KINETIKA OBNOVY KRVETVORBYPO VYSOKODÁVKOVANÉ CHEMOTERAPIIA AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI PERIFERNÍCHKMENOVÝCH BUNĚK


Engraftment Kinetics after High-Dose Chemotherapy and AutologousPeripheral Stem Cell Transplantation

Background.
Autologous peripheral blood stem cell transplantation (APBSCT) is gradually replacing autologousbone marrow transplantation in many clinical settings. The key question is how to evaluate the quality of grafts. Weanalyzed the relationship between hematopoietic reconstitution and characteristics of patients and grafts.Methods and Results. Data from 95 APBSCTs were analyzed. Peripheral stem cells were obtained aftermobilization using anti-neoplastic chemotherapy followed by Neupogen (G-CSF). After high dose chemotherapyand APBSCT, patients received Leucomax (GM-CSF). Patients were reinfused with a median of 6.1 x 106(range0.83-29.3) CD34+ cells/kg, and 25.1 x l04(range 1.0-167.0) CFU-GM/kg of body weight. The median time toengraftment was 12 days (both for granulocytes 1 x 109/l and platelets 50 x 109/l). We found a significant correlationbetween the number of CD34+ cells and CFU-GM reinfused and also between their respective graft sizes and timeto leukocytes, platelets, and granulocytes recovery. We did not find a significant correlation between the number ofmononuclear cells reinfused and any analyzed parameter (time to engraftment, age, diagnosis, number of previouschemotherapies, type of mobilization or high-dose regimen). However, administration of preparative high-dosechemotherapy consisted of busulphan and cyclophosphamide was associated with the risk of a transient secondarygraft failure.Conclusions. We conclude that the content of progenitors in PBSC grafts and time to booth leukocyte and plateletrecovery are best estimated by the number of CD34+ cells (not less than 1 x 106/kg) and CFU-GM (not less than1 x 104/kg). The number of mononuclear cells in an autologous PBSC graft is not suitable and useful for predictionof engraftment rate. There is probably no additional benefit of reinfusion of more than 8 - 10 x 106CD34+ cells/kgand/or 50 x 104CFU-GM/kg, because hematopoietic recovery is not more rapid.

Key words:
autologous transplantation, peripheral stem cells CD34+, CFU-GM.


Autoři: J. Mayer ;  Z. Kořístek ;  Z. Pospíšil 1;  I. Vášová ;  Z. Adam ;  R. Hájek ;  M. Krejčí ;  Z. Král ;  M. Navrátil ;  J. Vorlíček ;  L. Bourková 2;  M. Matýšková 2;  J. Adler 3;  J. Vinklárková 3;  M. Klabusay ;  I. Koutná ;  V. Hoffová ;  D. Schmitzová ;  Janovská 3
Působiště autorů: II. interní klinika FN, Brno-Bohunice Katedra matematické analýzy Přírodovědecké fakulty MU, Brno 2 Oddělení klinické hematologie FN, Brno-Bohunice 3 Tkáňová banka FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 170-177
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Autologní transplantace periferních kmenových buněk postupně v řadě indikací téměř vytlačilakostní dřeň. Klíčová zůstává otázka, jak hodnotit kvalitu transplantátů. V této práci analyzujeme obnovu krvetvorbyvzhledem k řadě faktorů, které ji mohou ovlivňovat.Metody a výsledky. Hodnocena byla data 95 autologních transplantací. Periferní kmenové buňky byly získánypo stimulaci protinádorovou chemoterapií a Neupogenem (G-CSF). Po vysokodávkované chemoterapii a transplan-taci byl nemocným podáván Leucomax (GM-CSF). Podáno bylo 0,83 . 106- 29,3 . 106CD34+ buněk na kg hmotnostinemocných (medián 6,1 . 106) a 1 . 104- 167 . 104CFU-GM buněk na kg hmotnosti nemocných (medián 25,1 . 104).K obnově krvetvorby došlo v mediánu 12 dnů (koncentrace granulocytů nad 1 . 109/l i koncentrace trombocytů nad50 . 109/l). Byla shledána statisticky signifikantní závislost mezi podaným množstvím CD34+ buněk a CFU-GM.Mezi oběma těmito charakteristikami transplantátů a obnovou krvetvorby byly také zjištěny statisticky signifikantnízávislosti. Nebylo tomu tak ale pro podané množství mononukleárních buněk nebo pro jiné sledované ukazatele(např. věk, diagnóza, počet typů předchozích chemoterapií, typ stimulační chemoterapie, typ vysokodávkovanéchemoterapie). Podání vysokodávkované chemoterapie busulfan - cyklofosfamid bylo ale spjato s rizikem přechod-ného sekundárního selhávání transplantátu.Závěry. Domníváme se, že pro obohacení kvality transplantátu autologních periferních kmenových buněk jsouvhodné parametry množství CD34+ buněk (ne méně než 1 . 106/kg hmotnosti nemocného) i CFU-GM (ne méně než5 . 104/kg). Množství mononukleárních buněk se neukázalo jako užitečné. Pravděpodobně nemá cenu podávat vícenež 5-8 . 106/kg CD34+ buněk a nebo 50 . 104/kg CFU-GM, neboť nedochází k dalšímu zrychlení obnovy krvetvorby.

Klíčová slova:
autologní transplantace, periferní kmenové buňky, CD34+ buňky, CFU-GM.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se