Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c. FCMA – 85letý


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2015; 64, 228-239
Kategorie: Zprávy

Letošní 85. narozeniny prof. RNDr. Jaroslava Květiny jsou impulzem, abych jako jeho dlouholetý přítel a blízký spolupracovník inicioval sestavení jubilantovy autorské bibliografie, a pokusil se tak vytvořit průřezový dokument o jeho více než 60letém vědeckém a pedagogickém působení.

Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c. FCMA
Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c. FCMA
(foto: M. Tengler, 2015)

Ze stručného curricula prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslava Květiny, DrSc., člena České lékařské akademie (publikovaného v memoárové publikaci Karlovy univerzity „Rozhovory ve Faustově křesle“) vyplývá, že se narodil 19. května 1930. Farmacii studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně. S badatelskou dráhou začínal jako studentská vědecká síla a pomocný asistent v pražském farmakologickém ústavu. Po promoci v roce 1953 mu výzkumnou kariéru přerušil tehdejší direktivní umístěnkový systém, který ho určil do zdravotnického terénu na Ostravsko. Vyhraný konkurz na post vysokoškolského učitele farmakologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1955 ho pak natrvalo spojil s královéhradeckou biomedicínou. Na katedře farmakologie LF působil do roku 1972 nejprve jako odborný asistent, později docent a přednosta. V roce 1963 získal titul kandidáta lékařských věd na základě disertace „Farmakologické změny v rané fázi nemoci z ozáření“. V roce 1966 se na lékařské fakultě habilitoval na téma „Biotransformační aktivita jaterní tkáně v průběhu postradiačního syndromu“. V letech 1966–1969 působil jako hostující profesor v zahraničí nejprve ve Farmakologickém ústavu „Mario Negri“ v italském Miláně a následně na Univerzitě Nihon v japonském Tokiu. V roce 1969 byl jedním z iniciátorů obnovy vysokého farmaceutického školství na území České republiky a vzniku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Stal se jejím prvním děkanem a do děkanské funkce byl opakovaně volen po dvě desetiletí. Současně (1969–1990) stál v čele od základů budované fakultní katedry farmakologie a toxikologie. V roce 1975 získal titul doktora lékařských věd po obhajobě monografie „Mezidruhově srovnávací a patologická farmakologie“. Ve stejném roce získal profesuru po jmenovacím řízení na pražské lékařské fakultě. Od sedmdesátých let 20. století začal v evropském kontextu vytvářet základy pro novou vědní a aplikovanou disciplínu – klinickou farmacii (v letech 1986–2000 byl členem výboru Evropské klinicko-farmaceutické a biofarmaceutické společnosti). V osmdesátých letech, poté co byl zvolen akademikem Československé akademie věd, vytvořil nejprve biofarmaceutické oddělení při Ústavu experimentální medicíny ČSAV, které se v roce 1985 z jeho iniciativy osamostatnilo v královéhradecký Ústav experimentální biofarmacie Akademie věd. Tuto vědeckou instituci řídil nepřetržitě od jejího založení až do roku 2007. V současnosti působí v kolektivu Ústavu jako konzultant, kromě toho přednáší farmakologii brněnským farmaceutickým posluchačům a je členem výzkumného týmu Gastroenterologické kliniky královéhradecké Fakultní nemocnice. V roce 2000 mu brněnská Veterinární a farmaceutická univerzita udělila čestný doktorát, ve stejném roce byl oceněn čestným titulem emeritní profesor Univerzity Karlovy. V roce 2005 byl zvolen členem České lékařské akademie. Je čestným členem řady odborných institucí (např. České lékařské společnosti JEP, České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP, České farmaceutické společnosti ČLS JEP, České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, Slovenské farmaceutické společnosti, Francouzské farmakologické společnosti, České lékárnické komory) a nositelem řady tuzemských a zahraničních univerzitních medailí.

Začátek působení – snímek z roku 1980 (zleva): proděkan prof. K. Palát<sup>†</sup>, proděkan prof. V. Jokl<sup>†</sup>, děkan prof. J. Květina, proděkan prof. J. Gasparič<sup>†</sup> a spoluautor článku proděkan prof. J. Solich
Začátek působení – snímek z roku 1980 (zleva): proděkan prof. K. Palát<sup>†</sup>, proděkan prof. V. Jokl<sup>†</sup>, děkan prof. J. Květina, proděkan prof. J. Gasparič<sup>†</sup> a spoluautor článku proděkan prof. J. Solich

Dále uvedený přehled jeho publikační činnosti nejlépe dokumentuje jeho rozsáhlou odbornou vědeckou činnost.

1. Původní vědecké stati

ŠORM, F., ČEKAN, Z., HEROUT, V., RAŠKOVÁ, H., KVĚTINA, J. Isolace spasmolyticky účinné látky – z heřmánku pravého, Matricaria-Chamomilla L. Chemické listy, 1952, 46(5), 308–309.

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V. Změny ve vazebnosti dolsinu a krví krys po ozáření rtg paprsky. Československá fysiologie, 1959, 8(4), 320.

ŠERCL, M., JAROŠ, O., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. Kritické připomínky k léčbě sclerosis multiplex jantaranem sodným. Československá neurologie, 1959, 22(1), 11–19.

ŠERCL, M., JAROŠ, O., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. Remarques sur le traitement de la sclérose en plaques par le succinate sodique. Acta psychiatrica et neurologica Scandinavica, 1959, 34(2), 249–260.

GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. Zum erhöhten Blutspiegel des Pethidins bei Ratten nach der Bestrahlung. Naunyn-Schmiedebergs Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 1960, 238(1), 107-108.        

KRČMÁŘ, V., MĚRKA, V., KVĚTINA, J. Možnosti použití etylceluosy ke konzervaci lékařských nástrojů na ošetřování útvarů a v lékárnách vojenských nemocnic. Vojenské zdravotnické listy, 1960, 29(1), 36–40.

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V. Schopnost jaterního homogenátu odbarvovat metylmodř v průběhu akutní nemoci z ozáření. Československá fysiologie, 1960, 9(5), 504–505.

KVĚTINA, J. Vliv některých ihibitorů cholinesterázy na esterolytickou činnost jaterního homogenátu. Československá fysiologie, 1960, 9(1), 86–87.

GROSSMANN, V., CHALOUPKA, Z., KVĚTINA, J. K změnám distribuce látek v organismu ozářených zvířat. Československá fysiologie, 1961, 10(2), 181–182.

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V., CHALOUPKA, Z. Změny detoxikačních procesů v játrech u zvířat po ozáření. Československá fysiologie, 1961, 10(2), 184–185.

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V. Redox processes in liver homogenates of irradiated rats. Biochemical Pharmacology, 1961, 8( 1), 52.

KVĚTINA, J., LEJSEK, K. Pokus o kvantitativní stanovení mitochondrií isolovaných z krysích jater. Československá fysiologie, 1961, 10(4), 384.

KVĚTINA, J. Pokus o ovlivnění sukcinodehydrogenační aktivity subcelulárních frakcí jaterních buněk v průběhu postirradiační nemoci jantaranem sodným. Československá fysiologie, 1961, 11(6), 518–519.

LEJSEK, K., KVĚTINA, J. Změna schopnosti isolovaných mitochondrií jater krys reagovat s kyselinou 2-thiobarbiturovou v závislosti na stáří a způsobu přechovávání. Československá fysiologie, 1961, 10(4), 383.

GROSSMANN, V., SLAHO, J., KVĚTINA, J. Vliv adrenalinu na kardiovaskulární systém krys a jeho změny po ozáření. Československá fysiologie, 1962, 11(6), 510–511.

HRADIL, I., KVĚTINA, J., LEJSEK, K. Elektronová mikroskopie jaterních mitochondrií suspendovaných do různých medií. Československá fysiologie, 1962, 11(6), 543.

KVĚTINA, J., CELLEROVÁ, J. Vliv nemoci z ozáření na esterolysu dolsinu v krvi a játrech. Československá fysiologie, 1962, 11(6), 519.

KVĚTINA, J., ZÍCHA, B., DYNTAROVÁ, H. Aktuální reakce tělních tekutin u králíků a krys v průběhu nemoci z ozáření. Československá fysiologie, 1962, 11(3), 273–274.

KVĚTINA, J. Vliv pethidinu a jeho metabolitů na TK krys. Československá fysiologie, 1962, 11(3), 244.

HRADIL, I., KVĚTINA, J., LEJSEK, K. Elektronnaja mikroskopija mitochondrij iz krysinoj pečeni posle rentgenovskogo oblučenija. Sborník vědeckých prací lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 1963, 6(1–2), 141–143.

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V. A contribution to enzyme release theory in course of post–irradiation syndrome. Biochemical Pharmacology, 1963, 12, 156.

KVĚTINA, J., ZÍCHA, B., DYNTAROVÁ, H. Changes in pH of body fluids in animals after irradiation. Sborník vědeckých prací lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 1963, 6(1–2), 175–177.

KVĚTINA, J. Příspěvek k otázce radioresistence jaterní tkáně ozařované in vivo a in vitro. Československá fysiologie, 1963, 12(5), 382.

KVĚTINA, J. Pharmacodynamics of dolsin and its metabolites during the course of radiation injury. Bratislavské lekárske listy, 1963, 43, 41–51.

KVĚTINA, J. Vliv experimentálně navozené alkalosy a acidosy na distribuci pethidinu a norpethidinu v organismu krys. Československá fysiologie, 1963, 12(5), 359.

KVĚTINA, J., HORÁČKOVÁ, O., ZÍCHA, B. Pokus o navození experimentální alkalosy a acidosy u krys. Československá fysiologie, 1963, 12(5), 360–361.

KVĚTINA, J., PECA, O. Ovlivnění dechu krys pethidinem a jeho metabolity v průběhu akutní nemoci z ozáření. Československá fysiologie, 1964, 13(6), 517-518.

KVĚTINA, J. Vliv celotělového RTG ozáření na dehydrogenační aktivitu krysího střeva. Československá fysiologie, 1965, 14(4), 255.

KVĚTINA, J., CELLEROVÁ, J. Vliv akutní nemoci z ozáření na intestinální resorpci pethidinu u krys. Československá fysiologie, 1966, 15(1), 17-18.

KVĚTINA, J., CELLEROVÁ, J. Vliv postiradiačního syndromu na vylučování pethidinu žlučí. Československá fysiologie, 1966, 15(5), 412–413.

KVĚTINA, J., HOSTAŠ, K., HOVORKOVÁ, M. K distribuci pethidinu u ozářených nemocných. Československá fysiologie, 1966, 15(1), 18–19.

KVĚTINA, J., PAŘÍZEK, J. Die Änderungen einiger Biochemischer Darmeigenschaften im Verlaufe der akuten Strahlenkrankheit. Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Karlovy University v Hradci Králové, 1966, 9(4), 659–666.

KVĚTINA, J. Změny metabolismu amidopyrinu po ozáření krys. Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Karlovy University v Hradci Králové, 1966, 9(4), 713–714.

ČEŇKOVÁ, V., KVĚTINA, J. Změny v morfinovém ovlivnění dechu krys v průběhu akutní nemoci z ozáření. Československá fysiologie, 1967, 16(2), 148–149.

KVĚTINA, J., POSPÍŠIL, J., SLANINA, P., KUBÁT, J. Resorpce kyseliny epsilon aminokapronové z gastrointestinálního traktu krys v průběhu akutní nemoci z ozáření. Československá fysiologie, 1967, 16(1), 64–65.

FENDRICH, Z., KVĚTINA, J., DEML, F., GROSSMANN, V. Distribution of PABA and 14C–labelled PABA in rat organism and its changes during post-irradiation disease. Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Karlovy University v Hradci Králové, 1968, 11(5), 759–763.

KVĚTINA, J., MARCUCCI, F., FANELLI, R. Metabolism of diazepam in isolated perfused liver of rat and mouse. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 1968, 20(10), 807-808.

MARCUCCI, F., GUAITANI, A., KVĚTINA, J., MUSSINI, E., GARATTIN. S. Species difference in diazepam metabolism and anticonvulsant effect. European Journal of Pharmacology, 1968, 4(4       ), 467-470.

FENDRICH, Z., KVĚTINA, J., DEML, F., GROSSMANN, V. K otázkám distribuce para-aminobenzoové kyseliny u ozářených krys. Československá fysiologie, 1969, 18(3/4), 329–330.

KVĚTINA, J., FENDRICH, Z. Biotransformace PABA v perfundovaných isolovaných játrech krys a její změny v průběhu postiradiačního syndromu. Československá fysiologie, 1969, 18(3/4), 330–331.

KVĚTINA, J., GUAITANI, A., PUGLIATTI.C., VENERONI, E. Effect of diazepam on liver function of rats. Pharmacology, 1969, 2(1), 17-20.

KVĚTINA, J., GUAITANI, A. A versatile method for in vitro perfusion of isolated organs of rats and mice with particular reference to liver. Pharmacology, 1969, 2(2), 65–81.

BARTOŠEK, I., KVĚTINA, J., GUAITANI, A., GARATTIN. S. Comparative study of nitrazepam metabolism in perfused isolated liver of laboratory animals. European Journal of Pharmacology, 1970, 11(3), 378–382.

CITTA, M., KVĚTINA, J., PERNÝ. S. Biotransformace hexobarbitalu v isolovaných perfundovaných játrech a její ovlivnění premedikací Digitoxinem. Československá fysiologie, 1970, 19(5), 335.

FENDRICH, Z., KVĚTINA, J., DEML, F. Postiradiační hladiny i. v. podané 14C–PABA v krvi a její exsorpce do lumen tenkého střeva krys. Československá fysiologie, 1970, 19(5), 338–339.

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V., VÁVROVÁ, E. K absorpci vodného roztoku intestinální sliznicí v průběhu postiradiačního syndromu u krys. Československá fysiologie, 1970, 19(5), 350.

KVĚTINA, J. Metabolismus léčiv jako faktor ovlivňující jejich hladinu na efektoru. Československá farmacie, 1971, 20(4), 121–127.

ŠIMKOVÁ, M., KVĚTINA, J. K exkreci PAH a inulinu isolovanou perfundovanou ledvinou králíka. Československá fysiologie, 1972, 21(3), 298.

GUAITANI, A., KVĚTINA, J., GARATTIN. S. Isolated perfused liver, model for studies on cancer–cell dissemination. European Journal of Cancer (1965), 1972, 8(1), 79.

KVĚTINA, J., DEML, F., CHMELAŘ, V. Využití 14CH3-N-pethidinu pro sledování demetylačního a hydrolytického procesu v perfundovaných játrech krysy. Plzeňský lékařský sborník. Supplementum, 1972, (29), 75–78.

KVĚTINA, J., PERNÝ, S., CHMELAŘ, V. Vliv nemoci z ozáření na “uptake“ pethidinu a jeho metabolitů v perfundovaných krysích játrech. Československá fysiologie, 1973, 22(4), 368.

