Ze zasedání Rady EUFEPS 2009


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 141-142
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Výroční zasedání Rady Evropské federace pro farmaceutické vědy (EUFEPS) se konalo 8.–9. června 2009 ve francouzské Nice. Uskutečnilo se při příležitosti II. veletrhu farmaceutických věd (FarmSciFair) 2009, který probíhal 8.–12. června 2009 v kongresovém centru Akropolis pod hlavní záštitou EUFEPS.

Zasedání Rady předcházelo „Open Forum“, tedy setkání Výkonného výboru EUFEPS, Rady EUFEPS a členů této Evropské federace pro farmaceutické vědy. Na programu „Otevřeného fóra“ byla:

  • a) témata předem navržená členy EUFEPS,
  • b) problematika členství v EUFEPS,
  • c) vedení EUFEPS,
  • d) struktura a budoucnost FarmSciFair.

Diskuzi řídil prezident EUFEPS Daan J. A. Crommelin za asistence H. Lindena, výkonného ředitele EUFEPS.

Představitelé Výkonného výboru EUFEPS při zasedání – zleva: prof. Ch. Noe, prof. Daan J. A. Crommelin, H. Lindén
Představitelé Výkonného výboru EUFEPS při zasedání – zleva: prof. Ch. Noe, prof. Daan J. A. Crommelin, H. Lindén

K tématu ad a) se diskutovalo k otázce: Čím mohou „malé“ odborné společnosti přispět do EUFEPS? Konstatovalo se, že organizací malých konsorcií tvořených zástupci dvou velkých a dvou malých společností a vzdělávacími kurzy pro země, kde se farmaceutické vědy začínají rozvíjet, a měly by být pořádány i pro farmaceutické společnosti, které nejsou členy EUFEPS, zaměřit se na jednotlivá témata přínosná pro oblast výroby, lékárny, distributory atd. Vše je v začátku a konané akce ukáží správný směr. BBBB (Baltik, Bled, Balaton, Bospor) mezinárodní konference farmaceutických věd jsou toho dobrým příkladem a měly by pokračovat.

K tématu ad b) EUFEPS je federace 24 evropských společností, které jsou zastoupeni i v Radě EUPEPS. Diskutovala se otázka, zda přizvat i další společnosti do Federace, nebo zda by se stávající společnosti měly rozšiřovat o vlastní členy. Vše souvisí se členskými poplatky, nejen pro členské společnosti jako takové, ale i pro jejich členy. Mají se poplatky diferencovat podle určitých kategorií jednotlivých členských společností a individuálních členů?

K tématu ad c) Vedení Federace se potýká s problémy, neboť jako u všech dobrovolných organizací jsou problémem finance a ekonomika. Do činnosti je třeba zapojit mladé členy ale více také sponzory. Do EUFEPS je potřeba získat odborníky a studenty z oblasti výzkumu nejen farmaceutického, ale i z jiných souvisejících oborů. Takto zapojeným odborníkům je třeba dát nejen možnost vysoce odborné činnosti, ale i zodpovědnost.

K tématu ad d) Na závěr se diskutovala struktura a budoucnost největší akce EUFEPS – „Veletrhu farmaceutických věd“ – „FarmSciFair“. V programu této akce chybí řada oborů, například farmaceutická analytika, technologie aj. Pro letošní akci bylo akreditováno 40 organizací, které byly tzv. partnery akce poskytující příspěvky odborné, popř. sponzorské. V otázce, jako často se tato akce má konat, se přítomní shodli, že dosavadní čtyřletý interval by se měl zkrátit na dvouletý. Konané jednání tzv. Otevřeného fóra ukázalo podněty, které se přenesly i do oficiálního jednání Rady EUFEPS, ale předně je bude řešit nové vedení výkonného výboru EUFEPS.

Uzavřeného zasedání Rady EUFEPS se 9. června 2009 zúčastnilo 27 členů, kteří reprezentovali vedení EUFEPS (výkonný výbor), jednotlivé regionální členské farmaceutické společnosti, evropské společnosti spojené podle vědeckého zaměření, Asociaci Evropských studentů farmacie (letos omluvena), FIP – jeho Výboru farmaceutických věd a zástupce individuálních členů EUFEPS, časopisu EUFEPS (Eur. J. Pharm. Sci.) aj.

Po zahájení a přivítání prezidentem EUFEPS Daan J. A. Crommelinem byli představeni jednotliví delegáti a vyzváni k připomínkám k zápisu z loňského jednání 20. září 2008 v Ljubljani, který byl poté jednohlasně schválen. Následovala zpráva o rozvoji členství v EUFEPS. Počet členských společností se nezměnil (24), individuálních členů je 450. Nová kategorie Členské instituce, založená v roce 2000, zahrnující univerzitní a výzkumná pracoviště se v roce 2008 rozrostla na 15 členů. Patří sem také Projektová konsorcia, například v rámci 6. rámcového programu EU, organizační skupiny (např. pro FarmSciFair a pro BBBB – Balaton, Baltic, Bled, Bospor – konference farmaceutických věd, které všechny mají vedoucí nebo organizační a programové výbory. Vzniklo European Pharma Sciences Forum (EuPSF) určené pro zástupce oblastí výzkumu, vývoje a použití léčiv. EUFEPS se také v minulém roce stala řádným členem FIP, a tím je i první regionální vědeckou organizací v historii této Mezinárodní farmaceutické federace.

