Prof. RNDr. Bohumil Sikyta, DrSc. jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 195-196
Kategorie: Zprávy

Pan Prof. RNDr. Bohumil Sikyta, DrSc. se narodil 29. srpna 1932 v Bílukách (okr. Klatovy) jako syn poštovního úředníka. Po maturitě na gymnáziu v Praze 4 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, specializaci mikrobiologie. Studia ukončil jako promovaný biolog a nastoupil do Výzkumného ústavu antibiotik v Roztokách u Prahy (později Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací). Působil zde jako vedoucí laboratoře, výzkumného oddělení a mikrobiologické sekce od roku 1952 až do roku 1972. Věnuje se studiu bioinženýrských procesů a vedle pracovních povinností systematicky vědecky pracuje a publikuje. V roce 1963 obhájil kandidátskou dizertační práci „Kontinuální kultivace Streptomyces aureofaciens“ na Přírodovědecké fakultě UK a získal titul kandidáta biologických věd a byl mu udělen titul RNDr. Práce byla rok nato vydaná jako monografie v angličtině v nakladatelství Academia. Význam pro jeho další odborný růst měl roční studijní pobyt ve Švédsku na Karolinska Institutet, Bakteriologiska Institutionen Stockholm v roce 1965.

V letech 1972–1993 působí prof. Sikyta v Mikrobiologickém ústavu ČSAV (později AV ČR), zprvu jako vedoucí oddělení technické mikrobiologie, následně zástupce ředitele a v důsledku protirežimního postoje od roku 1983 jako vedoucí laboratoře. Na všech pracovních pozicích stále pokračuje v systematické vědecké práci. Jako uznávaný odborník se zkušenostmi z výroby i výzkumu přednáší již od roku 1977 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové nově koncipovaný předmět Biotechnologie pro farmaceuty. Po odchodu z MBÚ v Praze přechází na farmaceutickou fakultu jako vysokoškolský učitel natrvalo.

Aktivní působení prof. Sikyty na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové spadá do období let 1977–2007. Po nástupu na katedru farmakognozie se postupně seznamuje s životem a prací na akademické půdě, je jmenován členem vědecké rady Farmaceutické fakulty, působí v oborových radách a různých zkušebních komisích.

Přednáší a vede praktická cvičení, kterými prošly stovky studentů farmacie, je školitelem diplomových a doktorských prací. Biotechnologii přednáší také na Farmaceutické fakultě VFU v Brně (1995–1999). Vedle pedagogického působení, spojeného s napsáním skript Biotechnologie pro farmaceuty, která vyšla v několika vydáních, a návodů pro praktická cvičení, se prof. Sikyta stále věnuje vědě. V  roce 1982 obhajuje doktorskou dizertační práci „Kontinuální kultivace mikroorganismů“ a získává titul doktor technických věd na VŠCHT Praha, roku 1992 je jmenován docentem mikrobiologie a imunologie, roku 1995 pak profesorem.

Jubilantova vědecko-výzkumná činnost je velmi obsáhlá a svědčí o hlubokém zájmu o zvolený obor, který se mu stal profesí i koníčkem, ale i o píli a cílevědomosti. Významný i v celosvětovém srovnání je jeho podíl na vypracování technologie výroby antibiotik, enzymů a aminokyselin. Za stěžejní výsledky vědecké práce lze považovat jubilantovy výzkumy v problematice kontinuální kultivace mikroorganismů. Zásadní význam mělo objevení oscilací v kulturách mikroorganismů, což vyvolalo značný mezinárodní ohlas nejen mezi biology, ale i fyziky, pozoruhodné bylo také vypracování metody imobilizace enzymů a buněk v gelech (1961). Poprvé také popsal metodu komobilizace, která byla rozvíjena až po 15 letech. Mnoho poznatků přinesly jubilantovy práce zaměřené na kinetiku růstu a biosyntézy antibiotik v kontinuální kultuře vláknitých mikroorganismů – aktinomycet a výzkum využití selekčních tlaků pro nahromadění nadprodukčních a regulačních kmenů pro endoenzymy v kontinuální kultuře. Tento směr práce přinesl jak teoretické, tak i praktické výsledky. V posledních letech se prof. Sikyta věnoval výzkumu mikroorganismů urychlujících tvorbu ledu z vody a vodní páry (ledově nukleační mikroorganismy) a možnosti aplikace v různých odvětvích. Výsledky jubilantovy vědecko-výzkumné práce, často novátorské, jsou obsaženy ve více než 100 původních pracích publikovaných v prestižních  časopisech, desítkách přehledných článků a souhrnů ze sjezdů, v mnoha výzkumných zprávách. Přehled publikační aktivity zahrnuje rovněž 9 knih a 12 kapitol v monografiích vydaných v renomovaných vydavatelstvích. Je nositelem 26 patentů a autorských osvědčení. Řadě jeho prací se dostalo velkého mezinárodního ohlasu.

Prof. B. Sikyta (vlevo) s R. Russellem
Prof. B. Sikyta (vlevo) s R. Russellem

Své zkušenosti a organizační schopnosti uplatňoval prof. Sikyta jako aktivní člen mnoha odborných organizací. V domácích organizacích byl v  České a Slovenské mikrobiologické společnosti v letech 1964 až 1980 člen výboru a předseda sekce aplikované mikrobiologie, člen výboru 1991–1995 a od 1998 čestný člen. Byl členem výboru odborné skupiny kvasná chemie a bioinženýrství při Čs. společnosti chemické, členem České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, členem České farmaceutické společnosti, člen výboru Biotechnologické společnosti. Zkušenosti z výroby, výzkumu i vysoké školy uplatnil jako  člen Koordinační rady vlády České republiky pro vědu a technologie letech 1991–1992 i jako místopředseda Grantové agentury Univerzity Karlovy (1994–1997).

Prof. Sikyta je uznávaným odborníkem i v zahraničí, o čemž svědčí jeho působení v mnoha mezinárodních organizacích na různé úrovni. Již roku 1977 se stává členem výkonného výboru International Organization of Biotechnology and Bioengineering, pokračuje v této organizaci členstvím v poradním sboru roku 1981, je členem v IUMS, IUPAC Biotechnology Division a mnoha dalších organizací a v roce 1994 je jmenován prezidentem 7. mezinárodního kongresu bakteriologie a aplikované mikrobiologie IUMS v Praze. Pracuje také v redakčních radách odborných biotechnologických a mikrobiologických časopisů a bohatá je jeho přednášková činnost na domácích i zahraničních odborných akcích, konferencích, sympoziích a kongresech, kterou započal roku 1961 jako pozvaný řečník na Mezinárodním biochemickém kongresu v Moskvě a ve které pokračoval vystoupením jako pozvaný řečník, člen programového výboru či předseda zasedání na mnoha akcích ve světě.

Po nástupu prof. Sikyty na fakultu jsme v něm my, jeho kolegové, získali spolupracovníka s velkými životními zkušenostmi, s příkladným nasazením a zaujetím pro vědeckou práci, kolegu ochotného podělit se o své zkušenosti a znalosti. Nezapomenutelné jsou jeho historky spojené s každodenním dojížděním na fakultu z chalupy. Přestože v současnosti bydlí poblíž Dvora Králové, stále se živě zajímá o dění na fakultě a na katedře farmakognozie. Na odborných i společenských akcích je vítaným hostem.

Vážený pane profesore, milý kolego, přejeme ti při příležitosti významného životního jubilea pevné zdraví a energii do dalších let, hodně spokojenosti v osobním životě a radosti z úspěchů vnoučat.

Jiřina Spilková

Jaroslav Dušek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se