K životnímu jubileu prof. RNDr. Jozefa Csölleiho, CSc.


Autoři: T. Ambrus;  J. Kolář
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2020; 69, 244
Kategorie: Zprávy


V listopadu 2020 se dožil významného životního jubilea – 70 let – profesor Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity, prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

Prof. Csöllei se narodil 2. listopadu 1950 v Bratislavě. V roce 1975 úspěšně ukončil studium na Farmaceutické fakultě UK v Bratislavě, kde následně v roce 1977 získal titul doktora přírodních věd (RNDr.). Hodnost kandidáta farmaceutických věd (CSc.) v oboru Farmaceutická chemie získal v roce 1985. V roce 1991 byl na FaF UK jmenován docentem pro obor farmaceutická chemie. Titul profesora pro tentýž obor získal po úspěšném jmenovacím řízení na FaF VFU v Brně v roce 2000.

Po ukončení pregraduálního studia farmacie byl v letech 1975–1994 zaměstnán na Katedře farmaceutické chemie FaF UK v Bratislavě, kde se dostal do skupiny, kterou můžeme dnes nazvat „líhní vědeckých pracovníků“, vedené významným farmaceutickým chemikem doc. RNDr. PhMr. Aloisem Borovanským, CSc., později prof. RNDr. Luďkem Benešem, DrSc. a zapojil se do řešení problematiky přípravy nových lokálních anestetik. Zde jubilant působil nejdříve na pozici asistenta, později odborného asistenta, docenta a zástupce vedoucího katedry. Svůj fyzický stav si aktivně upevňoval hrou oblíbeného fotbalu, odborný růst účastí na studijních pobytech a systematickou laboratorní prací. V současnosti aktivně odpočívá při práci na zahradě. I zde se mu daří velmi dobře, zahradničí se zájmem a láskou, což ostatně mnozí potvrzují při konzumaci jeho výpěstků.

V roce 1994 se stal akademickým pracovníkem Ústavu chemických léčiv FaF VFU Brno. Působí zde dodnes, od roku 2020 na půdě FaF Masarykovy univerzity. Prof. Csöllei zastával na brněnské farmaceutické fakultě významné akademické a řídící funkce: v letech 2000–2006 po dvě funkční období vykonával funkci děkana FaF VFU Brno, v letech 2014–2018 byl proděkanem fakulty pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky. Od roku 2004 do roku 2012 jako přednosta vedl Ústav chemických léčiv, v letech 2015–2016 byl pověřen vedením Ústavu přírodních léčiv FaF VFU Brno. V letech 2015–2020 byl garantem magisterských studijních programů Farmacie a Pharmacy, od roku 2007 předsedou oborové rady pro obor farmaceutická chemie v rámci doktorského studijního programu Farmacie.

Ve své pedagogické činnosti na pregraduální úrovni se dodnes významně podílí na výuce předmětů farmaceutická chemie a základy chemických léčiv. Je předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Farmacie a předsedou komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru farmaceutická chemie. Na FaF MU působí v současnosti jako garant doktorských studijních programů Farmaceutická chemie a Medicinal Chemistry, a zároveň je předsedou oborových rad těchto programů. Byl vedoucím 55 obhájených diplomových prací, konzultantem pěti rigorózních prací a školitelem 15 dizertačních prací.

Vědecko-výzkumná činnost prof. Csölleiho je zaměřena na syntézu biologicky aktivních sloučenin a studium vztahu struktury a biologické aktivity látek ovlivňujících kardiovaskulární systém (antidysrytmika, blokátory β-adrenergních receptorů) a studium inhibitorů acetylcholinesterázy. Je autorem/spoluautorem 136 původních vědeckých prací (z toho s IF 53, H-index podle WOS 11), autorem nebo spoluautorem 19 patentů, více než 165 příspěvků na domácích i zahraničních konferencích, pěti učebních textů a řešitelem nebo spoluřešitelem 14 vědeckých a rozvojových projektů. Absolvoval delší studijní pobyt v Institutu farmaceutické chemie Vídeňské univerzity a krátkodobé pobyty na Farmaceutické fakultě Univerzity Szeged.

Prof. Csöllei aktivně spolupracuje s českými a slovenskými farmaceutickými fakultami, je členem oborových rad a komisí doktorských studijních programů, oponentem rigorózních, dizertačních a habilitačních prací, členem zkušebních a hodnotících komisí. Působí v redakční radě časopisu European Pharmaceutical Journal (dříve Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Commenianae) a v poradním sboru časopisu Praktické lékárenství. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblast vzdělávání Farmacie.

Za přínos ke vzdělávací, vědecko-výzkumné a akademické činnosti v oblasti farmacie byl oceněn medailemi akademických institucí a vědeckých společností (Fakultní medaile FaF UK Hradec Králové, Medaile PhMr. Vladimíra Žuffu Slovenské farmaceutické společnosti, Stříbrná medaile FaF UK v Bratislavě, Pamětní medaile VFU Brno, Pamětní Galenova medaile FaF UK v Bratislavě, Zlatá pamětní medaile VFU Brno).

Studenti i kolegové znají oslavence jako vzdělaného, kolegiálního a slušného člověka ochotného vždy pomoci. Pacienti a zástupci odborné veřejnosti se v lékárenské praxi mohou setkat s jeho synem Mgr. Markem Csölleiem, který si zvolil profesní dráhu farmaceuta-lékárníka.

Vážený pane profesore, milý Jožko, jménem Tvých bývalých a současných spolupracovníků a studentů Ti blahopřejeme k významnému jubileu a přejeme Ti v Tvém dalším působení hodně zdraví, úspěchů a tvůrčí energie!

T. Ambrus, J. Kolář


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5-6

2020 Číslo 5-6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se