 75 % v roce 2017. Počty rescreeningů sluchu novorozenců v letech 2013–2017 se pohybují v rozmezí 5–7 %. Jsou patrné rozdíly mezi screeningem a rescreeningem v jednotlivých krajích ČR.

Závěry: Správná funkčnost screeningu sluchových vad je založena na jednoduché organizaci screeningu, komfortu vyšetření pro pacienta, medicínské výtěžnosti a ekonomické únosnosti. Harmonogram screeningu a rehabilitace sluchu novorozenců doporučuje následující kroky: 1. screening sluchu fyziologického novorozence v průběhu hospitalizace, nejlépe 2.–3. den po porodu neonatologickou sestrou pomocí otoakustických emisí, u rizikového novorozence je vhodné použít AABR; 2. rescreening sluchu ve 3.–6. týdnu věku na ORL rescreeningovém pracovišti; 3. dokončení diagnostiky poruchy sluchu do 3.–6. měsíce věku v ORL krajském centru. Jednotlivé kroky jsou shrnuty v Desateru screeningu sluchu novorozenců. Nedodržení uvedeného postupu především z časového hlediska znamená ohrožení sluchového a řečového vývoje dítěte s trvalým postižením sluchu. Společnými silami ve spolupráci ORL lékařů s neonatology a pediatry připravujeme revizi metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky (Věstník MZ ČR č. 7/2012) a současně se snažíme vytvořit podmínky pro vybudování funkčního celoplošného screeningu sluchu novorozenců v celé České republice.

Klíčová slova:

screening sluchu – novorozenec – trvalá porucha sluchu – otoakustické emise

ÚVOD

Screening sluchu novorozenců zajišťuje včasný záchyt sluchové vady (trvalé poruchy sluchu) a zajištění následné rehabilitace sluchu, komunikačních schopností a zlepšení podmínek pro rozvoj řeči (3). Screening sluchu novorozenců je prováděn v České republice na třech úrovních: neonatologické pracoviště, ORL (foniatrické) rescreeningové pracoviště a ORL (foniatrické) regionální (krajské) centrum (schéma 1). Ve světě existují celonárodní screeningové programy, např. v USA (Joint Committee on Infant Hearing), Velké Británii (Neonatal Hearing Screening Programe), Španělsku (Commission for the Early Detection of Hearing Loss Collaboration on Newborn) či Filipínách (Hearing Screening Advocacy) (9, 10). K provádění screeningu sluchu novorozenců se používají tranzientně evokované otoakustické emise (TEOAE) nebo automatická BERA (AABR) (2). Pozitivní screening znamená nevýbavné TEOAE nebo AABR, tedy podezření na sluchovou vadu, negativní screening znamená nepřítomnost poruchy sluchu, tj. TEOAE nebo AABR jsou v normě (4, 13). Problematiku screeningu sluchu novorozenců z historického pohledu a metodiky jsme opakovaně publikovali v předešlých pracích (5, 6, 7). Cílem současně předkládané práce je podat konkrétní informaci o screeningu sluchu novorozenců v České republice (ČR) na základě dat od zdravotních pojišťoven, Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS), provést analýzu současného stavu a připravit návrh na zlepšení kvality našeho celoplošného screeningu.

Schéma 1 Screening sluchu (fyziologických*) novorozenců
Schéma 1 Screening sluchu (fyziologických*) novorozenců
Termín vyšetření odpovídá věku dítěte. * U rizikového novorozence hospitalizovaného v centru vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii (PCIP) nebo perinatologickém centru intermediární péče (PCIMP) definováno Věstníkem Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 7 a 8/2019 je doporučeno vyšetření AABR

METODIKA

K hodnocení celoplošného screeningu sluchu novorozenců v ČR byla získána data od všech zdravotních pojišťoven ČR, jednalo se počty vykázaných výkonů screening sluchu u novorozenců (73028) a rescreening sluchu novorozenců (73029) v letech 2013 až 2017. Dále byly zjištěny počty porodů z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve stejných letech, tato data jsou však vázána k trvalému bydlišti matky v době porodu. Počty porodů podle jednotlivých zdravotnických zařízení byly zjištěny z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která byla však dostupná pouze za roky 2013–2015. Některá zdravotnická zařízení nedala souhlas ÚZIS ke sdělování počtu porodů, proto jsou uvedena v součtu jako ostatní zdravotnická zařízení v daném kraji.

VÝSLEDKY

Graf 1 demonstruje postupný nárůst počtu screeningů sluchu novorozenců v ČR v jednotlivých letech od 54 % v roce 2013 na 75 % v roce 2017.

