Osobní zprávy


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 53, 2017, No. 2, p. 99
Kategorie: Osobní sdělení

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som si touto cestou spoločne s vami pripomenul prof. MUDr. Ivana Slugeňa, DrSc. a súčasne mu zablahoželal k jeho blížiacim sa 80-im narodeninám.


Bol mojím dlhoročným nielen „šéfom“ a učiteľom, ale aj priateľom, čo pretrváva doteraz.

Prof. MUDr. Ivan Slugeň, DrSc., sa narodil 18. 6. 1937 vo Vrábloch (okr. Nitra), v rodine lekára. Školu postupne vychodil podľa rôznych miest pobytu, najdlhšie v Trenčíne, kde v r. 1954 zmaturoval. Študoval na Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe, promoval v r. 1960.

Po skončení v r. 1960 nastúpil do OÚNZ v Trenčíne na oddelenie patológie, ktoré bolo výukovou bázou Katedry patológie SÚDL. V r. 1963 sa stal pracovníkom tejto katedry a pri presune SÚDL do Bratislavy v r. 1967 prešiel s Katedrou na oddelenie, ktoré sa neskôr pod jeho vedením stalo Ústavom patológie NsP akad. L. Dérera na Kramároch. Na Katedre a v Ústave pracoval až do r. 1999, keď požiadal o odchod do dôchodku.

Na Katedre pracoval najprv ako odborný asistent, od r. 1967 aj ako tajomník Katedry, od r. 1978 ako docent, od r. 1980 ako vedúci katedry a ústavu, a od r. 1991 ako profesor. Postupne získal hodnosti: v r. 1968 CSc., v r. 1987 DrSc. a v r. 1988 vedúceho vedeckého pracovníka kategórie A I. v SAV. Získal atestácie z patológie I. a II. stupňa (1963 a 1969), zo súdneho lekárstva (1991) a sociálneho lekárstva (1997). Do r. 1992 bol hlavným odborníkom MZ.

V práci sa okrem všeobecnej patológie a onkopatológie zameriaval najmä na nefropatológiu, ktorú rozpracoval a rozšíril na viaceré pracoviská. Spolupracoval hlavne s profesormi Šašinkom, Pavlovičom, Dzúrikom a Nyulassym. Posledné roky sa s prof. Fabiánom venoval biopsii sŕdc, hlavne transplantovaných. Venoval sa aj histo- a imunohistochémii a zvlášť elektrónovej mikroskopii (ktorá naďalej funguje, takmer ako jediná v SR, pod vedením RNDr. Nyitrayovej), hlavne so zreteľom na využitie v rutinnej diagnostike, ale aj výskume.

Publikoval ako autor či spoluautor 358 odborných prác v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, kníh a výskumných úloh vrátane. Zo 6 knižných publikáciách jedna vyšla v zahraničí. Ako zodpovedný riešiteľ dokončil 11 výskumných úloh MZ ohodnotených v kategórií A, na ďalších 6 spolupracoval. Na odborných fórach bol autorom či spoluautorom 406 prednášok.

Rôznymi školiacimi akciami Katedry postupne prešli prakticky všetci terénni patológovia na Slovensku. Rovnako aj vysokoškoláci – nelekári a laborantky patológii, pre ktorých tiež bola Katedra školiacim pracoviskom. Bol predsedom atestačných komisií pre všetkých školencov katedry, a prísediacim v iných komisiách.

Bol zástancom a zavádzateľom moderných metód a trendov. Počas jeho pôsobenia sa Ústav patológie zásadne zmodernizoval (metodicky aj prístrojovo). Všetci školenci mali možnosť oboznámiť sa s novými trendami v diagnostike, laboratórnych metódach, ale aj s diametrálne odlišným prístupom vedenia pracoviska. Dovtedy prevládal na slovenských pracoviskách prevažne direktívny prístup oproti priateľskému prostrediu na Ústave.

Súčasťou Katedry bola aj Subkatedra súdneho lekárstva, ktorá od r. 1996 fungovala ako samostatný Ústav súdneho lekárstva v NsP v Petržalke. Prof. Slugeň sa výrazne angažoval na jej udržaní a osamostatnení ako pracoviska a aktívne so subkatedrou spolupracoval. V čase jeho odchodu subkatedru a Ústav úspešne viedla doc. MUDr. J. Bauerová, CSc.

Počas jeho pôsobenia, aj keď Ústav nebol školiacim pracoviskom ašpirantov, svojimi kontaktmi umožnil externú ašpirantúru šiestim spolupracovníkom. Tí získali hodnosť CSc. a jeden Ph.D., z toho štyria ju obhájili až po prechode do funkcií na iných pracoviskách. Traja získali titul docenta, z toho dvaja po prechode na iné pracoviská, posledný, doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc. prevzal vedenie Katedry a Ústavu.

Za publikačnú, prednáškovú, výskumnú, pedagogickú či organizačnú prácu dostal napr. od SLS Dérerovu cenu, opakovane ceny za najlepšie publikácie odbornej Spoločnosti patológov, nefrológov, onkológov a kardiológov, rovnako za najlepšie prednášky v rôznych rokoch. Je držiteľom zlatej a striebornej medaily SLS, čestný člen Spoločnosti patológov SLS ako aj mnohých ocenení MZ, napr. Gouthovej medaily, cien ministra MZ (naposledy v r. 1999) atp., ale hlavne materskej SZU. Bol dlhoročným členom výboru Spoločnosti patológov i nefrológov, člen predsedníctva SLS, členom vedeckých a redakčných rád, komisií na obhajobu CSc. a DrSc.

Je autorom myšlienky a formulácie návrhu, ktorý potom v parlamente do zákona presadili lekári z Asociácie nemocníc a poslanci doc. Benčat a MUDr. Rakús, aby tkanivá odobrané živým pacientom boli povinne odborne, t.j. patológmi vyšetrené. Podporoval aj privatizačné snahy v odbore.

Bol ženatý, s manželkou doc. MUDr. Evou, rod. Petelenovou, CSc (zomrela v roku 2016), majú dve dcéry, obe v zahraničí. Žije v Prahe, kam sa presťahoval kvôli zlúčeniu rodiny.

Vážený pán profesor, milý Ivan(ko), v mene všetkých bývalých aj terajších zamestnancov Katedry a Ústavu patológie SZU a oddelenia patológie Dérerovej NsP, terajšieho Cytopathosu spol. s r.o., Ti úprimne želáme k Tvojmu okrúhlemu jubileu veľa zdravia, životného optimizmu a elánu! Živió, chlapče, živió!!!

Dušan Daniš

PS. A teším sa na stretnutie v Prahe!


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se