Zpráva o činnosti České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně za období VII. 2004 až IV. 2008(přednesena 17. května 2008 na 10. sjezdu České farmaceutické společnosti v Olomouci)


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 155-156
Kategorie: Úvodník

V představovaném období se aktivita členů a činnost výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) realizovala především v organizování domácích vzdělávacích akcí a udržování kontaktů a spolupráce s autoritami ve zdravotnictví a farmacii především. Výbor žil také bohatým mezinárodním životem a své poznatky přenášel i zprostředkovával možnosti se ho účastnit všem členům ČFS. Společnost je členem mezinárodních organizací FIP (Světové federace farmaceutických společností), EUFEPS (Evropské federace pro farmaceutické vědy), EAHP (Evropské asociace nemocničních lékárníků), ISOPP (Mezinárodní společnosti onkologické farmacie), ESCP (Evropské společnosti klinické farmacie), ISHP (Mezinárodní společnosti pro historii farmacie) a EIPG (Evropské skupiny industriálních farmaceutů). Je v zájmu ČFS udržovat živé kontakty se zahraničím. Za uvedené období jsme se stali spolupořadateli mezinárodních kongresů v Regensburgu (říjen 2004) a Marburgu (říjen 2006); nabízí se také možnost vytvořit zajímavou tradici trilaterálních setkání („Joint Meeting“). Účast našich zástupců s aktivním vystoupením, především mladých doktorandů fakult a jejich učitelů, na obou kongresech byla velmi významná a byla by škoda tuto příležitost nevyužít. Byli jsme hosty sjezdu Slovenské farmaceutické společnosti v Nitře 2004, zúčastnili jsme se jednání Rady a kongresu FIP (Káhira, Salvador Bahia, chystáme se do Basileje), zasedání Rady EUFEPS (Siofók, Kodaň, Athény) a dalších pracovních jednání společností, kterých je ČFS členem (ISHP – Edinburg 2005, Sevilla 2007; EAHP Talin 2007 aj.). Významné zastoupení jsme měli ve výboru ESCP. Výsledkem této aktivity bylo uspořádání výročního kongresu ESCP v říjnu 2004 v Praze. Také sympozium s mezinárodní účastí, konané u příležitosti výročí úmrtí G. J. Camella pod záštitou UNESCO v Brně (2006), bylo úspěšnou akcí, na jejíž organizaci se ČFS podílela.

Při řešení domácích témat došlo k dohodě mezi ČFS a Českou lékárnickou komorou (ČLK) o uznávání odborných akcí pořádaných s ČFS v rámci celoživotního vzdělávání farmaceutů. Žádoucí užší spolupráce s ČLK zůstala však na „půl cestě“. Také nabídnutí vzájemného partnerství mezi společností Zentiva a Českou farmaceutickou společností nenašlo ze strany Zentivy patřičnou odezvu. Přesto je třeba jí vyslovit poděkování za finanční podporu některých našich akcí. Totéž platí i pro další výrobní a distribuční farmaceutické společnosti a ČLK, které se podílely na sponzorování odborných akcích společnosti (Sjezd ČFS, Vinobraní klinické farmacie, Beskydské slety lékárníků, Kongresy nemocničních lékárníků, Lékárnické dny atd.).

Česká farmaceutická společnost je součástí České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), ale ve snaze získat bezprostřední kontakt s hlavním výborem, např. formou zvoleného člena výboru jsme opět neuspěli. Nicméně vzájemná informovanost je díky e-mailové korespondenci bez větších problémů. Během popisovaného období se předseda výboru zúčastnil každoročního setkání předsedů odborných společností s předsednictvem ČLS JEP. Jednání byla víceméně informativní a nepřinesla žádné zásadní změny v organizaci celé společnosti.

Pro informovanost členů jsou vytvořeny, v současnosti již plně funkční, webové stránky (www.cfs-cls.cz), bohužel stále ještě nedostatečně využívané. Výbor vydával informační ročenky. Vydávání tradičního odborného periodika společnosti časopisu Česká a slovenská farmacie je stále větší ekonomickou zátěží a jeho existence v delším časovém horizontu je nejasná. Na druhé straně se společnost přihlásila ke garanci kvality edukačního bulletinu Praktické lékárenství, který je vydáván a financován společností Solen.

Byla také nastolena diskuze k setrvávání ve svazku odborných společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně, není však dosud ukončena a řešení závisí na vyjádření celého našeho pléna. Obnova stanov společnosti je také žádoucí, vyžaduje to však dostatečnou a aktivní účast členů na sjezdu společnosti. Sjezd ve Zlíně (2004), bohužel, tuto úlohu splnit nemohl.