Screening sluchu novorozenců v České republice – počty porodů podle Českého statistického úřadu, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven
Graf 1. Screening sluchu novorozenců v České republice – počty porodů podle Českého statistického úřadu, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven

Graf 2 uvádí hodnocení stejných údajů v jednotlivých krajích, pozitivní nárůst počtu sledovaných novorozenců je patrný ve většině krajů. V Olomouckém kraji je screening vykazován pouze kolem 40 %, naopak v Libereckém kraji přesáhl počet screenovaných novorozenců přes 100 %.

Screening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích České republiky – počty porodů podle Českého statistického úřadu, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven
Graf 2. Screening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích České republiky – počty porodů podle Českého statistického úřadu, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven

Graf 3 ukazuje počty rescreeningů sluchu novorozenců v letech 2013–2017, které se pohybují v rozmezí 5–7 %.

Rescreening sluchu novorozenců v České republice – počty porodů podle Českého statistického úřadu, počet vykázaných kódů rescreening sluchu novorozence (73029) v součtu od všech zdravotních pojišťoven
Graf 3. Rescreening sluchu novorozenců v České republice – počty porodů podle Českého statistického úřadu, počet vykázaných kódů rescreening sluchu novorozence (73029) v součtu od všech zdravotních pojišťoven

Zajímavé údaje odhaluje graf 4 s počty rescreeningu podle jednotlivých krajů. Při systémově správném narůstajícím počtu screeningů by měl počet rescreeningů logicky klesat, jak je patrné například u Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje. Rescreening nad 10 a více procent svědčí pro nesprávný primární screening, naopak některé kraje rescreening podle získaných dat prakticky neprovádějí (např. Karlovarský kraj).

Rescreening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích České republiky – počty porodů podle Českého statistického úřadu, počet vykázaných kódů rescreening sluchu novorozence (73029) v součtu od všech zdravotních pojišťoven
Graf 4. Rescreening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích České republiky – počty porodů podle Českého statistického úřadu, počet vykázaných kódů rescreening sluchu novorozence (73029) v součtu od všech zdravotních pojišťoven

Graf 5 přináší relativní počty vykázaných kódů screeningu sluchu novorozence (73028) registrovaných pouze u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v součtu všech pěti let za období 2013–2017 podle vykazující odbornosti (ODB3 – pediatr, ODB7 – ORL) v jednotlivých krajích České republiky. Z pohledu správného screeningu sluchu by měl být výkon prováděn na neonatologických pracovištích, a tedy vykázán pediatrickou odborností, ORL odbornost by neměla daný kód provádět.

Screening sluchu novorozenců dle vykazující odbornosti (ODB3 – pediatr, ODB7 – ORL) v jednotlivých krajích České republiky – počet vykázaných kódů screeningu sluchu novorozence (73028) od VZP v součtu za období 2013–2017
Graf 5. Screening sluchu novorozenců dle vykazující odbornosti (ODB3 – pediatr, ODB7 – ORL) v jednotlivých krajích České republiky – počet vykázaných kódů screeningu sluchu novorozence (73028) od VZP v součtu za období 2013–2017

Grafy 6–17 demonstrují screening sluchu novorozenců podle krajů v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Počty porodů vázané k porodnici byly získány z ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) je uveden v součtu od všech zdravotních pojišťoven v jednotlivých letech 2013–2015. Vždy je uveden průměrný počet porodů za jeden rok v kraji a hodnota nad třemi sloupci zdravotnického zařízení uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji. Význam těchto údajů je patrný například v grafu 7, kdy Benešov provádí screening u 60–70 % novorozenců, Mladá Boleslav u 30–40 % novorozenců, ale ostatní zdravotnická zařízení kraje vykazují screening pouze u 10 % novorozenců, kdy jejich počet narozených dětí tvoří více než 75 % všech novorozenců kraje. Lze tedy konstatovat, že screening sluchu ve Středočeském kraji není správně zajištěn.

Screening sluchu novorozenců v Praze – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v regionu Praha je 18 659 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v regionu Praha.
Graf 6. Screening sluchu novorozenců v Praze – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v regionu Praha je 18 659 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v regionu Praha.

