Strukturální analýza terče zrakovéhonervu zdravých očí a očí s glaukomem


Structural Analysis of the Optic Nerve Head in Healthy Eyes and in Eyes withGlaucoma

Purpose:
Assess the possibilities of structural analysis of the optic nerve head byHeidelberg Retina Tomograph (HRT) and its use in detection of glaucomatous changes of the optic nerve in particular. Indicate the topographical parametersthat are most influenced by glaucoma and are therefore vital in early diagnosis ofglaucomatous changes of the optic nerve.Patients and methods: Laser scanning tomography (HRT II) was used to examine68 healthy eyes (control group) and 42 eyes with open angle glaucoma (studygroup). All the examined subjects were older than 35 years of age. The analysisconcerned the following topographical parameters of the optic nerve head: discarea, cup area and rim area, cup volume, rim volume, cup/disc area ratio, meancup depth, maximum cup depth, mean retinal nerve fiber layer thickness (RNFL),RNFL cross sectional area, height variation contour and cup shape measure anddiscriminant functions used for classification of the optic nerve head findingaccording to F. S. Mikelberg and R. Burk. Statistical analysis was employed toascertain the significant difference in these topographical parameters for thehealthy eyes and the eyes with glaucoma. This method was used for both the wholeoptic disc and the 6 sectors of the optic nerve head. Another aim of the analysiswas also to find out the correlation between the topographical parameters andage.Results: Significant difference in the topographical parameters for thewhole opticdisc was spotted in the following parameters: rim volume, mean RNFL thickness,RNFLcross sectional area and discriminant functionFSM. Significant differenceswere also found in between individual sectors of the optic nerve head, except forthe upper temporal and upper nasal sector. The parameter, which varied mostfrequently between the groups, was rim volume. Significant correlations betweenage and topographical parameters were found forthe following parameters: rimarea, cup shape measure and mean RNFL thickness.Conclusion: Results of our study showed, that HRT is able to distinguish betweennormal and the pathological findings of optic nerve head according to topographicalparameters significantly different between the two examined groups. Theseparameters are important in the diagnosis of glaucoma and also in the follow-upof patients with open angle glaucoma.

Key words:
Heidelberg Retina Tomograph, structural analysis, topographicalparameters of the optic nerve head, open angle glaucoma


Autoři: K. Skorkovská ;  Š. Skorkovská ;  J. Michálek *;  J. Kočí ;  S. Synek
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. *Katedra aplikované matematiky a informatiky ESF MU, Brno, vedoucí doc. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 6, p. 400-407
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
posoudit schopnost strukturální analýzy terče zrakového nervu (ZN)pomocí Heidelberskéhoretinálníhotomografu (HRT),detekovat glaukomové změnyZN a nalézt topografické parametry, které jsou glaukomem nejvíce ovlivněnya které jsou významné pro časnou diagnostiku glaukomatózních změn ZN.Metodika: 68 zdravých očí (kontrolní soubor) a 42 očí s glaukomem otevřenéhoúhlu (studovaný soubor) osob nad 35 let bylo vyšetřeno pomocí laserové skenovacítomografie (HRT II). Ve studii byly sledovány tyto topografické parametry terčeZN: plocha disku, exkavace a neuroretinálního lemu, objem exkavace a neuroretinálníholemu,cup/discarea ratio,průměrnáhloubkaexkavace,maximálníhloubkaexkavace, průměrná tloušťka vrstvy nervových vláken sítnice, plocha průřezuvrstvy nervových vláken sítnice, rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem nasítnici podle konturní linie (height variation contour), hodnota pro 3D tvar oblastipod referenční rovinou (cup shape measure) a diskriminační funkce dle F. S.Mikelberga a R. Burka používané pro klasifikaci nálezu na ZN. Statistickou analýzoubyla testována významnost rozdílů těchto parametrů u zdravých očí a očís glaukomem otevřeného úhlu pro celou oblast terče ZN a v 6 sektorech terče. Dálebyla zjišťována významnost závislosti hodnot topografických parametrů na věku.Výsledky: Významné rozdíly topografických parametrů pro celou plochu terčemezi kontrolním a studovaným souborem byly nalezeny u těchto parametrů: objemneuroretinálního lemu, průměrná tloušťka vrstvy nervových vláken sítnice,plocha průřezu vrstvy nervových vláken sítnice a diskriminační funkce FSM.Významné rozdíly byly nalezeny i mezi jednotlivými sektory terče ZN, s výjimkousektoru temporálního horního a nazálního horního. Nejčastěji odlišným parametremmezi oběma soubory byl objem neuroretinálního lemu. Významná závislosttopografických parametrů terče na věku byla zjištěna u těchto parametrů: plochaneuroretinálního lemu, cup shapemeasure a průměrná tloušťka vrstvy nervovýchvláken sítnice.Závěr: Výsledky naší studie ukázaly, že HRT je schopno rozlišit normální a patologickýnález na ZN na základě topografických parametrů terče zrakového nervuvýznamně odlišných mezi oběma testovanými soubory. Tyto parametry jsou důležitépro stanovení diagnózy glaukomu a při longitudinálním sledování pacientůs glaukomem otevřeného úhlu s ohledem na progresi tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
Heidelberskýretinálnítomograf, strukturálníanalýza,topograficképarametry ZN, glaukom otevřeného úhlu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se