Výbor a jím pověření členové připomínkovali řadu zákonů a vyhlášek týkajících se oboru. Zvláště rok 2007 byl v tomto směru velmi hektický, tak jako celé dění v našem zdravotnictví. Ne vždy byl však čas strávený nad formulacemi zákonů a vyhlášek odměněn akceptací navržených změn. Společnost se vyslovila v otázce postgraduálního vzdělávání a svůj postoj obhajuje při jednání na MZ ČR. Předseda společnosti byl jmenován do tří výběrových komisí MZ ČR.

Výbor využil možnosti ocenit významnou aktivitu ve prospěch farmacie udělením „Čestného členství v ČLS JEP“ nebo „Čestného členství v ČFS ČLS JEP“ a udělením „Čestného uznání za zásluhy o rozvoj vědeckého poznání v oboru farmacie“ těmto osobnostem: prof. M. Chalabalovi (bohužel v roce 2004 zemřelému), prof. K. Palátovi, dr. L. Hálkovi, prof. J. Květinovi, dr. P. Drábkovi, prof. J. Čižmárikovi a dr. V. Jeřábkovi.

Každý rok byla udělena na obou farmaceutických fakultách cena ČFS za nejlepší studentskou práci v rámci SVOČ. V současnosti je cena provázena finančním ohodnocením 3000 Kč.

Česká lékařská společnost JEP udělila na návrh výboru ČFS cenu za původní vědeckou práci PharmDr. D. Fialové, PhD., člence naší společnosti (2006).

Společnost se stále více stává pravidelným organizátorem mezinárodních vědeckých sympozií. V současné době se snažíme o kandidaturu pro 71. kongres FIP v roce 2011 a budeme pořadateli světového kongresu onkologické farmacie v roce 2010.

V současné době má společnost 9 aktivních sekcí a čtyři regionální spolky. Svoji činnost realizují v řadě dobře přijímaných akcí.

Sekce klinické farmacie – pořádá pravidelné Pracovní dny klinické farmacie, Vinobraní klinické farmacie, Interaktivní semináře ve spolupráci s ČLK, spolupracuje na akcích Edukafarmu; významně pomohla při realizaci mezinárodního sympózia ESCP v Praze říjnu 2004.

Sekce sociální farmacie – zpočátku období vykazovala významnou aktivitu v oblasti lékové politiky, farmaceutické péče a vzdělávání, bohužel od poloviny roku 2005 se její činnost zcela utlumila.

Sekce dějin farmacie – organizuje pravidelná sympozia z dějin farmacie, velkou měrou se zasloužila o Kongres G. J. Camell s mezinárodní účastí konané v červnu v Brně 2006, z mezinárodních kongresů ISHP přiváží ocenění práce svých členů.

Sekce lékárenství – pořádá dlouhodobě úspěšné každoroční akce: Beskydský slet v Malenovicích a Lékárnické dny střídavě v různých místech republiky; sekce je spolu s firmou Solen spolupořadatelem kongresů Praktického lékárenství. Vedení sekce převzalo od léta 2006 garanci nad Sekcí farmaceutických asistentek, jejíž výbor se rozpadl.

Sekce nemocničních lékárníků – uskutečňuje pravidelné listopadové kongresy nemocničního lékárenství; velmi aktivně spolupracuje s mezinárodními organizacemi EAHP a ISOPP. Je v intenzivní přípravě na kongres Onkologické farmacie Praha 2010. Aktuální je její angažovanost v prosazování hrazení zdravotního výkonu „lege artis příprava cytostatik“ lékárníkům zdravotními pojišťovnami.

Sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky je spolu se Sekcí syntetických léčiv organizátorem tradičních konferencí Syntézy a analýzy léčiv, které mají česko-slovenský charakter a obě organizace ČFS a SFS se pravidelně střídají.

Sekce přírodních léčiv vytvořila tradici červnového Královéhradeckého dne léčivých rostlin; v roce 2006 byla spolugarantem odborného programu Kongresu G. J. Camell.

Sekce technologie léků pořádá pravidelné lednové pracovní dny Pokroky ve vývoji a technologii léčivých přípravků s pravidelnou účastí kolegů ze SR; vedení sekce intenzivně spolupracuje s EIPG.

Spolky farmaceutů v Praze, Brně, Hradci Králové a Spolek moravskoslezských lékárníků v Ostravě díky svým pravidelným, obvykle tematicky uceleným odborným akcím, dávají příležitost k setkávání farmaceutů v daném regionu, a to nejen k rozšíření odborných poznatků, ale také k vytváření pocitu regionální profesní sounáležitosti a vytváření společných stanovisek.

Činnost ČFS je velmi rozsáhlá, výbor se schází 5–6× do roka na celodenním jednání, kde řeší aktuální úkoly vznikající s mezinárodních kontaktů, požadavků a návrhů ČLK, MZ ČR, SÚKLu a dalších partnerů odborného a společenského dění u nás. Hledá a realizuje vlastní náměty pro rozvoj činnosti.

Věříme, že naše činnost a existence naší společnosti je smysluplná a prospěšná celé české farmacii.

prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

předseda ČFS


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se