Následovala Výroční zpráva o aktivitách EUFEPS, činnosti Výkonného výboru a jednotlivých komisí a pracovních skupin. Hlavní aktivity EUFEPS řídí a schvaluje Výkonný výbor. Ten se v roce 2008 sešel pětkrát (Ljubljana 2×, dále Londýn, Mnichov, Vídeň). Vznikly nové, menší komise pro pořádání akcí (předseda Pia Vuuorela, Finsko), rozvoj členství (předseda Buket Aksu, Turecko), výzkum a politiku (předseda D. J. Crommelin, Nizozemí). Pro potřeby výkonného výboru pracují delší dobu poradní komise, např. Committee on Industrial Research Relations (CIRR), komise pro školení a vzdělávání se nově přeměnila na Řídící komisi vzdělávání a školení a na komisi pro vyznamenávání a oceňování (CAP). Výkonný ředitel a sekretariát připravují spolu s prezidentem zasedání Rady, agendy komisí a pořádaných akcí a průběžnou agendu spojenou s činností EUFEPS. Sekretariát umístěný v budově Švédské farmaceutické společnosti/Akademii farmaceutických věd ve Stockholmu zaměstnává na plný úvazek pouze výkonného ředitele a na částečný úvazek sekretářku, která pracuje i pro hostitelskou organizaci a pro pořádání a organizaci odborných akcí má EUFEPS kontrakt s firmou Congrex Sweden AB. V roce 2008 se pořádalo nejvíce konferencí, workshopů a kurzů v historii EUFEPS, informace o osmi hlavních akcích jsou na webových stránkách EUFEPS. Navíc se EUFEPS sponzorsky podílel na dalších 10 pořádaných akcích.

EUFEPS vydává oficiální vědecký časopis – European Journal of Pharmaceutical Science (zvyšuje se počet publikací, avšak redakce příjme ke zveřejnění asi 50 % doručených rukopisů, z nichž je asi 70 % z evropského regionu). Časopis má v současné době IF 2,4. Neslouží však pro obecné informace členů. V tomto ohledu je vydáván EUFEPS NewsLetter 4× ročně a EUFEPS Flash pro informace o odborných akcích a konferencích a dále Membership Bulletin pro další informace členům. Pravidelně se tyto materiály rozesílají ročně asi na 3000 e mailových adres.

Zprávy o činnosti prezentovaly komise a zájmové skupiny v písemných a elektronických dokumentech, některé z nich jsou k dispozici u autora této zprávy. Podrobný výčet jejich aktivit byl zveřejněn v minulém ročníku časopisu Česká a slovenská farmacie, kdy se hodnotilo plnění Strategického plánu EUFEPS na léta 2006–2010 v polovině jeho období (Čes. a slov. Farm., 2008; 57, 278–280).

Byla předložena zpráva o hospodaření Federace v roce 2008. Výnosy z akcí byly vlivem menšího počtu registrovaných účastníků při pořádaných akcích nižší, než se plánovalo v rozpočtu. Způsobila to obecně i finanční krize. Předpokládá se, že se čistý výtěžek v tomto roce zvýší. Výsledek hospodaření byl schválen, rovněž i zprávy finančních auditorů.

Zasedání Rady schválilo drobné úpravy ve Stanovách EUFEPS. Dále mělo za úkol zvolit členy Výkonného výboru pro příští dva roky. Některým členům výboru skončilo funkční období, dalším členům bylo potřeba mandát na další období potvrdit, případně je doplnit za členy odstupující. V tajných volbách se volilo sedm členů nominovaných jednotlivými národními farmaceutickými společnostmi. Výkonný výbor bude příští dva roky pracovat ve složení: prof. Clive Wilson, Spojené království (prezident), prof. Daan J. A. Crommelin, Nizozemí (minulý prezident); členové: dr. Buket Aksu, Turecko; prof. Ulrike Holzgrabe, Německo; dr. Alain Cuiné, Francie; prof. Lennart Dencker, Švédsko; prof. Rogerio Gaspar, Portugalsko; dr. Eva Maria Muchitsch, Rakousko; dr. Jim Murray; Spojené království. Výkonným ředitelem EUFEPS, jeho pokladníkem a členem Výkonného výboru bez práva hlasovat je Hans H. Lindén za Švédska.

Vzhledem k časové tísni následovaly zkrácené zprávy vybraných delegátů členských společností EUFEPS, stručné zprávy expertů a vedoucích skupin různých vědeckých aktivit a programů.

Závěrem zasedání prezident EUFEPS prof. D. J. A. Crommelin poděkoval všem členům výboru, kteří již nebudou pracovat ve výboru za jejich činnost ve vedení EUFEPS, zvláště prof. C. R. Noemu (Rakousko), který se jako minulý prezident EUFEPS mimořádně zasloužil o rozvoj, národní, regionální a globální spolupráci členských společností této federace.

Místo a termín příštího zasedání Rady EUFEPS bude stanoveno na některém z příštích zasedání Výkonného výboru.

Zasedání Rady EUFEPS i jednání Otevřeného fóra byla konstruktivní a pro všechny účastníky přínosná. Podrobnější materiály a detailní zprávy o činnosti jednotlivých organizačních složek a komisí EUFEPS jsou k dispozici u delegáta ČFS zasedání Rady EUFEPS 2009.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se