DETEKCE A VÝZNAM CHROMOZOMÁLNÍCHABNORMALIT U NEMOCNÝCH S NEHODGKINSKÝMIMALIGNÍMI LYMFOMY METODOU POLYMERÁZOVÉŘETĚZOVÉ REAKCE


Detection and Significance of Chromosomal Abnormalities inPatients with non-Hodgkin´s Lymphomas by Polymerase Chain Reaction

Background.
Morphology and immunological marker analysis areinsufficient to detect neoplastic population insome cases (15%) of non-Hodgkin´s lymphomas (B-NHL). Aim of the study was to detectmalignancy at molecularlevel using polymerase chain reaction.Methods and Results. We examined a diverse set of B-NHL (90 patients - 48men, range 18 - 76 years, mean age53 years and 42 women, range 20 - 86 years, mean age 54 years) to detect immunoglobulinheavy chain (IgH)rearrangement. 32 patients with centroblastic-centrocytic lymphomas (12 men, range 45 - 64years, mean age 52years and 20 women, range 29 - 85 years, mean age 53 years) were also studied fortranslocation (14,18). DNA wasisolated from lymphatic nodes, bone marrows and peripheral blood. Translocation (14,18)was founded in 38 %lymphatic nodes, 36 % bone marrows and in 50 % of peripheral blood. The detection rate ofIgH PCR varriedaccording to the morphologic type of the analyzed lymphoma specimen. A high detection rate(100%) was observedin low-grade lymphoma, while in high-grade lymphoma was in 62 %. In bone marrows samplesfrom follicularlymphomas, IgH PCR positivity was observed in 50 % cases without leukaemic blood pictureand in 64 % caseswith lymphoma cells in peripheral blood picture. In peripheral blood with bone marrowinfiltration, but without thepresence of lymphoma cells (morphological assessment) we observed 71 % IgH PCR positivesamples. In case,when bone marrow and peripheral blood were morphologic negative, we identified 64 %positive cases. Usingt(14,18) and IgH PCR we detected neoplastic population in 81 % follicular lymphomas.Conclusions. IgH PCR and t(14,18) PCR are convenient additionaltechnology for detection of neoplasticlymphocytes in B-NHL, particularly when morphology and immunological marker analysis areinsufficient.

Key words:
polymerase chain reaction, rearrangement, translocation (14,18), B-non Hodgkin´s lymphoma,neoplastic population.


Autoři: J. Janda;  E. Benešová;  A. Slavíčková;  P. Klener
Působiště autorů: 1. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 47-51
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Morfologická a imunofenotypizační vyšetření u Bnehodgkinských maligních lymfomů (B-NHL)jsou v některých případech (15 %) nedostačující k detekci neoplastické populace. Cílempráce bylo využít abnor-málních změn v genomu NHL a detekovat malignitu na molekulární úrovni pomocípolymerázové řetězové reakce(PCR).Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 90 pacientů (48 mužů, věkovérozmezí 18 - 76 roků, průměrný věk 53 let,a 42 žen, věkové rozmezí 20 - 86 roků, průměrný věk 54 let) s různým typemonemocnění B-NHL na přítomnostklonálního přeskupení (restrukturace) genu pro těžký řetězec imunoglobulinů (genIgH) a 32 pacientů (12 mužů,věkové rozmezí 45 - 69 roků, průměrný věk 52 let, a 20 žen, věkové rozmezí 29- 85 roků, průměrný věk 53 let)s diagnózou centrocyto-centroblastický lymfom (CCCB) na translokaci t(14,18) z DNAizolované z lymfatickýchuzlin, kostní dřeně a periferní krve. Translokace (14,18) byla nalezena u 38 % vyšetřovanýchlymfatických uzlin,36 % kostní dřeně a u 50 % periferní krve. IgH PCR pozitivita závisela na typuanalyzovaného lymfomu. Zatímcou nízkomaligních onemocnění byla klonální restrukturace zjištěna u všech vyšetřovaných,u vyššího stupně malig-nity byla o třetinu nižší (62 %). U folikulárních lymfomů pozitivita IgH PCR záviselana zdroji DNA. V kostnídřeni bez leukemizace byla pozitivita zjištěna u 50 % vyšetřovaných, v kostní dřenis leukemizací pak u 64 %.V periferní krvi s infiltrací kostní dřeně bez leukemizace bylo nalezeno 71 % a v případě,kdy byla periferní kreva kostní dřeň bez morfologických změn, 64 % pozitivních případů. Společným použitímIgH PCR a t(14,18) PCRjsme detekovali neoplastickou populaci u 81 % nemocných s folikulárním lymfomem.Závěry. Detekce klonálního přeskupení IgH genu a t(14,18) pomocíPCR jsou vhodnou doplňující metodikou prostanovení maligních populací lymfocytů u B-NHL, obzvláště v případech, kdymorfologická a imunofenotypizačníkritéria nepřináší jednoznačný výsledek.

Klíčová slova:
polymerázová řetězová reakce, klonální restrukturalizace, translokace t(14,18), genom,B nehodgkinský lymfom, neoplastická populace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se