Screening sluchu novorozenců ve Středočeském kraji
– počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening
sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 11 920
dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji
Graf 7. Screening sluchu novorozenců ve Středočeském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 11 920 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji

Screening sluchu novorozenců v Plzeňském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 5677 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 8. Screening sluchu novorozenců v Plzeňském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 5677 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Screening sluchu novorozenců v Karlovarském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 2387 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 9. Screening sluchu novorozenců v Karlovarském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 2387 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Screening sluchu novorozenců v Ústeckém kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 7316 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 10. Screening sluchu novorozenců v Ústeckém kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 7316 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Screening sluchu novorozenců v Libereckém kraji – 
 počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 4648 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 11. Screening sluchu novorozenců v Libereckém kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 4648 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Screening sluchu novorozenců v Královéhradeckém kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 5439 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 12. Screening sluchu novorozenců v Královéhradeckém kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 5439 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Screening sluchu novorozenců v Pardubickém kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 4576 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 13. Screening sluchu novorozenců v Pardubickém kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 4576 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Screening sluchu novorozenců v Jihomoravském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 12 730 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 14. Screening sluchu novorozenců v Jihomoravském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 12 730 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Screening sluchu novorozenců ve Zlínském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 5 677 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 15. Screening sluchu novorozenců ve Zlínském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 5 677 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Screening sluchu novorozenců v Olomouckém kraji – 
 počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 6185 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 16. Screening sluchu novorozenců v Olomouckém kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 6185 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Screening sluchu novorozenců v Moravskoslezském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 11 233 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.
Graf 17. Screening sluchu novorozenců v Moravskoslezském kraji – počty porodů podle ÚZIS, počet vykázaných kódů screening sluchu novorozence (73028) v součtu od všech zdravotních pojišťoven. Průměrný počet porodů za jeden rok v kraji je 11 233 dětí, hodnota nad sloupci uvádí relativní počet porodů dané porodnice v kraji.

Celoplošný screening sluchu novorozenců je systémově prováděn řadu let ve třech krajích (Královéhradecký, Pardubický a Moravskoslezský), tabulky 1–3 ukazují výsledky screeningu na jednotlivých úrovních: screening na neonatologii, ORL rescreening a dovyšetření sluchu v ORL centru, kdy je uveden počet dětí s indikací sluchadla nebo kochleárního implantátu. Právě tento způsob hodnocení je klíčový pro správný screening sluchu novorozenců.

Tab. 1. Celoplošný screening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích podle hodnocení ORL centra v roce 2016
Celoplošný screening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích podle hodnocení ORL centra v roce 2016

Tab. 2. Celoplošný screening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích podle hodnocení ORL centra v roce 2017
Celoplošný screening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích podle hodnocení ORL centra v roce 2017

Tab. 3. Celoplošný screening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích podle hodnocení ORL centra v roce 2018
Celoplošný screening sluchu novorozenců v jednotlivých krajích podle hodnocení ORL centra v roce 2018

DISKUSE

Hodnocením celoplošného screeningu sluchu novorozenců ve 38 zemích Evropy bylo konstatováno, že 23 zemí provádí screening u 95 % a více novorozenců, u ČR je uveden screening pouze v 50 % (11). Jelikož jsou v ČR dostupná kompletní data o screeningu sluchu novorozenců ze všech tří úrovní (screening, rescreening a ORL centrum) pouze u Královéhradeckého, Pardubického a Moravskoslezského kraje, provedli jsme hodnocení screeningu z dat vykázaných výkonů zdravotním pojišťovnám v letech 2013–2017. Lze konstatovat pozitivní postupné zvýšení počtu screeningů (graf 1),jsou však výrazné rozdíly mezi jednotlivými kraji (graf 2).

Ještě významnější rozdíly a nesystémovost ukazují výsledky rescreeningu v jednotlivých krajích (graf 4). Při správně provedeném screeningu na neonatologickém oddělení by na rescreening na ORL pracovišti mělo přejít 5–10 % novorozenců, proto je třeba mimo jiné věnovat péči také proškolení neonatologických sester. Tréning neonatologické sestry v provádění TEOAE je velmi důležitý pro kvalitu screeningu sluchu novorozenců. Práce Ricalde et al. (10) uvádí nepřítomnost TEOAE u 14,5 % novorozenců po měsíčním tréningu sestry a u 6,5 % novorozenců po 15 měsících tréningu.

V USA téměř 60 % dětí nemělo v roce 2014 stanovenu diagnózu do 3 měsíců věku po abnormálním screeningu sluchu na neonatologickém oddělení (1). V přehledné práci Ricalde et al. (10) je konstatována ztráta 20 % dětí z evidence v rámci screeningu sluchu novorozenců. Mezi hlavní příčiny patří: nedostatečná výchova a znalosti rodičů, vzdálenost místa vyšetření a bydliště dítěte, pracovní povinnosti rodičů, nevstřícnost, menší priorita péče o sluch než o ostatní poruchy zdraví. Současně jsou doporučena opatření ke zlepšení kvality screeningu: zavedení celonárodní databáze, výchova a poučení rodičů, vytvoření multidisciplinárního týmu, zajištění možnosti telefonní konzultace a flexibility celého týmu.