CHMELAŘ, V., HAIS, I. M., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. The elimination of N methyl 14C–pethidine and its radioactive metabolites in irradiated rats. Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Karlovy University v Hradci Králové, 1974, 17(3), 223–231.

ŠIMKOVÁ, M., KVĚTINA, J. K funkčnosti isolované perfundované ledviny v průběhu akutní nemoci z ozáření. Československá fysiologie, 1974, 23(4), 365–366.

DEML, F., KVĚTINA, J., LÁZNÍČEK, M. Ke kvantitativnímu hodnocení proteinových vazebnostních interakcí. Československá farmacie, 1975, 24(9), 386–389.

CHMELAŘ, V., HAIS, I. M., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. Eliminace N-methy L-14C-pethidinu a jeho radioaktivních metabolitů u ozářených krys. Československá fysiologie, 1975, 22(6), 601.

KVĚTINA, J., ŠIMKOVÁ, M. Kinetika pethidinu v isolované perfundované ledvině králíků během akutní nemoci z ozáření. Československá fysiologie, 1975, 24(3), 236.

KVĚTINA, J. 14CH3-N pethidine biotransformation in the rat and rabbit isolated perfused liver during the pathological process. Materia Medica Polona, 1975, 7(4), 301–303.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. K možné interakci diazepamu a jeho metabolitu při vaznosti na plasmatické bílkoviny pokusných krys. Československá fysiologie, 1975, 24(3), 237.

ŠIMKOVÁ, M., KVĚTINA, J. Nitrazepam a enzymová indukce? Československá fysiologie, 1975, 24(3), 250.

ŠRÁMEK, B., KVĚTINA, J. Biotransformační interakce diazepamu a jeho metabolitu v isolovaných perfundovaných játrech krys: Martin, 11. 9. 1974. Československá fysiologie, 1975, 24(3), 250–251.

FENDRICH, Z., KVĚTINA, J., LÁZNÍČEK, M., HRADIL, J. Kinetika absorpce diazepamu a PABA z gastrointestinálního traktu u krys. Československá fysiologie, 1976, 25(2), 249.

HERINK, J., HRDINA, V., KVĚTINA, J., NĚMEČEK, S. Facilitation of after discharges in limbic system after a mesencephalic lesion and effect of diazepam. Activitas Nervosa Superior, 1976, 18(3), 234–235.             

HERINK, J., KVĚTINA, J., NĚMEČEK, S. Interakce diazepamu s efektem mesencefalické léze na následné výboje v limbickém systému krys Československá fysiologie, 1976, 25(2), 252–253.

KVĚTINA, J. Závěry výzkumného úkolu VII-8/2 „Studium zákonitostí jevů modulujících účinek léčiv“. Univerzitní zprávy Karlovy Univerzity, 1976, 10–11.

KVĚTINOVÁ, M., KVĚTINA, J. K mechanismu vzniku tolerance na nitrazepam. Československá fysiologie, 1976, 25(2), 261.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Vazebnost diazepamu na lidský albumin. Československá fysiologie, 1976, 25(2), 262.

ROSINI, S., BENETTI, D., KVĚTINA, J. Functional capacity of isolated perfused rat-liver in relation to colloidal–osmotic composition of perfusion medium. Farmaco, Italy, 1976, 31(12), 625–629.

ŠRÁMEK, B., KVĚTINA, J., LÁZNÍČEK, M., HRADIL, J. Kinetika diazepamu v organismu krys po i.v. podání. Československá fysiologie, 1976, 25(2), 273.

HERINK, J., HRDINA, V., KVĚTINA, J. Effect of some centrally active compounds on aggressive–behavior in septal rats. Activitas Nervosa Superior, 1977, 19(3), 227.

KVĚTINA, J., KVĚTINOVÁ, M., POLIDAR, J. Srovnání kinetiky kyseliny salicylové, PABA a hippuranu v perfundované isolované ledvině králíka. Československá fysiologie, 1977, 26(3), 235–236.

ŠRÁMEK, B., KVĚTINA, J. Vliv premedikace nitrazepamem na biotransformaci diazepamu v isolovaných perfundovaných jádrech krys. Československá fysiologie, 1977, 26(3), 252.

ŽÁČKOVÁ, P., KVĚTINA, J. K problematice společného kvantitativního stanovení nonadrenalinu, dopaminu a serotoninu v mozkové tkáni. Československá fysiologie, 1977, 26(3), 263.

ERBEN, J., VÁVRA, J., KVĚTINA, J., LÁZNÍČEK, M. K otázce dosud známých dialyzovatelných jedů, odstranitelných z organizmu umělou ledvinou, hemoperfuzí a forsirovanou diurézou. Vnitřní lékařství, 1978, 24(5), 451–462.

HRADIL, J., FENDRICH, Z., SENIUS, KEO., KVĚTINA, J. New method for pharmacokinetic analysis of gastrointestinal drug absorption. Arzneimittel–Forschung/Drug Research, 1978, 28(11), 2127-2213.

KVĚTINA, J., LÁZNÍČEK, M., ŠRÁMEK, B., HALMOVÁ, J., VLČEK, J. Kinetika ledvinné exkrece o-131I-hippuranu a o-125I-benzoanu „in vivo“ a v isolované perfundované ledvině. Československá fysiologie, 1978, 27(1), 48.

LÁZNÍČEK, M., KOMÁRKOVÁ, J., KVĚTINA, J. Vazebnost některých derivátů kyseliny benzoové na hovězí albumin. Československá fysiologie, 1978, 27(1), 49.

ŠRÁMEK, B., KVĚTINA, J., PERNÝ, S., FELGEROVÁ, E. Sledování distribuce a biotransformace o-131I-hippuranu a o-131I-benzoanu u krys v podmínkách „in vivo“ a v isolovaných perfundovaných játrech. Československá fysiologie, 1978, 27(1), 64–65.

ŽÁČKOVÁ, P., KVĚTINA, J., ZAMAZALOVÁ, I., POLDOVÁ, J. Interakce benzodiazepinu a ethylalkoholu u krys. Československá fysiologie, 1978, 27(1), 76–77.

ŽÁČKOVÁ, P., VLKOVÁ, A., KVĚTINA, J., ZAMAZALOVÁ, I. Comparison effect of some benzodiazepines with staircase method. Activitas Nervosa Superior, 1978, 20(1), 75–76.

FENDRICH, Z., SENIUS, K. E. O., KVĚTINA, J., HRADIL, J. Intestinální absorpce digitoxinu a digoxinu u malabsorpčních stavů indukovaných methotrexatem a hladověnim krys. Československá fysiologie, 1979, 28(3), 255.

KVĚTINOVÁ, M., FENDRICH, Z., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Porovnání možných carrierových transportů pro benzoan, salicylan, hippuran v nefronu a v intestinální stěně. Československá fysiologie, 1979, 28(3), 266.

LÁZNÍČEK, M., LAPKA, R., URBANOVÁ, Z., RAŠKOVÁ, H., KVĚTINA, J. K plasmatické vazebnosti sulfadimidinu u telat. Československá fysiologie, 1979, 28(3), 268.

ŠRÁMEK, B., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Mezidruhové srovnání kinetiky derivátů kyseliny benzoové o-131I-benzoanu a o-131I-hippuranu u krys a králíků. Československá fysiologie, 1979, 28(3), 279–280.

ŽÁČKOVÁ, P., NĚMCOVÁ, J., KVĚTINA, J. Cardiovascular response to the interaction of ethanol and some benzodiazepines in rats. Activitas Nervosa Superior, 1979, 21(3), 185–186.

ŽÁČKOVÁ, P., ZAMAZALOVÁ, I., KVĚTINA, J., PAVLOVÁ, V. Vliv ethanolu na účinek diazepamu u krys a myší. Československá fysiologie, 1979, 28(4), 361–362.

FENDRICH, Z., SENIUS, K. E. O., HRADIL, J., KVĚTINA, J. Kinetika intestinální absorpce kyseliny tolfenamové za různých experimentálních malabsorpčních stavů. Československá fysiologie, 1980, 29(1), 45.

KVĚTINOVÁ, M., KVĚTINA, J., VORTEL, V., HALMOVÁ, J. Vliv experimentální toxické nefrosy navozené uranyl nitrátem na farmakokinetiku modelových látek u králíků. Československá fysiologie, 1980, 29(1), 57.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., KOMÁRKOVÁ, J. Vliv celkové anestézie na kinetiku o-jodhippuranu u krys. Československá fysiologie, 1980, 29(1), 59.

PROCHÁZKA, J., KVĚTINA, J., ZAMAZALOVÁ, I. K problematice hypotermické kardioplegie. Rozhledy v chirurgii, 1980, 59(1), 6–11.

KVĚTINA, J., LÁZNÍČEK, M., ŠRÁMEK, B., KVĚTINOVÁ, M. Vztah chemické struktury některých derivátů kyseliny benzoové k jejich farmakokinetice u králíků. Československá fysiologie, 1981, 30(1), 53.

ŠRÁMEK, B., FENDRICH, Z., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. K diagnostickému významu mono- and dijod-derivátu bromsulfoftaleinu (kinetika in vivo a v isolovaných perfudovaných játrech krys). Farmaceutický obzor, 1981, 50(1), 55–64.

ZAMAZALOVÁ, I., KVĚTINA, J., PROCHÁZKA, J. Funkční návratnost srdeční činnosti jako posuzující kriterium kardioplegických roztoků. Československá fysiologie, 1981, 30(1), 80.

KVĚTINOVÁ, M., KVĚTINA, J., LÁZNÍČEK, M., ŘEHÁK, V. Transport modelových látek (p-i-fenyloctan, o-fenyloctan) v isolované perfundované ledvině králíka. Československá fysiologie, 1982, 31(2), 152–153.

LAMKA, J., VAPAATALO, H., KVĚTINA, J. Vliv prostaglandinu F2-alfa na tvorbu lymfy u krysy. Československá fysiologie, 1982, 31(2), 153.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Vazebnost diazepamu na frakce plasmatických bílkovin. Československá fysiologie, 1982, 31(2), 154.

LÁZNÍČEK, M., LAMKA, J., KVĚTINA, J. On the interaction of diazepam with human, rat and mouse plasma-proteins and erythrocytes. Biochemical Pharmacology, 1982, 31(7), 1455–1458.      

PLIŠČINSKÝ, J., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Interakce kyseliny salicylové s některými krevními elementy. Československá fysiologie, 1982, 31(2), 165.

ŠTINDLOVA, I., KVĚTINA, J., MICHLOVÁ, J., ŽÁČKOVÁ, P. Vliv extraktu čičorky pestré na toleranci kardiovaskulárního systému k pracovní zátěži u křečků. Československá fysiologie, 1982, 31(2), 173.

VLČEK, J., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Základní farmakokinetické parametry inulinu a hippuranu v různých podmínkách uranylové intoxikace. Československá fysiologie, 1982, 31(2), 180.

VLČEK, J., VORTEL, V., KVĚTINA, J. Farmakokinetické a morfologické změny při uranylové nefrose králíka. Československá fysiologie, 1981, 30(1), 78–79.

ŽÁČKOVÁ, P., KVĚTINA, J., NĚMEC, J., NĚMCOVÁ, J. Cardiovascular effects of diazepam and nitrazepam in combination with ethanol. Pharmazie, 1982, 37(12), 853–856.        

ŽÁČKOVÁ, P., ŠRÁMEK, B., KVĚTINA, J. Vliv opakovaného podání diazepamu na jeho biotransformaci u morčat. Československá fysiologie, 1982, 31(2), 184.

ČELEDA, L., ČERNÝ, J., FENDRICH, Z., SENIUS, K., ROUCHAL, J., JANKŮ, I., KVĚTINA, J., RAŠKOVÁ, H., KUBÍČEK, A., POLÁK, L. Xylose absorption in normal and diarrheic calves. Zentralblatt für Veterinarmedizin Reihe B, 1983, 30(3), 189–194.      

ČELEDA, L., FENDRICH, Z., ROUCHAL, J., KVĚTINA, J., RAŠKOVÁ, H. Xylozový test u telat s průjmy. Časopis lékařů českých, 1983, 122(30/31), 953–954.

KVĚTINA, J., SOLICH, J. Kliničeskij farmacevt i jevo učastie v provedenii celobraznoj farmakoterapii. Farmacia (Moskva), 1983, 6, 55–58.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., ŠRÁMEK, B., KRONRÁD, L., HRADÍLEK, P. Distribuiton and elimination of ortho-131I-benzoate in rats. General Physiology and Biophysics, 1983, 2(4), 279–285.          

VLČEK, J., KVĚTINA, J. Vliv uranylové intoxikace na ledvinný kortikomedulární gradient orto-jod-hippuranu u laboratorního potkana. Časopis lékařů českých, 1983, 122(30/31), 965–967.

FILIPOVÁ, M., LÁZNÍČEK, M., ŠRÁMEK, B., DROBNÍK, J., KVĚTINA, J. Změny farmakokinetických parametrů modelových látek po aplikaci komplexu platiny u krys. Československá fysiologie, 1984, 33(2), 149.

KVĚTINOVÁ, M., ŘEHÁK, V., KVĚTINA, J. Vliv probenecidu na transport modelových látek (inulinu, hippuranu, glukozy, benzoanu) v izolované perfundované ledvině králíka. Československá fysiologie, 1984, 33(2), 164–165.

LAVICKÝ, J., ČELEDA, L., URBANOVÁ, Z., RAŠKOVÁ, H., KVĚTINA, J., VANĚČEK, J., HOFMAN, J., KUBÍČEK A. Vliv endotoxinu na hladiny rifampicinu v séru telat. Časopis lékařů českých, 1984, 123(22), 681–682.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., MAZÁK, J., KRCH, V., KOMÁRKOVÁ, J., SENIUS, K. E. O. Vazebnost kyseliny salicylové a tolfenamové na bílkoviny lidské plazmy. Československá fysiologie, 1984, 33(2), 165–166.

LAMKA, J., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Srovnání vazebnosti nitrazepamu a diazepamu na erytrocyty u vybraných savčích species. Československá farmacie, 1984, 33(10), 420–424.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Ortho–iodohippurate and meta–iodohippurate binding to plasma–proteins as a model–drug transport mechanism. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 1984, 36(10), 690–693.

LÁZNÍČKOVÁ, A., KARLÍČEK, R., KVĚTINA, J., KRONRÁD, L., KUSÁK, V. 99mTc-complexes of ethylenediaminetetraacetic and ethylenediaminetetraacetohydroxamic acids, labeling and biodistribution. International Journal of Nuclear Medicine & Biology, 1984, 11(2), 170–174.

