Exprese p53, p21 a bcl-2 v prognostice plicníchkarcinomů


Expression of P53, P21 and bcl-2 in Prognostic Lung Carcinomas

Expression of suppressor genes 53 and bcl-2 as well as of protein p21 (partly induced by p53 gene)was analyzed in a group of 77 resection specimens and bronchial excision of lung carcinomas (ofall basic histological types - squamous cell, neuroendocrine, adenocarcinoma, undifferentiated).Simultaneously the relation of tumor immunophenotype and level of differentiation, cell deathand 2-year-survival of patients was evaluated.Gene p53 showed non-only an expected strong expression in squamous cell carcinomas but espe-cially in adenocarcinomas, which were newly characterized by exceptional hyperexpression ofp53 in lowly differentiated variants.Expression level of protein p21 and gene p53 was parallel only in adenocarcinomas and undiffe-rentiated carcinomas but discordant in squamous cell and neuroendocrine carcinomas. Positivityof p21 slightly prevailed in well-differentiated variants of the histological types but an exceptio-nal positivity was found even in all the undifferentiated carcinomas.Gene bcl-2 revealed a paradox of strong expression in lowly differentiated neuroendocrine andundifferentiated carcinomas. The level of bcl-2 expression in squamous cell carcinomas was foundhigher than in references. Among tumors with cell death there was an inverted relation of bcl-2and p53 expression (high/low) in neuroendocrine carcinomas but both of them were mostly nega-tive in squamous cell carcinomas.A more frequent 2-year-surival of squamous cell carcinomas was verified for bcl-2 positive tumorsand newly for p53 positive squamous cell carcinomas.Evaluation of the expression of p53, p21 and bcl-2 in lung carcinomas is so equivocal that itsprognostic usage was found to be only complementary to the direct immunohistochemical investi-gation of the growth activities.

Key words:
lung carcinoma - immunophenotypical expression - p53-p21-bcl-2 Differentiation levelof tumor - tumors with cell death - survival


Autoři: N. V. Nhung ;  T. Miřejovský ;  P. †miřejovský ;  L. Melínová *
Působiště autorů: Hlavův I. patologickoanatomický ústav 1. LF UK a VFN Praha, přednosta †prof. MUDr. P. Miřejovský, DrSc. Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha - Veleslavín, přednosta doc. MUDr. B. Šťastný, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1999, No. 4, p. 117-121
Kategorie: Články

Souhrn

Studie analyzovala v sestavě plicních resekátů a bronchiálních excizí karcinomů všech základ-ních histologických typů (dlaždicového, neuroendokrinního, žlázového a nediferencovaného) ex-presi supresorických genů p53 a bcl-2 a proteinu p21 zčásti indukovaného genem 53. Hodnotil sezároveň vztah nádorového imunofenotypu k úrovni diferenciace nádoru, výskytu regresivníchzměn a ke dvouletému přežívání pacientů.Gen p53 jevil nejen očekávanou vysokou expresi u karcinomů dlaždicových, ale zejména u adeno-karcinomů, které byly výjimečné původním zjištěním hyperexprese p53 u nízce diferencovanýchforem.Úroveň exprese proteinu p21 a genu p53 byla paralelní jen u adenokarcinomů i karcinomů nedife-rencovaných, kdežto diskrepantní u karcinomů dlaždicových a neuroendokrinních. U všech histo-logických typů mírně převažovala pozitivita p21 ve formách dobře diferencovaných, výjimkoubyla pozitivita celé skupiny karcinomů nediferencovaných.Gen bcl-2 byl paradoxně silně exprimován nízce diferencovanými karcinomy neuroendokrinnímia nediferencovanými. U dlaždicových karcinomů byla shledána vyšší úroveň exprese bcl-2 nežudává literatura.Mezi nádory se zánikem buněk byl patrný inverzní vztah exprese bcl-2 a p53 (vysoká/nízká) jen veskupině karcinomů neuroendokrinních, zatímco regredující dlaždicové karcinomy oba tyto genyvětšinou neexprimovaly.Častější dvouleté přežívání bylo u dlaždicových karcinomů ověřeno pro bcl-2 pozitivní nádorya nově též pro dlaždicové karcinomy p53 pozitivní.Hodnocení exprese p53, p21 a bcl-2 je u plicních karcinomů do té míry nejednoznačné, že ho lzeprognosticky využít jen jako hledisko doplňující imunohistochemické sledování jejich růstovéaktivity.

Klíčová slova:
plicní karcinom - imunohistochemická exprese p53 - p21 - bcl 2 - úroveň diferencia-ce nádoru - nádory se zánikem buněk - přežívání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se