V rámci celoplošného správného screeningu sluchu novorozenců by měla ORL centra dovyšetřit sluch u dětí s nepříznivým výsledkem rescreeningu (pozitivním záchytem), evidovat a sledovat počty kandidátů k přidělení sluchadla, BAHD či kochleárního implantátu. V roce 2018 byli v ČR ustanoveni krajští koordinátoři pro screening sluchu novorozenců, jejichž seznam je aktualizován na http://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu.

Jednoznačné závěry z dostupných a analyzovaných dat jsou problematické. Předložená data ukazují rozdíly v počtu porodů z ČSÚ a ÚZIS až o 2000 narozených dětí v jednom roce. V rámci systémového hodnocení screeningu se nemůžeme spolehnout na vykázané výkony zdravotním pojišťovnám, nemáme informace o konečném výsledku stavu sluchu novorozence, proto je třeba sledovat a kultivovat screening sluchu novorozenců cestou regionálních (krajských) koordinátorů s možností komplexní a kompletní analýzy.

Pro zlepšení kvality screeningu bylo připraveno Desatero screeningu sluchu novorozenců, též dostupné na http://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu.

Screening sluchu fyziologického novorozence provádí v průběhu hospitalizace nejlépe 2.–3. den po narození neonatologická sestra pomocí otoakustických emisí (TEOAE); u rizikového novorozence sestra novorozenecké JIP, je doporučeno použít screeningové sluchové evokované kmenové potenciály (AABR), vykazuje zdravotní pojišťovně (kód 73028). Výsledek vyšetření je zapsán do zdravotní dokumentace: screening sluchu v normě (= negativní screening, nebyla zjištěna nedoslýchavost); TEOAE nebo AABR nepřítomny vpravo, vlevo nebo oboustranně (= pozitivní screening, nebyl zjištěn normální sluch).

Novorozence s jedno- či oboustranně nevýbavnými TEOAE (nebo AABR) nebo s neproběhlým screeningem sluchu odesílá neonatologické oddělení na ORL/foniatrické pracoviště spádové k příslušné porodnici na rescreening sluchu (jedná se o systémově určeného ORL lékaře nebo foniatra).

Neonatologické oddělení odesílá každý měsíc krajskému koordinátorovi screeningu sluchu informace: (1) počet narozených dětí a (2) identifikaci dětí s pozitivním výsledkem screeningu sluchu, tj. nepřítomné otoakustické emise nebo neprovedený screening sluchu (jméno příjmení a rodné číslo před lomítkem).

Rescreening sluchu (u novorozenců s pozitivním screeningem) provádí do 3–6 týdnů věku dítěte lékař ORL či foniatr příslušný k porodnici, kde byl screening sluchu proveden.

Rescreening sluchu obsahuje anamnézu, otoskopii (uvolnění zvukovodů) a ověření sluchu metodou objektivní audiometrie (TEOAE či AABR); vykazuje se kódem 73029.

Dítě s pozitivním rescreeningem (jedno- či oboustranně nevýbavné TEOAE nebo AABR) či klinické podezření na sluchovou poruchu) odesílá ORL/foniatrické rescreeningové pracoviště do regionálně příslušného (krajského) centra (k vyšetření objednávají rodiče dítě sami).

Rescreeningové pracoviště odesílá krajskému koordinátorovi screeningu sluchu informace: (1) počet rescreenovaných dětí a (2) identifikaci dětí s negativním i pozitivním výsledkem rescreeningu (jméno příjmení a ročné číslo před lomítkem).

Regionální (krajské) centrum provádí do 3–6 měsíců věku dítěte komplexní audiologické (určení typu a tíže sluchové vady) a případně etiologické vyšetření. Zajišťuje další postup: u oboustranně nepřítomné trvalé poruchy sluchu (normální sluch, lehká porucha sluchu, jednostranná trvalá porucha sluchu) sledování vývoje řeči praktickým lékařem pro děti a dorost nebo foniatrem, při zjištěné nedoslýchavosti sluchadlovou korekci nebo u hluchoty kochleární implantaci.

Regionální centrum (krajský koordinátor) je odpovědné za fungování screeningového systému v oblasti své působnosti a každoročně zasílá jeho výsledky screeningovým a rescreeningovým pracovištím v daném regionu.