LÁZNÍČKOVÁ, A., KVĚTINA, J., KUSÁK, V., ŠRÁMEK, B. Biodistribuce některých aminopolykarboxylových sloučenin a jejich hydroxamových derivátů značených 99mtechneciem. Československá fysiologie, 1984, 33(2), 166.

PERNÝ, S., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Využití metody orgánové autoradiografie pro odhad distribuce modelových látek v ledvině potkana. Československá fysiologie, 1984, 33(2), 177.

PLIŠČINSKÝ, J., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Vazebnost pethidinu na erytrocyty pokusných zvířat během experimentálního lathyrismu. Československá fysiologie, 1984, 33(2), 177-178.

ŠRÁMEK, B., FELGEROVÁ, E., DROBNÍK, J., KVĚTINA, J. Vliv některých komplexů platiny na vyprazdňování žaludku u krys. Československá fysiologie, 1984, 33(2), 186.

ČELEDA, L., LAVICKÝ, J., URBANOVÁ, Z., MRÁZ, M., RAŠKOVÁ, H., VANĚČEK, J. KVĚTINA, J., KUBIČEK, A. Některé metabolické změny v první fázi stresu a jejich farmakologické ovlivnění. Československá fysiologie, 1985, 34(5), 419.

HUSÁKOVÁ, M., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Srovnání farmakokinetiky polohových izomerů 125I-benzoanu u myší. Československá fysiologie, 1985, 34(5), 430.

KOHOUTEK, P., MARHOLDOVÁ, J., SEMECKÝ, V., KVĚTINA, J. In vivo absorpce d-xylosy z intestinálních segmentů potkana za malabsorpčního stavu. Československá fysiologie, 1985, 34(5), 438.

KVĚTINOVÁ, M., LÁZNÍČEK, M., ŘEHÁK, V., KVĚTINA, J. Exkrece polohových izomerů 125I-benzoanu izolovanou perfundovanou ledvinou králíka. Československá fysiologie, 1985, 34(5), 443.

LAMKA, J., KAFKA, P., KVĚTINA, J., MALEŠOVÁ, J., KUBÍČEK, J. Experimentální prověření 99mTc-dextranových komplexů pro lymfografii na králíkovi. Československá fysiologie, 1985, 34(5), 445.

LAVICKÝ, J., ČELEDA, L., URBANOVÁ, Z., KVĚTINA, J., VANĚČEK, J., RAŠKOVÁ, H. Endotoxin and pharmacokinetics of rifampicin. Archives of toxicology. Supplement. 1985, 8, 211–215.

LÁZNÍČEK, M., BEŇO, P., WAISSER, K., KVĚTINA, J. Kvantitativní vztahy mezi chemickou strukturou a farmakokinetickými daty: vztahy mezi farmakokinetickými ukazateli a lipofilitou jodem substituovaných aromatických a arylalifatických kyselin. Československá farmacie, 1985, 34(9), 353–358.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., WAISSER, K. Kvantitativní vztahy mezi chemickou strukturou a farmakokinetickými daty: farmakokinetická data jódem substituovaných aromatických a arylalifatických kyselin. Československá farmacie, 1985, 34(7), 283–287.

LÁZNÍČKOVÁ, A., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., KRAUS, K., KUSÁK, V. Farmakokinetika simultánně aplikovaného 99mTc-DTPA a 125I-orto-jodhipuranu u krys a králíků. Československá farmacie, 1985, 34(2), 67-70.

LÁZNÍČKOVÁ, A., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., KRAUS, K. Simultánní stanovení glomerulární filtrace a tubulární sekrece u experimentálních zvířat. Československá fysiologie, 1985, 34(5), 443–444.

PLIŠČINSKÝ, J., LÁZNÍČEK, M., PERNÝ, S., KVĚTINA, J. Vazebnost izomeru 125I-benzoové kyseliny na krysí, králičí a hovězí erytrocyty. Československá fysiologie, 1985, 34(5), 456.

RYPÁČEK, F., ŠRÁMEK, B., DROBNÍK, J., KVĚTINA, J. Retention and biliary-excretion of poly-alpha, beta-[N(2-hydroxyethyl)-D, L-aspartamide] (PHEA) and its tyramine derivate (PHEA-TYR) by isolated perfused rat liver, the role of molecular weight and chemica L-structure. Biomaterials, 1985, 6(3), 203–207.              

ŠRÁMEK, B., FILIPOVÁ, M., FELGEROVÁ, E., KVĚTINA, J. Vliv platinových cytostatik druhé generace na některé gastrointestinální a renální funkce u krys. Československá fysiologie, 1985, 34(5), 465.

VLČEK, J., MARTÍNKOVÁ, J., KVĚTINA, J. Intrarenální distribuce inulinu a o-131I-hippuranu v průběhu experimentálního akutního poškození ledvin potkana urynylem. Československá fysiologie, 1985, 34(5), 468–469.

WAISSER, K., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Kvantitativní vztahy mezi chemickou strukturou a farmakokinetickými daty. Použití Freeova-Wilsonova modelu při analýze farmakokinetických dat ve skupinách jódem substituovaných aromatických a arylalifatických kyselin. Československá farmacie, 1985, 34(9), 359–361.

ŽÁČKOVÁ, P., ŠROLEROVÁ, M., KVĚTINA, J. Interspecies differences in amitriptyline cardiotoxicity, interaction with diazepam. Activitas Nervosa Superior, 1985, 27(4), 259–261.

FILIPOVÁ, M., ŠRÁMEK, B., KUBEŠ, L., KVĚTINA, J. Renal toxicity of cisplatin and some 2nd-generation platinum complexes chip, oxoplatin in rats. Journal de Pharmacologie, 1986, 17(2), 177.

FILIPOVÁ, M., ŠRÁMEK, B., KVĚTINA, J. Toxický efekt cisplatiny a některých platinových komplexů druhé generace (CHIP, oxoplatin) na gastrointestinální trakt u potkanů. Bratislavské lekárske listy, 1986, 85(1), 49–53.

FILIPOVÁ, M., ŠRÁMEK, B., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Srovnání nefrotoxicity cisplatiny a vybraných platinových komplexů druhé generace u potkanů. Československá fysiologie, 1986, 35(4), 332–333.

HUSÁKOVÁ, M., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Vztah mezi strukturou některých lékových modelů ze skupiny kyselin a jejich farmakokinetickými ukazateli u pokusných myší. Československá fysiologie, 1986, 35(4), 338.

HUSÁKOVÁ, M., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., WAISSER, K. Relationships lipophilicity-binding in the central distribution compartment, pharmacokinetics of some acidic drugs in mice. Journal de Pharmacologie, 1986, 17(2), 184.     

KOHOUTEK, P., ŠLOSARČÍKOVÁ, L., SEMECKÝ, V., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. K nežádoucímu účinku methotrexatu na intestinální trakt potkanů. Československá fysiologie, 1986, 35(4), 343.

KVĚTINA, J., LÁZNÍČEK, M., LAMKA, J., VLČEK, J., KVĚTINOVÁ, M., MAZÁK, J., KRCH, V., PALIČKA, V. Relationships between nephropathies and hepatopathies and biodistribution of mode L-drugs in the central distribution compartment. Journal de Pharmacologie, 1986, 17(2), 187.           

LAMKA, J., KAFKA, P., KVĚTINA, J., KUBÍČEK, J. 99mTc-dextran in lymphography, pharmacological verification and scintigraphical utilization. Journal de Pharmacologie, 1986, 17(2), 188.   

LAMKA, J., KAFKA, P., KVĚTINA, J. Předklinické studie lymfografického využití 99mTc-dextranu o různé molekulové hmotnosti. Časopis lékařů českých, 1986, 125(37), 1161–1163.

LAMKA, J., KOLÁŘOVÁ, H., KVĚTINA, J. Vliv vybraných experimentálně navozených patologických stavů na tok centrální lymfy potkana. Československá fysiologie, 1986, 35(4), 347.

LAMKA, J., KOLÁŘOVÁ, H., MAREŠOVÁ, J., KVĚTINA, J. The influence of experimentally induced pathological sates on the flow and composition of central lymph in the rat. Physiologia Bohemoslovaca, 1986, 35(4), 328–333.

LAVICKÝ, J., ČELEDA, L., URBANOVÁ, Z., KVĚTINA, J., RAŠKOVÁ, H., VANĚČEK, J. Fever and pharmacokinetics of rifampicine. Journal de Pharmacologie, 1986, 17(2), 189.

LAVICKÝ, J., ČELEDA, L., URBANOVÁ, Z., KVĚTINA, J., ROTTA, J., RAŠKOVÁ, H., VANĚČEK, J. Peptidoglykanová horečka a farmakokinetika rifampicinu. Československá fysiologie, 1986, 35(4), 347.

LAVICKÝ, J., ČERNÝ, J., ČELEDA, L., ROTTA, J., KVĚTINA, J., RAŠKOVÁ, H., KUBÍČEK, A. Changes of pharmacokinetics of trimethoprim after pretreatment with streptococcal peptidoglycan. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 1986, 11(1), 17-22.

LÁZNÍČEK, M., LÁZNÍČKOVÁ, A., KVĚTINA, J. Effect of drug-protein binding on drug pharmacokinetics. Journal de Pharmacologie, 1986, 17(2), 189.    

LÁZNÍČEK, M., PERNÝ, S., SOJKOVÁ, B., KVĚTINA, J., KAFKA, P., VIŽĎA, J., STEINHART, L. Biodistribuce 59Fe-pentakarbonyl železa u krys. Československá fysiologie, 1986, 35(4), 348.

LÁZNÍČKOVÁ, A., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., DROBNÍK, J. Pharmacokinetics and plasma–protein binding of 2 platinum cytostatics chip and CBDCA in rats. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 1986, 17(2), 133–136.  

PLIŠČINSKÝ, J., KVĚTINA, J. Interspecies comparison of 3H-naloxone distribution between plasma and erythrocytes. Journal de Pharmacologie, 1986, 17(2), 201.        

ŠRÁMEK, B., FILIPOVÁ, M., FELGEROVÁ, E., KVĚTINA, J. Toxikologická studie komplexu platiny druhé generace. Československá fysiologie, 1986, 35(4), 367.

VLČEK, J., KVĚTINA, J., NOVOTNÁ, A., MĚLKA, O. Changes in the pharmacokinetics of lithium in the course of experimental acute-rena L-failure in the rats. Journal de Pharmacologie, 1986, 17(2), 213.

ŽÁČKOVÁ, P., ŠROLEROVÁ, M., KVĚTINA, J., KUNOVÁ, A. Factors affecting cardiovascular effects of amitriptyline. Journal de Pharmacologie, 1986, 17(2), 216.  

FILIPOVÁ, M., MĚLKA, O., FELGEROVÁ, E., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. Pokus o ovlivnění cisplatinou navozené nefrotoxicity 2-merkaptoetylsulfonátem sodným. Československá fysiologie, 1987, 36(3), 225.

HUSÁKOVÁ, M., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Celková distribuční studie 125I-značených modelových látek ze skupiny slabých kyselin u myší. Československá fysiologie, 1987, 36(3), 229.

KOPECKÝ, J., VLČEK, J., MĚLKA, O., KVĚTINA, J. Některé funkční parametry modelu chronického selhávání ledvin u potkana. Československá fysiologie, 1987, 36(3), 232–233.

KVĚTINOVÁ, M., ŘEHÁK, L., LÁZNÍČKOVÁ, A., KVĚTINA, J., ANGELIS, B. Studium eliminačního mechanismu komplexu technecia-99m na izolované perfundované ledvině králíka. Československá fysiologie, 1987, 36(3), 235–236.

LAVICKÝ, J., URBANOVÁ, Z., ČELEDA, L., RAŠKOVÁ, H., KVĚTINA, J., VANĚČEK, J., KŘEČEK, J. Bacterial pyrogens of different origin and pharmacokinetics of rifampicin. Arzneimitte L-Forschung/Drug Research, 1987, 37(6), 713–716.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., MAZÁK, J., KRCH, V., KVĚTINOVÁ, M., ŠRÁMEK, B. Změny v plazmatické vazebnosti orto-jodobenzoanu a orto-jodhippuranu u nefropatických a hepatopatických pacientů. Československá farmacie, 1987, 36(3), 97-102.

LAMKA, J., BEEROVÁ, V., HANUŠOVÁ, Z., GALLOVÁ, S., KVĚTINA, J. Hladiny inulinu v lymfě a plazmě králíka po s.c. aplikaci. Československá fysiologie, 1987, 36(3), 236.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., MAZÁK, J., KRCH, V. Plasma protein binding lipophilicity relationships: interspecies compariosn of some organic-acids. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 1987, 39(2), 79–83.             

LÁZNÍČKOVÁ, A., RICHTER, R., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., KARLÍČEK, R. Vztah mezi plazmatickou vazebností a renální clearance komplexu technecia-99m. Československá fysiologie, 1987, 36(3), 237.

LÁZNÍČKOVÁ, A., FILIPOVÁ, M., LÁZNÍČEK, M., DROBNÍK, J., SVOBODA, D., KVĚTINA, J. Comparative pharmacokinetics of 4 platinum cytostatics in rats. Neoplasma, 1987, 34(2), 173–181.

TREJTNAR, F., LÁZNÍČKOVÁ, A., KVĚTINA, J., KASAFÍREK, E., MĚLKA, O. Sledování nefrotoxického působení cisplatiny pomocí močové exkrece některých enzymů u potkanů. Československá fysiologie, 1987, 36(3), 254.

VLČEK, J., KOPECKÝ, J., JINDROVÁ, O., JÍLEK, P., KVĚTINA, J. Některé farmakokinetické parametry gentamicinu a ampicilinu u potkana s navozeným akutním selháním ledvin uranylnitratem. Československá fysiologie, 1987, 36(3), 256.

GROSSMANN, V., JARKOVSKÁ, I., KVĚTINA, J. K volbě dávek pro experimentální zvířata ve farmakologickém pokusu vzhledem k dávkám u člověka. Československá farmacie, 1988, 37(9), 400–404.

LAMKA, J., RUDIŠAR, L., GALLOVÁ, S., KVĚTINA, J. Hladiny diazepamu v centrální lymfě potkana pod vlivem kvality lymfy. Československá fysiologie, 1988, 37(3), 258.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J., HRADÍLEK, P., KONRÁD, L., KOPIČKA, K. Comparison of the biological behavior of ortho- and meta-iodohippurate. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae, 1977-1988. 1988, 10, 45–52.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. The effect of molecular–structure on the distribution and elimination of some organic–acids in rats. Quantitave Structure–Activity Relationships, 1988, 7(4), 234–239.     

TREJTNAR, F., LÁZNÍČKOVÁ, A., MĚLKA, O., KVĚTINA, J. Využití detekce urinárních enzymových aktivit pro hodnocení nefrotoxicity cytostatika cis-platiny v experimentu. Biochemia clinica Bohemoslovaca, 1988, 17(1), 13–21.

HUSÁKOVÁ, M., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Distribuce a vazba polohových izomerů 125I-hippuranu, 125I-benzoanu a 125I-fenyloctanu ve složkách myší krve. Československá farmacie, 1989, 38(1), 26–28.

JINDROVÁ, O., LÁZNÍČEK, M., KHOLOVÁ, M., KVĚTINA, J. Distribuce lidokainu v centrálním kompartmentu z hlediska mezidruhového srovnání. Československá fysiologie, 1989, 38(2), 149.

LAMKA, J., JINDROVÁ, O., RUDIŠAR, L., GALLOVÁ, S., KVĚTINA, J. The pharmacokinetics of intravenously administered diazepam in the rat influenced by compositon of the lymph. Physiologia Bohemoslovaca, 1989, 38(3), 259–266.     

LÁZNÍČEK, M., MELICHAROVÁ, L., LÁZNÍČKOVÁ, A., KVĚTINA, J. Farmakokinetika salicylanu u králíků s akutním poškozením ledvin. Československá farmacie, 1989, 38(8), 343–347.

LÁZNÍČKOVÁ, A., LÁZNÍČEK, M., DROBNÍK, J., ČELECHOVSKÁ, O., KVĚTINA, J. Plazmatické rozdělení nízko- a vysokomolekulární formy platinových cytostatik III. generace a studie jejich stability „in vitroʺ. Československá fysiologie, 1989, 38(2), 156.

LÁZNÍČKOVÁ, A., LÁZNÍČEK, M., RICHTER, R., KVĚTINA, J. Analysis of elimination mechanisms of some 99mTc-complexes. International Journal of Radiation Applications and Instrumentation, 1989, 16(8), 765–770.

LÁZNÍČKOVÁ, A., SEMECKÝ, V., LÁZNÍČEK, M., ZUBR, V., KOKŠAL, J., KVĚTINA, J. Effect of oxoplatinum and CBDCA on renal function of rats. Neoplasma, 1989, 36(2), 161–169.     

PLIŠČINSKÝ, J., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Distribuce         14C-pethidinu v krvi některých species. Československá farmacie, 1989, 38(8), 348–350.

FILIPOVÁ, M., FELGEROVÁ, E., ŠRÁMEK, B., DROBNÍK, J., KVĚTINA, J. Orgánová toxicita potenciálních nosičů na bázi derivátu poly-alfa-aminokyselin u potkana. Československá fysiologie, 1990, 39(2), 129.

HRDINA, R., KUNOVÁ, A., KVĚTINA, J. MESNA partially protects the liver against CCl4-hepatotoxicity in rats. European Journal of Pharmacology, 1990, 183(4), 1539–1540.      

HRDINA, R., KUNOVÁ, A., KVĚTINA, J. Model akutní oběhové nedostatečnosti u potkanů. Československá fysiologie, 1990, 39(2), 137.

HRDINA, R., KVĚTINA, J. Changes in cardiac output, hepatic and renal functions in rats with isoprenaline–induced heart damage. Cor et Vasa, 1990, 32(2), 149–156.

LAMKA, J., JINDROVÁ, O., GALLOVÁ, S., UHROVÁ, R., KVĚTINA, J. Influence of the composition of rat central lymph on the pharmacokinetics (the steady–state during infusion, bioavailability, absorption) of diazepam, studies in the blood and lymph. Physiologia Bohemoslovaca, 1990, 39(5), 403–408.             

KOPECKÝ, J., VLČEK, J., MĚLKA, O., KŘESŤAN, V., SOUČKOVÁ, D., KVĚTINA, J. The effect of the model renal failure on the lithium level in the rat-brain. Activitas Nervosa Superior, 1990, 32(3), 234–235.             

KVĚTINA, J., TREJTNAR, F., JINDROVÁ, O. Demethylational and conjugational biotransformations in the renal tissue. European Journal of Pharmacology, 1990, 183(4), 1344–1345.           

KOPECKÝ, J., VLČEK, J., MĚLKA, O., SOUČKOVÁ, D., KVĚTINA, J. Vliv modelového chronického renálního selhání u potkana na farmakokinetiku lithia. Československá fysiologie, 1990, 39(2), 143.

LAMKA, J., UHROVÁ, R., NOVOTNÁ, A., KVĚTINA, J. Distribuce i. v. podaného 14C-methoxy-inulinu do orgánové (jaterní, střevní) a periferní (končetinové) lymfy u králíka. Československá fysiologie, 1990, 39(2), 148.

LÁZNÍČEK, M., LÁZNÍČKOVÁ, A., ŠTĚTOVSKÁ, M., KVĚTINA, J. Interspecies pharmacokinetic scaling of some iodinated organic-acids. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 1990, 42(7), 496–499.

LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Interspecies differences in blood distribution of diazepam and changes in its binding to plasma proteins after irradiation in rats and mice. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae, 1977-1988. 1990, 15, 47–55.

LÁZNÍČEK, M., LÁZNÍČKOVÁ, A., KVĚTINA, J. Podíl ledvin a jater na metabolismu orto-jodbenzoanu u potkanů. Československá fysiologie, 1990, 39(2), 149.

LÁZNÍČKOVÁ, A., SEMECKÝ, V., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Změny základního funkčního profilu ledvin po podání platinových cytostatik. Československá fysiologie, 1990, 39(2), 149.

RICHTER, R., LÁZNÍČKOVÁ, A., LÁZNÍČEK, M., KVĚTINA, J. Studium eliminačních mechanismů o-125I-benzoanu u králíka. Československá farmacie, 1990, 39(1), 11–14.

FILIPOVÁ-VOPRŠALOVÁ, M., DROBNÍK, J., ŠRÁMEK, B., KVĚTINA, J. Biodistribution of trans-1,2-diaminocyclohexane–trimellitato–platinum(II) attached to macromolecular carries: poly(hydroxyethy L-D, L-asparagine) carrier. Journal of Controlled Release, 1991, 17(1), 89–97.             

HRDINA, R., BOGUŠOVÁ, T., KUNOVÁ, A., KVĚTINA, J. Changes in the toxicity and therapeutic efficacy of daunorubicin linked with a biodegradable carrier. Neoplasma, 1991, 38(3), 265–273.          

HRDINA, R., KUNOVÁ, A., KVĚTINA, J. Částečné protektivní působení MESNA na CCI₄4 hepatotoxicitu. Československá fysiologie, 1991, 40(5), 476.

KOPECKÝ, J., VLČEK, J., SOUČKOVÁ, D., KVĚTINA, J. Odhad velikosti glomerulární filtrace u potkana metodou jednoho plazmatického vzorku polyfruktosanu. Československá fysiologie, 1991, 40(5), 483.

LAMKA, J., KREJČOVÁ, V., VONDRÁČKOVÁ, Z., GALLOVÁ, S., KVĚTINA, J. Distribution of subcutaneously administered inulin between blood and peripheral lymph in the rabbit. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 1991, 43(3), 177-179.   

LAMKA, J., RUDIŠAR, L., KVĚTINA, J. On the limiting factors affecting the distribution of model drugs from blood into the lymphatic system. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 1991, (Spec. No. 3), 47-51.

TREJTNAR, F., HOLUB, M., CHLÁDEK, J., KVĚTINA, J. Detekce nefrotoxicity gentamicinu pomocí urinárních enzymů u potkanů. Československá fysiologie, 1991, 40(5), 514.

TREJTNAR, F., JINDROVÁ, O., LIŠKOVÁ, H., ŠIROKÁ, J., KVĚTINA, J. N-demethylation activity of renal and hepatic subcellular–fractions: an interspecies comparison. Physiological Reserach, 1991, 40(1), 81–86.        

VLČEK, J., SEMECKÝ, V., KVĚTINA, J., CHLÁDEK, J. Adriamycinový model chronického selhávání ledvin potkanů. Československá fysiologie, 1991, 40(5), 516.

VOPRŠALOVÁ, M., KVĚTINA, J. Pokus o ovlivnění cis-DDP navozené nefrotoxicity diltiazemem. Československá fysiologie, 1991, 40(5), 517.

FENDRICH, Z., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. Survey of the selected approaches to the experimentally induced malabsorption states. Československá fysiologie, 1992, 41(1), 11–16.

HERINK, J., KVĚTINA, J., BAJGAR, J. Efekt L-carnitinu na dynamiku změn po opakované aplikaci pentamethylentetrazolu. Československá fysiologie, 1992, 41(1), 67.

KOPECKÝ, J., VLČEK, J., SOUČKOVÁ, D., KVĚTINA, J. Vliv modelového chronického renálního selhání na farmakokinetiku cefalotinu u potkana. Československá fysiologie, 1992, 41(1), 66.

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V., JANSKÁ, H. Vliv potenciálních antileukotrienik metergolinové struktury na střevní pasáž. Československá fysiologie, 1992, 41(1), 72.

NOBILIS, M., PASTERA, J., MACEK, K., SVOBODA, D., KVĚTINA, J. Iontové vytěsňovací HPLC ambroxolu na reversních fázích a její využití ve farmakokinetických studiích. Československá fysiologie, 1992, 41(1), 83.

NOBILIS, M., PASTERA, J., SVOBODA, D., KVĚTINA, J., MACEK, K. High–performance liquid chromatographic determination of ambrxol in human plasma. Journal of Chromatography B, 1992, 581(2), 251–255.    

SAGLENA, J., SVOBODA, Z., GROSSMANN, V., JARÝ, J., CVAK, J., TICHÝ, M., KVĚTINA, J., ŠRÁMEK, B. Průkaz účinků thiolů a látek G21, G20, G18 (potenciálních antileukotrienik) jako zametačů hydroxylových radikálů (-OH) u myší in vivo. Československá fysiologie, 1992, 41(1), 79.

TREJTNAR, F., ŠTĚTINOVÁ, V., KVĚTINA, J. Pokus o ovlivnění nefrotoxicity amfotericinu B diltiazemem u potkanů. Československá fysiologie, 1992, 41(1), 66.

VLČEK, J., KVĚTINA, J., SECHSER, T. Experimentální akutní ledvinná léze ve farmakokinetickém modelování. Československá fysiologie, 1992, 41(1), 21–25.

LAMKA, J., LÁZNÍČEK, M., GALLOVÁ, S., RUDIŠAR, L., KVĚTINA, J. Effect of plasma-binding of ortho–benzoates and para–I–benzoates on their distribution in blood and into lymph, biotransformation and excretion in rat urine. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 1993, 18(3), 233–237.           

NOBILIS, M., ZADÁK, Z., BLÁHA, V., HAVEL, E., KVĚTINA, J., VLČEK, J., BRÁTOVÁ, M., SOLICHOVÁ, D., MÜLLEROVÁ, H., SVOBODA, D. Fenofibrate pharmacokinetics in patients and its distribution in lipoprotein fractions. Pharmacy World Science, 1995, 17(Suppl J), J 13.

ŠTĚTINOVÁ, V., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J., ŠRÁMEK, B. Effects of aflatoxin B1 on the sensitivity of the rat central nervous system to pentobarbita L-Na racemate. Polish Journal of Pharmacology, 1995, 47(5), 393–399.

HERINK, J., BAJGAR, J., KVĚTINA, J., KOUPILOVÁ, M. The effect of L-carnitine on pentylenetetrazole induced seizures. Homeostasis in Health and Disease, 1996, 37(3), 133–134.     

NOBILIS, M., ANZENBACHER, P., PASTERA, J., SVOBODA, Z., HRUBÝ, K., KVĚTINA, J., UBÍK, K., TREJTNAR, F. Study of the biotransformation of a potential benzo[c]fluorene antineoplastic using high-performance liquid chromatography with high–speed–scanning ultraviolet detection. Journal of Chromatography B, 1996, 681(1), 143–151.

ŠTĚTINOVÁ, V., TREJTNAR, F., KOPECKÝ, J., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J., KOPECKÁ, L., SEMECKÝ, V. Possible use of excretion of tubular epithelial cells for the study of the nephrotoxic effect of xenobiotics. Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 1996, 36(4), 199–204.

BARTOŠÍKOVÁ, L., NEČAS, J., KVĚTINA, J. The influence of beta–blocker carvedilol on the renal function in the condition of experimentally evolved burn state in rats. Naunyn–Schmiedebergs Archives of Pharmacology, 1997, 356(4, Suppl 1), 10.  

GROSSMANN, V., KVĚTINA, J., PASTERA, J., PERLÍK, J., SVOBODA, D., SVOBODA, Z. Attempt at determining the relationship between pharmacokinetic fluctuation and the extrapyramidal effect in selected neuroleptics. Homeostasis in Health and Disease, 1997, 38(2), 58–60.               

HERINK, J., BAJGAR, J., KOUPILOVÁ, M., KVĚTINA, J. Interakce L-carnitinu s centrálním efektem pentetrazolu. Československá fysiologie, 1997, 46(1), 12.

HERINK, J., BAJGAR, J., PATOČKA, J., KVĚTINA, J. Inhibition of acetylcholinesterase activity following administration of 7-methoxytacrine and L-carnitine. Homeostasis in Health and Disease, 1997, 38(1), 27-28.          

KVĚTINA, J., NOBILIS, M., SVOBODA, Z., SVOBODA, D., ZADÁK, Z., BLÁHA, V., HAVEL, E. Fenofibrát: mezidruhově srovnávací farmakokinetika a klinická studie propojené farmakokinetiky a farmakodynamiky. Československá fysiologie, 1997, 46(1), 17-18.

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V., SVOBODA, Z., ŠAFÁŘOVÁ, M. Preclinical comparison of bis-diketopiperazine–propane (dexrazoxane) and bis-diketopiperazine-ethane (antimet) on the adriamycin–cardiotoxic effect. Neoplasma, 1997, 44(2), 97-99.    

SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., PASTERA, J., LÍKAŘOVÁ, E. Atenolol: mezidruhově srovnávací farmakokinetika, vztah velikosti částic substance k biologické dostupnosti. Československá fysiologie, 1997, 46(1), 26–27.

ANZENBACHER, P., SOUČEK, P., ANZENBACHEROVÁ, E., GUT, I., HRUBÝ, K., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. Presence and activity of cytochrome P450 isoforms in minipig liver microsomes, comparison with human liver samples. Drug Metabolism and Disposition, 1998, 26(1), 56–59.              

KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., ANZENBACHEROVÁ, E., PASTERA, J., PERLÍK, F., HERINK, J. Psychotropic agent sulpiride: its pharmacokinetics (man/minipig) and organ distribution (minipig). Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology, 1998, 358(1, Suppl 2), 404–406.          