Výsledky screeningu jsou zasílány ze všech regionálních center každoročně celostátnímu koordinátorovi screeningu sluchu v České republice (screeningsluchu@fnhk.cz).

ZÁVĚR

Metody screeningového vyšetření sluchu novorozenců jsou dnes vysoce efektivní, objektivní a rychlé z hlediska časového provedení (7). Na základě zjištěných dat je třeba přistoupit k aktualizaci Metodického pokynu k provádění screeningu sluchu u novorozenců Věstníku MZ ČR č. 7/2012 (8). Věříme, že se nám podaří společnými silami ve spolupráci s neonatology a pediatry připravit nový metodický pokyn (6) a především vybudovat funkční celoplošný screening sluchu novorozenců v celé České republice.

Navrhujeme harmonogram screeningu a rehabilitace sluchu novorozenců s následujícími kroky:

  • screening sluchu fyziologického novorozence se provádí 2.–3. den po porodu neonatologickou sestrou pomocí otoakustických emisí, u rizikového novorozence pomocí AABR;
  • dokončení diagnostiky postižení sluchu do 3.–6. týdne věku na ORL rescreeningovém pracovišti nebo do 3.–6. měsíce věku na ORL krajském centru;
  • sluchová rehabilitace sluchadly je zahájena foniatrem nejlépe v 6. měsíci věku;
  • kochleární implantace u indikovaných dětí nejlépe v 1.–2. roce věku v centrech kochleární implantace.

Nedodržení uvedeného postupu především z časového hlediska znamená ohrožení sluchového a řečového vývoje dětí s vážným trvalým postižením sluchu (12).

Poděkování

Autoři děkují za poskytnutí dat zdravotním pojišťovnám České republiky, Českému statistickému ústavu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ministerstva zdravotnictví České republiky, dále pak jednotlivým neonatologickým, ORL a foniatrickým pracovištím, která se aktivně podílejí na screeningu sluchu novorozenců.

Prohlášení o střetu zájmů

Autoři práce prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů a nebyli podpoření žádnou firmou při přípravě publikace.

Adresa ke korespondenci:

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: chrobok@fnhk.cz


Zdroje

1.    Bush, M. L., Kaufman, M. R., McNulty, B. N.: Disparities in access to pediatric hearing. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 25, 2017, 5, s. 359–364.

2.    Dršata, J. a kol. Foniatrie - sluch.  Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. 384 s.

3.    Grandori, F.: European Consensus Statement on Neonatal Hearing Screening Finalised at the European Consensus Development Conference on Neonatal Hearing Screening May 1998, Milan, Italy. s. 15–16. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/010503998420577

4.    Havlíková, E., Poláčková, R., Vítečková, T. et al.: Screeening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR – zhodnocení výsledků. Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, 1, s. 17–21.

5.    Chrobok, V., Dršata, J., Janouch, M. et al.: Nutná spolupráce otorinolaryngologa, neonatologa a pediatra v novorozeneckém screeningu sluchu. Vox Pediatr, 17, 2017, 1, s. 33–35.

6.    Chrobok, V., Dršata, J., Janouch, M. et al.: Aktualizace metodiky screeningu sluchu novorozenců. Čas Lék Čes, 158, 2019, 6, s. 221–224.

7.    Komínek, P., Chrobok, V., Zeleník, K. et al.: Novorozenecký screening sluchu – význam, současný stav v ČR. Čas Lék Čes, 156, 2017, 4, s. 173–177.

8.    Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců. Věstník MZ ČR č. 7/2012, s. 18–22.

9.    Ramkumar, V.: A review of neonatal hearing screening practices in India. J Hearing Science, 7, 2017, 1, s. 9–15.

10. Ricalde, R. R., Chiong, C. M., Labra, P. J. P.: Current assessment of newborn hearing screening protocols. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 25, 2017, 5, s. 370–377.

11. Sloot, F., Hoeve, H., de Kroon, M. et al.: Inventory of current EU paediatric vision and hearing screening prgrammes. J Med Screen. 22, 2015, 2, s. 55–64.

12. White, K. R.: Screening programs for hearing loss. In: Luxon L. (ed). Textbook of audiological medicine, clinical aspects of hearing and balance. London, Martin Dunitz, Taylor & Francis group, 2003, s. 339–348.

13. Zeleník, K., Havlíková, E., Poláčková, Z. et al.: Otázky související se zaváděním plošného screeningu sluchu v Moravskoslezském kraji.  Otorinolaryngol Foniatr, 61, 2012, 2, s. 112–119.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×