NOBILIS, M., KVĚTINA, J., ANZENBACHER, P., VONTOR, T., SVOBODA, D., BRÁTOVÁ, M., SOLICHOVÁ, D., ZADÁK, Z., BLÁHA, V., VLČEK, J. Distribution of fenofibric acid in lipoprotein fractions of patients. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 1998, 23(2), 287-294.       

NOBILIS, M., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., SVOBODA, D. Comparison of piroxicam pharmacokinetics in humans and minipigs. Naunyn–Schmiedebergs Archives of Pharmacology, 1998, 358(1, Suppl 2), R405.       

ŠTĚTINOVÁ, V., GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. Changes in the gastrointestinal tract, cardiovascular function and some drug metabolizing processes in rats and guinea–pigs intoxicated with aflatoxin B1. Polish Journal of Pharmacology, 1998, 50(2), 135–141.              

ZOULOVÁ, J., KOPECKÝ, J., VORTEL, J., ŘEZANKA, V., NOBILIS, M., SVOBODA, D., KVĚTINA, J. „In vitro“ dissolution versus pharmacokinetics in human volunteers on the model of oral ranitidine formulations. Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology, 1998, 358(1, Suppl 2), R463.     

SVOBODA, Z., NOBILIS, M., KVĚTINA, J., LEMR, K. Study of the biotransformation of benfluron using the isolated perfused rat liver. Acta medica (Hradec Králové), 1999, 42(2), 73–78.

BAJGAR, J., SKOPEC, F., HERINK, J., PATOČKA, J., KVĚTINA, J. Effect of 7-methoxytacrine and L-carnitine on the activity of cholineacetyltransferase. General Physiology and Biophysics, 1999, 18(SI), 3–6.

HERINK, J., BAJGAR, J., KOUPILOVÁ, M., PATOČKA, J., KVĚTINA, J. Inhibition of brain acetylcholinesterase by 7-methoxytacrine: the influence of the route of administration and L-carnitine. Homeostasis in Health and Disease, 1999, 39, 132–133.

KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., NOBILIS, M., PASTERA, J., ANZENBACHER, P. Experimental goettingen minipig and beagle dog as two species used in bioequivalence studies for clinical pharmacology (5-aminosalicylic acid and atenolol as model drugs). General Physiology and Biophysics, 1999, 18(SI), 80–85.         

ANZENBACHEROVÁ, E., ANZENBACHER, P., PERLÍK, F., KVĚTINA, J. Use of a propafenone metabolic ratio as a measure of CYP2D6 activity. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2000, 38(9), 426–429.    

SMETANOVÁ, L., ŠTĚTINOVÁ, V., HEROUT, V., KVĚTINA, J., PALIČKA, V., HOLEČKOVÁ, M., PECKA, M. A chronic toxicity study of sodium selenite in rats. Biomarkers and Environment, 2000, 3(1,2), 12–17.

ANZENBACHEROVÁ, E., ANZENBACHER, P., MACEK, K., KVĚTINA, J. Determination of enzyme (angiotensin convertase) inhibitors based on enzymatic reaction followed by HPLC. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2001, 24(5–6), 1151–1156.

HERINK, J., BAJGAR, J., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., ŽIVNÝ, P., PALIČKA, V. Effect of acetyl- L-carnitine on the anticholinesterase activity of 7-methoxytacrine in vivo. Vojenské zdravotnické listy, 2001, 70(2, Suppl), 87–89.

HERINK, J., BAJGAR, J., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. Pharmacological effect of L-carnitine and acetyl-L-carnitine and its possible contribution to clinical practice. Homeostasis in Health and Disease, 2001, 41(3–4), 160–161.

CHALOUPKOVÁ, D., ŠTĚTINOVÁ, V., KVĚTINA, J. The comparison of effect of bile acids on the heart of normal rats and rats with isoprenaline induced cardiomyopathy. Vojenské zdravotnické listy, 2001, 70(2), 90.

NOBILIS, M., POUR, M., KUNEŠ, J., KOPECKÝ, J., KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., SLÁDKOVÁ, K., VORTEL, J. High-performance liquid chromatographic determination of ursodeoxycholic acid after solid phase extraction of blood serum and detection-oriented derivatization. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2001, 24(5–6), 937-946.           

PASTERA, J., KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., VIŽĎA, J, TREJTNAR, F., DITTRICH, M., KONRÁD, L. Attempt of drug targeting using model cytostatic agent and excipient (experimental rabbits). Vojenské zdravotnické listy, 2001, 70(2), 91–95.

SVOBODA, Z., HERINK, J., BAJGAR, J., KVĚTINA, J., ČERNÝ, B. Interaction of L-carnitine and 3H-7-methoxytacrine from the aspect of the biodistribution and effect on the brain acetylcholinesterase activity. Vojenské zdravotnické listy, 2001, 70(2), 83–86.

SVOBODA, Z., HERINK, J., BAJGAR, J., KVĚTINA, J. Influence of L-carnitine on biodistribution and effect of 7-methoxytacrine in rat. Fundamental & Clinical Pharmacology, 2001, 15(Suppl 1), 35. 

SVOBODA, Z., HERINK, J., BAJGAR, J., KVĚTINA, J. The influence of L-carnitine on biodistribution and effect of 7-methoxytacrine in rat. Homeostasis in Health and Disease, 2001, 41(1–2), 49–51.

SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., ŠTĚTINOVÁ, V., ČERNÝ, B. Transplantární biodistribuce kyseliny 3H-ursodeoxycholové. Československá fysiologie, 2001, 50, 179

NOBILIS, M., KOPECKÝ, J., KVĚTINA, J., CHLÁDEK, J., SVOBODA, Z., VOŘÍŠEK, V., PERLÍK, F., POUR, M., KUNEŠ, J. High-performance liquid chromatographic determination of tramadol and its O-desmethylated metabolite in blood plasma, application to a bioequivalence study in humans. Journal of Chromatography A, 2002, 949(1–2), 11–22.

PASTERA, J., KVĚTINA, J., VORTEL, J., ZOULOVÁ, J., KOPECKÝ, J., CHLÁDEK, J., ANZENBACHER, P. Fenotyp pomalého metabolizátora (vzhledem k CYP3A4/5) zjištěný na modelu nitrendipinu a cisapridu (kazuistika). Klinická farmakologie a farmacie, 2002, 16(1/2), 7-9.

ANZENBACHEROVÁ, E., ANZENBACHER, P., SVOBODA, Z., ULRICHOVÁ, J., KVĚTINA, J., ZOULOVÁ, J., PERLÍK, F., MARTÍNKOVÁ, J. Minipig as a model for drug metabolism in man: comparison of „in vitro“ and „in vivo“ metabolism of propafenone. Biomedical Papers, 2003, 147(2), 155–159.

HERINK, J., KREJČOVÁ, G., BAJGAR, J., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., ŽIVNÝ, P., PALIČKA, V. Cyclosporine A inhibits acetylcholinesterase activity in selected parts of the rat brain. Neuroscience Letters, 2003, 339(3), 251–253.             

KUNEŠ, M., SVOBODA, Z., NOBILIS, M., KVĚTINA, J., ANZENBACHER, P. Interspecies comparison (rat, dog, minipig, man) of the pharmacokinetics of nabumetone and its metabolites. Drug Metabolism Reviews, 2003, 35(Suppl 1), 95.

NOBILIS, M., KOPECKÝ, J., KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., POUR, M., KUNEŠ, J., HOLČAPEK, M., KOLÁŘOVÁ, L. Comparative biotransformation and disposition studies of nabumetone in humans and minipigs using high-performance liquid chromatography with ultraviolet, fluorescence and mass spectrometric detection. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2003, 32(4–5), 641–656.

SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., BUREŠ, J., VOŘÍŠEK, V., ŠTĚTINOVÁ, V., HEROUT, V., ANZENBACHER, P. 13C-aminopyrine breath test in the evaluation of acute hepatopathy induced by carbon tetrachloride in rats. Drug Metabolism Reviews, 2003, 35(Suppl 1), 137.

NOBILIS, M., HOLČAPEK, M., KOLÁŘOVÁ, L., KOPECKÝ, J., KUNEŠ, M., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. Identification and determination of phase II nabumetone metabolites by high-performance liquid chromatography with photodiode array and mass spectrometric detection. Journal of Chromatography A, 2004, 1031(1–2), 229–236.               

PASTERA, J., VYSLOUŽIL, L., KVĚTINA, J. Determination of isosorbide–5–mononitrate in human plasma by high–resolution gas chromatography. Journal of Chromatography B, 2004, 800(1–2), 271–274.    

ŠTĚTINOVÁ, V., HEROUT, V., KVĚTINA, J. Antioxidant activity of ambroxol in vitro and in vivo. Toxicology and Applied Pharmacology, 2004, 197(3), 336.             

ŠTĚTINOVÁ, V., HEROUT, V., KVĚTINA, J. „In vitro“ and „in vivo“ antioxidant activity of ambroxol. Clinical and Experimental Medicine, 2004, 4(3), 152–158.

VYSLOUŽIL, L., KOPECKÝ, J., SVOBODA, Z., KUBANT, P., ŠTĚTINOVÁ, V., HOFMEISTEROVÁ, P., KVĚTINA, J., MACEK, K. The relationship of preclinical data and human bioavailability on the model of two oral indapamide formulations. Fundamental & Clinical Pharmacology, 2004, 18(Suppl 1), 101.

BAJGAR, J., BARTOŠOVÁ, L., SVOBODA, Z., HERINK, J., KVĚTINA, J., PALIČKA, V., ŽIVNÝ, P. Pretreatment with L-carnitine enhanced acetylcholinesterase inhibition following galanthamine administration in rats. Journal of Neurochemistry, 2005, 94(Suppl 2), 41.

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., HEROUT, V. Study of the mechanisms of intestinal absorption of xenobiotics using in situ perfusion of rat intestine. Biologia, Section Cellular and Molecular Biology, 2005, 60(Suppl 17), 89–92.

KUNEŠ, M., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., HEROUT, V., HERINK, J., BAJGAR, J. Intestinal single-pass in situ perfusion technique in rat: the influence of L-carnitine on absorption of 7-methoxytacrine. Biomedical Papers, 2005, 149(2), 433–435.

KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., BAJGAR, J., HERINK, J., ŽIVNÝ, J., PALIČKA, V. Anticholinesterase effect of galanthamine influenced by L-carnitine. Toxicology Letters, 2005, 158(Suppl 1), S136.

SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., HERINK, J., BAJGAR, J., BARTOŠOVÁ, L., PALIČKA, V., ŽIVNÝ, P. Galantamine antiacetylcholinesterase activity in rat brain influenced by L-carnitine. Biomedical Papers, 2005, 149(2), 335–337.

ŠTĚTINOVÁ, V., POLÁŠKOVÁ, A., NOBILIS, M., KVĚTINA, J. Intestinal absorption of xenobiotics after intraduodenal and rectal administration in rabbits. Toxicology Letters, 2005, 158(Suppl 1), S211.

VYBÍRALOVÁ, Z., NOBILIS, M., ZOULOVÁ, J., KVĚTINA, J., PETR, P. High-performance liquid chromatographic determination of ciprof Loxacin in plasma samples. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2005, 37(5), 851–858.      

KVĚTINA, J., KUNEŠ, M., SVOBODA, Z., MALÁKOVÁ, J. Evaluation of the influence of potential transmembrane enhancer L-carnitine on the absorption of cholinesterase inhibitors using the rat intestine perfusion model. Acta Pharmacologica Sinica, 2006, 27(Suppl 1), 222.

KHOLOVÁ, D., MACEK, K., VYSLOUŽIL, L., KOPECKÝ, J., KVĚTINA, J. Comparison of clinical adverse drug reactions of three hypotensive drugs (indapamide, isosorbid–5–mononitrate, molsidomine) after their single dose oral administration to healthy volunteers. Toxicology Letters, 2006, 164(SI), S73.

KOPECKÝ, J., SVOBODA, Z., KUBANT, P., PETR, P., CHLÁDEK, J., PASTERA, J., ZOULOVÁ, J., KVĚTINA, J. Predictive possibilities of in vitro dissolution testing for clinical bioequivalence studies of oral tablet sulpiride formulations. Acta Pharmacologica Sinica, 2006, 27(Suppl 1), 225.             

KUNEŠ, M., SVOBODA, Z., MALÁKOVÁ, J., KVĚTINA, J., HEROUT, V. Intestinal absorption of galanthamine and its influence by transmembrane enhancer L-carnitine in rat using in situ perfusion method. Drug Metabolism Reviews, 2006, 38(Suppl 1), 65.    

NOBILIS, M., VYBÍRALOVÁ, Z., SLÁDKOVÁ, K., LÍSA, M., HOLČAPEK, M., KVĚTINA, J. Erratum to high-performance liquid–chromatographic determination of 5–aminosalicylic acid and its metabolites in blood plasma Journal of Chromatography A, 2006, 1136(2), 248.

NOBILIS, M., VYBÍRALOVÁ, Z., SLÁDKOVÁ, K., LÍSA, M., HOLČAPEK, M., KVĚTINA, J. High-performance liquid-chromatographic determination of 5–aminosalicylic acid and its metabolites in blood plasma. Journal of Chromatography A, 2006, 1119(1–2), 299–308.

PALIČKA, V., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., VÁVROVÁ, J., HERINK, J., BAJGAR, J., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. The influence of L-carnitine on galanthamine antiacetylcholinesterase activity in rat brain. Acta medica (Hradec Králové), 2006, 49(2), 149.

SLANAŘ, O., NOBILIS, M., KVĚTINA, J., IDLE, JR., PERLÍK, F. CYP2D6 polymorphism, tramadol pharmacokinetics and pupillary response. European Journal of Clinical Pharmacology, 2006, 62(1), 75–76.        

SVOBODA, Z., KUNEŠOVÁ, G., KVĚTINA, J., HERINK, J., BAJGAR, J., BARTOŠOVÁ, L. Influence of galanthamine on acetylcholinesterase activity in rat brain evaluated in vitro and in behavioral tests. Acta Pharmacologica Sinica, 2006, 27(Suppl 1), 79.         

SVOBODA, Z., KVĚTINA, J., KUNEŠOVÁ, G., HERINK, J., BAJGAR, J., BARTOŠOVÁ, L., ŽIVNÝ, P., PALIČKA, V. Effect of galanthamine on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase activities in the presence of L-carnitine in rat selected brain and peripheral tissues. Neuroendocrinology Letters, 2006, 27(Suppl 2), 183–186.            

ŠTĚTINOVÁ, V., HEROUT, V., KVĚTINA, J. Toxicological studies and pharmacodynamic effect of enalapril (an angiotensin-converting enzyme inhibitor) in rodents. Toxicology Letters, 2006, 164(SI), S150.               

BAJGAR, J., BARTOŠOVÁ, L., FUSEK, J., SVOBODA, Z., HERINK, J., KVĚTINA, J., PALIČKA, V., ŽIVNÝ, P., BLÁHA, V. Changes of cholinesterase activities in the plasma and some tissues following administration of L-carnitine and galanthamine to rats. Neuroscience Letters, 2007, 411(3), 212–216.

MALÁKOVÁ, J., NOBILIS, M., SVOBODA, Z., LÍSA, M., HOLČAPEK, M., KVĚTINA, J., KLIMEŠ, J., PALIČKA, V. High-performance liquid chromatographic method with UV photodiode-array, fluorescence and mass spectrometric detection for simultaneous determination of galanthamine and its phase I metabolites in biological samples. Journal of Chromatography B, 2007, 853(1–2), 265–274.

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., KUBANT, P., MALÁKOVÁ, J., HEROUT, V., SVOBODA, Z. Influence of methotrexate and L-carnitine on transintestinal transport of model substances (the rat small intestine in situ perfusion). Chemické listy, 2007, 101(14), 209–211.

KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., PASTERA, J., MEJSTŘÍKOVÁ, L., KUNEŠ, M., NOBILIS, M., MALÁKOVÁ, J. Dose-variable effect of nitrendipine on the distribution of galanthamine into the brain of the laboratory rat. Chemické listy, 2007, 101(14), 113–115.

PASTERA, J., MEJSTŘÍKOVÁ, L., ZOULOVÁ, J., MACEK, K., KVĚTINA, J. Simultaneous determination of nitrendipine and one of its metabolites in plasma samples by gas chromatography with electron–capture detection. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2007, 44(3, SI), 674–679.       

SLANAŘ, O., NOBILIS, M., KVĚTINA, J., MATOUŠKOVÁ, O., IDLE, J. R., PERLÍK, F. Pharmacokinetics of tramadol is affected by MDR1 polymorphism C3435T. European Journal of Clinical Pharmacology, 2007, 63(4), 419–421.  

SLANAŘ, O., NOBILIS, M., KVĚTINA, J., MIKOVINÝ, R., ZIMA, T., IDLE, J. R., PERLÍK, F. Miotic action of tramadol is determined by CYP2D6 genotype. Physiological Reserach, 2007, 56(1), 129–136.

ŠTĚTINOVÁ, V., KUBANT, P., SVOBODA, Z., KOPECKÝ, J., SMETANOVÁ, L., KVĚTINA, J. „In vitro“ and „in vivo“ prediction of indapamide gastrointestinal absorption. Toxicology Letters, 2007, 172, S56.    

ŠTĚTINOVÁ, V., KVĚTINA, J., PASTERA, J., POLÁŠKOVÁ, A., PRAŽÁKOVÁ, M. Gliclazide: pharmacokinetic–pharmacodynamic relationships in rats. Biopharmaceutics & Drug Disposition, 2007, 28(5), 241–248.            

BUREŠ, J., ŠINKOROVÁ, Z., KOPÁČOVÁ, M., KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., ŠPELDA, S., REJCHRT, S. Immunophenotyping of blood and tissue samples in the early healing stage of gastric endoscopic submucosal resection in experimental pigs. Gastrointestinal Endoscopy, 2008, 67(5), AB149.   

KOPECKÝ, J., ZOULOVÁ, J., ZUBATÁ, I., VYSLOUŽIL, L., MACEK, K., PERLÍK, F., SLANAŘ, O., PETR, P., TESFAYE, H., ŠEDIVÝ, J., KVĚTINA, J. Bioequivalence studies: what are the reasons for non-inclusion and withdrawal of healthy volunteers. Fundamental & Clinical Pharmacology, 2008, 22(Suppl 2), 104.

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., MALÁKOVÁ, J., BUREŠ, J., KOPÁČOVÁ, M. Fluoresceine as a diagnostics for cells-confocal laser endomicroscopy: toxicokinetic study in experimental pig. Toxicology Letters, 2008, 180(Suppl 1), S51.            

KVĚTINA, J., KUNEŠ, M., BUREŠ, J., KOPÁČOVÁ, M., TACHECÍ, I., REJCHRT, S. The utilization of video capsule enteroscopy in preclinical study: a diagnostic tool for indometacine induced gastrointestinal lesions in experimental pigs. Toxicology Letters, 2008, 180(Suppl 1), S52.       

KVĚTINA, J., KUNEŠ, M., BUREŠ, J., KOPÁČOVÁ, M., TACHECÍ, I., ŠPELDA, S., HEROUT, V., REJCHRT, S. The use of wireless capsule enteroscopy in a preclinical study: a novel diagnostic tool for indomethacin-induced gastrointestinal injury in experimental pigs. Neuroendocrinology Letters, 2008, 29(5), 763–769.             

SMETANOVÁ, L., ŠTĚTINOVÁ, V., NOBILIS, M., KVĚTINA, J., KOPECKÝ, J. The suitability of rabbits in pharmacokinetic preclinical testing of rectal suppositories. Fundamental & Clinical Pharmacology, 2008, 22(Suppl 2), 104.        

ŠTĚTINOVÁ, V., POLÁŠKOVÁ, A., SMETANOVÁ, L., KHOLOVÁ, D., HEROUT, V., KVĚTINA, J. Toxicological studies, membrane transport and pharmacodynamic effect of gliclazide in rats. Toxicology Letters, 2008, 180(Suppl 1), S58–S59.

ZOULOVÁ, J., KOPECKÝ, J., PASTERA, J., CHLÁDEK, J., MACEK, K., KVĚTINA, J. Gender factors in pharmacokinetics of nitrendipine in healthy volunteers. Fundamental & Clinical Pharmacology, 2008, 22(Suppl 2), 104.        

BUREŠ, J., CYRANY, J., KOHOUTOVÁ, D., FÖRSTL, M., VOŘÍŠEK, V., KVĚTINA, J., LESNÁ, J., REJCHRT, S., KOPÁČOVÁ, M. Syndrom bakteriálního přerůstání. Folia Gastroenterologica et Hepatologica, 2009, 7(2), 61–72.            

BUREŠ, J., KOPÁČOVÁ, M., KVĚTINA, J., ÖSTERREICHER, J., ŠINKOROVÁ, Z., SVOBODA, Z., TACHECÍ, I., FILIP, S., ŠPELDA, S., KUNEŠ, M., REJCHRT, S. Different solutions used for submucosal injection influenced early healing of gastric endoscopic mucosal resection in a preclinical study in experimental pigs. Surgical Endoscopy and other Interventional Techniques, 2009, 23(9), 2094–2101.

EDAKKANAMBETH VARAYIL, J., ALI, S. M., TACHECÍ, I., KVĚTINA, J., KOPÁČOVÁ, M., KUNEŠ, M., REJCHRT, S., BUREŠ, J. Electrogastrography in experimental pigs. Methodical design and initial experience. Folia Gastroenterologica et Hepatologica, 2009, 7, 98–104.

KOPÁČOVÁ, M., BUREŠ, J., ÖSTERREICHER, J., KVĚTINA, J., PEJCHAL, J., TACHECÍ, I., KUNEŠ, M., ŠPELDA, S., REJCHRT, S. Confocal laser endomicroscopy in experimental pig, methods of ex vivo imaging. Časopis lékařů českých, 2009, 148(6), 249–253.

KOPECKÝ, J., KHOLOVÁ, D., VYSLOUŽIL, L., POLÁŠKOVÁ, A., ZOULOVÁ, J., SMETANOVÁ, L., CHLÁDEK, J., MACEK, K., KVĚTINA, J. Pharmacokinetics of prolonged release molsidomine in healthy human volunteers: comparison with immediate release formulation. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2009, 105, 104–105.

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., BUREŠ, J. Type and distribution of indomethacin-induced lesions in the gastrointestinal tract of rat. Neuroendocrinology Letters, 2009, 30(Suppl 1), 96–100.            

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., TLÁSKALOVÁ, H. The influence of probiotics in the manifestation of adverse effects of repeated indometacine administration in pigs. Journal of Physiological Sciences, 2009, 59(Suppl 1), 390.              

SMETANOVÁ, L., KOPECKÝ, J., MACEK, K., KHOLOVÁ, D., VYSLOUŽIL, L., ZOULOVÁ, J., KVĚTINA, J. Compariosn of adverse drug reactions of two oral molsidomine formulations (immediate vs. prolonged release) after single administration to healthy volunteers. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2009, 105, 86.

SMETANOVÁ, L., ŠTĚTINOVÁ, V., KHOLOVÁ, D., KVĚTINA, J., SMETANA, J., SVOBODA, Z. Caco-2 cells and Biopharmaceutics Classification System (BCS) for prediction of transepithelial transport of xenobiotics (model drug: caffeine). Neuroendocrinology Letters, 2009, 30(Suppl 1), 101–105.         

ŠTĚTINOVÁ, E., SMETANOVÁ, L., KHOLOVÁ, D., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. Transepithelial transport of ambroxol hydrochloride across human intestinal Caco-2 cell monolayers. General Physiology and Biophysics, 2009, 28(3), 309–315.

ŠTĚTINOVÁ, V., SMETANOVÁ, L., KHOLOVÁ, D., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. Classification of the model drug (ambroxol hydrochloride) into the Biopharmaceutics Classification System (BCS) and prediction of the intestinal transport using Caco-2 cells. Toxicology Letters, 2009, 189, S58.          

ŠTĚTINOVÁ, V., SMETANOVÁ, L., KHOLOVÁ, D., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. Transepithelial transport of ambroxol hydrochloride across human intestinal Caco-2 cell monolayers. General Physiology and Biophysics, 2009, 28(3), 309–315.     

ZOULOVÁ, J., KOPECKÝ, J., VYSLOUŽIL, L., POLÁŠKOVÁ, A., SVOBODA, Z., SMETANOVÁ, L., CHLÁDEK, J., MACEK, K., KVĚTINA, J. The relationship between in vitro dissolution test and bioavailability in healthy subjects on the model of two oral molsidomine formulations. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2009, 105, 103–104.

BUREŠ, J., CYRANY, J., KOHOUTOVÁ, D., FÖRSTL, M., REJCHRT, S., KVĚTINA, J., VOŘÍŠEK, V., KOPÁČOVÁ, M. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World Journal of Gastroenterology, 2010, 16(24), 2978–2990.

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., BUREŠ, J., VOŘÍŠEK, V., TLÁSKALOVÁ, H. The pharmacokinetics of intragastrically administered        13C-D-xylose in experimental pigs under the thumb of gastrointestinal lesions (induced with indomethacin) and probiotic Escherichia coli Nissle medication. Toxicology Letters, 2010, 196(Suppl S), S234.    

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., MALÁKOVÁ, J., BUREŠ, J., KOPÁČOVÁ, M., REJCHRT, S. Pharmacokinetics and organ distribution of fluorescein in experimental pigs: an input study for confocal laser endomicroscopy of the gastrointestinal tract. Neuroendocrinology Letters, 2010, 31(Suppl 2), 57-61.

KVĚTINA, J., EDAKKANAMBETH VARAYIL, J., ALI, S. M., KUNEŠ, M., BUREŠ, J., TACHECÍ, I., REJCHRT, S., KOPÁČOVÁ, M. Preclinical electrogastrography in experimental pigs. Interdisciplinary Toxicology, 2010, 3(2), 53–58.

ŠTĚTINOVÁ, V., SMETANOVÁ, L., KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., ŽÍDEK, Z., TLÁSKALOVÁ-HOGENOVÁ, H. Caco–2 cell monolayer integrity and effect of probiotic Escherichia coli Nissle 1917 components. Neuroendocrinology Letters, 2010, 31(Suppl 2), 51–56.

ŠTĚTINOVÁ, V., SMETANOVÁ, L., KVĚTINA, J., TLÁSKALOVÁ-HOGENOVÁ, H. Effect of probiotic Escherichia coli Nissle components on the Caco-2 cell monolayer integrity. Toxicology Letters, 2010, 196(Suppl S), S134.       

TACHECÍ, I., KVĚTINA, J., BUREŠ, J., ÖESTERREICHER, J., KUNEŠ, M., PEJCHAL, J., REJCHRT, S., ŠPELDA, S., KOPÁČOVÁ, M. Wireless capsule endoscopy in enteropathy induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs in pigs. Digestive Diseases and Sciences, 2010, 55(9), 2471–2477.   

ALI, S. M., VARAYIL, J. E., TACHECÍ, I., KVĚTINA, J., KOPÁČOVÁ, M., KUNEŠ, M., REJCHRT, S., BUREŠ, J. Electrogastrography in experimental pigs: the power analysis. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2011, 65(6), 325–330.

BUREŠ, J., PEJCHAL, J., KVĚTINA, J., TICHÝ, A., REJCHRT, S., KUNEŠ, M., KOPÁČOVÁ, M. Morphometric analysis of the porcine gastrointestinal tract in a 10-day high–dose indomethacin administration with or without probiotic bacteria Escherichia coli Nissle 1917. Human & Experimental Toxicology, 2011, 30(12), 1955–1962.

BUREŠ, J., CYRANY, J., KOHOUTOVÁ, D., FÖRSTL, M., VOŘÍŠEK, V., KVĚTINA, J., LESNÁ, J., REJCHRT, S., KOPÁČOVÁ, M. Syndrom bakteriálního přerůstání: Bacillus clausii jako léčba bakteriálního přerůstání tenkého střeva. Medi news, 2011, 10(1), 24–25.

BUREŠ, J., ŠMAJS, D., KVĚTINA, J., FÖRSTL, M., ŠMARDA, J., KOHOUTOVÁ, D., KUNEŠ, M., CYRANY, J., TACHECÍ, I., REJCHRT, S., LESNÁ, J., VOŘÍŠEK, V., KOPÁČOVÁ, M. Bacteriocinogeny in experimental pigs treated with indomethacin and Escherichia coli Nissle. World Journal of Gastroenterology, 2011, 17(5), 609–617  

BUREŠ, J., PEJCHAL, J., KVĚTINA, J., TICHÝ, A., REJCHRT, S., KUNEŠ, M., KOPÁČOVÁ, M. Morphometric analysis of the porcine gastrointestinal tract in a 10-day high-dose indomethacin administration with or without probiotic bacteria Escherichia coli Nissle 1917. Gastroenterology, 2011, 140(5, Suppl 1), S851.               

KOPECKÝ, J., ZOULOVÁ, J., MACEK, K., FILIPOVÁ, K., PASTERA, J., CHLÁDEK, J., KVĚTINA, J. The influence of sex on the pharmacokinetics of famotidine in healthy human volunteers. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2011, 109(SI, Suppl 1), 38.

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., KHOLOVÁ, D., BUREŠ, J., TLÁSKALOVÁ-HOGENOVÁ, H., PAVLÍK, M. Absorption kinetics of 5-aminosalicylic acid in rat: influence of indomethacin-induced gastrointestinal lesions and Escherichia Coli Nissle 1917 medication. Neuroendocrinology Letters, 2011, 32(Suppl 1), 46–52.    

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., KLUSÁKOVÁ, J., BUREŠ, J., TLÁSKALOVÁ-HOGENOVÁ, H. Porcine gastroenteropathy modeling using dextran sulfate sodium or indomethacin and the influence of simultaneous probiotic Escherichia coli Nissle 1917 administration. Toxicology Letters, 2011, 205(Suppl 1, S273.    

SMETANOVÁ, L., ŠTĚTINOVÁ, V., KHOLOVÁ, D., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. Caco-2 cells as a model for drug transport across the intestinal mucosa. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae. 1988–. 2011, 39, 49–53.

SMETANOVÁ, L., ŠTĚTINOVÁ, V., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. Caco-2 cells, biopharmaceutics Classification System (BCS) and Biowaiver. Acta medica (Hradec Králové), 2011, 54(1), 3–8.

ŠTĚTINOVÁ, V., SMETANOVÁ, L., KHOLOVÁ, D., KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., ŽÍDEK, Z., TLÁSKALOVÁ-HOGENOVÁ, H. Effect of probiotic Escherichia coli Nissle 1917 components on transepithelial transport of 5–aminosalicylic acid across Caco–2 monolayers. Toxicology Letters, 2011, 205(1), 190.         

TACHECÍ, I., KVĚTINA, J., KUNEŠ, M., VARAYIL, J. E., ALI, S. M., PAVLÍK, M., KOPÁČOVÁ, M., REJCHRT, S., BUREŠ, J., PLESKOT, M. Electrogastrography in experimental pigs: the influence of gastrointestinal injury induced by dextran sodium sulphate on porcine gastric erythromycin-stimulated myoelectric activity. Neuroendocrinology Letters, 2011, 32(Suppl 1), 131–136.   

ŠMAJS, D., BUREŠ, J., ŠMARDA, J., CHALOUPKOVÁ, E., KVĚTINA, J., FÖRSTL, M., KOHOUTOVÁ, D., KUNEŠ, M., REJCHRT, S., LESNÁ, J., KOPÁČOVÁ, M. Experimental administration of the probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917: results in decreased diversity of E. coli strains in pigs. Current Microbiology, 2012, 64(3), 205–210.

BUREŠ, J., KVĚTINA, J., PAVLÍK, M., KUNEŠ, M., KOPÁČOVÁ, M., REJCHRT, S., JUN, D., HRABINOVÁ, M., KUČA, K., TACHECÍ, I. Impact of paraoxon followed by acetylcholinesterase reactivator HI-6 on gastric myoelectric activity in experimental pigs. Neuroendocrinology Letters, 2013, 34(Suppl 2), 79–83.

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., TACHECÍ, I., NOBILIS, M., KOPÁČOVÁ, M., PAVLÍK, M., REJCHRT, S., BUREŠ, J. Relationship of experimental porcine systemic bioavailability of different tablet batches of 5-aminosalicylic acid (as a model drug) and their intestinal disintegration assessed by means of wireless capsule enteroscopy. Gastroenterology, 2013, 144(5, Suppl 1), S813.   

REJCHRT, S., KVĚTINA, J., KUNEŠ, M., PAVLÍK, M., NOBILIS, M., CYRANY, J., KOPÁČOVÁ, M., TACHECÍ, I., VOŘÍŠEK, V., BUREŠ, J. The probiotic Lactobacillus Casei Dn 114001 significantly influenced absorption and metabolism of 5–aminosalicylic acid in experimental porcine inflammatory bowel diseaseiInduced by dextran sulfate sodium. Gastroenterology, 2013, 144(5, Suppl 1), 810.

SMETANOVÁ, L., ŠTĚTINOVÁ, V., KHOLOVÁ, D., KUNEŠ, M., NOBILIS, M., SVOBODA, Z., KVĚTINA, J. Transintestinal transport mechanisms of 5-aminosalicylic acid (in situ rat intestine perfusion, Caco–2 cells) and Biopharmaceutics Classification System. General Physiology and Biophysics, 2013, 32(3), 361–369.

STĚTINOVÁ, V., SMETANOVÁ, L., KHOLOVÁ, D., KVĚTINA, J., SVOBODA, Z., ZÍDEK, Z., TLÁSKALOVÁ–HOGENOVÁ, H. The effect of probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917 lipopolysaccharide on the 5–aminosalicylic acid transepithelial transport across Caco–2 cell monolayers. General Physiology and Biophysics, 2013, 32(3), 371–80.

TACHECÍ, I., KVĚTINA, J., KUNEŠ, M., PAVLÍK, M., KOPÁČOVÁ, M., ČERNÝ, V., REJCHRT, S., VARAYIL, J. E., BUREŠ, J. The effect of general anaesthesia on gastric myoelectric activity in experimental pigs. BMC Gastroenterology, 2013, 13(1),  48.

ŽĎÁROVÁ KARASOVÁ, J., ZEMEK, F., KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., CHLÁDEK, J., JUN, D., BUREŠ, J., TACHECÍ, I., KUČA, K. Intravenous application of HI-6 salts (dichloride and dimethansulphonate) in pigs: comparison with pharmacokinetics profile after intramuscular administration. Neuroendocrinology Letters, 2013, 34(Suppl 2), 74–78.    

BUREŠ, J., TACHECÍ, I., KVĚTINA, J., PAVLÍK, M., KUNEŠ, M., MUSÍLEK, K., JUN, D., ŽĎÁROVÁ KARASOVÁ, J., DOUDA, T., REJCHRT, S., KUČA, K., KOPÁČOVÁ, M. Experimentální elektrogastrografie. Gastroenterologie a hepatologie, 2014, 68(3), 237-242.

KOPECKÝ, J., KVĚTINA, J., NOBILIS, M., ZOULOVÁ, J., ZADÁK, Z., BLÁHA, V., HAVEL, E., CHLÁDEK, J., BUREŠ, J., SVOBODA, Z. Relationship between fenofibrate pharmacokinetics and its hypolipidemic effect in dyslipidemic patients. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2014, 115 (Suppl 1), 42.         

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., BUREŠ, J., ŽĎÁROVÁ KARASOVÁ, J., PAVLÍK, M., TACHECÍ, I., MUSÍLEK, K., KUČA, K. HI-6 oxime (an acetylcholinesterase reactivator): blood plasma pharmacokinetics and organ distribution in experimental pigs. Neuroendocrinology Letters, 2014, 35(Suppl 2), 186–191.

KUNEŠ, M., KVĚTINA, J., TACHECÍ, I., KOPÁČOVÁ, M., BUREŠ, J., NOBILIS, M., KREJCAR, O., KUČA, K. Imaging and Evaluating Method as Part of Endoscopical Diagnostic Approaches. In: Lecture Notes in Computer Science, 2014, 8398 LNAI(Part 2), 605–614. 

2. Monografie

BUREŠ, J., KVĚTINA, J., TACHECÍ, I., PAVLÍK, M., KUNEŠ, M., REJCHRT, S., KUČA, K., KOPÁČOVÁ, M. The effect of different doses of atropine on gastric myoelectrical activity in fasting experimental pigs. Journal of Applied Biomedicine 2015; 13, 273–277.

KVĚTINA, J. Mezidruhové srovnávací a patofysiologické aspekty ve farmakologii. Univerzita Karlova, Praha, 1975. 141, [2] s.

KVĚTINA, J., FENDRICH, Z., ZÍDEK, Z., JANKŮ, I. Farmakologické interakce. ed.: Pokroky ve farmacii, sv. 1. Avicenum, Praha, 1978, 161 s. 

ZADÁK, Z., KVĚTINA, J. Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. 333 s. ISBN 978–80–7262–748–6.

3. Kapitoly v monografii

KVĚTINA, J. Zu Fragen der Freisetzung von Fermant aus der Leber der Ratten im Verlauf der Strahlenkrankheit. In: BANAŠEK, H. Pharmakologie, Forschung und Fartschritte. Steinkoppf Verlag, 1964. S. 190–194

KVĚTINA, J. ŠIMKOVÁ, M. CITTA, M. DEML, F. Relation between biotransformation of drugs in isolated perfused liver and their supply in perfusion liquid. In: BARTOŠEK, I. a kol. Isolated Liver Perfusion and Its Applications. Raven Press, 1973. s. 235–240. ISBN 0–9–112–1643–X.

LÁZNÍČEK, M., WEISSER, K. KVĚTINA, J. BEŇO, S. QSAR methods in pharmacokinetic analysis. In: QSAR in toxicology and xenobiochemistry. Elsevier Sci Publ., 1985. S. 249–256

GROSSMAN V., KVĚTINA J. How does the first pass effect occur in the case of ergot alcaloids. In: Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Proceedings of Université de Clermont–Ferrand I, 1987; 195–202.

Květina, J. Gerontofarmakologie. In: KALVACH, Z. a kol. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd., Grada, Praha, 2004. S. 365–375. ISBN 80–247-0548–6.

KVĚTINA, J. Projektování biomedicínských animálních pokusů In: JEBAVÝ, L. a kol. Ochrana, chov a využití pokusných zvířat. Nakladatelství CanisTR Praha, 2014, 365–395. ISBN 978–80–213–2486–2.

4. Patenty

DROBNÍK, J., NOSKOVÁ, D., KVĚTINA, J., UJHÁZY, V., OBROVSKÝ, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, H. Léčivo s protirakovinným účinkem obsahující platinu a způsob výroby účinné složky. Česká republika. Patentový spis č. 273503. 1990–11–23. Dostupné: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/273/273503.pdf

KVĚTINA, J., VONTOR, T. Léčivo s protrahovaným účinkem a způsob jeho přípravy. Česká republika. Patentový spis č. 293030. 2003–11–25. Dostupné: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/293/293030.pdf

5. Úvahy

KVĚTINA, J., PALÁT, K., SOLICH, J. Koncepce farmaceutické fakulty University Karlovy v Hradci Králové. Československá farmacie, 1971, 20(7), 241–243.

KVĚTINA, J. Prof. MUDr. Vojtěch Grossmann padesátníkem (2. 2. 1922.). Československá farmacie, 1972, 21(1), 31.               

KVĚTINA, J., FENDRICH, Z., ŽÁČEK, H. Úvodní poznámky k problematice interakcí farmak navzájem a farmak a organismu. Farmakoterapeutické zprávy, 1973, 19(5), 303–323.

KVĚTINA, J., SOLICH, J. Vývojové trendy v československé framacii a ve farmaceutickém vysokém školství. Časopis lékařů českých, 1973, 112(31), 945–948.

KVĚTINA, J., ŠPAČEK, J. Do druhé etapy budování farmaceutické fakulty University Karlovy. Farmaceutický obzor, 1974, 43(7), 293–296.

KVĚTINA, J. K prognostice ve farmaceuticko–farmakologickém výzkumu. Československá farmacie, 1974, 23(3), 97- 99.

KVĚTINA, J. K úpravě farmaceutického studia. Československé zdravotnictví, 1974, 22(9), 361–363.

Květina, J. Persprektivy farmaceuticko–farmakologického výzkumu. In: STUCHLÝ, Zdeněk (ed.). Úvahy o budoucnosti lékařských věd: Koncepční prognostické studie. 1. vyd., Avicenum, Praha, 1975. S. 240–263.

KVĚTINA, J., FENDRICH, Z. Farmakokinetické mechanismy lékových interakcí. Časopis lékařů českých, 1978, 117(17), 521–523.

KVĚTINA, J., MANDÁK, M. K přestavbě studia farmacie. Československá farmacie, 1978, 27(2), 56–60.

KVĚTINA, J., SOLICH, J. K některým problémům společenského poslání farmacie. Československé zdravotnictví, 1978, 26(7), 312–314.

KVĚTINA, J., MODR, Z. Náplň a vztahy v klinicko–farmakologickém a v klinicko–farmaceutickém servisu. Farmakoterapeutické zprávy, 1980, 26(2), 129–136.

KVĚTINA, J. Deset let farmaceutické fakulty. Univerzitní zprávy Karlovy Univerzity, 1980, (6), 34–36.

KVĚTINA, J., FENDRICH, Z. Změny farmakologie ve stáří. Farmakoterapeutické zprávy, 1981, 26(4), 323–335.

KVĚTINA, J., SOLICH, J. Klinický farmaceut a jeho výchova z hlediska potřeb účelné farmakoterapie. Československé zdravotnictví, 1981, 29(3), 85–87.

KVĚTINA, J. Přehled a trendy farmaceuticko–farmakologických výzkumů. Československá farmacie, 1981, 30(1), 3–6.

KVĚTINA, J. Zamyšlení nad prvním decenniem farmaceutické fakulty University Karlovy. Časopis lékařů českých, 1981, 120(3–4), 65–67.

KVĚTINA, J., LAMKA, J. Teaching of veterinary pharmacology at the state of reconstruction of educational pharmaceutics. Biologizace a chemizace živočišné výroby. Veterinaria, 1982, 18(1), 9–10.

KVĚTINA, J., SVOBODOVÁ, D. 100. výročí narození objevitele penicilinu. Univerzitní zprávy Karlovy Univerzity, 1982, (4), 55–56.

KVĚTINA, J., SOLICH, J. Clinical pharmacy education and rational drug therapy in Czechoslovakia. Pharmacy International, 1982, 3(9), 277-278. 

KVĚTINA, J. Farmakologové o své vědě aneb: “jak jsem se k farmakologii dostal a jak jsem ji dělal”. Československá farmacie, 1982, 31(9), 365–368.

KOVÁŘ, A., KVĚTINA, J. Příprava farmaceutů pro vojenskou farmacii. Československá farmacie, 1983, 32(8), 273–274.

KVĚTINA, J., MODR, Z. On the stages of realization of clinical pharmacolology and clinical–pharmaceutical services in czechoslovakia. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae, 1977-1988. 1983, 4, 27-35.

KVĚTINA, J., SOLICH, J. Prof. A. N. Kudrin šedesátipětiletý. Československá farmacie, 1983, 32(5), 198.

KVĚTINA, J., JANKŮ, I. Teoretické a laboratorní předpoklady pro klinicko–farmaceutické funkce. Československá farmacie, 1984, 33(1), 1–5.

KVĚTINA, J. K šedesátinám MUDr. Zdeňka Modra, CSc. Československá farmacie, 1984, 33(3/4), 164.

KVĚTINA, J., SMEČKA, V. K další klinicko–farmaceutické perspektivě v lékárenství. Československá farmacie, 1987, 36(7), 291–294.

KVĚTINA, J., PALÁT, K., SOLICH, J. Nad 35. výročím osamostatnění československých farmaceutických fakult. Československá farmacie, 1988, 37(9), 385–388.

GASPARIČ, J., KVĚTINA, J. Význam analytické chemie pro studium biodistribuce a farmakokinetiky léčiv. Československá farmacie, 1989, 38(8), 340–342.

KVĚTINA, J. Vznik Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy: byl jsem u toho. In: Sborník k 20. Výročí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Univerzita Karlova, Praha 1989, s. 13–42.

KVĚTINA, J. Klinicko-farmaceutické glosy. Succus, 1989, 4(1), 31–32.

KVĚTINA, J. Prof. MUDr. Jiří Elis, DrSc. šedesátníkem. Československá fysiologie, 1990, 39(3), 265–266.

KVĚTINA, J., FENDRICH, Z. Realization of clinical pharmacology and clinical–pharmaceutical services in Czechoslovakia. Journal of Social and Administrative Pharmacy, 1990, 7(1), 56–59.

ŠMÍD, M., SUCHOPÁR, J., KVĚTINA, J., ŠVIHOVEC, J. The current (1994) situation of drug regulation in the Czech Republic. European Journal of Clinical Research, 1994, 6, 377-378.

KVĚTINA, J. O směřování lékových oborů. Časopis českých lékárníků, 1996, 68(2), 12–14.

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V., ANZENBACHER, P. K farmakologickým prognózám, 1996. Scripta medica Facultatis medicae Universitatis Brunensis Masarykianae, 1997, 70(Suppl 4/I), 13–16.

KVĚTINA, J. K pětasedmdesátinám farmakologa prof. MUDr.  Vojtěch Grossmanna. Česká a Slovenská Farmacie, 1997, 46(1), 43–44.

STRNADOVÁ, V., BARTOŠÍKOVÁ, L., KVĚTINA, J., NEČAS, J. Informovanost nemocných o volně prodejných lécích, farmakoepidemiologická studie. Československá fysiologie, 1997, 46(1), 26.

KVĚTINA, J. a kol. Farmakologické curriculum na území Čech a Moravy. Vyd. 1. Karolinum, Praha, 1998. 73 s. ISBN 80–7184–738–0.

KVĚTINA, J. Věda si žádá fandy a ne zlatokopy. ( FRYCOVÁ, H., rozhovor). Časopis českých lékárníků, 1998, 70(12), 12–13.

KVĚTINA, J., KRŠIAK, M., ŠVIHOVEC, J. K životnímu jubileu prof. MUDr. Heleny Raškové, DrSc.,Dr.h.c., členky korespondentky bývalé ČSAV (*2. ledna 1913). Časopis lékařů českých, 1998, 137(8), 255.

KVĚTINA, J. Od Purkyňových farmakologických pozorování k molekulárním lékovým interakcím. Česká a Slovenská Farmacie, 1998, 47(6), 284–291.

KVĚTINA, J. Lékem se lze trefit buď do nemoci, nebo do nemocného. (CIKRT, T., rozhovor). Zdravotnické noviny, 2000, 49(21), 4.

KVĚTINA, J. Diskusní parafrázování nad “status quo” v klinicko–lékovém servisu. Klinická farmakologie a farmacie, 2000, 14(2), 11–12.

KVĚTINA, J. K dovršenému osmému decenniu farmakologa doc. MUDr. Václava Trčky, DrSc. Cor et vasa, 2000, 42(6). 126.

KVĚTINA, J. K životnímu jubileu profesorky Jiřiny Martínkové. Scan, 2000, 10(4), 10–11.

DANDA, J., EMR, J., CHROBÁK, L., KLEN, R., KVĚTINA, J., PROCHÁZKA, J., PŮŽA, V., SAZAMA, L., STEFAN, H., STEINHART, L. Vzpomínání seniorů královehradecké Lékařské fakulty UK, vážně i vesele. Scan, 2001, 11(4), 13–14.

KVĚTINA, J. Našim vědcům nikdy nechyběla schopnost improvizace. (VANĚK, M., rozhovor). Zdravotnické noviny, 2001, 50, 38–41.

KVĚTINA, J. Ještě jednou k minulosti farmaceutických titulů (aneb historie se někdy opakuje nejen ve spirále). Časopis českých lékárníků, 2002, 74(9), 10–11.

KVĚTINA, J., GRUNDMANN, M. Farmakologické interakce. Klinická farmakologie a farmacie, 2003, 17(1), 17-21.

KVĚTINA, J., PERLÍK, F. Prof. MUDr. Dr.h.c. Helena Rašková, D.Sc. is ninety (born January 2, 1913). Physiological Reserach, 2003, 52(2), 10.                    

KVĚTINA, J. Psáno nejen k jubileu prvních hradeckých absolventů. Časopis českých lékárníků, 2004, 76(9), 13–14.

KVĚTINA, J. Za profesorem MUDr. Vojtěchem Grossmannem *2.2.1922 +17.10.2004. Klinická farmakologie a farmacie, 2004, 18(4), 240–241.

KVĚTINA, J. Léčení nesmí být nikdy horší než sama nemoc. In: HOŘEJŠÍ, J. a kol. Křeslo pro Fausta 2005, Galén, 2005, 145–166

KVĚTINA, J., PERLÍK, F. Sedmdesát pět let od skonu českého farmakologa prof. MUDr. Karla Chodounského (18. 5. 1843, 12. 5. 1931). Časopis lékařů českých, 2006, 145(6), 499–500.

KVĚTINA, J. Subjektivní stanovisko k terminologii „bioframacie“. Chemicke listy, 2006, 100(1), 49–50.

KVĚTINA, J. K filozofování nad vazbami lékárenství a farmakologie. Praktické lékárenství, 2007, (2), 51–53.

KVĚTINA, J., DRÁBEK, P., KOLÁŘ, J. Ad multos annos, k osmdesátinám V. Ruska, V. Smečky, J. Solicha. Časopis českých lékárníků, 2008, 80(2), 19–22.

KVĚTINA, J., KUNEŠ, M. Thalidomidová historie: dilemata a poučení. Praktické lékárenství, 2008, 4(1), 41–42.

KVĚTINA, J. K pětadevadesátinám farmakologické legendy prof. MUDr. Dr.h.c. Heleny Raškové, DrSc. Časopis lékařů českých, 2008, 147(1), 67-68.

KVĚTINA, J., GRODZA, P. Rozhovor s osobností české vědy prof. RNDr. dr. h. c. Jaroslavem Květinou, DrSC. Praktické lékárenství, 2009, 5(5), 248–252.

KVĚTINA, J., LINCOVÁ, D., GERŠL, V. K životnímu jubileu prof. MUDr. Františka Perlíka, DrSc.: *12. srpna 1940. Časopis lékařů českých, 2010, 149(8), 400–401.

KVĚTINA, J. Padesát let od vzniku samostatné Farmakologické společnosti v Československu. Časopis lékařů českých, 2010, 149(2), 77-78.

KVĚTINA, J. Za farmakologem doc. MUDr. Václavem Trčkou, DrSc.: *13. srpna 1920 +10. března 2010. Časopis lékařů českých, 2010, 149(5), 256.

KVĚTINA, J. Za legendou československé a mezinárodní farmakologie prof. MUDr. Dr.h.c. Helenou Raškovou, DrSc. (*2. 1. 1913, †13. 4. 2010). Klinická farmakologie a farmacie, 2010, 24(2), 106–107. ISSN: 1212–7973.

KVĚTINA, J. Jeden z životních kumštů, odhadnout na co mám. SVOBODOVÁ, M., autorský rozhovor. In: ČERMÁK, M. Hyppokratovy rozhovory, Mladá fronta, Praha, 2010, 156–169.

KRŠIAK, M., KVĚTINA, J. Nekrolog na téma Alnagon (1963–2011). Farmi news, 2011, 8(2), 5–6.

KVĚTINA, J., KOTLÁŘOVÁ, L. Rozhovor s ikonou farmacie Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslavem Květinou, DrSC., FCMA. Farmi news, 2011, 8(1), 2–4.

KVĚTINA, J. Dilemata nad pojmem „racionalizace farmakoterapie“ Farmi news, 2011, 9(3), 7-9.

KVĚTINA, J. K životnímu jubileu farmakologa prof. MUDr. Vladimíra Geršla, CSc. (*28. 8. 1946). Časopis lékařů českých, 2011, 150(10), 577.

KVĚTINA, J. K pětaosmedesátinám jednoho z poválečných greenhornů a tvůrců československé farmakologie prof. MUDr. Max Wenkeho, DrSc., FCMA. Časopis lékařů českých, 2011, 150(12), 699.

KVĚTINA, J. a kol. Farmakologické curriculum na území Čech, Moravy a Slezska. 2. doplněné vydání. Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP, Praha, 2011, 189 s.

KVĚTINA, J. K pětaosmdesátinám profesora Jana Solicha. Časopis českých lékárníků, 2013, 85(2), 22–23.

KVĚTINA, J. Sto let od narození farmakoložky prof. MUDr.  dr.h.c. Heleny Raškové, DrSc. (*2. 1. 1913 †13. 4. 2010). Časopis lékařů českých, 2013, 152(5), 250–251.

KVĚTINA, J. Subjektivní úvahy nad anketním tématem věda/umění. In: ZELINSKÝ, M. – KLÍMA, M. – PLEŠÁK, M. a kol. O umění s rozumem. Registr uměleckých výstupů, Host, Brno, 2015, 67-74. ISBN 978–80–7491–554–3.

Květina, J. RUSEK, V. Pražská farmaceutická škola a její osobnosti v proměnách farmaceutického vysokoškolského vzdělávání v meziválečném období. In: SABOTINSKÝ, R. a kol. Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Technické muzeum, Brno, 2015, 116–119.

6. Učebnice a vysokoškolská skripta

KVĚTINA, J. ŘEZÁČ, B. Recepturní názvosloví. Karolinum, Praha, 1958

KVĚTINA, J. GROSSMANN, V. Základy farmacie a úvod do receptury. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1961

KVĚTINA, J., GROSSMANN, V. Lékové formy a jejich předepisování. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1967. 117 s. 

GROSSMANN, V., KVĚTINA, J. Radiofarmaka. Plzeňský lékařský sborník. 1972, (29), 11–20.

KVĚTINA, J., RAJTR, Z., JAROŠ, Z. Novější farmakoterapeutika I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha,1972. 309 s.

KVĚTINA, J., RAJTR, Z., JAROŠ, Z. Novější farmakoterapeutika II. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1972. 229 s.

MELICHAR, B., KVĚTINA, J. Propedeutika kvalifikačních prací ve farmacii. Rukověť pro diplomanta. Univerzita Karlova, Praha 1981. 68 s.

KVĚTINA, J., SVOBODA, K., KONRÁD, L., LÁZNÍČEK, M., KAFKA, P. Radiofarmaka. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1981. 125 s.

MARTÍNKOVÁ, J., KVĚTINA, J., TILŠER, I., GERŠL, V. Obecná farmakologie. Univerzita Karlova, Praha, 1982, 148 s.

MARTÍNKOVÁ, J., CHROBÁK, L., KVĚTINA, J. Hemostáza a její ovlivnění farmaky. Univerzita Karlova, Praha, 1983. 49 s.

KVĚTINA, J., MAZÁK, J., KRCH, V. Klinická farmakologie pro farmaceuty I. Univerzita Karlova, Praha, 1984. 140 s.

MARTÍNKOVÁ, J., HRNČÍŘ, Z., KRUPAŘ, V. KVĚTINA, J. Farmakologie bolesti a zánětu. Universita Karlova, Praha, 1984, 91 s.

WENKE, M., EYBL, V., HYNIE, S., INCZINGER, F., KOVALČÍK, V., KVĚTINA, J., LENFELD, J., MRÁZ, M., NICÁK, A., VANĚČEK, J., VIŠŇOVSKÝ, P. Farmakologie: učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Avicenum, Praha, 1986. 579 s.

MARTÍNKOVÁ, J., CHROBÁK, L., KVĚTINA, J. Hemostáza a její farmakoterapeutické ovlivnění. 2. přeprac. vyd. Univerzita Karlova, Praha, 1986. 62 s.

KVĚTINA, J., HAVRÁNEK, E., KONDRÁD, L., KUBÍČEK, J., LÁZNÍČEK, M., SCHILLER, P. Radiofarmaka: Učebnice pro farmaceutické fakulty. Avicenum, Praha, 1987. 105 s.

KVĚTINA, J., KRCH, V., MAZÁK, J., MARTÍNKOVÁ, J. Klinická farmakologie pro farmaceuty II: vybrané kapitoly z vnitřního lékařství pro klinické farmaceuty. 2. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1988. 150 s. ISBN 80–7066–054–6.

KVĚTINA, J., MAZÁK, J., KRCH, V. Klinická farmakologie pro farmaceuty I: vybrané kapitoly z vnitřního lék. pro klinické farmaceuty. 2. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1988. 154 s. ISBN 80–7066–053–8.

MARTÍNKOVÁ, J., GERŠL, V., KVĚTINA, J., TILŠER, I. Obecná farmakologie. 2. vyd. Univerzita Karlova, Praha, 1990, 148 s. ISBN 80–7066–234–4.

WENKE, M., EYBL, V., HYNIE, S., INCZINGER, F., KOVALČÍK, V., KVĚTINA, J., LENFELD, J., MRÁZ, M., NICÁK, A., VANĚČEK, J., VIŠŇOVSKÝ, P. Farmakologie: celostátní vysokoškolská učebnice pro lékařské fakulty. 2. vyd. Avicenum, Praha, 1990. 597 s.

KVĚTINA, J., MARTÍNKOVÁ, J., GROSSMANN, V., ŠTIKA, L. Léky v předklinickém a klinickém výzkumu (vademecum k systematice biomedicínských výzkumů). Univerzita Karlova, Praha, 1994, 193 s.

KVĚTINA, J., HERINK, J., VOPRŠALOVÁ, M. Základy farmakologie. 1. díl, Obecná farmakologie. 1. vyd. Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, 1999, 135 s. ISBN 80–85114–44–5.

KVĚTINA, J., VOPRŠALOVÁ, M., HERINK, J. Základy farmakologie. 2. díl, Speciální farmakologie nervstva, kardiovaskulární soustavy, dýchacího systému, ledvin. 1. vyd., Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, 1999, 193 s. ISBN 80–85114–45–3.

KVĚTINA, J., VOPRŠALOVÁ, M., HERINK, J. Základy farmakologie. 3. díl, Speciální farmakologie trávicího traktu, dělohy, endokrinního systému, zánětu, imunitního systému, nádorového bujení, infekčních onemocnění, vitaminů, kůže. 1. vyd., Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, 2000, 233 s. ISBN 80–7305–391–8.

KVĚTINA, J., HERINK, J., VOPRŠALOVÁ, M. Farmakologie pro farmaceuty. 1. díl, Obecná farmakologie. 2. vyd. Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, 2003. 105 s. ISBN 80–7305–457-4.

Uspořádali:

prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.,

Eva Tůmová, Mgr. Radka Pavlová


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2015 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×